République du Kazakhstan

Kazakhstan

Lois constitutionnelles

Dispositions linguistiques

1) Constitution de 1995
2)
Loi constitutionnelle sur l'indépendance de l'État de la république du Kazakhstan (1991)
3)
Loi constitutionnelle sur les élections (1995)

Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995)
Version kazakhe

7-бап

1)
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі.

2) Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.

3) Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды.

19-бап

1)
Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы.

2) Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар.

20-бап

1)
Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым салынады.

2) Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясы болып табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді.

3) Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұтастығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгіттеуге жол берілмейді.

30-бап

1)
Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті.

2) Азаматтың мемлекеттік жоғары оқу орнында конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар.

3) Жеке меншік оқу орындарында ақылы білім алу заңмен белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жүзеге асырылады.

4) Мемлекет білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын белгілейді. Кез келген оқу орнының қызметі осы стандарттарға сай келуі керек.

41-бап

1)
Қазақстан Республикасының Президентін конституциялық заңға сәйкес жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде Республиканың кәмелетке толған азаматтары жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзімге сайлайды.

2) Қазақстан Республикасының Президенті болып тумысынан Республика азаматы болып табылатын, қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда соңғы он бес жыл бойы тұратын және жоғары білімі бар Республика азаматы сайлана алады. Конституциялық заңда Республика Президенттігіне кандидаттарға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.

58-бап

1)
Палаталарды мемлекеттік тілді еркін меңгерген өз депутаттарының арасынан Палаталар депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы Сенат пен Мәжіліс сайлаған төрағалар басқарады. Сенат Төрағасының қызметіне кандидатураны Қазақстан Республикасының Президенті ұсынады. Мәжіліс Төрағасының қызметіне кандидатураларды Палатаның депутаттары ұсынады.

IX бөлім
ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР

93-бап

Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті.

Constitution de la république du Kazakhstan (1995)
Traduction

Article 7

1)
La
langue officielle de la république du Kazakhstan est la langue kazakhe.

2) La
langue russe est officiellement employée sur un pied d'égalité avec la langue kazakhe dans les organismes de l'État et les collectivités locales.

3) L'État doit veiller à créer les conditions pour l'étude et le développement
des langues du peuple du Kazakhstan.

Article 19

1)
Chacun a le droit de déterminer lui-même sa nationalité, son parti et sa religion.

2) Chacun a le droit d'employer sa langue et sa culture d'origine, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, de formation et celle des activités créatrices.

Article 20

1)
La liberté d'expression et la créativité sont garanties; la censure est interdite.

2) Chacun a le droit de recevoir et de diffuser librement des informations par tout moyen non interdit par la loi. La liste des informations qui sont un secret d'État de la république du Kazakhstan est prévue par la loi.

3) La propagande ou le changement forcé de l'ordre constitutionnel de la République, la violation de son intégrité, les atteintes à la sécurité nationale, la guerre, la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse,
ethnique et tribale, ainsi que la promotion à la cruauté et à la violence ne sont pas autorisées.

Article 30

1) Les citoyens bénéficient d'un enseignement secondaire gratuit dans les écoles publiques. L'enseignement secondaire est obligatoire.

2) Un citoyen a le droit de recevoir, sur une base compétitive, un enseignement supérieur gratuit dans une université d'État.

3) L'enseignement rémunéré dans les établissements d'enseignement privés est offert dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

4) L'État établit des normes d'enseignement obligatoires. Les activités de tout établissement d'enseignement doivent respecter ces normes.

Article 41

1)
Le président de la république du Kazakhstan est élu par les citoyens adultes de la République au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret pour un mandat de cinq ans, conformément à la loi constitutionnelle.

2) Tout citoyen de la République est éligible au poste de président de la République s'il est par la naissance âgé d'au moins 35 ans,
parle couramment la langue officielle, vit au Kazakhstan depuis quinze ans et bénéficie d'un enseignement supérieur. Il peut être élu président de la République du Kazakhstan. La loi constitutionnelle peut établir des exigences supplémentaires pour les candidats au poste de président de la République.

Article 58

1)
Les Chambres sont présidées par les présidents élus par le Sénat et le Majilis au scrutin secret à la majorité des voix du nombre total des députés des Chambres parmi
leurs députés parlant couramment la langue officielle. Le président de la république du Kazakhstan nomme un candidat au poste de président du Sénat. Les candidats au poste de président du Majilis sont proposés par les députés de la Chambre.
 

Chapitre IX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 93


Afin de mettre en œuvre l'article 7 de la Constitution, le gouvernement, les représentants locaux et les organismes exécutifs,
conformément à une loi spéciale, sont tenus de créer toutes les conditions organisationnelles, matérielles et techniques nécessaires à
l'apprentissage libre et gratuit de la langue officielle par tous les citoyens de la république du Kazakhstan.

Конституционный закон о государственной независимости
Республики Казахстан (1991)

Статья 6.

1) Граждане Республики всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана, который является единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Республике Казахстан, осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через избираемые им государственные органы на основе Конституции и законов Республики Казахстан.

2) Граждане Республики независимо от их национальности, вероисповедания, принадлежности к общественным объединениям, происхождения, социального и имущественного положения, рода занятий, места жительства обладают равными правами и обязанностями. Лица, находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее гражданами, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные Конституцией, законами и межгосударственными договорами Республики Казахстан, за исключением изъятий, установленных законами и межгосударственными договорами Республики.

3) Посягательство на гражданское равноправие преследуется по закону.

Статья 8.

1) Возрождение и развитие культуры, традиций и языка, укрепление национального достоинства казахской нации и представителей других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из важнейших обязанностей государства.

2) Республика Казахстан проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за ее пределами, защищает их интересы на основе договоров, заключаемых с теми государствами, гражданами которых они являются.

Loi constitutionnelle sur l'indépendance de l'État
de la république du Kazakhstan (1991)

Article 6

1)  Les citoyens de la République de toutes nationalités, unis par un destin historique commun avec la nation kazakhe, forment avec lui le peuple unique du Kazakhstan, qui est le seul titulaire de la souveraineté et la source de pouvoir de l'État en république du Kazakhstan, exerce le pouvoir de l'État à la fois directement et par le biais d'organismes publics élus par elle sur la base de la Constitution et des lois de la république du Kazakhstan.

2) Les citoyens de la République, quels que soient leur nationalité, leur religion, leur appartenance à des associations publiques, leur origine, leur statut social et patrimonial, leur profession, leur lieu de résidence, ont des obligations et des droits égaux. Les personnes qui se trouvent sur le territoire de la république du Kazakhstan et qui ne sont pas ses citoyens jouissent des droits et libertés, et portent également les obligations établies par la Constitution, les lois et les traités internationaux de la république du Kazakhstan, à l'exception des exemptions établies par les lois et les traités internationaux de la République.

3) La violation de l'égalité civile est sanctionnée par la loi.

Article 8

1) Le renouveau et le développement de la culture, des traditions et de la langue, le renforcement de la dignité nationale de la nation kazakhe et des représentants des autres nationalités vivant au Kazakhstan constituent l'une des responsabilités les plus importantes de l'État.

2) La république du Kazakhstan veille à satisfaire les besoins culturels, spirituels et linguistiques nationaux des Kazakhs vivant à l'étranger, protège leurs intérêts sur la base d'accords conclus avec les États dont ils sont citoyens.

Конституционный закон o выборах (1995)

Статья 37.

Избирательный бюллетень

1)
В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке государственного языка. В избирательный бюллетень для голосования за политические партии включаются наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой. Жеребьевка проводится Центральной избирательной комиссией. Порядок проведения жеребьевки определяется Центральной избирательной комиссией.

1-1) Центральная избирательная комиссия определяет порядок внесения изменений в избирательные бюллетени в случае снятия кандидатуры, отмены решения о выдвижении кандидатом, отмены решения о регистрации кандидатов, партийных списков.

2) Избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках.

Избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе с резервом 1 процент от общего числа избирателей в избирательном округе.

Статья 50-4.

Электронный избирательный бюллетень

1)
При проведении выборов с использованием электронной избирательной системы голосование производится электронным избирательным бюллетенем, создаваемым средствами электронной избирательной системы.

2) Текст электронного избирательного бюллетеня составляется на государственном и русском языках и должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 37 настоящего Конституционного закона.

Статья 54.

Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Республики

1)
[...] При этом факт проживания последние пятнадцать лет в Республике Казахстан кандидата в Президенты устанавливается Центральной избирательной комиссией, а процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком определяется постановлением Центральной избирательной комиссии в соответствии с решением Конституционного Совета Республики об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции.

Процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком не распространяется на действующего Президента Республики, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий.

Статья 97-1.

Распределение депутатских мандатов по итогам голосования по партийным спискам

5)
Очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом политической партии из числа включенных в партийный список кандидатов в соответствии с пунктом 4 статьи 89 настоящего Конституционного закона не позднее десяти дней со дня опубликования итогов выборов.

В случае, если в установленные частью первой настоящего пункта сроки руководящим органом политической партии не определена очередность распределения полученных депутатских мандатов, постановлением Центральной избирательной комиссии осуществляется распределение полученных партией депутатских мандатов согласно зарегистрированным спискам в алфавитном порядке государственного языка.

Loi constitutionnelle sur les élections (1995)

Article 37

Bulletins de vote

1) Tous les candidats doivent être inscrits sur le bulletin de vote avec le nom, le prénom et le patronyme dans l'ordre alphabétique de la langue officielle. Le bulletin de vote des partis politiques comprend le nom des partis politiques dans l'ordre déterminé par tirage au sort. Le tirage est effectué par la Commission électorale centrale. La procédure de tirage au sort est déterminée par la Commission électorale centrale.

1-1) La Commission électorale centrale détermine la procédure de modification des bulletins de vote en cas de retrait d'un candidat, d'annulation d'une décision de nomination d'un candidat, d'annulation d'une décision d'enregistrement de candidats, listes de partis.
 
2) Les bulletins de vote sont imprimés dans la langue officielle et en russe.

Les bulletins de vote sont produits dans un nombre égal au nombre d'électeurs dans la circonscription, avec une réserve de 1% du nombre total d'électeurs de la circonscription.

Article 50-4

Bulletin de vote électronique

1) Lors de la conduite d'élections au moyen du système électoral électronique, le vote doit être effectué par un bulletin électronique généré par le système électoral électronique.

2) Le texte du bulletin de vote électronique est compilé dans la langue officielle et en russe, et il doit respecter les exigences établies par le paragraphe 1 de l'article 37 de la présente loi constitutionnelle.

Article 54

Conditions requises pour un candidat à la présidence de la République

1) [...] En outre, tout candidat à l'élection présidentielle vivant en république du Kazakhstan depuis quinze ans est établi par la Commission électorale centrale, et la procédure pour établir la maîtrise du candidat
dans la langue officielle est déterminée par une décision de la Commission électorale centrale, conformément à la décision du Conseil constitutionnel de la République sur l'interprétation officielle du paragraphe 2 de l'article 41 de la Constitution.


La procédure d'établissement de la maîtrise d'un candidat
dans la langue officielle ne s'applique pas au président de la République en exercice, dont la candidature a été reconduite pour le prochain mandat.

Article 97-1

Répartition des mandats des députés en fonction des résultats du vote sur les listes des partis

5) L'ordre de répartition des sièges des députés est déterminé par l'organisme directeur d'un parti politique parmi les candidats figurant sur la liste des partis, conformément au paragraphe 4 de l'article 89 de la présente loi constitutionnelle au plus tard dix jours après la date de publication des résultats des élections.

Si, dans les délais fixés par le premier paragraphe du présent paragraphe, l'organisme directeur d'un parti politique ne détermine pas la priorité de répartition des mandats de député reçus, la Commission électorale centrale répartit les mandats de député reçus selon les listes enregistrées
dans l'ordre alphabétique de la langue officielle.

Page précédente

 

Kazakhstan

Accueil: aménagement linguistique dans le monde