[Flag of Azerbaijan]
République azerbaïdjanaise

Azerbaïdjan

Constitution de 1995

Dispositions linguistiques

Seuls les articles 21, 25, 45 et 127 de la Constitution du 12 novembre 1995 concernent la langue. L'article 21 utilise l'expression "Azərbaycan dilinin" («langue azerbaïdjanaise») qui est synonyme de «langue azérie»; on y trouve aussi l'expression "dövlət dili", ce qui signifie, mot à mot, «langue d'État», c'est-à-dire la «langue officielle».

Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi (1995)

Maddə 21.

Dövlət dili

I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.

II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.

Maddə 25.

Bərabərlik hüququ

I. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir.

II. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır.

III. Dövlət, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.

[...]

Maddə 44.

Milli mənsubiyyət hüququ

I.
Hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır.

II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz.

Maddə 45.

Ana dilindən istifadə hüququ

I. Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır.

II. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.

Maddə 127.

Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və şərtləri

X. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə icraatı Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq yerin əhalisinin çoxluq təşkil edən hissəsinin dilində aparılır. İşin iştirakçısı olub məhkəmə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərin işin materialları ilə tam tanış olmaq, məhkəmədə tərcüməçi vasitəsi ilə iştirak etmək və məhkəmədə ana dilində çıxış etmək hüququ təmin edilir.

Constitution de la république d'Azerbaïdjan (1995)

Article 21

Langue officielle

I. La langue officielle de la république d'Azerbaïdjan est la langue azerbaïdjanaise. La république d'Azerbaïdjan assure le développement de la langue azerbaïdjanaise.

II. La république d'Azerbaïdjan assure le libre usage et le développement des autres langues parlées par la population.

Article 25

Droit à l'égalité

I. Toute personne est bénéficie de l'égalité devant la loi et le tribunal.

II. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et libertés.

III. L'État garantit l'égalité des droits et des libertés pour tous, sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, d'origine, de propriété, de statut social, de croyances, de partis politiques, de syndicats et d'autres associations publiques. Il est interdit de restreindre les droits et libertés de l'Homme et du citoyen sur la base de la race, de l'appartenance ethnique, de la religion, de la langue, du sexe, de l'origine, des croyances, de l'appartenance politique ou sociale.

[...]

Article 44

Droit à la nationalité

I.
Toute personne a le droit de
conserver sa nationalité.

II. Nul n'est tenu de changer de nationalité.

Article 45

Droit d'employer sa langue maternelle

I. Tous ont le droit d'utiliser leur langue maternelle. Tous ont droit de recevoir leur instruction et de se livrer à des activités créatrices dans leur langue.

II. Nul ne peut être privé du droit d'utiliser sa langue maternelle.

Article 127

Indépendance des juges, principes fondamentaux et conditions d'administration de la justice

X. Dans la république d'Azerbaïdjan, la procédure judiciaire doit se dérouler dans la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan ou dans la langue de la majorité de la population au sein d'un territoire particulier. Les personnes en cause dans la procédure judiciaire qui ne connaissent pas la langue de la procédure ont le droit de se familiariser avec les modalités de la procédure, de prendre part à la procédure judiciaire par l'intermédiaire d'un interprète et de faire des déclarations devant le tribunal dans leur langue maternelle.

Page précédente

Azerbaïdjan

Accueil: aménagement linguistique dans le monde