[Flag of Mongolia]
République de Mongolie

Mongolie

Loi sur la langue mongole

2015

La Loi sur la langue mongole de 2015 est une modification en profondeur de la Loi sur la langue officielle nationale de 2003, qui avait pour objet de réglementer les relations en matière d’usage des règles et des termes de la langue mongole, et de régir les relations liées à son emploi dans les activités de la fonction publique et de garantir l’unité de la Mongolie.

La loi de 2015 comprend des dispositions concernant l'emploi de langue mongole, l'alphabet et l'écriture correcte de la langue mongole, dont le dictionnaire, ainsi que les organismes de l'État et les instances autonomes locales, le rôle de l'entité juridique, le rôle du Conseil national de la politique linguistique, les langues dans l'enseignement, les infractions à la loi, etc.

  Par la Loi sur la langue mongole, le gouvernement veut redonner à la langue nationale son rôle dans les institutions publiques et les établissements d'enseignement, son intégrité dans l'alphabet, l'orthographe et le vocabulaire. Le gouvernement désire ainsi redresser la situation qui a fait en sorte que la langue mongole a perdu de son prestige.

Le texte original de la loi est en langue mongole transcrite avec l'alphabet cyrillique, sous l'influence soviétique, car auparavant la Mongolie employait l'écriture traditionnelle.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.

Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.

Монгол хэлний тухай хууль тогтоомж

2.1. Монгол хэлний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол уг гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.

Хуулийн үйлчлэх хүрээ

3.1.Энэ хууль Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллага, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газар, бусад хуулийн этгээдэд хамаарна.

4 дүгээр зүйл.

Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1. “төрийн албан ёсны хэл” гэж төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн аливаа үйл ажиллагаа явуулах, албан хэрэг хөтлөх орчин цагийн утга зохиолын монгол хэлийг;

4.1.2. “монгол хэлний хэм хэмжээ” гэж орчин цагийн утга зохиолын монгол хэлний найруулан бичих, зөв дуудах ёс, зүй тогтол, зөв бичих дүрмийг;

4.1.3. “үндэсний бичиг” гэж уламжлалт монгол бичгийг;

4.1.4. “монгол хэл, бичиг” гэж монгол хэл, кирил болон үндэсний бичгийг.

5 дугаар зүйл.

Хуулийн үндсэн зарчим

5.1. Монгол хэл нь монгол үндэстний оюуны соёлын үнэт өв, үндэсний соёл иргэншлийн язгуур үндэс, улс орны нэгдмэл байдал, үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолын нэгэн баталгаа мөн.

5.2. Монгол хэл, бичиг үсгийг эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг хангах нь төрийн үүрэг мөн.

5.3. Монгол Улсын иргэн бүр монгол хэл, бичиг үсгээ сурах, монгол хэлээр мэдээлэл авах, өвлөх, өвлүүлэх, хамгаалах, хөгжүүлэх боломж, нөхцөлөөр хангагдах эрхтэй.

Loi sur la langue mongole

Le 12 février 2015
Ville d'Oulan-Bator

LOI SUR LA LANGUE MONGOLE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet de la loi

1.1 La présente loi a pour objet de réglementer les relations concernant la connaissance, l'emploi, la protection et le développement de la langue et de la littérature mongoles.

Article 2

Législation sur la langue mongole

2.1 La législation sur la langue mongole comprend la Constitution de la Mongolie, le Concept de sécurité nationale de la Mongolie, la présente loi et d'autres actes législatifs promulgués en conformité avec celle-ci.

2.2 Si un traité international auquel la Mongolie est partie est incompatible avec la présente loi, ce sont les dispositions de celle-ci qui prévalent.

Article 3

Champ d'application de la loi

3.1 La présente loi s'applique aux citoyens mongols, aux personnes morales, aux organismes gouvernementaux, aux citoyens étrangers, aux apatrides, aux missions diplomatiques en Mongolie et aux autres personnes morales en Mongolie.

Article 4

Définitions des termes de la loi

Les termes suivants utilisés dans la présente loi ont la signification suivante:

4.1.1 «Langue officielle» désigne la langue mongole contemporaine qui exerce une activité de la part d'un organisme public ou d'une personne morale;

4.1.2 «Règles de la langue mongole» désigne la composition de la langue littéraire moderne, les formulations correctes et la corrections des règles;

4.1.3 «Écriture nationale» désigne l'écriture traditionnelle mongole;

4.1.4 «Langue et alphabet mongols» désigne la langue nationale mongole et l'alphabet cyrillique. 

Article 5

Principes fondamentaux de la loi

5.1 La langue mongole est une source précieuse de propriété intellectuelle de la nation mongole, la source de la culture nationale, de l'unité nationale, de la sécurité nationale et de l'indépendance.

5.2 La politique de production et de mise en œuvre de la langue mongole, ainsi que l'alphabet, la connaissance, l'emploi, la protection et le développement de la langue constituent des obligations de l'État.

5.3 Tout citoyen mongol a le droit d'apprendre la langue et l'alphabet mongols, d'accéder aux informations, à l'héritage, à la protection et au développement en mongol.



 


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ ХЭЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХ

6 дугаар зүйл.

Монгол хэлийг хэрэглэх

6.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дараах үйл ажиллагаа, албан хэргийг монгол хэлээр хөтлөн явуулна:

6.1.1. төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт;

6.1.2. төрөөс олгосон зөвшөөрлийн дагуу гадаад хэлээр сургалт явуулдаг байгууллагаас бусад бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалт;

6.1.3. бүх шатны шүүн таслах ажиллагааны тэмдэглэл, архивын холбогдох баримт бичиг;

6.1.4. Монгол Улсын олон улсын гэрээ;

6.1.5. Монгол Улсаас гадаад улс, дипломат төлөөлөгчийн газарт илгээх албан ёсны ноот бичиг;

6.1.6. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээ, үндэсний гадаад паспорт, боловсролын баримт бичиг;

6.1.7. газар нутаг, засаг захиргааны нэгж, гудамж, зам, талбай, хуулийн этгээдийн нэр, хаяг;

6.1.8. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх бичиг, захидал хүлээн авагч, илгээгчийн хаяг;

6.1.9. төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас хэвлэн гаргах мэдээлэл, товхимол;

6.1.10. олон нийтэд зориулсан зар;

6.1.11. албан байгууллага, барилга, байгууламж, нийтийн тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах зааварчилгаа, мэдээлэл, аюулгүй ажиллагааны санамж.

6.2. зүйл.

Энэ хуулийн 6.1.4-6.1.6, 6.1.9-6.1.11-т заасан үйл ажиллагаа явуулах, албан хэрэг хөтлөхөд олон улсын харилцааны хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан гадаад хэл давхар хэрэглэж болно.

6.3. зүйл.

Төрөөс олгосон зөвшөөрлийн дагуу гадаад хэлээр сургалт явуулдаг болон гадаад хэл заах тусгай зөвшөөрөл бүхий ерөнхий боловсролын сургуулиас бусад ерөнхий боловсролын сургуульд гадаад хэлийг тавдугаар ангиас эхлэн зааж болно.

6.4 зүйл.

Газар нутаг, гудамж, зам, талбайд гадаад нэр оноох асуудлыг нутгийн өөрөө удирдах байгууллага энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөн шийдвэрлэнэ.

6.5 зүйл.

Бүх шатны сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд шинжлэх ухааны нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулан хэрэглэхийг эрхэмлэнэ.

6.6 зүйл.

Монгол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон олон улсын байгууллага Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд гадаад хэлээр хандах бол монгол орчуулгыг хавсаргана.

6.7 зүйл.

Монгол Улсад аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд, төрийн бус байгууллага Монгол Улсын төрийн байгууллага, иргэнтэй монгол хэлээр харилцаж, санхүү, татвар, хөдөлмөр, ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой баримт бичиг, мэдээллийг монгол хэлээр үйлдэнэ.

CHAPITRE II

APPLICATION DE LA LOI DANS LA LANGUE MONGOLE

Article 6

Emploi de la langue mongole

6.1 Sur le territoire de la Mongolie, les affaires et les activités commerciales suivantes doivent se faire dans la langue mongole:

6.1.1 La gestion des organismes autonomes et des entités juridiques de l'État et des collectivités locales;

6.1.2 La formation de tous les niveaux d’enseignement autres que ceux offerts par un établissement dans une langue étrangère, conformément à une autorisation prévue par l’État;

6.1.3 Les archives de toutes les procédures judiciaires et des archives pertinentes;

6.1.4 Les traités internationaux de la Mongolie;

6.1.5. La correspondance officielle à envoyer en Mongolie depuis un pays étranger et des missions diplomatiques;

6.1.6 Le certificat de nationalité de la Mongolie, les actes de naissance et de mariage, le passeport national et les documents d’enseignement;

6.1.7 Le nom et l'adresse du territoire, d'une unité administrative, d'une rue, d'une route, d'une place ou d'une personne morale;

6.1.8 L'adresse, la lettre du destinataire, l'adresse de l'expéditeur sur le territoire de la Mongolie;

6.1.9 Les informations et les brochures publiées par les organismes autonomes de l'État et par les municipalités;

6.1.10 Les avis public;

6.1.11 Les instructions, les informations et les rappels de sécurité à placer dans les bureaux, les bâtiments et les transports en commun.

Article 6.2

Les langues étrangères peuvent être utilisées conformément aux besoins et aux exigences en matière de relations internationales pour la tenue des registres officiels et des opérations commerciales spécifiées aux articles 6.1.4 à 6.1.6 et 6.1.9 à 6.1.11 de la présente loi.

Article 6.3

Les langues étrangères peuvent être enseignées en cinquième année dans les établissements d'enseignement général autres que ceux dotés d'une formation en langue étrangère et d'un permis d'enseignement.

Article 6.4

Les autorités locales des organismes autonomes doivent prendre la décision concernant la désignation des noms étrangers relatifs à un lieu, une rue, une route et une place avec les autorités compétentes définie à l'article 21.1 de la présente loi.

Article 6.5

La terminologie scientifique à tous les stades de la formation et de la recherche doit être traduite en mongol.

Article 6.6

Les missions diplomatiques étrangères et les organismes internationaux résidant en Mongolie doivent être accompagnées d'une traduction de la langue mongole vers une langue étrangère pour un citoyen mongol.

Article 6.7

Toute personne morale ou toute organisme non gouvernemental étranger exerçant des activités commerciales en Mongolie doit communiquer avec les organismes nationaux  et les citoyens mongols en langue mongole, ainsi que les informations et les documents relatifs à la finance, à la fiscalité, au travail, à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail qui doivent aussi être en langue mongole.



 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БИЧИГ ҮСЭГ СОНГОН ХЭРЭГЛЭХ

7 дугаар зүйл.

Бичиг үсэг сонгон хэрэглэх

7.1. Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хуулийн этгээд албан хэргээ кирил бичгээр хөтлөн явуулна.

7.2. Энэ хуулийн 11.1.2-т заасан үндэсний бичгийн хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлж, зохих бэлтгэл хангасны үндсэн дээр төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан хэргээ кирил болон үндэсний хос бичгээр хөтлөн явуулна.

7.3. Өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад үндэсний бичгийг зургаадугаар ангиас эхлэн төгстөл тусгайлсан хөтөлбөрөөр заана.

7.4. Их, дээд сургуульд элсэгчдээс авах элсэлтийн ерөнхий шалгалт болон төрийн албанд анх орох иргэнээс авах монгол хэлний шалгалтын агуулгын дөрөвний нэгээс доошгүй хувь нь үндэсний бичгийн мэдлэгийг үнэлэхэд чиглэнэ.

7.5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдаас гадаад улсын адил төвшний албан тушаалтанд илгээх албан бичиг, захидлыг үндэсний бичгээр үйлдэж гадаад хэлээрх орчуулгыг хавсаргана.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЗӨВ БИЧИХ ДҮРЭМ,
ТОЛЬ БИЧИГ

8 дугаар зүйл.

Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, толь бичиг

8.1. Монгол Улсын хэмжээнд кирил болон үндэсний бичгийн зөв бичих тус тусын нэгдмэл дүрэмтэй байх бөгөөд иргэн, хуулийн этгээд уг дүрмийг дагаж мөрдөнө.

8.2. Кирил болон үндэсний бичгийн зөв бичих дүрэм, түүний өөрчлөлтийг энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллага хариуцан боловсруулж, 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллага баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

8.3. Кирил болон үндэсний бичгийн зөв бичих дүрмийг баримтлан зохиосон толь бичгийг энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллага хянаж, 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллага хэлэлцэн батална.
 

CHAPITRE III

SCÉNARIO D'EMPLOI

Article 7

Utilisation de l'alphabet

7.1 Les organismes autonomes des États et des collectivités locales et les personnes morales doivent procéder avec l'écriture cyrillique officielle.

7.2 Les organismes autonomes des États et des collectivités locales doivent procéder par écrit à la gestion de leurs affaires officielles et de leurs affaires nationales sur la base de la mise en œuvre du programme national écrit énoncé à l'article 11.1.2 de la présente loi.

7.3 Dans le cas des élèves de toutes les formes d’enseignement général, l’écriture nationale doit être employée dans un programme spécial à partir de la sixième année dès le début du programme scolaire.

7.4 L'examen général d''inscription à l'université et au moins un quart du test de compétence en langue mongole de l'examen public initial doivent viser à évaluer la connaissance de la langue nationale.

7.5 La correspondance officielle du président de la Mongolie, du président du Grand Khoural d'État et du premier ministre doit être en version mongole accompagnée d'une traduction dans la langue étrangère.

CHAPITRE IV

RÈGLES D'ÉCRITURE CORRECTES
ET DICTIONNAIRE DE LA LANGUE MONGOLE

Article 8

Règle d'écriture correctes et dictionnaire de la langue mongole

8.1 Il doit exister une règle uniforme pour les écritures cyrilliques et nationales dans toute la Mongolie, et les citoyens et les personnes morales doivent se conformer à ces règles.

8.2 Les règles régissant la rédaction de l'alphabet et des textes nationaux sont déterminées par l'organisme de recherche compétent, défini à l'article 22.1 de la présente loi, et adopté par les autorités de l'organisme compétent prévu à l'article 21.1.

8.3 L’organisme de recherche agréé visé à l’article 22.1 de la loi doit réviser le dictionnaire en alphabet cyrillique et les d'origine règles prescrites, et recevoir l’approbation des autorités compétentes visées à l’article 21.1.

 
 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ
БАЙГУУЛЛАГА, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮҮРЭГ

9 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

9.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

9.1.1. монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэхтэй холбоотой төрийн бодлогын талаарх саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

9.1.2. монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажил, анхаарах асуудлын талаар хоёр жил тутам Улсын Их Хуралд мэдээлэл хийх;

9.1.3. монгол хэл, бичиг үсгээ хэрэглэх, эзэмших, хамгаалах, хөгжүүлэх чиглэлээр зарлиг гаргах, төрийн холбогдох байгууллагад чиглэл өгөх;

9.1.4. энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагын бүрэлдэхүүнийг томилж, чөлөөлөх;

9.1.5 .монгол хэл, бичиг үсгээ хамгаалах, хөгжүүлэх талаар идэвх санаачилга гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд дөрвөн жил тутамд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал олгох;

9.1.6. хуульд заасан бусад үүрэг.

10 дугаар зүйл.

Монгол Улсын Их Хурал

10.1. Монгол Улсын Их Хурал монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

10.1.1. монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох;

10.1.2. монгол хэл, бичиг үсгийг хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх улс төр, эдийн засгийн баталгааг бүрдүүлэх;

10.1.3. монгол хэл, бичиг үсгийг хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

10.1.4. хуульд заасан бусад үүрэг.

11 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар

11.1. Монгол Улсын Засгийн газар монгол хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

11.1.1. монгол хэлний талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах;

11.1.2. монгол хэл, бичиг үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, хөгжүүлэх, үндэсний бичгийн хэрэглээнд албан ёсоор шилжих дунд болон урт хугацааны үндэсний хөтөлбөр, дүрэм, журам, үндсэн чиглэл боловсруулж хэрэгжүүлэх;

11.1.3. гадаад улсад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн, түүний гэр бүлд монгол хэл, бичиг үсэг, уламжлалт зан заншил, түүх соёлын мэдлэг эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

11.1.4. төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагын төрийн албан хэрэгт кирил болон үндэсний бичгийн хэлний хэм хэмжээг мөрдүүлж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

11.1.5. хуульд заасан бусад үүрэг.

12 дугаар зүйл.

Төрийн албаны төв байгууллага

12.1.  Төрийн албаны төв байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

12.1.1. төрийн албанд анх орох иргэнээс авах монгол хэлний шалгалтыг энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагаас баталсан агуулгын дагуу зохион байгуулж, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

12.1.2.хуульд заасан бусад үүрэг.

зүйл13

дугаар зүйл.

Боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

13.1. Боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

13.1.1. бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын монгол хэл, үндэсний бичиг, уран зохиолын хичээлийн агуулга, хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөг энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагын саналыг тусган батлах;

13.1.2. их, дээд сургуульд элсэгчдээс авах элсэлтийн ерөнхий шалгалтын монгол хэлний шалгалтын агуулгыг энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагын саналыг тусган батлах;

13.1.3. сурган хүмүүжүүлэх ухаан, хэл шинжлэл, уран зохиол, сэтгүүл зүйн чиглэлээр их, дээд сургуульд элсэгчдээс авах монгол хэл, бичгийн шалгалтын тусгайлсан журам боловсруулах;

13.1.4. суралцагчдын дийлэнх олонх хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнх байвал сургалтыг хос хэлний хөтөлбөрөөр явуулах бөгөөд хос хэлний хөтөлбөрийн агуулгыг батлах;

13.1.5. үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэл дээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх, шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

13.1.6. хуульд заасан бусад үүрэг.

14 дүгээр зүйл.

Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

14.1. Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

14.1.1. монгол хэл, бичгийн соёлын өвийг хамгаалах, үндэсний монгол бичгээрх оюуны өв сан, ардын аман зохиол болон монгол утга зохиолын судалгаа, сургалтыг өргөжүүлэх ажлыг боловсролын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;

14.1.2. хуульд заасан бусад үүрэг.

15 дугаар зүйл.

Мэдээлэл, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

15.1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

15.1.1. цахим орчинд монгол хэл, бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх;

15.1.2. латин үсэг хэрэглэх загварчилсан дүрэм, журмыг мөрдүүлэх ажлыг энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллага, холбогдох бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;

15.1.3. энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагын баталсан кирил болон үндэсний бичгийн хооронд харилцан хөрвүүлэг хийх, зөв бичих дүрмийн алдаа хянах болон бусад холбогдох программын хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахим орчинд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

15.1.4.хуульд заасан бусад үүрэг.

16 дугаар зүйл.

Ерөнхий боловсролын сургууль

16.1. Ерөнхий боловсролын сургууль дараах үүрэг хүлээнэ:

16.1.1. суралцагчдад монгол хэл, үндэсний бичиг, уран зохиолын хичээлийг эрх бүхий байгууллагаас баталсан хөтөлбөр, агуулга, стандартын дагуу тасалдалгүй явуулах;

16.1.2. хуульд заасан бусад үүрэг.

16.2. зүйл

Энэ хуулийн 16.1.1 дэх заалт эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр гадаад хэлээр сургалт явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуульд нэгэн адил хамаарна.

17 дугаар зүйл.

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга

17.1. Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга дараах үүрэг хүлээнэ:

17.1.1. харьяа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

17.1.2. харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд албан байгууллага, гудамж, талбайн нэр хаягийг кирил болон үндэсний бичгээр хослуулан, эсхүл дангаар нь бичиж хэвших ажлыг зохион байгуулах;

17.1.3. үндэсний бичгийн хэрэглээг түгээн дэлгэрүүлэхэд идэвх санаачилга гарган ажиллаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

17.1.4. хуульд заасан бусад үүрэг.

18  дугаар зүйл.

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага

18.1. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн захиргааны байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

18.1.1. энэ хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөрчлийг холбогдох байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх, үр дүнг шуурхай мэдээлэх;

18.1.2. хуульд заасан бусад үүрэг.

19 дүгээр зүйл.

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

19.1. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

19.1.1. монгол хэлний зөв бичих дүрэм, орчин цагийн утга зохиолын монгол хэлний хэм хэмжээг чанд баримтлах;

19.1.2. сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтны мэргэжлийн ур чадварын шалгалтад монгол хэл, бичгийн мэдлэгийн шалгуур тогтоосон байх;

19.1.3. хуульд заасан бусад үүрэг.

20 дугаар зүйл.

Монгол Улсын иргэн

20.1. Монгол Улсын иргэн дараах эрх эдэлнэ:

20.1.1. монгол хэл, бичиг үсгээ сурч судлах, өвлөх, өвлүүлэх, монгол хэлээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар санаачилга гаргах;

20.1.2. хуульд заасан бусад эрх.

20.2. Монгол Улсын иргэн дараах журамт үүрэг хүлээнэ:

20.2.1. монгол хэлний хэм хэмжээг дагаж мөрдөх;

20.2.2. хуульд заасан бусад үүрэг.

CHAPITRE V

POUVOIRS DES ORGANISMES DE GOUVERNANCE DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ORGANISMES LÉGISLATIFS

Article 9

Président de la Mongolie

9.1 Le président de la Mongolie a les obligations suivantes en ce qui concerne la connaissance, l'emploi, la protection et le développement de la langue et des textes mongols:

9.1.1. Soumettre des propositions au Grand Khoural d'État concernant la politique nationale en matière de connaissance, d'emploi, de protection et de développement de la langue et des littératures mongoles;

9.1.2 Informer tous les deux ans le Grand Khoural d’État des problèmes liés à la connaissance, à l’emploi, à la protection et au développement de la langue et des littératures mongoles;

9.1.3 Promulguer des décrets sur l’emploi, la connaissance, la protection et le développement de la langue et des littératures mongoles;

9.1.4 Nommer et révoquer la composition des autorités compétentes spécifiées à l'article 21.1 de la présente loi;

9.1.5 Décerner annuellement un prix présidentiel aux citoyens et aux personnes morales qui ont lancé une initiative visant à protéger la langue et l’alphabet mongols;

9.1.6 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 10

Le Grand Khoural d'État de Mongolie

Le Grand Khoural d'État a les obligations suivantes en ce qui concerne la connaissance, l’emploi, la protection et le développement de la langue et des textes mongols:

10.1.1 Déterminer la politique de l'État en matière de connaissance, d'emploi, de protection et de développement de la langue et des littératures mongoles;

10.1.2 Créer des garanties politiques et économiques pour l’emploi, la protection et le développement de la langue et de l’alphabet mongols;

10.1.3 Surveiller l'application de la législation relative à la connaissance, à la protection et au développement de la langue mongole;

10.1.4 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 11

Gouvernement de Mongolie

Le gouvernement mongol a les obligations suivantes en ce qui concerne la connaissance, l'emploi, la protection et le développement de la langue et des littératures mongoles:

11.1.1 Organiser et assurer la mise en œuvre de la politique et de la législation de l’État sur la langue mongole;

11.1.2 Développer, protéger et accroître la langue et l'alphabet mongols, élaborer et mettre en œuvre des programmes, des directives, des règles et des règlements nationaux, à moyen et à long terme, pour l'application formelle des alphabets nationaux;

11.1.3 Organiser des travaux de soutien aux citoyens mongols et à leur famille résidant à l'étranger dans les langues, les alphabets, les coutumes traditionnelles, les connaissances de l'histoire et de la culture mongoles;

11.1.4 Favoriser l’adoption de normes cyrilliques et de normes linguistiques nationales dans les affaires de la fonction publique de tous les niveaux de gouvernement;

11.1.5 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 12

Le Conseil de la fonction publique

12.1 Le Conseil de la fonction publique a les obligations suivantes:

12.1.1 Procéder à l'examen de la langue mongole parlée par un citoyen qui entre dans la fonction publique, conformément au contenu approuvé par les autorités compétentes et énoncé à l'article 21.1 de la présente loi;

12.1.2 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 13

Organisme administratif central chargé de l'éducation et de la science

13.1 L'organisme administratif central chargé de l'éducation et de la science doit respecter les obligations suivantes:

13.1.1 Refléter et approuver le contenu, les programmes et le plan de formation des instituts nationaux d'éducation littéraire et artistique en mongol de tous les niveaux des établissements d'enseignement, tel qu'il est prévu au paragraphe 21.1 de la présente loi;

13.1.2 Approuver le contenu de l’examen de langue mongole pour l’examen général de l'inscription dans les universités et les instituts, conformément aux propositions des autorités compétentes énumérées au paragraphe 21.1 de la présente loi;

13.1.3 Élaborer des règles spéciales pour les examens de langue et d'écriture en mongol destinées aux inscriptions dans les universités d’éducation, de linguistique, de littérature et de journalisme;

13.1.4 Offrir une formation dans des programmes bilingues approuvés si une majorité d'étudiants fait partie des minorités ethniques ayant des langues différentes;

13.1.5 Organiser les travaux sur les minorités ethniques dans les langues maternelles et dans la langue mongole afin de créer les conditions nécessaires à la connaissance de la culture et de favoriser les activités scientifiques;

13.1.6 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 14

Organisme administratif central chargé de la culture

14.1 L’organisme administratif central chargé des questions culturelles doit assumer les obligations suivantes:

14.1.1 Coopérer avec les établissements d'enseignement à la protection de la langue mongole et à la protection du patrimoine culturel dans le but de favoriser la recherche et l'épanouissement de la langue, de la littérature et du folklore  mongols;

14.1.2 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 15

Organisme administratif de l'État chargé des questions d'information et de communication

15.1 L’organisme administratif de l’État chargé des questions relatives à l’information et aux communications a les obligations suivantes:

15.1.1. Renforcer l'emploi de la langue et de l'écriture mongoles dans l'environnement électronique;

15.1.2 Mettre en œuvre les règles normalisées pour l’utilisation des lettres latines en coopération avec les instituts de recherche agréés et les autres organisations concernées, tel qu'il est énoncé à l’article 22.1 de la présente loi;

15.1.3 Coordonner l’interprétation et corriger les règles d'écriture nationales en cyrillique et approuvées par les autorités compétentes visées au paragraphe 21.1 de la présente loi, afin d’accroître le recours à la correction d’erreur et à d’autres applications connexes;

15.1.4 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 16

Les établissements d'enseignement général

16.1 Les établissements d'enseignement général exercent les fonctions suivantes:

16.1.1 Donner des cours de langue en mongol et dans les matières littéraires nationales conformément aux programmes, aux contenus et aux normes approuvés par l'organisme compétent;

16.1.2. Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 16.2

Les dispositions du paragraphe 16.1.1 de la présente loi s’appliquent également aux établissements d’enseignement général où l’autorité compétente autorise la formation dans les langues étrangères.

Article 17

Les gouverneurs des aïmags, de la capitale, des soums et des districts

17.1 Les gouverneurs de aïmags, de la capitale, des soums et des districts exercent les fonctions suivantes:

17.1.1 Veiller à l'application de cette loi sur le territoire de la Mongolie, coordonner les activités qui s'y rapportent et en surveiller l'application;

17.1.2 Organiser les travaux des organismes, du domaine public et de la correspondance relevant de la juridiction de la Mongolie dans les documents écrits en cyrillique et dans la langue nationale;

17.1.3. Prévoir des incitations pour les citoyens et les personnes morales pour lancer des initiatives visant à diffuser les textes dans l'écriture nationale;

17.1.4. Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 18

Organisme administratif de la protection des consommateurs

18.1 L’organisme administratif de l’État chargé des droits des consommateurs a les obligations suivantes:

18.1.1 Surveiller l'application de la présente loi et résoudre les infractions de la part de la société concernée et l'informer rapidement de ses conclusions;

18.1.2 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 19

Organisme responsable des médias publics et des activités de publication

19.1 L’organisme responsable des activités des médias et des publications doit assumer les fonctions suivantes:

19.1.1 Respecter scrupuleusement les règles de correction de la langue mongole et se conformer strictement aux normes de la littérature mongole moderne;

19.1.2. Déterminer les qualifications de la langue et de l'écriture mongoles pour les exigences professionnelles des journalistes et des travailleurs des médias;

19.1.3 Toute autre obligation prévue par la loi.

Article 20

Citoyens de Mongolie

20.1 Les citoyens mongols ont les droits suivants:

20.1.1 Lancer des recherches sur la langue mongole, l'alphabet, le patrimoine, la connaissance, l'emploi, la protection et le développement de la langue mongole;

20.1.2 Tout autre droit prévu par la loi.

20.2 Les citoyens mongols ont les obligations suivantes:

20.2.1 Se conformer aux règles de la langue mongole:

20.2.2. Toute autre obligation prévue par la loi.


 

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

21 дүгээр зүйл.

Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл

21.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэд монгол хэлийг хамгаалах, хөгжүүлэх үндсэн үүрэг бүхий Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллана.

21.2. Зөвлөл есөн гишүүнтэй байна. Гишүүдийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч монгол хэл, утга зохиолын эрдэмтэн, хэвлэл мэдээлэл, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын мэргэжлийн төлөөллөөс сонгож, зургаан жилийн хугацаагаар томилно. [...]

21.3. Зөвлөлийн даргыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Зөвлөлийн гишүүдийн дотроос сонгож, гурван жилийн хугацаатай томилно. Зөвлөлийн даргыг хоёроос дээшгүй удаа улируулан томилж болно.

21.4. Зөвлөл жилд хоёр удаа тогтсон хугацаанд хуралдах бөгөөд зайлшгүй шаардлага үүссэн нөхцөлд ээлжит бус хурлыг Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр зарлан хуралдуулна.

21.5. Зөвлөл орон тооны ажлын албатай байх ба түүний өдөр тутмын үйл ажиллагааг ажлын албаны дарга удирдан явуулна.

21.6. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг Зөвлөлийн бүх гишүүдийн хурлаар батална.

21.7. Зөвлөл дараах үүрэг хүлээнэ:

21.7.1. монгол хэл, бичиг үсгийг хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэхтэй холбоотой бодлого боловсруулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх;

21.7.2. үндэстний цөөнхийн хэл, монгол угсаатны аман аялгууг судлах, хамгаалах, хөгжүүлэх, гадаад оронд суугаа монгол үндэстнүүд, олон улсын хэмжээнд монгол хэл, бичиг үсгийн хэрэглээ, сургалт судалгааг өргөжүүлэх, дэмжих чиглэлээр бодлого боловсруулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх;

21.7.3. энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллагаас боловсруулсан, дүгнэлт гаргасан кирил болон үндэсний бичгийн зөв бичих дүрэм, түүний өөрчлөлтийг хэлэлцэн батлах;

21.7.4. энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллагын дүгнэлтэд үндэслэн кирил болон үндэсний бичгийн зөв бичих дүрмийн толь, үгийн сангийн толь болон бусад холбогдох толь бичгийг хэлэлцэн батлах;

21.7.5. энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллагаас боловсруулсан гадаад нэр томьёоны орчуулга, монгол хэлний үгийн санд оруулах шинэ нэр томьёог хэлэлцэн батлах;

21.7.6. газар нутаг, гудамж, зам, талбайд гадаад нэр оноох эсэх асуудлаар санал, дүгнэлт гаргаж нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад илгээх;

21.7.7. төрийн албанд анх орох иргэнээс авах монгол хэлний төвшин тогтоох шалгалтын агуулгыг энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсний дагуу хэлэлцэн батлах;

21.7.8. энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллагын дүгнэлтэд үндэслэн кирил болон үндэсний бичиг рүү харилцан хөрвүүлэх, зөв бичих дүрмийн алдаа хянах программыг хэлэлцэн батлах;

21.7.9. төрийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага монгол хэлний хэм хэмжээг баримталж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;

21.7.10. энэ хуулийн хэрэгжилтэд жил бүр үнэлгээ хийж, үр дүнг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид тайлагнах;

21.7.11. энэ хуулийн хэрэгжилт, зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авч, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх;

21.7.12. энэ хуулийн 22.1-д заасан эрх бүхий судалгааны байгууллагатай хамтран монгол хэл, бичиг үсгийн хэрэглээг олон нийтэд сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх.

CHAPITRE VI

ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE

Article 21

Conseil national de la politique linguistique

21.1 Le Conseil national de la politique linguistique (ci-après dénommé "Conseil") est responsable de la protection et du développement de la langue nationale auprès de la présidence de la Mongolie.

21.2. Le Conseil compte neuf membres. Le président du Conseil est élu par les membres et est désigné pour un mandat de trois ans. Les membres sont désignés parmi les spécialistes de la littérature, des médias, de l'éducation, de la culture et des sciences; ils sont nommés pour un mandat de six ans. [...]

21.3 Le président du Conseil est élu par les membres du Conseil et il est nommé pour un mandat de trois ans. Le président du Conseil peut être reconduit dans ses fonctions jusqu'à deux fois.

21.4 La réunion plénière est convoquée deux fois par an et, en cas de nécessité, la réunion extraordinaire est convoquée sur décision du président du Conseil d'administration.

21.5 Le Conseil a un bureau du personnel et ses activités quotidiennes sont présidées par le chef du secrétariat.

21.6 Les règlements du Conseil sont approuvés par l'Assemblée générale du Conseil. Ces règlements doivent être approuvés par l'Assemblée générale du Conseil.

21.7 Les attributions du Conseil sont les suivantes:

21.7.1 Élaborer une politique relative à l’application, à la protection et au développement de la langue et de l'alphabet mongols, et la soumettre au président de la Mongolie;

21.7.2 Élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à élargir, protéger et développer la langue parlée des groupes ethniques minoritaires et des communautés mongoles, puis étendre et soutenir la langue, l’alphabet, l’éducation et la recherche en mongol dans les pays étrangers et les soumettre au président de la Mongolie.

21.7.3 Examiner et approuver les règles sur l'écriture cyrillique élaborées par les autorités scientifiques compétentes, tel qu'elle sont énoncées à l’article 22.1, ainsi que leurs modifications;

21.7.4 Réviser et approuver le vocabulaire et les dictionnaires de termes en cyrillique, ainsi que les dictionnaires des textes fondés sur les conclusions des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 22.1 de la présente loi;

21.7.5 Discuter et approuver de nouveaux termes du vocabulaire mongol résultant de la traduction de la terminologie étrangère élaborés par des instituts de recherche agréés énoncés à l’article 22.1 de la présente loi;

21.7.6 Soumettre des propositions et des conclusions aux autorités locales autonomes sur la question de savoir s'il convient de placer des noms étrangers sur un lieu, une rue, une route ou un square;

21.7.7 Examiner et approuver le contenu de l'évaluation de la connaissance de la langue mongole par un citoyen qui est embauché dans la fonction publique, comme le prévoient les autorités compétentes désignées à l'article 13 de la présente loi;

21.7.8 Examiner et approuver le programme d'interprétation et les règles correctes en matière de rédaction des erreurs concernant l'écrit ure cyrillique sur la base des conclusions des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 22.1 de la présente loi;

21.7.9 Surveiller et évaluer si les organismes gouvernementaux et ceux des médias respectent les règles de la langue mongole;

21.7.10 Évaluer chaque année l’application de la présente loi et en rendre compte au président de la Mongolie;

21.7.11 Recevoir des informations sur les infractions et l'application de la présente loi, et les transmettre aux autorités compétentes;

21.7.12 En collaboration avec les organismes de recherche compétents mentionnés à l'article 22.1 de la présente loi, promouvoir et diffuser la langue et l'alphabet mongols auprès du public.


 

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

ЭРХ БҮХИЙ СУДАЛГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА

22 дугаар зүйл.

Эрх бүхий судалгааны байгууллага

22.1. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн бүтцэд монгол хэл, түүний хэрэглээ, хөгжлийг судлах, монгол хэлний хэм хэмжээ, үгийн сангийн өөрчлөлттэй холбоотой санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий монгол хэл шинжлэлийн хүрээлэн /цаашид “эрх бүхий судалгааны байгууллага” гэх/ ажиллана.

22.2. Эрх бүхий судалгааны байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

22.2.1. монгол хэлний зөв бичих дүрэм боловсруулж, түүнд өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал дэвшүүлэх;

22.2.2. эрдэмтэн судлаачид, эрдэм шинжилгээний бусад байгууллагаас боловсруулсан бичиг үсгийн дүрмийн гарын авлага, монгол хэлний үгийн сангийн болон мэргэжлийн хэлний толь бичиг, бусад холбогдох толь бичиг монгол хэлний зөв бичих дүрэмд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, дүгнэлт гаргах;

22.2.3. холбогдох мэргэжлийн байгууллагын туслалцаатайгаар гадаад нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулах;

22.2.4. газар нутгийн оноосон нэрийг толь бичигт оруулах, жигдлэх, олон улсын газар зүйн нэрийн тольд бүртгүүлэх талаар энэ хуулийн 21.1-д заасан эрх бүхий байгууллагад санал гаргах;

22.2.5. төрийн албанд анх орох иргэнээс болон гадаадын иргэнээс авах монгол хэлний төвшин тогтоох шалгалтын агуулга боловсруулах ажлыг зохион байгуулах;

22.2.6. /Энэ заалтад 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.2.7. нэр томьёоны талаар иргэн, хуулийн этгээдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх.

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA RECHERCHE JURIDIQUE

Article 22

Institution de la recherche autorisée

22.1 L'Académie mongole des sciences (ci-après dénommée «organisme de recherche compétent») est chargé d'étudier la langue mongole, de son utilisation et de son développement dans la structure de l'Académie mongole des sciences et d'élaborer des propositions et des conclusions relatives à l'évolution de la terminologie et des règles mongoles.

22.2 Cet organisme de recherche compétent a les obligations suivantes:

22.2.1 Développer et corriger les règles d'écriture de la langue mongole et leur proposer des modifications;

22.2.2 Examiner et tirer des conclusions sur le respect des règles de la langue mongole en matière d’alphabet, de vocabulaire et d'autres dictionnaires pertinents, conclusions élaborées par des spécialistes, des scientifiques ou des des établissements universitaires;

22.2.3 Traduire les termes étrangers en mongol avec l’aide d'un organisme professionnel compétent;

22.2.4 Faire des propositions aux autorités compétentes, tels qu'énoncées à l’article 21.1 de la présente loi concernant l’inscription des toponymes un dictionnaire;

22.2.5 Organiser le développement de l'évaluation de la maîtrise de la langue mongole par la fonction publique pour un citoyen étranger;

22.2.6 (Cette disposition a été modifiée par la loi du 21 décembre 2017)

22.2.7 Recevoir et résoudre les propositions et les demandes des citoyens et des personnes morales selon certaines conditions.


 

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

23 дугаар зүйл.

Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

23.1. Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

23.2. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24 дүгээр зүйл.

Хууль хүчин төгөлдөр болох

24.1. Энэ хуулийг 2015 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

24.2. Энэ хуулийн 7.2 дахь хэсгийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 23 (modifié, voir plus bas)

Sanctions pour violation de la loi

23.1 Les activités d’un agent public qui enfreint la présente loi est passible de la responsabilité prévue par la loi sur la fonction publique si elle n’est pas de nature pénale.

23.2 La personne physique ou morale qui enfreint la présente loi sera responsable conformément à la loi sur les violations.

/Le présent article a été modifié par la loi du 4 décembre 2015. /

Article 24

Entrée en vigueur de la loi

24.1 La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

24.2 L'article 7.2 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


 

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ (2015 оны 12-р сарын 4)

ХУУЛЬ ЗӨРЧИГЧДӨД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

23 дугаар зүйл.

Монгол хэлний тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна

23.1. Энэ хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арван таваас хорь дахин  нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгоно.

23.2. Энэ хуулийн 6.1.7, 6.1.8, 6.3, 7.2, 16.1.1, 16.2 дахь заалтыг зөрчсөн хуулийн этгээд эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу зөрчлийг арилгах арга хэмжээ аваагүй, зөрчлийг хоёроос дээш удаа давтан гаргасан бол тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цуцална.

CHAPITRE VIII (4 décembre 2015)

RESPONSABILITÉ DE LA LÉGISLATION

Article 23

Sanctions administratives infligées aux personnes qui enfreignent la Loi sur la langue mongole

23.1 Tout fonctionnaire qui enfreint les dispositions pertinentes de la présente loi est passible d’une amende égale à 5 à 10 fois le salaire minimum mensuel du travail et la personne morale respectivement de 15 à 20 fois le salaire minimum mensuel.

23.2 Toute personne morale qui a enfreint les articles 6.1.7, 6.1.8, 6.3, 7.2, 16.1.1 et 16.2 de la présente loi et n'a pas pris de mesures pour éviter l'infraction, conformément à la décision des autorités compétentes, et si cette effraction est répétée plus de deux fois, la licence de cette entité doit être révoquée.



 

Page précédente


 

Mongolie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde