Andorre

Loi sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement

(1996)

La présente version française de la Loi sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement est traduite de la version catalane, elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. La traduction est de Jacques Leclerc.

Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment, de 20-6-96

Article 7

Llengua dels noms comercials registrats

Un nom comercial solament pot ser registrat al Registre de Comerç i Indústria del Principat d'Andorra si està constituït per:

a) paraules, inclosos noms de persona de la llengua catalana;

b) un nom no català, si correspon al de la persona física que és identificada en l'exercici de la seva activitat comercial per aquest nom comercial;

c) cognoms, si corresponen als de la persona física que és identificada en l'exercici de la seva activitat comercial per aquest nom comercial;

d) xifres romanes o aràbigues;

e) topònims;

f) una paraula no catalana si forma part de la denominació social de la persona jurídica identificada en l'exercici de la seva activitat comercial per aquest nom comercial;

g) tota combinació dels signes esmentats en els apartats anteriors d'aquest article.

Article 14

Llengua de les denominacions socials registrades

Una denominació social solament pot ser registrada al Registre de Societats Mercantils del Principat d'Andorra si està constituïda per:

a) paraules, inclosos noms de persona, de la llengua catalana;

b) un nom no català si correspon al d'una persona física sòcia de la societat;

c) cognoms, si corresponen als de persones físiques sòcies de la societat;

d) xifres romanes o aràbigues;

e) topònims;

f) una paraula no catalana si forma part de la denominació social d'una persona jurídica sòcia de la societat;

g) tota combinació dels signes esmentats als apartats anteriors d'aquest article.

Article 18

Signes susceptibles de constituir el rètol d'establiment

2) Els signes establerts a l'apartat 1) d'aquest article poden anar acompanyats de:

a) paraules o expressions en llengua catalana que fan referència a l'activitat exercida en l'establiment;
b) elements figuratius bidimensionals o tridimensionals;
c) indicacions relatives a l'adreça de l'establiment.

Loi du 20 juin 1996 sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement

Article 7

Langue des dénominations commerciales enregistrées

Une dénomination commerciale peut être enregistrée seulement au Registre du commerce et de l'industrie de la principauté d'Andorre si elle est constituée par :

a) des mots catalans, y compris les noms de personne;

b) un nom non catalan, s'il correspond à celui de la personne physique identifiée dans l'exercice de ses activités commerciales pour cette dénomination commerciale ;

c) des noms de famille, s'ils correspondent à ceux de la personne physique identifiée dans l'exercice de ses activités commerciales pour cette dénomination commerciale ;

d) des chiffres romains ou des chiffres arabes ;

e) des toponymes ;

f) un mot non catalan s'il fait partie de la raison sociale de la personne morale identifiée dans l'exercice de ses activités commerciales par cette dénomination commerciale ;

g) toute combinaison d'éléments mentionnés aux paragraphes précédents du présent article.

Article 14

Langue des raisons sociales enregistrées

Une raison sociale peut être enregistrée seulement au Registre des sociétés commerciales de la principauté d'Andorre, si elle est constituée par :

a) des mots catalans, y compris des noms de personne ;

b) un nom non catalan s'il correspond à celui d'une personne physique partenaire de la société;

c) des noms de famille, s'ils correspondent à ceux de personnes physiques partenaires de la société;

d) des chiffres romains ou des chiffres arabes ;

e) des toponymes ;

f) un mot non catalan s'il fait partie de la raison sociale d'une personne morale partenaire de la société;

g) toute combinaison d'éléments mentionnés aux paragraphes précédents du présent article.

Article 18

Éléments aptes à constituer une enseigne d'établissement

2) Les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article peuvent être accompagnés:

a) de mots ou d'expressions en catalane s'ils font référence à l'activité exercée dans l'établissement ;
b) d'éléments figuratifs bidimensionnels ou tridimensionnels;
c) d'indications relatives à l'adresse de l'établissement. 
Page précédente

 

Principauté d'Andorre

Accueil: aménagement linguistique dans le monde