Catalogne

Décret 152/2001 du 29 mai
sur l'évaluation et la certification de connaissance du catalan

1) Décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissance du catalan [...]  (2005)

2) Décret 3/2006 du 17 janvier modifiant le décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification des connaissances du catalan (2006)

Traduit du catalan par Jacques Leclerc.

Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel Decret 386/2004, de 21 de setembre i pel Decret 3/2006, de 17 de gener

(DOGC 3406, d'11 de juny)

L’exclusió de l’ensenyament de la llengua catalana de l’escola, iniciada amb la Reial Cèdula de 23 de juny de 1768, va perdurar fins a la promulgació del Reial Decret 2092/1978, també de 23 de juny, sense altres excepcions que els curts períodes en què la Mancomunitat de Catalunya primer i la Generalitat republicana després van poder organitzar l’ensenyament.

L’absència del català en els currículums escolars feia necessari, un cop reconeguda l’oficialitat de la llengua pròpia del país, l’establiment d’un sistema d’avaluació del coneixement de llengua dels ciutadans que ho sol·licitessin, amb independència del seu nivell d’estudis. Per això, l’any 1934 la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya va crear el Tribunal Permanent de Català, presidit per Pompeu Fabra, el qual, un cop recuperada l’autonomia, va ser novament constituït, com a Junta Permanent de Català, adscrita a la Direcció General de Política Lingüística, per Ordre del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de 17 de juliol de 1981.

La Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, va establir que no es podia expedir el certificat de grau de l’ensenyament general bàsic a cap alumne que, havent començat aquest ensenyament després de publicada, no acredités en acabar-lo un coneixement suficient del català i del castellà i en preveia les excepcions convenients. Aquestes previsions legislatives han estat incorporades a l’article 21 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que disposa que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria.

Tot i això, l’existència d’un sector encara important de la ciutadania que es va veure impedit legalment d’aprendre el català a l’escola, la condició oberta de la societat catalana, a la qual s’incorporen constantment persones que no l’han pogut estudiar en els seus llocs d’origen, l’increment de la mobilitat laboral i acadèmica dels ciutadans de la Unió Europea en el context de la integració i l’augment de la immigració procedent de països no comunitaris fan necessari mantenir un sistema d’avaluació del coneixement del català de la població adulta que voluntàriament desitgi acreditar-lo. [Redactat d’acord amb el Decret 52/2003]

Els canvis sociolingüístics succeïts a Catalunya en els darrers vint anys, les modificacions legislatives que afecten el tractament jurídic de la llengua catalana i l’organització de l’Administració de la Generalitat i l’experiència acumulada en gairebé dues dècades d’avaluació de coneixements lingüístics tant per mitjà de les proves dels certificats de la Junta Permanent com dels Certificats Internacionals de Català, així com la necessitat de dotar la regulació de les esmentades proves i certificats d’un rang normatiu més adequat, aconsellen de revisar l’actual sistema de certificats i establir-ne una nova regulació.

Aquest Decret té per objecte regular els certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català per part de la població adulta amb independència de l’ensenyament reglat de la llengua. Els certificats es fan correspondre amb el marc de referència per a l’avaluació de llengües modernes del Consell d’Europa i el de l’Associació d’Avaluadors de Llengua d’Europa (ALTE), de manera que estableix una gradació més precisa dels nivells de coneixement de la llengua. [Redactat d’acord amb el Decret 52/2003]

Els certificats i les proves que es regulen en aquest Decret són de coneixements de llengua general i de coneixements específics. Es publiquen, com a annex, la descripció del nivell de coneixements de llengua i l’estructura i les àrees corresponents a la prova de cada un dels certificats. Es fa més operativa l’administració de les proves, que convoca el director o directora general de Política Lingüística, se n’adequa la regulació a la realitat actual, es regulen els tribunals de cada certificat i, en benefici d’una major simplificació administrativa, se suprimeix la Junta Permanent de Català.

Per tot plegat, per facilitar el compliment dels articles 2.3, 4.1, 11, 36 i 37 i la Disposició addicional tercera de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1

Objecte

1.1 És objecte d’aquest Decret regular els certificats de coneixement de català i les proves per obtenir-los, al marge dels estudis reglats de català.

1.2 Aquest Decret no és d'aplicació als certificats de coneixements de català que expedeix l'Institut Ramon Llull ni a les proves per a obtenir-los dins l'àmbit de les seves competències. [Redactat d’acord amb Decret 386/2004]

Article 2

Àmbit

Poden prendre part en les proves per a l’obtenció dels certificats regulats en aquest Decret les persones majors de setze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de català al marge dels estudis reglats.

Article 3

Competència

3.1 Correspon al Departament competent en matèria de política lingüística, per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística, convocar i administrar les proves i expedir els certificats que regula aquest Decret.

3.2 La Secretaria de Política Lingüística ha de vetllar perquè les proves que preveu aquest Decret siguin adequades a la funció social que compleixen d’acord amb la realitat sociolingüística de cada moment, els criteris pedagògics, l’evolució del sistema educatiu, el respecte a la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, els avenços de la lingüística catalana i els criteris d’avaluació de llengües que apliquin organismes reconeguts per a d’altres llengües europees. També ha de vetllar perquè les proves garanteixin la convenient coordinació amb les dels organismes encarregats de l’avaluació de coneixements de català dels altres països de parla catalana.

Article 4

Certificats

La Secretaria de Política Lingüística expedeix certificats de coneixements generals de llengua catalana. [Redactat d’acord amb Decret 3/2006].

Article 5

Certificats de coneixements de llengua general

Els certificats de coneixements de llengua general són els següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana — de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana — no gaire complexes, amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C): acredita un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredita, d’una banda, un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l’altra, la capacitat d’analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

Article 6

Certificats de coneixements específics [Derogat pel Decret 3/2006]
 
Article 7

Convocatòria de les proves

7.1 Les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixement de català són convocades anualment pel secretari o la secretària de Política Lingüística per mitjà d’una Resolució que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
7.2 Les convocatòries han d’indicar:

a) Els certificats objecte de convocatòria.

b) Les dates de les proves i les localitats on es realitzaran. Cal preveure almenys una convocatòria anual per a cada certificat.

c) Les dates, els terminis i els llocs, i també els llocs web, de preinscripció i d’inscripció.

d) L’import de les taxes.

e) Les dates i els llocs, i també els llocs web, de publicació de resultats i el procediment de revisió d’examen.

f) La composició del tribunal de cada certificat.
 
7.3 La convocatòria de les proves corresponents a l’obtenció de cadascun dels certificats generals s’ha de fer de manera que no coincideixin temporalment entre elles i procurant una distribució territorial raonable dels llocs on s’administren.
 
7.4 El secretari o la secretària de Política Lingüística pot convocar proves extraordinàries en dates i localitats no previstes en el calendari de les resolucions anuals, que han de complir els requisits que preveuen els apartats precedents.
 
Article 8

Requisits per a la inscripció en les proves

Per presentar-se a les proves regulades en aquest Decret no s'exigeix cap requisit acadèmic. [Redactat d’acord amb Decret 3/2006]
 
Article 9

Estructura i contingut de les proves

La descripció del nivell de coneixements de llengua, i l’estructura i les àrees corresponents a la prova de cada un dels certificats són les que figuren a l’annex d’aquest Decret.
 
Article 10

Tribunals

10.1 En les convocatòries de les proves per a l'obtenció dels certificats a què es fa referència en l'article 5 s'ha de nomenar un tribunal per a cada certificat integrat, almenys, per una presidència, una secretaria i dues vocalies designades pel secretari de Política Lingüística entre persones expertes en avaluació de coneixements de llengua catalana. [Redactat d’acord amb Decret 3/2006]
 
10.2 Les funcions dels tribunals són les següents:

a) Elaborar, administrar, corregir i valorar les proves.

b) Proposar al secretari o a la secretària de Política Lingüística el nomenament d’auxiliars per a l’administració de les proves.

c) Aprovar els resultats.

d) Informar sobre els recursos administratius que es presentin contra les qualificacions.
 
10.3 Contra les decisions dels tribunals es pot interposar recurs d’alçada davant el secretari o a la secretària de Política Lingüística.

10.4 Per a l’elaboració, organització, administració i correcció de les proves, els tribunals fan servir els recursos humans i materials de la Secretaria de Política Lingüística i poden també recórrer a auxiliars, que han de ser professionals de la llengua catalana, les quals actuen sempre sota la direcció del tribunal i no intervenen en la qualificació final dels exercicis.
 
Article 11

Expedició i registre de certificats

11.1 El secretari o la secretària de Política Lingüística expedeix els certificats a les persones que han superat les proves corresponents. Aquests certificats incorporen senyals de seguretat i d’autenticitat i es numeren mitjançant sèries alfanumèriques.
 
11.2 La Secretaria de Política Lingüística porta el Registre de certificats de coneixements de català, que té caràcter administratiu, en el qual s’inscriuen les dades estrictament identificatives de les persones que els han obtingut i la identificació alfanumèrica dels certificats.
 
Disposició addicional

Primera [Redactat d’acord amb el Decret 386/2004]

Per Ordre del conseller o consellera competent en matèria de política lingüística es poden establir, d'acord amb la normativa vigent, els títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents als que regula aquest Decret.

Segona [Redactat d’acord amb el Decret 52/2003]

Els certificats que expedeix l’Institut Ramon Llull tenen a tots els efectes la mateixa validesa i eficàcia que els regulats en el present Decret.
 
Disposicions transitòries

Primera

Els certificats expedits a partir de 1981 per la Junta Permanent de Català, adscrita a la Direcció General de Política Lingüística, i els certificats expedits a partir de 1991 per la Direcció General de Política Lingüística sota la denominació de Certificat Internacional de Català conserven tota la seva validesa i queden incorporats d’ofici al Registre que preveu l’article 11.
 
Segona

Les proves de la Junta Permanent de Català i del Certificat Internacional de Català que estiguin convocades en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret es regiran per la normativa i els programes vigents en el moment de la convocatòria. Mentre no finalitzi el procés corresponent, les persones que formen part de la Junta Permanent de Català en el moment de l’entrada en vigor del present Decret continuaran exercint les funcions que siguin necessàries a aquest efecte.

Tercera

L’any 2002 la Direcció General de Política Lingüística, a més de convocar les proves per als certificats de coneixements generals i específics que preveu aquest Decret, convocarà proves del certificat de coneixements elementals orals i escrits de llengua catalana (certificat B) d’acord amb els objectius, continguts i descripció que té establerts la Junta Permanent en el moment de la seva entrada en vigor.
 
Quarta

La correspondència entre els certificats de la Junta Permanent de Català i els del Certificat Internacional de Català, i el sistema de certificats que s’estableix en aquest Decret és la següent:
 
Certificat Internacional de Català

Nivell bàsic: Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).
Nivell llindar: Certificat de nivell elemental de català (A elemental).
Nivell avançat: Certificat de nivell intermedi de català (B).
 
Junta Permanent de Català

Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A): Certificat de nivell elemental de català (A elemental).
Certificat de coneixements elementals orals i escrits de llengua catalana (certificat B): Certificat de nivell intermedi de català (B).
Certificat de coneixements mitjans orals i escrits de català (certificat C:
Certificat de nivell de suficiència de català (C).
Certificat de coneixements superiors orals i escrits de català (certificat D: Certificat de nivell superior de català (D).
Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu (certificat G): Certificat de coneixements de llenguatge administratiu.
Certificat de coneixements suficients de llenguatge comercial (certificat M): Certificat de coneixements de llenguatge comercial.
Certificat de coneixements suficients de llenguatge jurídic (certificat J:
Certificat de coneixements de llenguatge jurídic.
Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (certificat K): Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits.
 
Disposicions finals

Primera

Es deroguen l’Ordre de 17 de juliol de 1981, per la qual es crea la Junta Permanent de Català i se’n regulen la composició i el funcionament, modificada per Ordre de 31 de gener de 1984, i l’Ordre de 24 de gener de 1991, de creació dels certificats internacionals de llengua catalana, modificada per Ordre de 4 de febrer de 2000.

Décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissance du catalan modifié par le décret 52/2003 du 20 février par le décret 386/2004 du 21 septembre et par le décret 3/2006 du 17 janvier

(DOGC 3406, de du 11 juin)

L'exclusion de l'enseignement de la langue catalane de l'école, commencée avec la Reial Cèdula du 23 juin 1768, a subsisté aussi jusqu'à la promulgation de l'arrêté royal 2092/1978 du 23 juin, sans une autre exception que les courtes périodes dans lesquelles la Mancommunauté de Catalogne et la Generalitat républicaine ont ensuite pu organiser l'enseignement.

L'absence du catalan dans les programmes d'études scolaires paraissait nécessaire, une fois reconnu le caractère officiel de la langue propre du pays, l'établissement d'un système d'évaluation de connaissance linguistique des citoyens qui le solliciteraient, indépendamment de leur niveau d'études. C'est pourquoi, en 1934, le ministère de la Culture de la Generalitat de Catalogne a créé le Conseil permanent du catalan, présidé par Pompeu Fabra, qui, après la récupération de l'autonomie, a été récemment constitué comme l'Assemblée permanente du catalan, sous la juridiction de la Direction générale à la politique linguistique, par ordonnance du ministre de la Culture et des Moyens de communication du 17 juillet 1981.

La loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne a établi que le certificat pour l'enseignement général de base ne pouvait être émis à un élève qui, ayant commencé son instruction après la publication de la loi, ne s'est pas avéré posséder une connaissance suffisante du catalan et du castillan, et la loi prévoyait des exceptions acceptables. Ces dispositions législatives ont été incorporées à l'article 21 de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique, qui dispose que tous les enfants, quelle que soit leur langue habituelle en commençant leur instruction, doivent pouvoir utiliser normalement et correctement les deux langues officielles à la fin de leur instruction obligatoire.

Toutefois, l'existence d'un point important provient de la question de la citoyenneté dont la loi s'est révélée incapable de faire apprendre le catalan à l'école, la condition d'ouverture à la société catalane, dans laquelle des individus qui n'ont pu l'étudier incorporent de façon constante dans leur lieu d'origine l'accroissement de la mobilité de travail et d'instruction des citoyens de l'Union européenne dans un contexte d'intégration et d'augmentation de l'immigration provenant de pays non communautaires; ces faits rendent nécessaire de maintenir un système d'évaluation de la connaissance du catalan de la population adulte qui souhaite volontairement l'adopter. [Rédigé en conformité avec le décret 52/2003]

Les changements sociolinguistiques survenus en Catalogne depuis les dernières vingt années, les modifications législatives qui touchent le traitement juridique de la langue catalane, l'organisation de l'Administration de la Generalitat et l'expérience accumulée depuis presque deux décennies d'évaluation de connaissances linguistiques, tant au moyen de tests des certificats de l'Assemblée permanente que des certificats Internationaux du catalan, ainsi que la nécessité de doter le règlement des tests mentionnés et certifiés par un exigence normative plus adéquate, tous ces faits invitent à réviser l'actuel système de certificats et de prévoir un nouveau règlement.

Le présent décret vise à réglementer les certificats qui reconnaissent de façon officielle la connaissance du catalan chez la population adulte, indépendamment de l'enseignement normal de la langue. Les certificats correspondent au cadre de référence pour l'évaluation des langues modernes du Conseil de l'Europe et de l'Association des évaluateurs de langues en Europe (ALTE), de sorte qu'ils établissent une gradation plus précise des niveaux de connaissance linguistique. [Rédigé en conformité avec le décret 52/2003]

Les certificats et les tests qui sont réglementés dans le présent décret correspondent à des connaissances linguistiques générales et spécifiques. La description du niveau de connaissance linguistique ainsi que la structure et les secteurs correspondant au test de chacun des certificats sont publiés en annexe. L'administration des tests, assignée au directeur général de la politique linguistique, est rendue plus opérationnelle, la réglementation est adaptée à la réalité actuelle, les jurys de chaque certificat sont réglementés et, au profit d'une plus grande simplification administrative, l'Assemblée permanente du catalan est supprimée.

Pour tout, afin de faciliter l'application des articles 2.3, 4.1, les 11, 36 et 37 et la Troisième Disposition additionnelle de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique;

En conformité avec l'avis de la Commission consultative juridique, sur proposition du ministre de la Culture et en accord avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE :

Article 1er

Objet


1.1 Font l'objet du présent décret régulier les certificats de connaissance catalane et les tests pour les obtenir, en marge des études réglementées du catalan.

1.2 Le présent décret ne s'applique pas aux certificats de connaissances du catalan qu'envoie l'Institut Ramon-Llull ni aux tests pour les obtenir dans le cadre de ses compétences. [Rédigé en accord avec Décret 386/2004]

Article 2

Cadre

Peuvent prendre part aux tests pour l'obtention des certificats réglementés dans le présent décret les individus âgés de plus de seize ans au moment de les subir, de quelque nationalité qu'ils soient, et qui veulent faire accréditer leur connaissance du catalan en marge des études régulières.

Article 3

Compétence

3.1 Il relève du département compétent en matière de politique linguistique, au moyen du Secrétariat à la politique linguistique, d'assigner et d'administrer les tests et d'émettre les certificats prévus par le présent décret.

3.2 Le secrétaire à la politique linguistique doit veiller à ce que les tests prévus par le présent décret soient adéquats à la fonction sociale qu'ils exercent en conformité avec la réalité sociolinguistique de chaque instant, les critères pédagogiques, l'évolution du système éducatif en ce qui concerne la réglementation de l'Institut d'études catalanes, les progrès de la linguistique catalane et les critères d'évaluation linguistique qu'appliquent des organismes reconnus pour d'autres langues européennes. Il doit aussi veiller pour que les tests garantissent la coordination nécessaire avec ceux des organismes chargés de l'évaluation de connaissance du catalan dans les autres pays catalanophones.

Article 4

Certificats

Le Secrétariat à la politique linguistique émet les certificats de connaissance générale du catalan. [Rédigé en conformité avec le décret 3/2006].

Article 5

Certificats de connaissance générale de la langue

Les certificats de connaissances générale de la langue sont les suivants :

a) Certificat de niveau de base du catalan (A basique): il reconnaît une maîtrise d'usage de la langue générale permettant de répondre besoins les plus élémentaires de la communication.

b) Certificat de niveau élémentaire du catalan (A élémentaire): il reconnaît une maîtrise d'usage de la langue générale permettant de développer avec efficacité et autonomie une activité communicative propre dans les situations les plus habituelles de la communication.

c) Certificat de niveau intermédiaire du catalan (B): il reconnaît une maîtrise d'usage de la langue générale permettant de faire face de manière satisfaisante à une diversité de situations dans la vie quotidienne  — une transaction et une interaction familière ou de formalité moyenne — pas très complexes, avec sécurité, flexibilité, correction adéquate et adaptation à la situation de communication.

d) Certificat de niveau suffisant du catalan (C): il reconnaît une maîtrise d'usage de la langue générale dans sa variété standard permettant de communiquer avec adéquation et correction dans les situations de communication qui requièrent l'emploi d'un langage moyennement formel ou formel.

e) Certificat de niveau supérieur du catalan (D): il reconnaît, d'une part, une maîtrise d'usage de la langue générale permettant de communiquer avec adéquation et correction dans toute situation de communication, particulièrement spécialement celles qui requièrent un emploi plus formel de la langue et, d'autre part, la capacité d'analyser des questions et des concepts en relation avec le bon fonctionnement du système linguistique catalan.

Article 6

Les certificats de connaissances spécifiques sont abolis par le décret 3/2006.

Article 7

Session des tests

7.1
Les tests pour l'obtention des certificats de connaissance du catalan sont assignés chaque année par le secrétaire à la politique linguistique au moyen d'une résolution qui est publiée au Journal officiel de la Generalitat de Catalogne.

7.2 Les assignations doivent indiquer :

a) L'objet d'assignation des certificats.

b) Les dates des tests et les localités où ils sont effectués. Il faut prévoir au moins une assignation annuelle pour chaque certificat.

c) Les dates, délais et lieux, ainsi que les sites Webs de pré-inscription et d'inscription.

d) Le montant des taxes.

e) Les dates et lieux, mais aussi les sites Web pour la publication des résultats et la procédure de révision d'examen.

f) La composition des jurys pour chaque certificat.

7.3 L'assignation des tests correspondant à l'obtention de chacun des certificats généraux doit être faite de sorte qu'ils ne coïncident pas dans le temps entre eux et procurent une distribution territoriale raisonnable des lieux où ils sont administrés.

7.4 Le secrétaire à la politique linguistique peut assigner des tests particuliers à des dates et localités non prévues dans le calendrier des résolutions annuelles, et ils doivent répondre aux exigences prévus aux paragraphes précédents.

Article 8

Conditions pour l'inscription aux tests

Pour se présenter aux tests prévus dans le présent décret, aucune préparation scolaire n'est exigée. [Rédigé en conformité avec le décret 3/2006]

Article 9

Structure et contenu des épreuves

La description du niveau de connaissances linguistiques, et la structure et les sujets relevant de l'épreuve de chacun des certificats sont ceux qui figurent à l'annexe du présent décret.

Article 10

Jurys

10.1 Dans les appels aux tests pour l'obtention des certificats visés à l'article 5, un jury pour chaque certificat intégré doit être désigné au moins par un président, un secrétaire et deux membres nommés par le secrétaire à la politique linguistique parmi des experts en évaluation des connaissances du catalan. [Rédigé en conformité avec le décret 3/2006]

10.2 Les fonctions des jurys sont les suivantes :

a) Élaborer, administrer, corriger et évaluer les tests.

b) Proposer au secrétaire à la politique linguistique la nomination de collaborateurs pour l'administration des tests.

c) Approuver les résultats.

d) Informer sur les ressources administratives présentées contre les qualifications.

10.3 Contre les décisions des jurys, il est possible d'intenter un recours en appel auprès du secrétaire à la politique linguistique.

10.4 Pour l'élaboration, l'organisation, l'administration et la correction des tests, les jurys utilisent les ressources humaines et matérielles du Secrétariat à la politique linguistique et peuvent aussi recourir à des collaborateurs, qui doivent être des professionnels de la langue catalane, lesquelles agissent toujours sous la direction du jury et n'interviennent pas dans la note finale des exercices.

Article 11

Émission et registre de certificats

11.1 Le secrétaire à la politique linguistique émet les certificats aux personnes qui ont réussi les tests correspondants. Ces certificats incorporent des marques de sécurité et d'authenticité, et ils sont numérotés au moyen de séries alphanumériques.

11.2 Le Secrétariat à la politique linguistique tient le Registre des certificats de connaissances du catalan, qui est à caractère administratif et dans lequel sont inscrites des données strictement  identificatrices pour les personnes qui les ont obtenues ainsi que l'identification alphanumérique des certificats.

Dispositions additionnelles

Première disposition [Rédigé en conformité avec le décret 386/2004]

Par ordre du ministre compétent en matière de politique linguistique, il est possible de déterminer, conformément à la réglementation en vigueur, les titres, les diplômes et certificats considérés comme des équivalents à ceux que prévoit le présent décret.

Seconde disposition [Rédigé en conformité avec le décret 52/2003]

Les certificats émis par l'institut Ramon Llull ont, à toutes fins utiles, la même validité et efficacité que ceux régies par le présent décret.

Dispositions transitoires

Première disposition

Les certificats émis en 1981 par la Junte permanente catalane, rattachée à la Direction générale à la politique linguistique, ainsi que les certificats émis depuis 1991 à la Direction générale à la politique linguistique sous le nom de Certificat international du catalan conservent toute leur valeur et sont intégrés automatiquement dans le registre prévu à l'article 11.

Deuxième disposition

Les tests de la Junte permanent du catalan et du Certificat international de catalan prévus au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront régis par la réglementation et les programmes existants au moment de l'assignation. Tant que le processus prévu ne sera pas terminé, les personnes qui font partie du Conseil permanent du catalan au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continueront d'exercer leurs fonctions nécessaires à cet effet.

Troisième disposition

En 2002, en plus d'assigner les tests pour les certificats de connaissances générales et spécifiques prévus par le présent décret, la Direction générale à la politique linguistique assigne des tests de certificat des connaissances élémentaires orales et écrites de langue catalane (certificat B) en conformité avec les objectifs, les contenus et la description prévus par le Conseil permanent du catalan au moment de son entrée en vigueur.

Quatrième disposition

La correspondance entre les certificats du Conseil permanent du catalan et de ceux du Certificat international de catalan, et le système de certificats prévu dans le présent décret est la suivante :

Certificat international de catalan

Niveau basique: Certificat de niveau basique de catalan (A basique).
Niveau seuil: Certificat de niveau élémentaire de catalan (A élémentaire).
Niveau avancé: Certificat de niveau intermédiaire de catalan (B).

Junte permanente du catalan

Certificat de connaissances orales basiques de langue catalane (certificat A:Certificat de niveau élémentaire de catalan (A élémentaire).
Certificat de connaissances élémentaires orales et écrites de langue catalane (certificat B):
Certificat de niveau intermédiaire de catalan (B).
Certificat de connaissances moyennes orales et écrites de catalan (certificat C):
Certificat de niveau suffisant de catalan (C).
Certificat de connaissances supérieures orales et écrites de catalan (certificat D) :
Certificat de niveau supérieur de de catalan (D).
Certificat de connaissances suffisantes du langage administratif (certificat G:
Certificat de connaissances du langage administratif.
Certificat de connaissances suffisantes de langage commercial (certificat M:
Certificat de connaissances du langage commercial.
Certificat de connaissances suffisantes du langage juridique (certificat J) :
Certificat de connaissances du langage juridique.
Certificat de qualification pour la correction de textes oraux et écrits (certificat K) :
Certificat de qualification pour la correction de textes oraux et écrits.

Disposition finale

Première disposition

L'ordonnance du 17 juillet 1981 créant le Conseil permanente du catalan et prévoyant sa composition et son fonctionnement est modifiée par l'ordonnance du 31 janvier 1984 et l'ordonnance du 24 janvier 1991 sur la création des certificats internationaux de catalan modifiée par l'ordonnance du 4 février 2000.

Decret 3/2006, de 17 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 52/2003, de 20 de febrer, i pel Decret 386/2004, de 21 de setembre, estableix els diferents certificats de català que expedeix la Secretaria de Política Lingüística, els quals poden ser certificats de coneixements de llengua general i certificats de coneixements específics.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, esmentat també regula la convocatòria de les proves per a l'obtenció dels diferents certificats de català referits amb anterioritat, els requisits per inscriure-s'hi i l'estructura i el contingut de les proves de cadascun dels certificats.

Ara es considera oportú modificar el Decret 152/2001, de 29 de maig, amb l'objectiu de suprimir l'expedició de certificats de coneixements específics per part de la Secretaria de Política Lingüística i la convocatòria de les proves corresponents, atesa la voluntat de circumscriure l'avaluació i l'acreditació de coneixements de llenguatges d'especialitat a l'àmbit d'organismes, institucions i entitats que imparteixen de manera habitual formació d'aquest tipus, i la intenció de centrar els esforços en l'avaluació i certificació de coneixements de llengua general, que són els que tenen més demanda i, per la seva naturalesa, els que més s'adiuen a la tasca pròpia de la Secretaria de Política Lingüística. Això no obsta perquè l'Administració de la Generalitat mantingui les certificacions que acrediten el coneixement de llenguatges específics que al llarg d'aquests anys s'han consolidat per l'interès del sector i de les persones que hi aspiren, com és el cas dels llenguatges administratiu i jurídic, la formació i l'acreditació dels quals s'adiu més amb la tasca ordinària de l'Escola d'Administració Pública i altres centres d'estudis especialitzats de la Generalitat. Quant a la certificació corresponent al llenguatge comercial, en canvi, no és prevista la seva continuïtat des de l'Administració de la Generalitat, atès que la demanda ha estat pràcticament inexistent.

Pel que fa al certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits, la supressió de les proves i del corresponent certificat ve motivada per la inscripció en l'oferta acadèmica universitària de la formació de professionals de la correcció de textos en català. Cal tenir en compte que fins ara l'habilitació professional per a la correcció de textos orals i escrits s'acreditava tant a partir de la titulació universitària en filologia catalana com per aquesta certificació K de la Secretaria de Política Lingüística, per accedir a la qual calia acreditar prèviament el nivell D de català. Amb la supressió del certificat de la Secretaria de Política Lingüística es pretén, d'una banda, garantir l'homogeneïtat dels coneixements acreditats per a la capacitació professional amb una única formació universitària, i de l'altra, donar una major coherència a l'àmbit d'actuació de la Secretaria de Política Lingüística, atès que el certificat esmentat, més que una simple certificació de coneixements, comportava una veritable habilitació professional. 

Per tot l'exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller primer del Govern de la Generalitat, i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1

Es modifica l'article 4 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 4

"La Secretaria de Política Lingüística expedeix certificats de coneixements generals de llengua catalana."

Article 2

Es modifica l'article 8 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 8

"Per presentar-se a les proves regulades en aquest Decret no s'exigeix cap requisit acadèmic."

Article 3

Es modifica l'article 10.1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, el qual queda redactat de la manera següent:

"10.1 En les convocatòries de les proves per a l'obtenció dels certificats a què es fa referència en l'article 5 s'ha de nomenar un tribunal per a cada certificat integrat, almenys, per una presidència, una secretaria i dues vocalies designades pel secretari de Política Lingüística entre persones expertes en avaluació de coneixements de llengua catalana."

Disposicions addicionals

Primera

De manera excepcional, es realitzarà una última convocatòria de la prova de certificat de coneixements de llenguatge jurídic, en la mateixa resolució de convocatòria ordinària dels certificats de coneixements de llengua general corresponents a l'any 2006.

Segona

Totes les referències efectuades en l'articulat del Decret 152/2001, de 29 de maig, a la Direcció General de Política Lingüística, al director o a la directora general de Política Lingüística, i al Departament de Cultura, s'han d'entendre fetes, respectivament, a la Secretaria de Política Lingüística, al secretari o a la secretària de Política Lingüística, i al Departament competent en matèria de política lingüística.

Disposició transitòria

Les proves dels certificats de coneixements específics que estiguin convocades en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret es regiran per la normativa vigent en el moment de la publicació de la convocatòria i el secretari o la secretària de Política Lingüística expedirà els corresponents certificats a les persones que superin les proves esmentades, de conformitat amb la normativa vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

Disposició derogatòria

Es deroguen l'article 6 i els annexos 6, 7, 8 i 9 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Décret 3/2006 du 17 janvier modifiant le décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification des connaissances du catalan

Le décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissances du catalan, modifié par le décret 52/2003 du 20 février et par le décret 386/2004 du 21 septembre, établit les différents certificats de catalan qu'émet le Secrétariat à la politique linguistique, lesquels peuvent être reconnus pour les connaissances de la langue générale et les connaissances spécifiques.

Le décret 152/2001 du 29 mai mentionné réglemente aussi l'assignation des tests pour l'obtention des différents certificats de catalan visés précédemment, les conditions pour l'inscription ainsi que la structure et le contenu des tests de chacun des certificats.

Il est considéré comme pertinent de modifier le décret 152/2001 du 29 mai afin de supprimer l'émission de certificats de connaissances spécifiques du catalan par le Secrétariat à la politique linguistique et l'assignation des tests correspondants, étant donné la volonté ce circonscrire l'évaluation et l'accréditation des connaissances du langage spécialisé dans le cadre des organismes, institutions et entités qui dispensent habituellement la formation de ce type, et étant donné l'intention de centrer les efforts d'évaluation et de certification des connaissances de la langue générale, lesquelles ont davantage de demande et, par leur nature, sont plus adaptés à la tâche propre du Secrétariat à la politique linguistique. Il existe un obstacle pour que l'Administration de la Generalitat maintienne les certifications qui autorisant la connaissance des langages spécifiques qui, tout au long de ces années, ont été consolidés par l'intérêt du domaine et des personnes qui aspirent à les obtenir, comme le cas des langages administratifs et juridiques, dont la formation et l'accréditation s'adaptent plus à la mission ordinaire de l'École d'administration publique et autres centres d'études spécialisées de la Generalitat. Quant à la certification correspondant au langage commercial par contre, sa continuité n'est pas prévue par l'Administration de la Generalitat, puisque la demande a été pratiquement inexistante.

Quant au certificat des qualifications pour la correction des textes oraux et écrits, la suppression des tests et du certificat correspondant est motivée par l'inscription dans l'offre scolaire de la formation des professionnels de la correction de textes en catalan. Il faut tenir compte que, jusqu'à présent, la formation professionnelle pour la correction des textes oraux et écrits était reconnue aussi bien à partir du diplôme universitaire en philologie catalane que par cette «certification K» du Secrétariat à la politique linguistique, pour accéder à ce qui devait préalablement être créditée par le «niveau D de catalan». Avec la suppression du certificat du Secrétariat à la politique linguistique, il est prévu, d'une part, de garantir l'homogénéité des connaissances reconnues pour la qualification professionnelle avec une seule formation universitaire, d'autre part, d'accorder une plus grande cohérence au domaine d'action du Secrétariat à la politique linguistique, puisque le certificat mentionné, plus qu'une simple certification de connaissances, comportait une véritable formation professionnelle.

Pour tout l'exposé, compte tenu de l'avis de la Commission juridique consultative, sur proposition du premier ministre du gouvernement de la Generalitat et en accord avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE

Article 1

L'article 4 du décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissances du catalan est modifié et il est rédigé de la manière suivante:

"Article 4"

Le Secrétariat à la politique linguistique émet les certificats de connaissances générales du catalan."

Article 2

L'article 8 du décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissances du catalan est modifié et il est rédigé de la manière suivante :

"Article 8

" Pour se présenter aux tests prévus dans le présent décret, aucune préparation scolaire n'est exigé."

Article 3

L'article 10.1 du décret 152/2001du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissances du catalan est modifié et il est rédigé de la manière suivante :

"10.1 Dans l'assignation des testes pour l'obtention des certificats visés à l'article 5, un jury doit être désigné pour chaque certificat intégré, au moins, par un président, un secrétaire et deux membres désignées par le secrétaire à la politique linguistique parmi des experts en évaluation des connaissances du catalan."

Dispositions additionnelles

Première

De façon exceptionnelle, une dernière assignation pour le test du certificat de connaissances du langage juridique sera effectuée, lors de la même résolution d'assignation ordinaire des certificats de connaissances de la langue générale correspondant à l'année 2006.

Seconde

Toutes les références effectuées dans le texte du décret 152/2001 du 29 mai au sujet de la Direction générale de la politique linguistique, au directeur général à la politique linguistique et au département de la Culture doivent être considérés accomplies, respectivement, au Secrétariat à la politique linguistique, au secrétaire à la politique linguistique et au département compétent en matière de politique linguistique.

Disposition transitoire

Les tests des certificats de connaissances spécifiques qui sont assignés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront régis par la réglementation en vigueur au moment de la publication de l'assignation et le secrétaire à la politique linguistique expédiera les certificats correspondants aux personnes qui réussissent les tests mentionnés, conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'assignation.

Disposition dérogatoire

L'article 6 et les annexes 6, 7, 8 et 9 du décret 152/2001 du 29 mai sur l'évaluation et la certification de connaissance du catalan sont abrogés.

Disposition finale

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel de la Generalitat de Catalogne.

Barcelone, 17 janvier 2006

Pasqual Maragall i Mira

Président de la Généralité de Catalogne

Josep Bargalló Valls

Premier ministre


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde