Catalogne

Décret 148/2000 du 11 avril sur le Conseil social de la langue catalane
(
Decret 148/2000, d'11 d'abril, del Consell Social de la Llengua Catalana)

(Abrogé)

Le décret 148/2000 du 11 avril sur le Conseil social de la langue catalane a été abrogé par le décret 116/2005 du 14 juin sur le Conseil social de la langue catalane. Le Conseil social de la langue catalane continue d'exister, mais ses fonctions ont été légèrement modifiées afin de l'adapter aux nouvelles réalités (lire le préambule du décret 116 à ce sujet). 

La présente version française du décret 148/2000 a été traduite du catalan (Decret 148/2000, d'11 d'abril, del Consell Social de la Llengua Catalana) par Jacques Leclerc; elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. La dénomination «Departament de Cultura» est équivalente en français à «ministère de la Culture».  

Decret 148/2000, d'11 d'abril, del Consell Social de la Llengua Catalana.

 (DOGC 3124, de 19 d'abril)

El Decret 28/1991, de 18 de febrer, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana, va constituir l’esmentat Consell com a òrgan d’assessorament, consulta i implicació social en la política lingüística de la Generalitat, per tal d’afavorir la contribució dels seus membres i dels sectors de la societat a què pertanyen a l’impuls de l’ús social de la llengua catalana.

L’experiència de nou anys de funcionament del Consell i altres circumstàncies aconsellen modificar el Decret per tal d’adequar-ne les funcions al marc normatiu que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, de fer-ne més àgil el funcionament i potenciar-ne la tasca.

El present Decret atribueix al Consell Social de la Llengua Catalana la funció d’avaluar cada any els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern i, en especial, l’informe anual que preveu
l’article 39.3 de la Llei de política lingüística, així com funcions d’assessorament; simplifica la composició del Consell i la fa més estable, alhora que garanteix la necessària pluralitat i competència tècnica de les persones vocals; crea la Comissió Permanent com a òrgan encarregat de prestar un assessorament continuat al Govern i de fornir informació al Ple, i regula les ponències sectorials i les especials, com a òrgans auxiliars del Ple i la Permanent, tot plegat amb l’objectiu d’incentivar la participació i estimular la implicació de la societat en el procés de recuperació de la llengua catalana.

Per tot això, un cop escoltat el Consell Social, a proposta de la persona titular del Departament de Cultura i d’acord amb el Govern,

DECRETO

Article 1

La finalitat del Consell

1.1 El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desenvolupada o impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

1.2 El Consell Social de la Llengua Catalana és adscrit al Departament de Cultura.

Article 2

Les funcions

Són funcions del Consell:

a) Avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en especial, l’informe anual que preveu l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat.

b) Estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.

c) Dictaminar sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística general que hagin de ser aprovats pel Govern.

d) Proposar al Govern l’elaboració d’estudis i dictàmens, i l’adopció de mesures adequades als objectius generals de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixen.

Article 3

La composició

El Consell té la composició següent:

a) La presidència, que és exercida pel President de la Generalitat de Catalunya.

b) Una vicepresidència primera, que és exercida per la persona titular de la Conselleria de Cultura.

c) Dues vicepresidències, que són exercides per la persona titular de la presidència de l’Institut d’Estudis Catalans i per la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística.

d) Una secretaria, sense vot, nomenada per la persona titular de la Conselleria d’entre el funcionariat del Departament de Cultura.

e) Vint vocalies, que són proposades per les institucions i els organismes que s’esmenten a continuació:

Una a proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Quatre a proposta del Consell de Treball, de les quals dues són membres de les organitzacions empresarials i les altres dues són membres de les organitzacions sindicals.

Una a proposta del Consell Escolar de Catalunya.
Una a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Una a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Una a proposta de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.
Una a proposta de l’Associació de Municipis de Catalunya.
Una a proposta de la Federació Catalana de Municipis.
Una a proposta del Grup Català de Sociolingüística.
Una a proposta del Consell Nacional de Dones de Catalunya.
Una a proposta del Consell Nacional de la Joventut.
Una a proposta de les Emissores Municipals de Catalunya.
Una a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.
Dues a proposta de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Dues a proposta de l’Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola.

f) Entre vint i vint-i-vuit vocalies proposades per la persona titular de la Conselleria de Cultura d’entre persones que s’hagin distingit en l’estudi de la llengua catalana o el foment del català en qualsevol activitat de la societat.

Article 4

Les persones vocals

4.1 Les persones vocals del Consell són nomenades per decret per un termini de quatre anys. La meitat de les persones vocals que assenyala l’article 3.f) es renova cada dos anys; les que assenyala l’article 3.e) es renoven cada quatre. Tothom qui exerceixi aquestes vocalies pot ser confirmat de manera consecutiva.

4.2 El cessament com a vocals del Consell, que també es fa mitjançant un decret, està determinat per les causes següents:

a) Per renúncia personal.

b) Si es tracta de les persones vocals indicades a l’article 3.e), per un acord de la institució que les va proposar, que haurà de contenir una nova proposta.

4.3 Si es produeix una vacant, la nova persona que ocupi la vocalia vacant ha de ser nomenada per al temps que restava de mandat de qui ha causat la vacant. S’aplica la mateixa norma en el cas que es completi el nombre de persones vocals que estableix l’article 3.f).

4.4 La condició de vocal del Consell és indelegable.

4.5 Les persones que ocupin una vocalia s’obliguen a assistir normalment a les reunions a les quals són convocades, fer les tasques que els són encomanades i guardar secret de les reunions i activitats del Consell.

4.6 Les persones membres del Consell i les persones que formen part de les ponències o que assisteixen a reunions dels òrgans col·legiats, perceben drets d’assistència en les condicions establertes
per als membres de comissions assessores del Departament de Cultura.

Article 5

Els òrgans del Consell

Els òrgans col·legiats del Consell són:

a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les ponències sectorials i les ponències especials.

Article 6

El Ple

6.1 Componen el Ple les persones que tenen la titularitat de la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secretaria.

6.2 Són funcions del Ple:

a) Aprovar els informes sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística general que hagin de ser aprovats pel Govern.

b) Aprovar el dictamen avaluatiu de les actuacions de política lingüística realitzades cada any pel Govern.

c) Aprovar els treballs a què es refereix l’article 8.3.

d) Conèixer les propostes o recomanacions de la Comissió Permanent.

e) Elaborar i aprovar les normes de règim intern del Consell.

g) Constituir les ponències sectorials i les especials que es considerin necessàries.

h) Aprovar la memòria anual de l’activitat del Consell.

6.3 El Ple es reuneix almenys una vegada l’any i sempre que ho determini la presidència o ho sol·liciti una tercera part de la vocalia. L’ordre del dia el fixa la vicepresidència primera amb el vistiplau de la presidència, i la convocatòria és expedida per la secretaria del Consell.

Article 7

La Comissió Permanent

7.1 Componen la Comissió Permanent el director o la directora general de Política Lingüística, que la presideix, deu persones vocals designades pel Ple d’entre les persones que en són membres per un termini de quatre anys i el secretari o la secretària. Cinc de les deu persones vocals pertanyen al grup de vint vocals que indica l’article 3.e).

7.2 Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Elaborar el dictamen avaluatiu de les actuacions de política lingüística realitzades cada any pel Govern per tal de sotmetre’l a l’aprovació del Ple.

b) Assessorar la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística en les qüestions que aquesta consideri convenients.

c) Conèixer i valorar els estudis referents a l’evolució del coneixement i de l’ús del català en els diversos sectors que realitzi o obtingui la Direcció General de Política Lingüística.

d) Proposar al Ple la creació de ponències sectorials i especials.

e) Fer el seguiment de l’estat d’acompliment dels acords del Ple i proposar al director o la directora general de Política Lingüística les mesures adequades per facilitar-lo.

f) Elaborar la memòria anual de l’activitat del Consell per presentar-la al Ple.

g) Les altres de caràcter ordinari no reservades al Ple.

7.3 La Comissió Permanent es reuneix almenys un cop cada tres mesos i sempre que ho determini la seva presidència o ho sol·liciti més de la meitat de les persones que en són vocals.

7.4 La Comissió Permanent elegeix entre les seves vocalies una persona o més com a ponents per exposar i defensar davant del Ple la proposta de dictamen avaluatiu, de creació de ponències sectorials o especials, de la memòria del Consell i qualsevol altre document que li presenti.

7.5 La pèrdua de la condició de membre del Ple comporta la pèrdua de la de membre de la Comissió Permanent.

Article 8

Les ponències sectorials i les ponències especials

8.1 Les ponències sectorials i les especials són instruments de treball del Consell que es creen per acord del Ple, el qual en determina l’objecte, el funcionament i la composició.

8.2 Componen les ponències sectorials i les especials un mínim de tres persones vocals designades pel Ple. Quan les componen més de tres persones, en poden formar part persones que no siguin membres del Consell que s’hagin distingit en el camp científic o professional amb el qual estigui relacionat l’objecte del treball de la ponència. Aquestes persones són nomenades pel Ple i el seu nombre no pot ser superior al nombre de vocals del Consell que componguin la ponència.

8.3 És funció genèrica de les ponències sectorials i les especials la d’auxiliar el Ple o la Comissió Permanent en el compliment de les seves funcions i la realització d’estudis, dictàmens o plans d’actuació
específics en relació amb la situació i el foment de l’ús i la presència del català en tot un sector d’activitat o en relació amb un territori, actuació o situació concrets.

Article 9

Participació externa

9.1 Si així ho disposa la presidència, a petició d’alguna persona membre del Consell, poden prendre part en les sessions del Ple i de la Comissió Permanent i en les ponències, amb veu i sense vot, les persones responsables o tècniques del Departament de Cultura o d’altres departaments de la Generalitat, per informar de qüestions o afers concrets relacionats amb la política lingüística.

9.2 Així mateix, la presidència pot sol·licitar la presència i la col·laboració d’altres administracions, institucions, organitzacions, personalitats o persones tècniques per obtenir informació de qüestions específiques.

Article 10

La secretaria

10.1 La persona que tingui a càrrec seu la secretaria pot ser substituïda, quan sigui necessari, per qui designi la vicepresidència primera. Sota la responsabilitat del secretari o secretària, es pot designar per a cada ponència un secretari o secretària d’actes.

10.2 Són funcions de la persona titular de la secretaria del Consell:

a) Organitzar les reunions del Ple, la Comissió Permanent i les ponències, i preparar la documentació que s’hi lliura.

b) Coordinar les persones que són membres i col·laboradores del Consell entre elles i entre les institucions i els organismes pertinents.

c) Coordinar tècnicament els treballs del Consell amb els òrgans administratius de la Generalitat en matèria de política lingüística.

d) Redactar les actes de les reunions.

e) Dur un registre d’entrada i sortida de documents.

Article 11

Els mitjans humans i materials

La Direcció General de Política Lingüística, per mitjà de la seva pròpia estructura, garanteix els mitjans humans i materials necessaris per al funcionament del Consell i procura la difusió a la societat dels seus
dictàmens i treballs, fins i tot a les comunitats catalanes de l’exterior, d’acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior.

Article 12

Normativa supletòria

En tot el que no preveu aquest Decret en relació amb el funcionament intern del Consell, cal aplicar la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Disposició addicional

Per a l’elaboració de plans d’actuació, el Consell ha de tenir en compte els plans d’organismes anàlegs dels territoris de llengua catalana i ha d’actuar en col·laboració amb aquests organismes.

Disposició transitòria

En el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest Decret es procedirà a la renovació completa de les persones vocals del Consell que no en són membres nats. La renovació de la meitat de la vocalia que assenyala l’article 3.f) es durà a terme per primera vegada, per sorteig, un cop transcorreguts dos anys des de la renovació que preveu aquesta disposició.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 28/1991, de 18 de febrer, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana, modificat pel Decret 206/1991, d’1 d’octubre, pel qual s’amplien els vocals del Consell Social de la
Llengua Catalana, i el Reglament del Consell Social de la Llengua Catalana, publicat per Resolució del conseller de Cultura de 29 de setembre de 1995.

Décret 148/2000 du 11 avril sur le Conseil social de la langue catalane

(DOGC 3124, de du 19 avril) - ABROGÉ

Le décret 28/1991 du 18 février sur la création du Conseil social de la langue catalane a constitué le Conseil mentionné comme un organisme de conseil, de consultation et d'implication sociale dans la politique linguistique de la Generalitat, afin de favoriser la contribution de ses membres et des secteurs de la société auxquels ils appartiennent à l'essor de l'usage social du catalan.

L'expérience de neuf années de fonctionnement du Conseil et d'autres éléments invitent à modifier le décret afin d'adapter les fonctions au cadre normatif que prévoit la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique, pour rendre plus souple le fonctionnement du Conseil et améliorer sa tâche.

Le présent décret attribue au Conseil social de la langue catalane la fonction d'évaluer chaque année les objectifs et les résultats de la politique linguistique du gouvernement et spécialement le rapport annuel prévu à l'article 39.3 de la Loi sur la politique linguistique, ainsi que ses fonctions de consultation; ledit décret simplifie la composition du Conseil et le rend plus stable, en même temps qu'il garantit la pluralité nécessaire et la compétence technique des membres; il crée la Commission permanente comme organisme chargé d'assurer une consultation continuelle auprès du gouvernement et de fournir une information à l'Assemblée plénière; il réglemente les rapports sectoriels et particuliers comme des organismes auxiliaires de l'Assemblée plénière et de la Commission permanente, le tout dans le but de stimuler la participation et l'implication de la société dans le processus de récupération du catalan.

Par ces raisons, après avoir entendu le Conseil social, sur proposition du responsable du département de la Culture et en accord avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE

Article 1er

Finalité du Conseil

1.1 Le Conseil social de la langue catalane est l'organisme de conseil, de consultation et d'implication sociale dans la politique linguistique développée ou promue par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne.

1.2 Le Conseil social de la langue catalane est sous la responsabilité du département de la Culture.

Article 2

Fonctions

Les fonctions du Conseil sont les suivantes:

a) Évaluer les objectifs et les résultats de la politique linguistique du gouvernement de la Generalitat et spécialement le rapport annuel que prévoit l'article 39.3 de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique. Par cette finalité, le Conseil présente annuellement un avis sur les actions réalisées ou passées l'année précédente par le gouvernement de la Generalitat.

b) Étudier et analyser, à l'instance du gouvernement, les questions reliées à la promotion et au développement du catalan dans tous les domaines de la société.

c) Se prononcer sur les projets d'instruments de planification linguistique générale, qui devront être approuvés par le gouvernement.

d) Proposer au gouvernement l'élaboration d'études et d'avis, et l'adoption de mesures adéquates pour les objectifs généraux de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique.

e) Toute autre mesure que les lois ou règlements lui attribuent.

Article 3

Composition

Le Conseil est composé des postes suivants:

a) La présidence, qui est exercée par le président de la Generalitat de Catalogne.

b) Une première vice-présidence, qui est exercée par la personne titulaire du département de la Culture.

c) Deux vice-présidences, qui sont exercées par le titulaire de la présidence de l'Institut d'études catalanes et par le titulaire de la Direction générale à la politique linguistique.

d) Un(e) secrétaire, sans droit de vote, désigné(e) par le titulaire de la Conseillerie et l'ensemble des fonctionnaires du département de la Culture.

e) Vingt membres, qui sont proposées par les institutions et les organismes mentionnés ci-dessous :

Un sur proposition du Tribunal supérieur de la justice de la Catalogne.

Quatre sur proposition du département du Travail, dont deux sont des membres des organisations d'entreprise et les deux autres, des membres des organisations syndicales.

Un sur proposition du Conseil scolaire de la Catalogne.
Un sur proposition du Conseil interuniversitaire de la Catalogne.
Un sur proposition de l'École d'administration publique de la Catalogne.
Un sur proposition de la Commission interdépartementale de la recherche et de l'innovation technologique.
Un sur proposition de l'Association des municipalités de Catalogne.
Un sur proposition de la Fédération catalane des municipalités.
Un sur proposition du Groupe catalan de sociolinguistique.
Un sur proposition du Conseil national des femmes de Catalogne.
Un sur proposition du Conseil national de la Jeunesse.
Un sur proposition des stations municipales émettrices de Catalogne.
Un sur proposition de l'Institution des lettres catalanes.
Deux sur proposition de la Société catalane de radio et de télévision.
Deux sur proposition de la Société publique de radiotélévision espagnole.

f) Entre 20 et 28 membres proposés par le titulaire du département de la Culture parmi des personnes qui ont été reconnues dans l'étude et la promotion du catalan dans toutes les activités de la société.

Article 4

Membres

4.1 Les membres du Conseil sont désignées par décret pour un mandat de quatre ans. Le mandat de la moitié des membres visés à l'article 3.f) est renouvelé tous les deux ans; le mandat que prévoit l'article 3.e) est renouvelé tous les quatre ans. Tous ceux qui exercent ces fonctions peuvent être confirmés à leur poste de façon consécutive.

4.2 La révocation des membres du Conseil, qui se fait au moyen d'un décret, est déterminée par les causes suivantes :

a) Par renonciation personnelle.

b)  S'il s'agit de membres mentionnés à l'article 3.e), par un accord de l'institution qui les a proposés, et qui devra contenir une nouvelle proposition.

4.3 S'il se produit une vacance, le nouveau membre qui occupera le poste vacant doit être nommé pour le temps qui restait du mandat de la personne qui a causé la vacance. La même règle est appliquée lorsqu'il faut compléter le nombre des membres, conformément aux dispositions de l'article 3.f).

4.4 La fonction de membre du Conseil est non transmissible.

4.5 Les personnes qui occupent un siège de membre sont dans l'obligation d'assister normalement aux réunions auxquelles elles sont convoqués, d'effectuer les tâches qui leur sont confiées et de sauvegarder la confidentialité sur les réunions et les activités du Conseil.

4.6 Les membres du Conseil et les personnes qui font partie des exposés ou assistent aux réunions des organismes associés perçoivent des droits d'assistance selon les conditions établies pour les membres des commissions consultatives du département de la Culture.

Article 5

Organismes du Conseil

Les organismes collégiaux du Conseil sont:

a) L'Assemblée plénière.
b) La Commission permanente.
c) Les comités des rapporteurs sectoriels et des rapporteurs particuliers.

Article 6

Assemblée plénière

6.1 Font partie de l'Assemblée plénière les personnes qui sont titulaires de la présidence, de la vice-présidence, les membres et le secrétariat.

6.2 Les fonctions de l'Assemblée plénière sont:

a) Approuver les rapports sur les projets d'instruments de planification linguistique générale, qui doivent être approuvés par le gouvernement.

b) Approuver l'avis d'évaluation des activités de la politique linguistique effectuées chaque année par le gouvernement.

c) Approuver les travaux prévus à l'article 8.3.

d) Connaître les propositions ou les recommandations de la Commission permanente.

e) Élaborer et approuver les règles de régime interne du Conseil.

g) Constituer les comités sectoriels et spéciaux considérés nécessaires.

h) Approuver le mémoire annuel des activités du Conseil.

6.3 L'Assemblée plénière se réunit au moins une fois par année, pourvu que le décide le président ou le sollicite le tiers des membres. L'ordre du jour est fixé par le premier vice-président avec l'approbation du président, et la convocation est envoyée également au secrétariat du Conseil.

Article 7

Commission permanente

7.1 La Commission permanente est composée du directeur ou du directeur général à la politique linguistique, qui la préside, dix personnes désignées par l'Assemblée plénière parmi les membres pour un mandat de quatre ans et le secrétaire. Cinq des dix personnes appartiennent au groupe des vingt membres prévus à l'article 3.e).

7.2 Les fonctions de la Commission permanente sont:

a) Élaborer l'avis d'évaluation des activités de la politique linguistique réalisées chaque année par le gouvernement afin de le soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière.

b) Conseiller le titulaire de la Direction générale à la politique linguistique sur les questions que celle-ci considère comme nécessaires.

c) Connaître et évaluer les études relatives à l'évolution de la connaissance et de l'usage du catalan dans les divers secteurs que réalise ou obtient la Direction générale à la politique linguistique.

d) Proposer à l'Assemblée plénière la création de rapports sectoriels et spéciaux.

7.3 La Commission permanente se réunit au moins une fois tous les trois mois, pourvu que le décide le président ou le sollicite la moitié des membres.

7.4 La Commission permanente désigne parmi ses membres une personne ou plus comme rapporteurs pour exposer et défendre devant l'Assemblée plénière les propositions d'avis d'évaluation, de rédaction de rapports sectoriels ou spéciaux, du mémoire du Conseil et de tout autre document qu'il lui présentera.

7.5 La privation de la condition de membre de l'Assemblée plénière entraîne la privation de membre de la Commission permanente.

Article 8

Comités des rapporteurs sectoriels et spéciaux

8.1 Les rapporteurs sectoriels et spéciaux servent d'instruments de travail du Conseil, lesquels sont désignés avec l'accord de l'Assemblée plénière qui en fixe l'objectif, le fonctionnement et la composition.

8.2 Les rapporteurs sectoriels et spéciaux sont composés d'un minimum de trois membres désignés par l'Assemblée plénière. Quand plus de trois personnes les composent, des non-membres du Conseil peuvent en faire partie s'ils se sont distingués dans le champ scientifique ou professionnel avec lequel est rattaché l'objet des travaux du rapport. Ces personnes sont désignées par l'Assemblée plénière et leur nombre ne peut pas être supérieur à celui des membres du Conseil, qui rédigent le rapport.

8.3 La fonction générale des rapporteurs sectoriels et des rapporteurs spéciaux est d'aider l'Assemblée plénière ou la Commission permanente dans l'accomplissement de leurs fonctions et la réalisation d'études, d'avis ou de plans d'activités spécifiques par rapport à la situation et la promotion de l'usage et de la présence du catalan dans tout un secteur d'activité ou par rapport à un territoire, une activité ou une situation concrète.

Article 9

Participation externe

9.1 Si, comme le président en dispose, à la demande d'un membre du Conseil, peuvent prendre part aux réunions de l'Assemblée plénière, de la Commission permanente et des rapporteurs, avec droit de parole sans droit de vote, des personnes responsables ou techniques du département de la Culture ou d'autres départements de la Generalitat, pour informer sur les questions ou affaires concrètes en rapport avec la politique linguistique.

9.2 Ainsi, le président peut demander la présence et la collaboration d'autres administrations, d'institutions, d'organisations, de personnalités ou de personnes techniques afin d'obtenir de l'information sur des questions particulières.

Article 10

Le secrétariat

10.1 La personne qui aura le poste de secrétaire peut être remplacée, quand il est nécessaire, par une autre que désignera le premier vice-président. Sous la responsabilité du ou de la secrétaire, il est possible de désigner pour chaque exposé un/une secrétaire pour les procès-verbaux.

10.2 Les fonctions de la titulaire du secrétariat du Conseil sont:

a) Organiser les réunions de l'Assemblée plénière, de la Commission permanente et des rapporteurs, et préparer la documentation qui est livré.

b) Assurer la coordination entre les membres et les collaborateurs du Conseil et entre les institutions et les organismes pertinents.

c) Coordonner techniquement les travaux du Conseil avec les organismes administratifs de la Generalitat en matière de politique linguistique.

d) Rédiger les procès-verbaux des réunions.

e) Tenir un registre des entrées et sorties des documents.

Article 11

Moyens humains et matériels

La Direction générale à la politique linguistique, au moyen de sa propre structure, garantit les moyens humains et matériels nécessaires pour le fonctionnement du Conseil et assure la diffusion à la société des avis et travaux, même aux communautés catalanes de l'extérieur, en conformité avec la loi 18/1996 du 27 décembre sur les relations avec les communautés catalanes externes.

Article 12

Réglementation supplémentaire

Dans les dispositions non prévues au présent décret sur le fonctionnement interne du Conseil, il convient d'appliquer la réglementation générale applicable aux organismes inscrits comme société professionnelle de l'administration de la Generalitat.

Disposition additionnelle

Pour l'élaboration des plans d'activités, le Conseil doit tenir compte des programmes d'organismes similaires dans les territoires catalanophones et doit agir en collaboration avec ces organismes.

Disposition transitoire

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, il sera procédé au renouvellement complet des membres du Conseil, qui ne sont pas des membres de droit. Le renouvellement de la moitié des membres, tel qu'il est mentionné à l'article 3.f), demeure un mandat à terme pour la première fois, par tirage au sort, deux ans après le renouvellement prévu par la présente disposition.

Disposition dérogatoire

Est abrogé le décret 28/1991 du 18 février sur la création du Conseil social de la langue catalane, modifié par le décret 206/1991 du 1er octobre selon lequel le nombre des membres du Conseil social de la langue catalane est augmenté, et le Règlement du Conseil social de la langue catalane, émis par résolution du département de la Culture du 29 septembre 1995.


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde