Hongrie

Constitution de la Hongrie
(Loi fondamentale)

Le 25 avril 2011

Le 25 avril 2011, le Parlement hongrois (off. "Magyar Országgyűlés» : «Dičte hongroise») approuvait, par 262 voix contre 44, avec une abstention, une nouvelle constitution (appelée «Loi fondamentale») d'inspiration ultra-conservatrice, notamment avec ses références ŕ Dieu, ŕ la religion catholique et ŕ la famille traditionnelle. Le texte aurait été rédigé entičrement par le premier ministre de droite Viktor Orban, d'oů le nom de «Constitution Orban». Seul le parti de V. Orban, majoritaire, a voté pour le texte de la nouvelle Constitution, le Fidesz-Union civique hongroise (en hongrois : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség).

La Constitution prenait effet le 1er janvier 2012. Le nom officiel du pays, auparavant «République hongroise», est devenu simplement «Hongrie». L'article H prescrit que le hongrois est la langue officielle de la Hongrie, alors que l'article XXIX garantit aux «nationalités» le droit ŕ l'utilisation de leurs propres langues, ce qui implique que l'État est tenu de protéger ces langues et de soutenir leur préservation et leur développement.

L'article 30 remplace les quatre commissaires parlementaires antérieurs par un unique médiateur des droits fondamentaux, dont la mission sera la «protection des droits fondamentaux». Ses adjoints ont pour mission de «défendre les droits des générations futures et des minorités ethniques vivant en Hongrie». Les rčgles détaillées concernant le médiateur des droits fondamentaux doit figurer dans une loi organique, sans qu'aucune information ne soit transmise sur le fonctionnement de la nouvelle autorité chargée de la protection des minorités.

La version française provient du gouvernement de Hongrie, mais il ne s'agit pas d'un texte officiel, car seule la version hongroise fait foi; des traductions du hongrois ont été faites en anglais, en français et en allemand.

Magyarország Alaptörvény

Isten, áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

[...]

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetün k szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.

[...]

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

2) Magyarország államformája köztársaság.

3) A közhatalom forrása a nép.

4) A nép a hatalmát választott képvisel ői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

H) cikk

1) Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar.

2) Magyarország védi a magyar nyelvet.

3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét.

Szabadság és felelősség

XV. cikk

1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint i kűlönbségtétel nélkül biztosítja.

3) A nők és a férfiak egyenjogúak.

4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

XXIX. cikk

1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához é s megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és a z anyanyelvű oktatáshoz.

2) A Magyarországon él ő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatoka t hozhatnak létre.

3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a helyi és országos önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.

AZ ÁLLAM
Az Országgyűlés

2. cikk

2) A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény szabályozza.

30. cikk

Az alapvető jogok biztosa

1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti.

2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyed i intézkedéseket kezdeményez.

3) Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgy űlés az országgy űlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja. A helyettesek a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon él ő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatna k politikai tevékenységet.

4) Az alapvető jogok biztosa évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek.

5) Az alapvető jogok biztosára és helyetteseire vonatkozó részletes szabályokat törvény határozza meg.

Loi fondamentale de Hongrie

Que Dieu bénisse les Hongrois!

PROFESSION DE FOI NATIONALE

[...]

Nous promettons de préserver l’unité intellectuelle et morale de notre nation brisée par les tourments du sičcle dernier. Les minorités ethniques vivant avec nous font parties de la communauté politique hongroise et sont des éléments constitutifs de la nation.

Nous nous engageons ŕ préserver et ŕ entretenir la culture hongroise, notre langue unique, la langue et la culture des minorités ethniques vivant en Hongrie et les valeurs du bassin des Carpates créées par l’Homme ou qui lui ont été confiées par la nature. Nous assumons la responsabilité pour nos descendants, ce pourquoi nous défendrons les conditions de vie des générations futures, nos successeurs, par une utilisation optimale de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles.

[...]

Article A

Le nom de notre patrie est «Hongrie».

Article B

1) La Hongrie est un État de droit souverain et démocratique.

2) La Hongrie est une République.

3) La source du pouvoir politique est le peuple.

4) Le peuple exerce son pouvoir directement ou par ses représentants élus.

Article H

1) La langue officielle en Hongrie est le hongrois.

2) La Hongrie défend la langue hongroise.

3) La Hongrie protčge la langue des signes hongroise en tant qu’élément de la culture hongroise.

Liberté et responsabilité

Article XV

1) Toute personne est égale devant la loi. Tout individu dispose de la capacité juridique.

2) La Hongrie assure tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation.

3) Les femmes et les hommes ont des droits égaux.

4) La Hongrie encourage la réalisation de l’égalité des chances par le biais de mesures spécifiques.

5) La Hongrie protčge les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées par des mesures spécifiques.

Article XXIX

1) Les minorités ethniques vivant en Hongrie sont des éléments constitutifs de l’État. Chaque citoyen hongrois, membre d’une minorité nationale ou ethnique, a le droit d’assumer et de préserver librement son identité. Les minorités ethniques vivant en Hongrie ont droit au développement de leur propre culture, l’utilisation de leur langue maternelle, l’enseignement dans leur langue maternelle et l’utilisation de leur nom dans leur propre langue.

2) Les minorités ethniques vivant en Hongrie peuvent créer des organismes locaux et nationaux d'autogestion.

3) Les rčgles détaillées relatives aux droits des minorités ethniques vivant en Hongrie et les rčgles portant sur l’élection de leurs organismes locaux et nationaux d’autogestion sont fixées par une loi organique.

L'ÉTAT
L'Assemblée nationale

Article 2

2)  La participation des minorités ethniques et nationales vivant en Hongrie aux travaux de l'Assemblée nationale est réglementée par une loi organique.

Article 30

Le Médiateur des droits fondamentaux

1) Le médiateur aux droits fondamentaux exerce une activité de protection des droits fondamentaux et il intervient ŕ la demande de chacun.

2) La mission du médiateur aux droits fondamentaux est d'examiner ou de faire examiner les abus relatifs aux droits fondamentaux portés ŕ sa connaissance, ainsi que de prendre l’initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.

3) Le médiateur aux droits fondamentaux et ses adjoints sont élus par l’Assemblée nationale, la majorité des deux tiers des voix des députés, pour une durée de six ans. Les adjoints ont pour mission de défendre les droits des générations futures et des minorités ethniques vivant en Hongrie. Le médiateur des droits fondamentaux et ses adjoints ne peuvent ętre membres d’aucun parti et ni peuvent mener une activité politique.

4) Le médiateur aux droits fondamentaux présente ŕ l'Assemblée nationale un rapport annuel sur son action.

5) Les dispositions complémentaires relatives au médiateur aux droits fondamentaux et ŕ ses adjoints sont déterminées par la loi. 
Page précédente

 

Hongrie

 Accueil: aménagement linguistique dans le monde