Communauté valencienne

Communauté valencienne

Décret 178/1988 du 15 novembre du ministère de la Generalitat de Valence établissant la composition et les fonctions de la Commission interdépartementale
 pour l'application de l'usage du valencien

La présente version française du décret 178/1988 du 15 novembre (Decret 178/1988, de 15 de novembre) est une traduction du catalan; elle n'a qu'une valeur informative. Traduction: Jacques Leclerc.

Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, d'acord a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià

La Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, regula a l'article 31 la possibilitat de creació de Comissions Interdepartamentals integrades per alts càrrecs de l'Administració Valenciana per a l'estudi, coordinació, programació i, si s'escau, elaboració de propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes, i a l'article 32 estableix el seu règim de funcionament.

El Títol I de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, disposa les mesures pertinents per a impulsar l'ús del valencià en totes les esferes de la societat i, en especial, en l'Administració, i estableix que el valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública.

El Decret 44/1984, de 16 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, va crear la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià. Aquesta Comissió es fonamenta en fer efectiu el que assenyala l'article setè de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, que estableix:

«1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma son el valencià i el castellà. Tothom té el dret a conéixer-los i a usar-los.

2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement».

Després de l'experiència de quatre anys, i per fer més efectius els treballs de coordinació i planificació, es considera convenient i necessari modificar la composició de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià creada pel Decret abans esmentat.

Per això, en virtut de les disposicions legals esmentades i per tal de poder regular els criteris d'aplicació del valencià a l'Administració de forma coordinada à proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en reunió del dia 15 de novembre de 1988,

DECRETE:

Article 1

La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià queda configurada tal i com s'estableix al present Decret per tal de fer efectiu, pel que fa a l'ús oficial del valencià, el desplegament d'allò previst a la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i Ensenyament del Valencià, amb les funcions i composició que tot seguit s'hi detallen.

Article 2

La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'usa del valencià tindrà les funcions següents:

1. Proposar les mesures de coordinació de l'acció general de la Generalitat Valenciana dirigida a la normalització de l'ús oficial del valencià.

2. Impulsar l'ús del valencià en l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

3. Promocionar l'ús del valencià a tota la resta de les Administracions Públiques mitjançant l'establiment dels Convenis oportuns.

4. Realitzar el seguiment de l'aplicació de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià en l'àmbit de l'ús oficial i proposar les mesures adients per a la plena aplicació.

5. Qualsevol altra funció relacionada amb l'ús oficial del valencià.

Article 3

La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià estarà integrada pels membres següents:

President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència.

Vocals:

- El Secretari General de la Presidència de la Generalitat.

- Els Secretaris Generals de cadascuna de les Conselleries de la Generalitat Valenciana.

- El Cap del Gabinet d'ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

El Director de l'Institut Valencià d'administració Pública.

Secretari:

- Farà de Secretari de la Comissió el Cap del Gabinet d'ús del Valencià.

- La Secretaria Administrativa de la Comissió s'adscriu a la Presidència de la Generalitat, la qual designarà el funcionari que se'n farà càrrec.

La Comissió podrà convocar els Directors Generals de les Conselleries, els Directors d'Empreses Públiques i d'Organismes Autònoms de la Generalitat Valenciana quan els assumptes de l'ordre del dia a tractar ho exigesquen, els quals participaran amb veu però sense vot.

La Comissió podrà acordar, quan els assumptes a debat ho facen necessari, l'assistència d'altres persones per tal que l'assessoren. Aquestes persones tindran veu però no vot.

Article 4

El President de la Comissió per a l'aplicació de l'ús del valencià elevarà al Consell de la Generalitat Valenciana les propostes d'acord que s'adopten.

Disposicio derogatoria

Queda derogat el Decret 44/1984, de 16 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana.

Disposicions finals

Primera

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda facultat per desplegar aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 15 de novembre de 1988.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

Décret 178/1988 du 15 novembre du ministère de la Generalitat de Valence établissant la composition et les fonctions de la Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du valencien, conformément à la loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage et l'enseignement du valencien

La loi 5/1983 du 30 décembre du gouvernement valencien réglemente par l'article 31 la possibilité de création de Commissions interdépartementales intégrées par des postes élevés de l'Administration valencienne pour l'étude, la coordination, la programmation et, le cas échéant, l'élaboration de propositions de résolution des activités interdépartementales en matière sectorielle commune, et par l'article 32, elle prévoit un régime de fonctionnement.

Le Titre I de la loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage et l'enseignement du valencien prévoit des mesures pertinentes pour favoriser l'usage du valencien dans toutes les sphères de la société, particulièrement dans l'Administration, et énonce que le valencien, comme langue de la Communauté valencienne, est aussi celle de la Generalitat et de son administration publique.

Le décret 44/1984 du 16 avril du ministère de la Generalitat de Valence a créé la Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du valencien. Cette commission est créée en rendant effectives les dispositions de l'article 7 du Statut d'autonomie de la Communauté valencienne, approuvée par la Loi organique 5/1982 du 1er juillet, qui énonce :

«1) Les deux langues officielles de la Communauté autonome sont le valencien et le castillan. Tous ont le droit de les connaître et de les utiliser.

2) La Generalitat garantit l'usage normal et officiel des deux langues, et adopte les mesures nécessaires pour assurer leur connaissance.».

Après une expérience de quatre années, et pour rendre plus effectifs les travaux de coordination et de planification, il est considéré convenable et nécessaire de modifier la composition de la Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du valencien, créée par le décret ci-dessus mentionné.

C'est pourquoi, en vertu des dispositions juridiques mentionnées et afin de pouvoir réglementer les critères d'application du valencien auprès de l'Administration de manière coordonnée à proposer au ministre de la Culture, de l'Éducation et de la Science, et avec la délibération préalable du ministère de la Generalitat de Valence, lors de sa réunion du 15 novembre 1988,

JE DÉCRÈTE :

Article 1er

La Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du valencien est formée tel qu'il est prévu au présent décret afin de rendre effectif, en ce qui concerne l'usage officiel du valencien, le développement des dispositions prévues par la loi de la Generalitat de Valence 4/1983 du 23 novembre sur l'usage et l'enseignement du valencien, avec les fonctions et les mesures présentées immédiatement après.

Article 2

La Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du valencien exerce les fonctions suivantes :

1. Proposer des mesures de coordination dans les activités générales de la Generalitat de Valence orientées vers la normalisation de l'usage officiel du Valencien.

2. Favoriser l'usage du valencien dans l'Administration publique de la Generalitat de Valence.

3. Promouvoir l'usage du Valencien à toutes les administrations publiques au moyen de l'établissement d'accords adéquats.

4. Réaliser le suivi de l'application de la Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien dans le domaine de l'usage officiel et proposer les mesures appropriées pour son entière application.

5. Toute autre fonction rattachée à l'usage officiel du valencien.

Article 3

La Commission interdépartementale pour l'application de l'usage du
valencien est composée des membres suivants :

Le président : le ministre de la Culture, de l'Éducation et de la Science.

Les membres :

- Le secrétaire général de la présidence de la Generalitat.

- Les secrétaires généraux de chacun des ministères de la Generalitat de Valence.

- Le chef de cabinet sur l'usage du valencien du ministère de la Culture, de l'Éducation et de la Science.

Le directeur de l'Institut valencien d'administration publique.

Le secrétaire :

- Le chef de cabinet sur l'usage du valencien est le secrétaire de la Commission.

- Le secrétariat administratif de la Commission est assignée à la présidence de la Generalitat, laquelle désigne le fonctionnaire qui occupe le poste.

La Commission peut convoquer les directeurs généraux des ministères, les directeurs des entreprises publiques et des organismes autonomes de la Generalitat de Valence lorsque les sujets à l'ordre du jour à traiter l'exigent; ils participent avec droit de parole, sans droit de vote.

La Commission peut demander, quand les sujets du débat le rendent nécessaires, l'aide d'autres personnes afin qu'elles la conseillent. Ces personnes ont le droit de parole, mais sans droit de vote.

Article 4

Le président de la Commission pour l'application de l'usage du valencien présente au ministère de la Generalitat de Valence les propositions adoptées.

Disposition dérogatoire

Le décret 44/1984 du 16 avril du ministère de la Generalitat de Valence est abrogé.

Dispositions finales

Première disposition


Le ministère de la Culture, de l'Éducation et de la Science est autorisé à mettre en application le présent décret.

Seconde disposition

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la Generalitat de Valence. 

Valence, le 15 novembre 1988.

Le président de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

Le ministre de la Culture, de l'Éducation et de la Science,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

Page précédente

Pays valencien

Espagne

Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde