République tchčque

Charte des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

Listina základních práv a svobod

(1992)

La Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été adoptée le 9 janvier 1991 par  l'Assemblée fédérale de la République tchécoslovaque. La loi constitutionnelle du Conseil national tchčque du 16 décembre 1992 a proclamé la Charte comme faisant partie de l'ordre constitutionnel de la République tchčque. En 2001, la Charte fut actualisée en fonction des droits des minorités (art. 25). La version française est une traduction de la République tchčque. Seules les dispositions linguistiques ont été reproduites ici.

 Cette charte se trouve ŕ remplacer la Loi constitutionnelle sur le statut des nationalités de 1968. La Charte accorde des droits collectifs et individuels aux membres des minorités. Il fait la distinction entre les minorités nationales / nationales et ethniques sans définir cette différence. Aprčs la dissolution de la fédération tchécoslovaque, la Charte est restée inchangée au 1er janvier 1993 dans le cadre de l'ordre constitutionnel de la République tchčque.

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 3

1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Hlava třetí

Práva národnostních a etnických menšin

Článek 24

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

Článek 25

1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.

2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též -

a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

Hlava pátá

Právo na soudní a jinou právní ochranu

Článek 37

1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Titre I

Dispositions générales

Article 3

1)
Les droits et les libertés fondamentales sont garantis ŕ tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d´opinion politique ou autre, d´origine nationale ou sociale, d´appartenance ŕ une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d´autre situation.

2) Tout individu a le droit de décider librement de sa nationalité. Sont interdites toute ingérence dans cette prise de décision ainsi que toute forme de pression visant ŕ la perte de cette nationalité.

3) Nul ne se verra atteint dans ses droits du fait d´avoir exercé ses droits et ses libertés fondamentales.

Titre III

Les droits des minorités nationales et ethniques

Article 24

L'appartenance ŕ n´importe quelle minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice ŕ quiconque.

Article 25

1)
Les citoyens qui forment les minorités nationales ou ethniques jouissent de la garantie d´un développement intégral, notamment du droit de développer, en commun avec d´autres membres de leur minorité, leur propre culture, du droit de communiquer et de recevoir des informations dans leur langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales. Les détails sont fixés par la loi.

2) Les citoyens appartenant ŕ des minorités nationales et ethniques jouissent également, dans les conditions fixées par la loi, des garanties suivantes :

a) le droit ŕ l´instruction dans leur propre langue ;
b) le droit d´employer leur propre langue dans les contacts officiels ;
c) le droit ŕ la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques.

Titre V

Les droits ŕ la protection judiciaire et juridique

Article 37

1)
Chacun a le droit de refuser de témoigner en cas de risque de poursuites criminelles pour lui ou pour l´un de ses proches.

2) Chacun a droit ŕ l´assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux judiciaires, devant d´autres autorités de l'État ou devant les autorités administratives, et ceci dés le début de la procédure.

3) Tous les participants ont les męmes droits dans la procédure.

4) Quiconque déclare ne pas maîtriser la langue employée ŕ l´audience a le droit de se faire assister d´un interprčte.



 

Page précédente

République tchčque

Accueil: aménagement linguistique dans le monde