Andorre

Règlement sur l'usage
de la langue officielle dans les organismes publics

et décret d'approbation du règlement

(2005)

La présente version française du Décret approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics est traduite de la version catalane (Decret del 22-3-2005 d'aprovació de la modificació del Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics); elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. La traduction est de Jacques Leclerc.

1) Décret approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics (2005)
2)
Règlement sur l'usage de la langue officielle en public (2005)

Decret del 22-3-2005 d'aprovació de la modificació del Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics

Decret d'aprovació de la modificació del Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics

Exposició de motius

Segons l'article 2 de la Constitució del Principat d'Andorra, la llengua oficial del país és el català. D'aquest fet es desprèn que la llengua de les institucions públiques andorranes ha de ser la catalana.

Fins a l'actualitat, aquesta premissa ha regit les actuacions administratives a Andorra. Tanmateix, la situació sociolingüística del país és, avui dia, complexa.

Per raons de veïnatge, de presència de treballadors estrangers i d'afluència de turistes i visitants al país, en les comunicacions interpersonals no és estrany l'ús de més d'una llengua. Això fa que, alguna vegada, sorgeixi el dubte sobre quina llengua s'ha d'usar en un afer administratiu, ja que la mateixa Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, en l'article 8.1.c, preveu la possibilitat d'usar altres llengües que l'oficial si una persona estrangera que no entén el català participa en un afer administratiu.

Per això, cal fixar en quins supòsits es pot usar una llengua altra que l'oficial, per tal que els treballadors dels organismes públics disposin d'un referent normatiu pel que fa als usos lingüístics envers els administrats. D'altra banda, en l'àmbit administratiu s'han constatat algunes indefinicions, especialment - però no tan sols- en la prestació de serveis públics. Per tot plegat, es fa necessària una reglamentació sobre els usos lingüístics en actes administratius, tal com s'ha fet, d'altra banda, en els països veïns a través de diverses disposicions legals i reglamentàries. Aquesta reglamentació té encara més importància des del punt de vista social perquè el Govern considera que els organismes públics han d'actuar com a referent en els usos lingüístics de la societat.

La Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial del 16 de desembre del 1999, segons la disposició addicional única, faculta el Govern a desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei. Ateses les necessitats de reglamentació descrites més amunt, el Govern aprova aquest Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, en què es descriu la manera de procedir dels organismes públics en allò que estableixen els articles 2.d (Objectius de la Llei), 4.2 (Deures lingüístics generals), 6 (Integració dels no catalanoparlants), 8 (Llengua de les institucions públiques), 9 (Empreses col·laboradores), 10 (Personal i càrrecs al servei de l'Administració), 18 (Equipaments socials) i 20.3 (Personal que presta servei al públic) de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

El Reglament abasta dos grans àmbits. El primer àmbit fa referència als usos administratius; és a dir, entre organismes públics i administrats, d'una banda, i entre organismes públics, de l'altra. En aquest primer àmbit es fa referència també als perfils lingüístics de les places dels organismes públics. El segon àmbit fa referència a la publicitat institucional i a les publicacions institucionals.

Aquest Reglament vincula tots els organismes públics, per tal com també ho fa la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. Els usos lingüístics -i altres qüestions, com els perfils lingüístics per a llocs de treball- han de tenir una certa homogeneïtat als diversos organismes públics. Si es fes altrament, es podrien crear situacions desiguals entre organismes públics, qüestió ben desaconsellable. Amb tot, i en funció del punt 2 de la disposició addicional de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, es permet a qualsevol organisme públic desenvolupar una reglamentació interna si ho creu necessari; sempre, però, que no contradigui aquest Reglament, ja que permet garantir l'esmentada homogeneïtat mínima entre organismes públics.

No s'han inclòs prescripcions per a aquells casos en què ja hi ha una disposició legal específica que estableix el funcionament lingüístic d'un afer administratiu; és el cas de la llengua dels assentaments del registre civil, qüestió fixada pels articles 41 i 43 de la Llei del Registre Civil.

S'ha de remarcar que, en bona part dels casos, el Reglament fixa els usos lingüístics que s'han practicat fins avui en els organismes públics andorrans.

Per tant, el Reglament reconeix el que ha estat la pràctica habitual en diversos àmbits. D'aquesta manera, es fixen els usos lingüístics tradicionals; però també es regulen aquells casos en què no s'havia previst fins ara cap reglamentació, o en què hi havia indefinició legal.

Atesa la possibilitat que el contingut de l'apartat 1 de l'article 1 pugui interferir en les competències del Consell General, es considera apropiat derogar-ne una part.

Per raons de seguretat jurídica es publica de nou el Reglament, que recull totes les modificacions que s'han efectuat en alguns articles del text, els articles 1 i 20, entre altres.

Consegüentment, a proposta del ministre d'Educació, Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 22 de març del 2005, aprova aquest decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aproven les modificacions del Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, que entraran en vigor l'endemà de ser publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposició derogatòria

Es deroga la menció continguda a l'article 1, apartat 1, sobre els serveis administratius del Consell General i les institucions que en depenen.

Décret du 22 mars 2005 approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics

Décret approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics

Exposé des motifs

Conformément à l'article 2 de la Constitution de la principauté d'Andorre, la langue officielle du pays est le catalan. De ce fait, il s'ensuit que la langue des institutions publiques andorranes doit être le catalan.

Jusqu'à aujourd'hui, ce principe a régi les mesures administratives à Andorre. Toutefois, la situation sociolinguistique du pays est désormais complexe.

Pour des raisons de bon voisinage, comme la présence de travailleurs étrangers et l'affluence de touristes et de visiteurs dans le pays, la présence de plus d'une langue dans les communications interpersonnelles n'est pas rare. Cela signifie que, jusqu'à un certain point, se pose la question de la langue devant être utilisée dans les affaires administratives, parce que la loi réglementant l'usage de la langue officielle du 16 décembre 1999, à l'article 8.1.c, évoque la possibilité d'utiliser d'autres langues que le fonctionnaire si une personne étrangère, qui ne comprend pas le catalan, est impliquée dans les affaires administratives.

Pour cela, il faut fixer dans quelle éventualité une autre langue que celle du fonctionnaire peut être utilisée afin que les employés des organismes publics disposent d'une référence normative en ce qui concerne les usages linguistiques envers les administrés. Par ailleurs, notamment dans le domaine administratif, certaines lacunes de définition ont été constatées, particulièrement — mais pas seulement — dans la prestation de service publics. Dans l'ensemble, il paraît nécessaire de réglementer l'emploi des langues dans les actes administratifs, comme cela a été fait par ailleurs dans les pays voisins au moyens de diverses lois et de règlements. Le présent règlement a une importance plus grande encore du point de vue social, car le gouvernement estime que les organismes publics doivent agir comme une référence dans les usages linguistiques de la société.

La Loi réglementant l'usage de la langue officielle du 16 décembre 1999, selon la disposition additionnelle unique, habilite le gouvernement à développer cette loi par règlement. Étant donné les exigences réglementaires décrites ci-dessus, le gouvernement a approuvé le Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics, lequel explique la procédure des organismes gouvernementaux pour les dispositions prévues aux articles 2.d («Objectif de la loi»), 4.2 («Obligations linguistiques générales»), 6 («Intégration des non-catalanophones»), 8 («Langue des institutions publiques»), 9 («Collaboration de la part des entreprises»), 10 («Personnel et employés au service de l'Administration»), 18 («Services sociaux») et 20.3 («Personnel offrant des services au public») de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

Le règlement couvre deux domaines principaux. La premier domaine fait référence aux usages administratifs, c'est-à-dire entre les organismes gouvernementaux et les administrés, d'une part, et entre les organismes publics, d'autre part. Dans ce premier domaine, il est également fait référence aux profils linguistiques dans les lieux des organismes publics. Le deuxième domaine fait référence à la publicité institutionnelle et aux publications institutionnelles.

Le présent règlement lie tous les organismes publics, attendu qu'il est conforme à la Loi réglementant l'usage de la langue officielle. Les usages linguistiques — et autres questions, telles que les profils linguistiques pour les emplois — doivent avoir une certaine uniformité auprès des divers organismes publics. S'il en était autrement, des situations inégalitaires pourraient être créées entre les organismes publics, ce qui est une question très inopportune. Toutefois, et conformément à l'article 2 de la disposition additionnelle de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle, il est permis à tout organisme public de mettre au point des règles internes s'il le croit nécessaire, à la condition toutefois que cette réglementation ne soit pas incompatible avec le présent règlement, ce qui permet de garantir qu'un minimum d'homogénéité entre les organismes publics.

N'ont pas été incluses des dispositions pour les cas où il existe déjà une disposition légale spécifique définissant les performances linguistiques dans les affaires administratives; c'est le cas avec la langue de l'établissement de l'état civil, disposition prévue par les articles 41 et 43 de la Loi sur l'état civil.

Il est à remarquer que, dans une bonne partie des cas, le Règlement fixe les usages linguistiques qui ont été mis en pratique jusqu'à aujourd'hui dans les organismes publics andorrans.

Par conséquent, le règlement reconnaît la pratique établie dans plusieurs domaines. De cette manière, les usages linguistiques traditionnels sont réglementés, mais aussi les cas où il n'y avait aucune réglementation de prévu jusqu'à présent, ou pour lesquels où il n'y avait pas de précision juridique.

Compte tenu de la possibilité que le contenu du paragraphe 1 de l'article 1er pourrait interférer avec les compétences du Conseil général, il est jugé approprié d'en abroger une partie.

Le Règlement, qui comprend toutes les modifications qui se sont effectuées en quelques articles du texte, les articles 1er et 20, entre d'autres, est publié à nouveau pour des raisons de sécurité juridique.

En conséquence, sur proposition de la ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement, lors de sa réunion du 22 mars 2005, a approuvé le décret avec le contenu suivant:

Article unique

Sont approuvées les modifications du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics, lequel prend effet après sa publication dans le Journal officiel de la principauté d'Andorre.

Disposition dérogatoire

Est abrogée la mention visée au paragraphe 1 de l'article 1er sur les services administratifs du Conseil général et des institutions qui en dépendent.

Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics

Article 1

Àmbit d'aplicació

1) Aquest Reglament és d'aplicació a l'Administració Pública tal com està definida a l'article 13 del Codi de l'Administració, del 29 de març del 1989, l'Administració de Justícia, les societats públiques i a totes aquelles empreses o entitats en què participen els organismes públics.

2) Aquest Reglament s'aplica igualment a les empreses que desenvolupen la seva activitat en el marc de la gestió de serveis públics tal com estan definits a l'article 34 de la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, sempre que actuïn en virtut d'aquests serveis.

3) A efectes d'aquest Reglament s'empra el terme "organisme públic" per fer referència de manera genèrica als ens descrits en els punts 1 i 2 d'aquest article.

4) Aquest Reglament s'aplica a les comunicacions orals, escrites, telemàtiques i de qualsevol altra mena dels organismes públics d'Andorra.

5) Aquest Reglament s'aplica:

a) Als funcionaris, als agents de l'administració i al personal de relació especial, al cos general i als cossos especials i a tots els grups funcionals, tal com estan definits a la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.

b) A les persones que fan treballs, puntualment o permanentment, per a un organisme públic en activitats lúdiques, formatives o de control, en especial personal d'estand de fira, guies culturals, guies turístics, personal auxiliar de patis i menjadors i monitors d'esquí.

c) A les persones que representin Andorra com a país en concursos internacionals, o en competicions esportives internacionals, encara que el Govern no hagi intervingut en la selecció d'aquesta representació, i a aquelles persones que entrenen o juguen en equips esportius del país quan ho fan en entitats que reben subvencions del Govern o dels comuns.

d) A les persones que representin entitats, federacions, agrupacions i associacions culturals, esportives, polítiques, socials o sindicals, mentre actuïn com a representants d'aquests col·lectius, tant dins com fora del país.

6) L'existència d'aquest Reglament no impedeix que qualsevol organisme públic elabori una reglamentació lingüística o unes disposicions lingüístiques d'ús intern, sempre que no vagin contra la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial ni contra aquest Reglament.

Article 2

Gestió de serveis públics

1) En un contracte de gestió de serveis públics, tal com està definit a l'article 34.1 de la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, la persona física o jurídica contractada ha de complir, en l'àmbit de la prestació del servei públic, el que estableix aquest Reglament en els articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17 i 18. Igualment, la persona física o jurídica contractada ha de garantir que totes les persones que treballen per compte seu i que desenvolupen tasques en l'àmbit de la prestació del servei públic saben parlar català. Aquestes condicions també s'han de complir en cas que hi hagi subcontractació, tal com està definida a l'article 42 de la Llei de la contractació pública.

2) La mesura establerta al punt 1 és aplicable a tots els tipus de contracte de gestió de serveis públics tal com estan definits a l'article 36 de la Llei de la contractació pública: concessió, concertació i creació de societat pública.

3) Els organismes públics han de consignar que és obligatori complir aquest article en el document que estableix la concessió, la concertació, la creació de societat pública o l'autorització administrativa i en els plecs de bases - quan n'hi hagi - de la concessió, la concertació, la creació de societat pública o l'autorització administrativa.

Article 3

Retolació

1) La retolació d'un organisme públic, tant si és a l'interior d'un edifici com si és a l'exterior, i tant si és permanent com si és provisional, ha de ser
exclusivament en català. Se n'exceptuen els casos previstos en aquest Reglament.

2) La retolació dels pàrquings, de les màquines expenedores de tiquets, dels indicadors de rutes i de les instal·lacions de turisme i lleure de titularitat pública o amb participació pública, incloses les pistes d'esquí, poden tenir la informació en altres llengües a més del català, el qual ha de figurar en primer lloc.

3) La retolació de vies públiques que té per funció orientar el trànsit, tant si és permanent com si és ocasional, ha de ser en català. La informació pot estar en altres llengües a més del català.

4) Les inscripcions que identifiquen béns mòbils propietat d'un organisme públic, especialment els vehicles i la maquinària d'obres, han de ser exclusivament en català.

5) La retolació en una via pública motivada per obres públiques ha de ser exclusivament en català.

Article 4

Usos escrits a l'Administració

1) Tota la documentació interna dels organismes públics i tota la documentació generada en els organismes públics i que està adreçada a l'interior del país, tant a l'administrat com al treballador propi, ha d'estar redactada en català, tal com estableix l'article 8.1.b de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

2) En els escrits emesos pels organismes públics i adreçats a l'exterior del país a territoris on el català no té reconeixement legal o administratiu, s'aplica el que estableix l'article 8.2 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. Els escrits emesos pels organismes públics i adreçats a l'exterior del país, tant si s'adrecen a una persona física o una persona jurídica, inclosos organismes jurídics, han d'estar redactats en català si s'envien a un territori on el català té estatus de llengua oficial o cooficial, o si està reconegut per l'Administració pública d'aquest territori o pel marc legal d'aquest territori.

Article 5

Usos orals a l'Administració

1) En les comunicacions orals, tot treballador d'un organisme públic, quan està de servei, s'ha d'adreçar en català a l'administrat, independentment de la ciutadania de l'administrat i de la llengua amb què l'administrat se li adreci. Queden exceptuats els casos previstos en aquest Reglament.

2) Aquesta mesura s'estén a les comunicacions telefòniques, comunicacions orals telemàtiques i comunicacions per altaveu.

3) Si l'administrat afirma que no entén la llengua catalana, el treballador de l'organisme públic pot adreçar-se-li en la llengua de l'administrat o una altra llengua que aquest entengui. En qualsevol cas, si l'administrat afirma que entén la llengua catalana però que no la parla, el treballador de l'organisme públic ha d'adreçar-se a l'administrat en català.

4) Les oficines de turisme i instal·lacions anàlogues de titularitat pública, com ara taulells o taquilles d'instal·lacions d'oci o de turisme cultural de titularitat pública, no estan subjectes a les mesures exposades als paràgrafs 1, 2 i 3 d'aquest article, tal com estableix l'article 13 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

5) Les converses entre treballadors d'organismes públics, siguin del mateix organisme públic, siguin d'organismes públics diferents, s'han d'efectuar en català quan les converses tenen lloc en edificis o instal·lacions públiques.

Article 6

Contractes, convenis, acords i documents anàlegs

1) Els documents que vinculen un organisme públic i una persona física o jurídica que opera a Andorra o que ha de desenvolupar una tasca a Andorra o per a Andorra, com ara contractes, convenis de col·laboració, acords i qualsevol altre document anàleg, han d'estar redactats en català, tal com estableixen els articles 8.1 i 9 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. Tota la documentació generada en el marc d'aquesta vinculació ha de ser en català, tal com estableix l'article 9 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

2) Els documents que vinculen una administració andorrana i una administració d'un altre país, com ara convenis de col·laboració o acords, s'han de redactar com a mínim en català, sense perjudici que es redacti també en la llengua o les llengües que determini l'administració de l'altre país.

Règlement sur l'usage de la langue officielle en public

Article 1er

Champ d'application

1) Le présent règlement s'applique à l'Administration publique tel qu'il est défini à l'article 13 du Code de l'administration du 29 mars 1989, à l'Administration judiciaire, aux sociétés publiques et à toutes ces entreprises ou entités auxquelles participent les organismes publics.

2) Le présent règlement s'applique également aux entreprises qui développent leurs activités dans le cadre de la gestion de services publics, tel qu'il est défini à l'article 34 de la Loi du 9 novembre 2000 sur l'embauche publique, pourvu que chaque fois ces entreprises agissent en vertu de ces services.

3) Pour les fins du présent règlement, les mots «organisme public» sont employés pour faire référence de manière générale aux organismes décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4) Le présent règlement s'applique aux communications orales, écrites, informatiques et de toute autre sorte auprès des organismes publics d'Andorre.

5) Le présent règlement s'applique :

a) Aux fonctionnaires, aux agents de l'Administration et au personnel des relations spéciales, au corps général et aux corps spéciaux et à tous les groupes fonctionnels, tel qu'ils sont définis à la Loi du 15 décembre 2000 sur la fonction publique,

b) Aux personnes qui œuvrent, de façon ponctuelle ou permanente, pour un organisme public dans les activités ludiques, les activités de formation ou de contrôle, spécialement le personnel des stands de foire, les guides culturels et touristiques, le personnel auxiliaire des cours d'école et de salles à manger ainsi que les moniteurs de ski.

c) Aux individus qui représentent Andorre comme pays dans les concours internationaux ou dans les compétitions sportives internationales, bien que le gouvernement n'ait pas participé à la sélection de cette représentation, et aux individus qui s'entraînent ou jouent dans les équipes sportives du pays quand ils le font au sein des entités qui reçoivent des subventions du gouvernement ou des communes.

d) Aux individus qui représentent des organismes, des fédérations, des associations et groupes culturels, sportifs, politiques, sociaux ou syndicaux, tant qu'ils agissent comme représentants de ces groupes, tant dans le pays qu'à l'extérieur. 

6) L'existence du présent règlement n'empêche pas un organisme public d'élaborer une réglementation linguistique ou certaines dispositions linguistiques à usage interne, pourvu qu'à chaque fois celles-ci n'enfreignent ni la Loi réglementant l'usage de la langue officielle ni le présent règlement.

Article 2

Gestion de services publics

1) Dans un contrat de gestion de services publics, tel qu'il est défini à l'article 34.1 de la Loi du 9 novembre 2000 sur l'embauche publique, toute personne physique ou morale embauchée doit respecter, dans le domaine de la prestation du service public, les dispositions prévues dans les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17 et 18 du présent règlement. Également, toute personne physique ou morale embauchée doit garantir que toutes les personnes qui travaillent pour elle et élaborent des tâches dans le domaine de la prestation d'un service public sachent parler le catalan. Ces conditions doivent aussi être respectées lorsqu'il y a sous-traitance, tel qu'il est défini à l'article 42 de la Loi sur l'embauche publique.

2) La mesure prévue au paragraphe 1 s'applique à tous les types de contrat de gestion de service public, tel qu'il est défini à l'article 36 de la Loi sur l'embauche publique : octroi, concertation et création d'une société publique.

3) Les organismes publics doivent considérer qu'il est obligatoire de respecter le présent article dans le document établissant l'octroi, la concertation, la création d'une société publique ou l'autorisation administrative ainsi que dans les cahiers de charges — le cas échéant —  de l'octroi, de la concertation et de la création d'une société publique ou l'autorisation administrative.

Article 3

Affichage

1) L'affichage de la part d'un organisme public, tant à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur, qu'il soit permanent ou provisoire, doit être exclusivement en catalan, sauf pour les cas prévus dans le présent règlement.

2) L'affichage dans les parkings, les machines distributrices de tickets, les panneaux routiers et les installations touristiques et de loisir à caractère public ou avec une participation publique, y compris les pistes de ski, peut contenir de l'information en d'autres langues en plus du catalan, lequel doit apparaître en premier lieu.

3) L'affichage des voies publiques qui a pour fonction d'orienter la circulation, que ce soit de façon permanente ou occasionnelle, doit être rédigé en catalan. L'information peut être en d'autres langues en plus du catalan.

4) Les inscriptions identifiant des biens meubles dont la propriété appartient à un organisme public, particulièrement les véhicules et la machinerie des travaux publics, doivent être exclusivement en catalan.

5) L'affichage sur une voie publique causée par des travaux publics doit être exclusivement en catalan.

Article 4

Documents écrits de l'Administration

1) Toute la documentation interne des organismes publics et toute la documentation générée dans les organismes publics et adressée à l'intérieur du pays, aussi bien à l'administré qu'à l'employé en propre, doivent être rédigées en catalan, tel que le prévoit l'article 8.1.b de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

2) Dans les documents écrits émis par les organismes publics et adressés à l'extérieur du pays dans des territoires où le catalan n'a pas de reconnaissance légale ou administrative, l'article 8.2 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle s'applique tel que prévu. Les documents écrits émis par les organismes publics et adressés à l'extérieur du pays, tant s'ils s'adressent à une personne physique ou à une personne morale, y compris des organismes judiciaire, doivent être rédigés en catalan s'ils sont envoyés dans un territoire où le catalan a le statut de langue officielle ou co-officielle ou s'il est reconnu par l'Administration publique de ce territoire ou par le cadre légal de ce territoire.

Article 5

Communications orales de l'Administration

1) Dans les communications orales, tout employé d'un organisme public, lorsqu'il est en service, doit s'adresser en catalan à l'administré, de façon indépendante de la citoyenneté de l'administré et de la langue avec laquelle ce dernier s'adresse à l'employé. Il existe des cas prévus comme des exceptions dans le présent règlement.

2) Cette mesure s'étend aux communications téléphoniques, aux communications orales informatisées et aux communications par haut-parleur.

3) Si l'administré affirme qu'il ne comprend pas le catalan, l'employé de l'organisme public peut s'adresser à lui dans la langue de l'administré ou dans une autre langue que celui-ci comprendra. Dans tous les cas, si l'administré affirme qu'il comprend le catalan, mais qu'il ne le parle pas, l'employé de l'organisme public doit s'adresser à l'administré en catalan.

4) Les bureaux de tourisme et les établissements similaires de propriété publique, comme les comptoirs ou les guichets pour les établissements de loisir ou de tourisme culturel de propriété publique, ne sont pas soumis aux mesures décrites aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tel que le prévoit l'article 13 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

5) Lorsque les employés des organismes publics, qu'ils appartiennent au même organisme public ou à des organismes différents, doivent effectuer leurs communications en catalan quand celles-ci ont lieu dans les bâtiments ou les établissements publics.

Article 6

Contrats, accords, ententes et documents similaires

1) Les documents, qui lient un organisme public et une personne physique ou morale opérant à Andorre ou devant travailler à Andorre ou pour Andorre, comme des contrats, des accords de collaboration, des ententes et tout autre document similaire, doivent être rédigés en catalan, tel que le prévoient les articles 8.1 et 9 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle. Toute la documentation générée dans le cadre de cette relation doit être en catalan, tel qu'il est établi à l'article 9 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

2) Les documents qui lien une administration andorrane et une administration d'un autre pays, comme des accords ou des ententes de collaboration, doivent être rédigés au moins en catalan, sans préjudice qu'ils soient aussi rédigés dans la langue ou les langues que détermine l'administration de l'autre pays.

Article 7

Treballs efectuats per encàrrec dels organismes públics

1) En els treballs tècnics i en els contractes de serveis que un organisme públic encarrega o contracta en els termes de l'article 52.1 i 52.2.c de la Llei de la contractació pública, la persona física o jurídica que fa el treball ha de lliurar els textos generats en el marc de l'encàrrec o contracte redactats en llengua catalana. Aquesta mesura s'aplica especialment en documents de caràcter tècnic, com ara auditories, informes de funcionament o de gestió, dissenys de plans d'actuació, informes que descriuen o analitzen fets de qualsevol natura que afecten el Principat d'Andorra, i qualsevol altre document anàleg. Al contracte o al plec de bases que estableix les condicions d'aquesta relació entre l'organisme públic i la persona física o jurídica que redacta el text, hi ha d'haver una clàusula que garanteixi el compliment d'aquest paràgraf.

2) Si no s'especifica el contrari en el contracte o plec de bases que estableix les condicions de relació entre l'organisme públic i la persona física o jurídica que redacta el text, els costos de traducció van a càrrec de qui elabora el text.

3) En el cas de dificultats raonables per aportar els documents en la llengua oficial que estableix el paràgraf 1, l'organisme públic de què es tracti ha de trametre un informe al ministeri encarregat de la política lingüística exposant les raons per les quals és difícil o impossible complir el que estableix el paràgraf 1. El ministeri encarregat de la política lingüística, un cop llegit l'informe, pot dispensar d'aquesta obligació, excepte si es preveu que aquests documents seran fets públics, tal com estableix l'article 8.1.g de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

4) Quan una Administració pública contracta els serveis d'una persona física o jurídica per a l'elaboració d'un text legal o administratiu, com un reglament, una llei o un pla general, s'han de complir aquestes condicions:

a) El text legal ha d'estar redactat en català. Aquesta condició ha d'estar estipulada al contracte o al plec de bases o document anàleg que estableixi el vincle entre l'Administració pública i qui elabora el text legal.

b) El text legal ha d'estar escrit correctament. Aquesta condició ha d'estar estipulada al contracte o al plec de bases o document anàleg que estableixi el vincle entre l'Administració pública i qui elabora el text legal. Aquesta condició no ha de significar un cost addicional per a l'Administració pública, i per tant ha d'estar inclosa en el preu que s'estipuli al contracte o al plec de bases o document anàleg que estableixi el vincle entre l'Administració pública i qui elabora el text legal.

c) L'Administració pública ha de tenir la possibilitat de retornar el text legal a qui l'ha elaborat si considera que hi ha passatges que no s'entenen, que són ambigus o que no són prou clars, per tal que els torni a redactar. Aquesta condició ha d'estar estipulada al contracte o al plec de bases o document anàleg que estableixi el vincle entre l'Administració pública i qui elabora el text legal. Aquesta condició no ha de significar cap cost addicional a l'Administració pública, sigui quin sigui el volum de passatges retornats.

5) Les accions de recerca de caràcter social, econòmica o de qualsevol altra natura, que dugui a terme o encarregui un organisme públic andorrà en territori andorrà, com ara enquestes o qüestionaris, s'han d'efectuar complint aquests requisits:

a) Les accions de recerca s'han de fer, al llarg de tot el procediment, en català.

b) Els textos emprats en aquestes recerques han d'estar redactats exclusivament en català.

c) L'enquestador, quan fa les explicacions i formula les preguntes, s'ha d'adreçar exclusivament en català a la persona enquestada, encara que la persona enquestada no usi el català, tant si l'enquesta es fa amb entrevista oral directa com si es fa telefònicament. En cas que l'enquestat afirmi no entendre el català, es pot usar una altra llengua en les preguntes, però no en els papers.

d) En cas que les accions de recerca i les enquestes es facin a turistes i visitants o en instal·lacions adreçades fonamentalment a turistes i visitants, és obligat usar el català amb turistes catalanoparlants, però es poden emprar altres llengües en altres grups lingüístics, tant en els papers com en les preguntes fetes oralment; i en cas que els papers s'adrecin a turistes o visitants no catalanoparlants, els textos han d'estar escrits en català i en la llengua o les llengües de l'enquestat.

e) En cas que les accions de recerca i les enquestes es facin sobre temes lingüístics, es poden usar altres llengües, tant en els papers com en les preguntes fetes oralment. Aquestes mesures són aplicables encara que es contracti temporalment personal que no treballa en un organisme públic, i tingui o no nacionalitat andorrana, i tant si es contracta una empresa andorrana com si es contracta una empresa estrangera.

6) En els processos de selecció de personal per a un organisme públic, les persones físiques o jurídiques que duguin a terme treballs per a aquests processos de selecció de personal per encàrrec d'un organisme públic, han d'executar tot el procés exclusivament en llengua catalana, tant pel que fa a les instruccions o entrevistes orals com pel que fa als documents i formularis emprats per dur a terme les proves i independentment de la llengua de l'aspirant. Aquesta condició ha d'estar consignada al contracte o al plec de bases. Se n'exclouen les proves de capacitació lingüística en llengües altres que la catalana. En cas que una empresa no pugui disposar de versió catalana d'algun document o formulari emprat en els processos de selecció de personal, ha de presentar un informe al ministeri encarregat de la política lingüística explicant les raons tècniques que impedeixen disposar de la versió catalana d'aquest document o formulari.

Article 8

Documentació que es presenta en licitacions

1) Els documents que una persona física o jurídica presenta en una licitació d'un organisme públic han d'estar redactats en català, tal com estableix l'article 8.1 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

2) En cas que, per al compliment del paràgraf 1, s'hagi de traduir algun document en català, els costos de traducció van a càrrec de qui ha de
presentar el document.

3) Els documents acreditatius que es presenten en una licitació, com ara titulacions acadèmiques, classificacions d'empreses, fulls de registre industrial, escriptures de constitució de societats, escriptures públiques, escriptures de poders i documents anàlegs, emesos per un organisme públic no andorrà, poden presentar-se en la llengua en què estiguin redactats.

4) Els organismes públics han de fer constar les mesures indicades en el paràgraf 1 en els plecs de bases.

5) El document de compromís de creació d'una unió temporal d'empreses, si n'hi ha, ha d'estar redactat en català.

Article 9

Webs

1) Les webs dels organismes públics han d'estar disponibles en català en la seva totalitat, independentment del nom de domini primari que tingui.

2) Els textos que apareixen en webs d'organismes públics que són presos de recursos telemàtics d'altres organismes o d'altres webs s'han d'oferir en català. Si aquests textos són originalment en una llengua altra que el català, l'organisme públic que gestiona la web els ha de traduir al català abans de publicar-los.

3) La pàgina d'inici s'ha d'obrir automàticament per la versió catalana, sense perjudici que a partir d'aquesta pàgina es pugui accedir a qualsevol altra llengua que pugui estar disponible.

Article 10

Programari

1) En el moment d'adquirir programes informàtics, els organismes públics han d'adquirir-ne la versió catalana, o versió multillengua que inclogui la versió catalana, si n'hi ha, sempre que això no representi una minva significativa de les potencialitats tècniques d'aquests programes informàtics respecte de les prestacions d'altres versions.

2) En el cas de programes informàtics ja adquirits en una llengua altra que la catalana, si hi ha pedaços de català per a aquests programes (arxius que tradueixen automàticament els programes informàtics), l'administració els ha d'adquirir i instal·lar, sempre que això no representi una minva significativa de les potencialitats tècniques d'aquests programes informàtics respecte de la versió original o de la seva evolució cap a noves versions.

3) Si un organisme públic crea un programa informàtic específic, o encomana a una empresa que creï un programa informàtic específic, cal complir aquestes condicions:

a) En el cas que l'elaboració del programa informàtic es faci de cap i de nou, el programa informàtic ha de tenir totes les interfícies d'entrada i sortida i la documentació de l'usuari en català.

b) En el cas que un programa informàtic s'elabori a partir d'una base que no té versió catalana, tot allò que sigui elaboració específica ha de tenir totes les interfícies d'entrada i sortida i la documentació de l'usuari en català. En qualsevol cas, tot programa informàtic creat o encarregat per un organisme públic ha de tenir totes les interfícies d'entrada i sortida, incloses les pantalles, íntegrament en català, i ha de treure totes les sortides, inclosos els fulls impresos, els tiquets i qualsevol altre element anàleg, íntegrament en català. Aquestes mesures s'apliquen tant si el programa informàtic és per a ús intern de l'organisme públic com si l'han d'usar els administrats. Si s'encomana a una empresa especialitzada la creació d'un programa informàtic, cal especificar totes aquestes condicions als documents contractuals o als plecs de bases.

Article 11

Museus, monuments i instal·lacions anàlogues

1) En els museus, els monuments i les instal·lacions anàlogues pertanyents a una Administració pública o subvencionats per una Administració pública, l'entitat responsable ha d'establir el règim lingüístic de visites i s'ha d'informar els visitants d'aquest règim lingüístic. En aquest règim lingüístic cal preveure visites en català. En cas que en una mateixa visita guiada es pugui fer en més d'una llengua en funció de les llengües del grup de visitants, si n'hi ha de catalanoparlants la llengua catalana sempre hi serà present, encara que el visitant asseguri que pot seguir les explicacions en una altra llengua, i la primera explicació sempre serà la catalana, seguida de les explicacions en les altres llengües.

2) En les visites d'alumnes del país a museus, monuments i instal·lacions anàlogues pertanyents a una Administració pública o subvencionats per una Administració pública, els guies oficials han de fer les explicacions exclusivament en català, independentment del sistema educatiu.

3) Hi ha d'haver versió en català en les audioguies de museus, monuments i instal·lacions anàlogues.

Article 12

Activitats de lleure, esportives i lúdiques

1) Les activitats de lleure, esportives o lúdiques organitzades per un organisme públic, o en què hi participi com a col·laborador, independentment del col·lectiu al qual s'adrecin, s'han de desenvolupar en llengua catalana. Això implica que:

a) Els catàlegs, els rètols informatius, els cartells, els textos informatius previs a l'acte, els textos informatius que es fan servir durant l'acte i qualsevol altre text relacionat amb l'activitat han d'estar escrits en català.

b) Els anuncis de l'acte emesos per televisió i ràdio i els anuncis de l'acte publicats en premsa escrita del país han de ser en català.

c) Els textos informatius a Internet han de ser en català.

d) Els missatges emesos per megafonia durant l'acte han de ser en català.

e) Els monitors, els animadors, els entrenadors, els guies i les persones que duguin a terme feines assimilables han d'adreçar-se en català als participants a l'acte.

En cas que hi hagi dificultats per complir algun d'aquests punts, l'organitzador de l'activitat ha de trametre un informe al ministeri encarregat de la política lingüística exposant les raons per les quals és difícil o impossible complir el(s) punt(s) en qüestió. El ministeri encarregat de la política lingüística, un cop llegit l'informe, ha de donar el vistiplau perquè es pugui fer l'activitat en una llengua distinta de la catalana en el(s) punt(s) en qüestió.

2) En les activitats d'esquí escolar, els monitors han d'adreçar-se en català als alumnes, independentment del sistema educatiu. Les estacions d'esquí, en cas que siguin les responsables de fornir de monitors l'activitat, han de disposar dels professionals necessaris per tal de poder complir el que estableix aquest punt.

Article 13

Monitoratge educatiu

Els acompanyants del transport escolar, el personal auxiliar de patis i menjadors, els vigilants d'activitats de lleure i qualsevol altra persona que dugui a terme tasques similars en el marc d'un sistema educatiu finançat per una Administració pública han d'adreçar-se en català als alumnes.

Article 7

Travaux effectués à la demande des organismes publics

1) Dans les travaux techniques et dans les contrats de services qu'un organisme public commande ou contracte en vertu des dispositions de l'article 52.1 et 52.2.c de la Loi sur l'embauche publique, la personne physique ou morale qui exécute les travaux doit rédiger les textes générés dans le cadre de la commission ou du contrat en catalan. Cette mesure s'applique particulièrement aux documents à caractère technique, comme des audits, des rapports de fonctionnement ou de gestion, des design de plans d'action, des mémoires décrivant ou analysant des faits de quelle que nature que ce soit lorsqu'ils concernent la principauté d'Andorre, ainsi que de tout autre document similaire. Dans le contrat ou document de base établissant les conditions de cette relation entre l'organisme public et la personne physique ou morale qui rédige le texte, il doit exister une clause qui garantit le respect du présent paragraphe.

2) Si, au contraire, le contrat ou document de base ne précise pas les conditions de cette relation entre l'organisme public et la personne physique ou morale qui rédige le texte, les coûts de la traduction sont imputés à celle qui élabore le texte.

3) Dans le cas de difficultés raisonnables à fournir des documents dans la langue officielle, tel qu'il est prévu au paragraphe 1, l'organisme public en question doit présenter un rapport au ministère responsable de la politique linguistique en exposant les motifs pour lesquels il est difficile ou impossible de se conformer aux dispositions du paragraphe 1. Le ministère responsable de la politique linguistique, après avoir lu le rapport, peut accorder une dispense pour cette obligation, sauf s'il est prévu que ces documents seront rendus public, comme l'indique l'article 8.1.g de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

4) Lorsqu'une Administration publique a retenu les services d'une personne physique ou morale pour l'élaboration d'un texte juridique ou administratif, comme un règlement, une loi ou un plan général, ces conditions doivent être remplies :

a) Le texte juridique doit être rédigé en catalan. Cette condition doit être stipulée au contrat, au document de bases ou tout document similaire qui établit un lien entre l'Administration publique et la personne qui élabore le texte.

b) Le texte juridique doit être écrit correctement. Cette condition doit être stipulée au contrat, au document de bases ou tout document similaire qui établit un lien entre l'Administration publique et la personne qui élabore le texte. Cette condition ne doit pas signifier un coût additionnel pour l'Administration publique et, par conséquent, elle doit être comprise dans le tarif prévu au contrat, au document de base ou tout document similaire qui établit le lien entre l'Administration publique et la personne élabore le texte juridique.

c) L'Administration publique doit avoir la possibilité de rendre le texte juridique à la personne qui l'a élaboré si elle considère qu'il y a des passages qui ne sont pas compris, sont ambigus ou ne semblent pas suffisamment clairs, afin que ladite personne les rédige à nouveau. Cette condition doit être précisée au contrat, au document de base ou tout document similaire qui établit le lien entre l'Administration publique et la personne qui élabore le texte juridique. Cette condition ne doit signifier aucun coût additionnel pour l'Administration publique, quel que soit l'importance des passages rendus.

5) Les activités de recherche sociale, économique ou autres, qui sont menées ou commandées par un organisme public andorran sur le territoire d'Andorre, comme des enquêtes ou des questionnaires, doivent se dérouler dans le respect de ces exigences:

a) Les activités de recherche doivent se dérouler, tout au long de la procédure, en catalan.

b) Les textes utilisés dans ces enquêtes doivent être rédigés uniquement en catalan.

c) L'enquêteur, lorsqu'il donne des explications et pose des questions, doit s'adresser uniquement en catalan auprès de la personne sondée, même si celle-ci ne peut employer le catalan, si l'enquête est réalisée directement par oral, comme si elle était faite par téléphone. Si la personne sondée affirme ne pas comprendre le catalan, il est possible d'employer une autre langue dans les questions, mais pas dans les documents écrits.

d) Dans le cas où les activités de recherche et d'enquête sont destinées aux touristes et aux visiteurs ou dans des établissements destinés principalement aux touristes et aux visiteurs, il est obligatoire d'employer le catalan aux touristes catalanophones, mais il est possible d'utiliser d'autres langues avec les autres groupes linguistiques, à la fois avec des documents écrits et avec des questions posées à l'oral; et si les documents sont destinés à des touristes ou des visiteurs non catalanophones, les textes doivent être rédigés en catalan et dans la langue de la personne sondée.

e) Dans le cas où les activités de recherche et d'enquête portent sur des questions de langue, il est possible d'utiliser d'autres langues, à la fois avec des documents écrits et avec des questions posées à l'oral. Ces mesures s'appliquent, même s'il s'agit du personnel embauché temporairement ne travaillant pas pour un organisme public, qu'un individu soit de nationalité andorrane ou non, et si une entreprise d'Andorre est recrutée comme s'il s'agissait d'une société étrangère.

6) Dans la procédure de sélection du personnel pour un organisme public, les personnes physiques ou morales qui effectuent des travaux de ces procédures à la demande d'un organisme public doivent effectuer l'ensemble de la procédure exclusivement sur catalan, tant en ce qui concerne les instructions ou entrevues orales que les documents et formulaires utilisés pour recueillir les dépositions, quelle que soit la langue du candidat. Cette condition doit être consignée dans le contrat ou document de base. Sont exclues les preuves de compétence linguistique en d'autres langues que le catalan. Au cas où une entreprise ne peut disposer d'une version catalane d'un document ou d'un formulaire utilisé dans la procédure de sélection du personnel, il doit en être fait rapport au ministère responsable de la politique linguistique en expliquant les motifs techniques qui empêchent l'accès à la version catalane dudit document ou formulaire.

Article 8

Documentation présentée lors des soumissions

1) Les documents qu'une personne physique ou morale présente en appel d'offres pour un organisme public doivent être rédigés en catalan, comme le prévoit l'article 8.1 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

2) Dans le respect du paragraphe 1, au cas où il faudra traduire des documents en catalan, le coût de la traduction sera assumé par la personne qui aura présenté ces documents.

3) Les documents autorisés présentés lors d'un appel d'offre, tels que les diplômes universitaires, les classifications des entreprises, les documents de registre industriels, les titres d'incorporation des sociétés, les actes publics et autres documents similaires émis par un organisme public non andorran peuvent être présentés dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés.

4) Les organismes publics sont tenus d'indiquer les mesures énoncées au paragraphe 1 dans les cahiers de charges.

5) Le document de transaction en faveur de la création d'une union temporaire entre des entreprises doit, le cas échéant, être rédigé en catalan.

Article 9

Web

1) Les sites Web des organismes publics doivent être disponibles en catalan dans leur totalité, indépendamment du nom de domaine d'origine.

2) Les textes qui apparaissent sur les sites Web des organismes publics, qui sont utilisés par d'autres ressources informatiques provenant d'autres organismes ou d'autres sites doivent être offerts en catalan. Si ces textes sont rédigés à l'origine dans une autre langue que le catalan, l'organisme public qui gère le site Web doit les traduire en catalan avant de les afficher.

3) La page d'accueil doit s'ouvrir automatiquement dans sa version catalane, sous réserve qu'à partir de ladite page il soit possible d'accéder au site dans toute autre langue disponible.

Article 10

Logiciels

1) Au moment d'acquérir des logiciels, les organismes publics doivent les acheter dans leur version catalane ou dans une version multilingue qui, le cas échéant, comprend la version catalane, à la condition que cela ne représente pas une diminution significative des possibilités techniques de ces logiciels pour la performance dans les autres versions.

2) Dans le cas de logiciels déjà acquis dans une autre langue que le catalan, s'il existe des éléments en catalan pour ces logiciels (fichiers que les logiciels traduisent automatiquement), l'administration doit les acheter et les installer pourvu qu'à chaque fois cet environnement ne représente pas une diminution importante des possibilités techniques de ces logiciels par rapport à la version originale ou à leur évolution dans les nouvelles versions.

3) Si un organisme public crée un programme informatique spécifique ou confie à une entreprise de produire un logiciel particulier, certaines conditions doivent être respectées: 

a) Dans le cas où le développement du logiciel est fait à partir de rien, le logiciel doit disposer de toutes les interfaces d'entrée et de sortie, ainsi que de la documentation en catalan pour l'utilisateur.

b) Dans le cas où un logiciel est élaboré à partir d'une base qui n'a pas de version catalane, tout ce qui est produit de façon spécifique doit disposer en catalan de toutes les interfaces d'entrée et de sortie ainsi que la documentation pour l'utilisateur. Dans tous les cas, tout logiciel créé ou commandé par un organisme public doit disposer totalement en catalan de toutes les interfaces d'entrée et de sortie, y compris les écrans, et doit aussi prévoir totalement en catalan tous les périphériques, y compris les imprimés, les tickets et tout autre produit similaire. Ces mesures s'appliquent si le logiciel est destiné à un usage interne de la part de l'organisme public, comme si les administrés devaient l'utiliser. Si la création d'un logiciel spécialisé est confiée à une entreprise spécialisée, il faut préciser toutes ces exigences dans les documents contractuels ou dans les documents de base. 

Article 11

Musées, monuments et établissements similaires

1) Dans les musées, monuments et établissements similaires appartenant à une administration publique ou subventionnés par une administration publique, l'entité responsable doit fixer le régime linguistique des visites et informer les visiteurs de ce régime linguistique. Dans ce régime, il faut prévoir des visites en catalan. Dans le cas où une même visite guidée peut se dérouler en plus d'une langue pour tenir compte des langues du groupe de visiteurs, le catalan doit toujours être présent s'il y a des catalanophones, bien que le visiteur assure qu'il puisse suivre les explications dans une autre langue; la première explication doit toujours être en catalan, suivie des explications dans les autres langues.

2) Dans les visites d'étudiants du pays dans les musées, monuments et établissements similaires appartenant à une administration publique ou subventionnée par une administration publiquet, les guides officiel doivent donner des explications exclusivement en catalan, indépendamment du système d'éducation.

3) Une version catalane est obligatoire dans les audio-guides des musées, monuments et établissements similaires.

L'article 12

Activités de loisirs, de sports et de jeux

1) Les activités de loisirs, de sports ou de jeux organisées par un organisme public, ou lorsque celui-ci y participe en tant que partenaire, quel que soit le groupe de coopération auquel il s'adresse, doivent avoir lieu en catalan. Ce fait implique que:

a) Les catalogues, panneaux d'information, affiches, textes d'information avant un événement, les textes d'information utilisés au cours d'une cérémonie et tout autre texte relié à cette activité doivent être rédigés en catalan.

b) Les annonces d'un événement émises par la radio et la télévision ainsi que celles publiées par la presse écrite dans le pays doivent être en catalan.

c) L'information sur Internet doit être en catalan.

d) Les messages émis par mégaphone au cours d'un événement doivent être en catalan. 

e) Les moniteurs, animateurs, entraîneurs, guides et toute personne exerçant des tâches similaires doivent s'adresser en catalan aux participants des événements.

En cas de difficultés pour répondre à l'une de ces dispositions, l'organisateur de l'activité doit présenter un rapport au ministère responsable de la politique linguistique en expliquant les motifs pour lesquels il est difficile ou impossible de respecter l'un de ces points. Le ministère responsable de la politique linguistique, après avoir lu le rapport, doit donner son approbation, car il peut autoriser qu'une activité puisse se dérouler dans une langue différente du catalan pour l'un des points en question.

2) Dans les activité d'écoles de ski, les moniteurs doivent s'adresser aux élèves en catalan, indépendamment du système d'éducation. Les stations de ski, lorsqu'elles ont la responsabilité de fournir des moniteurs à leurs activités, doivent disposer des professionnels nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent paragraphe.

Article 13

Monitorage scolaire

Les accompagnateurs de transport scolaire, le personnel auxiliaire de cours et de salles à manger, les surveillants des activités de loisir et toute autre personne qui mène à bien des tâches similaires dans le cadre d'un système éducatif financé par une administration publique doivent s'adresser aux élèves en catalan.

Article 14

Perfils lingüístics

1) En els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en un organisme públic, tant si es tracta de places de nova creació com si es tracta de promoció interna, l'organisme públic convocant ha d'establir i especificar el nivell de coneixement de català exigit per a aquella plaça, tal com estableix l'article 10 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. En les bases de la convocatòria s'ha de consignar aquest requisit.

2) El nivell lingüístic mínim per ocupar qualsevol plaça als organismes públics, sigui quina sigui la feina que s'hagi de dur a terme, és "saber parlar català" i "saber escriure correctament textos breus en català". En funció de la feina que s'hagi de dur a terme, l'organisme públic convocant pot exigir nivells més alts de competència lingüística. En tot cas, la persona que, en el desenvolupament de les seves tasques, hagi de redactar documents tècnics i administratius ha de tenir el nivell mitjà (nivell C/Avançat 2) de llengua catalana, segons el barem establert pel ministeri encarregat de l'educació.

3) En els casos en què l'administració de què es tracti tingui establertes les descripcions de lloc de treball, el perfil lingüístic requerit ha de ser el que consti en la descripció esmentada.

4) Les persones que concursin en processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en un organisme públic, tant si es tracta de places de nova creació com si es tracta de promoció interna, han de superar una prova de capacitació lingüística que demostri que tenen el nivell de competència lingüística requerit per a la plaça a la qual concursen.

5) Les persones que han superat les proves lingüístiques d'una convocatòria i es presenten a una altra convocatòria de característiques iguals o similars i amb el mateix nivell d'exigència, tenen dret que se'ls conservin les notes de les proves durant el termini d'un any a partir de la resolució de la sol·licitud, com diu el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, de 10 de novembre del 2004.

6) Les persones contractades en feines de vigilància dins dels edificis d'un organisme públic, o en locals culturals i de lleure de titularitat pública, i que eventualment poden haver d'atendre el públic, han de saber parlar català. Aquest requisit ha de quedar reflectit als concursos públics dels organismes públics per a la contractació de serveis de vigilància.

Article 15

Formació especialitzada i comunicació tècnica interna

1) La formació especialitzada organitzada i/o pagada totalment o parcialment per un organisme públic, o quan és impartida per persones físiques o jurídiques mitjançant autorització administrativa, tant si s'adreça als treballadors de l'organisme públic com si s'adreça a altres persones, ha de ser exclusivament en català, tant en l'exposició oral com en els materials docents, siguin impresos en paper, siguin en suport informàtic, i tant si el docent pertany al cos de treballadors de les institucions públiques com si no hi pertany.

2) Del punt anterior, queden exceptuats només els casos en què hi hagi dificultats manifestes o impossibilitat de trobar un docent que pugui fer la classe en llengua catalana i aquells casos en què hi hagi una raó tècnica important que faci gairebé indispensable contractar un docent que no parli català. En aquests supòsits, el departament encarregat d'organitzar la formació especialitzada ha de trametre un informe al ministeri encarregat de la política lingüística exposant les raons per les quals aquesta formació s'ha de fer amb un docent que no parla català. El ministeri encarregat de la política lingüística, un cop llegit l'informe, ha de donar el vistiplau perquè es pugui impartir aquesta formació especialitzada en una llengua distinta de la catalana.

3) En el cas de la formació per obtenir el permís de conducció, els exàmens poden fer-se en anglès, espanyol, francès o portuguès en el cas de residents que faci menys de dos anys que resideixen a Andorra.

Article 16

Publicitat institucional

1) La publicitat que un organisme públic andorrà fa en territori andorrà ha de ser en català, independentment del format. En cas que s'adreci als turistes, pot estar en altres llengües a més del català.

2) Als textos en format periodístic que tinguin una finalitat publicitària, publicats en mitjans de comunicació andorrans, se'ls aplica el punt 1.

3) La publicitat que es fa en una publicació editada en territoris de parla catalana que publica els textos fonamentalment en català o en un mitjà audiovisual o telemàtic radicat en territoris de parla catalana que emet fonamentalment en català, la publicitat ha de ser en català. Als textos en format periodístic que tinguin una finalitat també publicitària se'ls aplica el mateix criteri.

4) La publicitat que fa un organisme públic a Internet ha de ser en català en les webs que són en català, independentment del nom de domini primari que tingui.

Article 17

Publicacions institucionals

1) Qualsevol llibre publicat per un organisme públic ha de ser en català. Pot contenir versions en altres llengües; sempre, però, hi ha d'haver versió catalana d'aquest llibre. Se n'exceptuen la publicació d'actes de congressos i trobades acadèmiques anàlogues, que poden ser en la llengua dels ponents.

2) Qualsevol publicació periòdica editada per un organisme públic ha de ser en català.

3) Qualsevol text informatiu publicat per un organisme públic ha de ser en català si s'adreça fonamentalment a l'interior del país. Qualsevol text informatiu o turístic publicat per un organisme públic adreçat als visitants o turistes de fora d'Andorra pot estar redactat en qualsevol llengua, però en tot cas hi ha d'haver sempre versió catalana del text, sigui en un únic document que conté diverses versions, sigui en diversos exemplars del mateix document un en cada versió.

4) Qualsevol disc compacte que conté dades publicat per un organisme públic ha d'estar disponible en català. El disc compacte pot contenir versions en altres llengües, però la versió catalana ha d'estar en primer lloc.

5) Qualsevol enregistrament de vídeo, tingui el format que tingui, editat per un organisme públic ha de ser en català. Si es creu convenient, pot contenir o se'n poden fer versions en altres llengües, especialment si té un interès turístic.

Article 14

Profils linguistiques

1) Dans la procédure de sélection du personnel et le comblement des postes de travail dans un organisme public, même s'il s'agit de nouveaux postes créés comme dans le cas d'une promotion interne, l'organisme public offrant l'emploi doit établir et préciser le niveau de connaissance du catalan exigé pour ce poste, tel que le prévoit l'article 10 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle. Dans l'annonce de l'offre d'emploi, cette condition exigée doit être mentionnée.

2) Le niveau linguistique minimum pour occuper un poste dans les organismes publics, quel que soit le travail devant être mené à bien, c'est de «savoir parler catalan» et de «savoir écrire correctement des textes brefs en catalan». En fonction du travail à effectuer, l'organisme public offrant un emploi peut exiger des niveaux plus élevés de compétence linguistique. Dans tous les cas, la personne qui, dans le développement de ses tâches, doit rédiger des documents techniques et administratifs doit posséder le niveau moyen (niveau C / avancé 2) du catalan, selon le barème établi par le ministère responsable de l'éducation.

3) Dans les cas où l'administration en question a prévu des descriptions de poste de travail, le profil linguistique requis doit être celui qui figurera dans la description mentionnée.

4) Les candidats en concurrence dans la procédure de sélection du personnel et du comblement des emplois dans un organisme public, même s'il s'agit de nouveaux postes créés comme dans le cas d'une promotion interne, doivent subir un test d'aptitude linguistique afin de démontrer qu'ils possèdent le niveau de compétence requis pour le poste qu'ils postulent.

5) Les personnes qui ont réussi les épreuves linguistiques à un appel d'offre et se présentent à une autre convocation avec des caractéristiques similaires ou avec le même niveau d'exigence ont un droit de conserver le résultat des épreuves dans un délai d'une année à partir de la réception de la demande, tel que le règlement de sélection du 10 Novembre 2004 le prévoit, pour une promotion et une carrière dans l'Administration générale.

6) Les personnes recrutées pour des emplois de surveillance dans les bâtiments d'un organisme public, les locaux à vocation culturelle et de loisirs de propriété publique, et qui doivent éventuellement s'adresser au public ont besoin de savoir parler le catalan. Cette exigence devrait être pris en compte dans les appels d'offres de la part des organismes publics pour l'embauche des services de surveillance.

Article 15

Formation spécialisée et communication technique interne

1) La formation spécialisée organisée et / ou payée en totalité ou en partie par un organisme public, ou lorsqu'elle est impartie par des personnes physiques ou morales au moyen d'une autorisation administrative, si cette formation s'adresse aux employés d'un organisme public comme à d'autres personnes, elle doit être exclusivement en catalan, aussi bien dans les exposés oraux que dans le matériel pédagogique, l'impression sur papier, le support informatique, dans la mesure où l'enseignant appartient aux employés des établissements publics comme s'il n'y appartenait pas.

2) Dans le paragraphe précédent, font exception les cas où il est rendu difficile ou impossible de trouver un enseignant qui puisse dispenser les cours en catalan et, en ce cas, il doit y avoir une raison technique importante qui rende presque indispensable l'embauche d'un enseignant qui ne parle pas le catalan. Dans cette hypothèse, le ministère responsable de l'organisation de la formation spécialisée doit soumettre un rapport au ministère responsable de la politique linguistique exposant les motifs par lesquelles cette formation doit être faite avec un enseignant qui ne parle pas le catalan. Après avoir lu le rapport, le ministère responsable de la politique linguistique doit donner son approbation pour autoriser cette formation spécialisée dans une langue différente du catalan.

3) Dans le cas de la formation pour l'obtention du permis de conduire, les examens peuvent être faits en anglais, en espagnol, en français ou en portugais, dans le cas des résidents qui vivront moins de deux ans à Andorre.

Article 16

Publicité institutionnelle

1) La publicité que fait un organisme public andorran sur le territoire d'Andorre doit être en catalan, quel que soit le format. Dans le cas où elle s'adresse aux touristes, elle peut être faite en d'autres langues en plus du catalan.

2) Pour les textes journalistiques qui ont une finalité publicitaire et sont publiés dans les médias andorrans, le paragraphe 1 s'applique.

3) Dans la publicité faite dans une publication éditée dans un territoire catalanophone diffusant essentiellement des documents en catalan ou par des techniques audiovisuelles ou informatiques établies dans des territoires catalanophones émettant essentiellement en catalan, la publicité doit être en catalan. Les textes journalistiques qui ont également un objectif de publicité sont traités avec les mêmes critères.

4) La publicité faite par un organisme public par Internet doit être en catalan dans les sites Web en catalan, indépendamment du nom de domaine d'origine.

Article 17

Publications institutionnelles

1) Tout volume publié par un organisme public doit être en catalan. Il peut contenir des versions en d'autres langues; cependant, il doit toujours y avoir une version catalane de ce livre. Est exclue la publication des actes des congrès et de rencontres scientifiques similaires, lesquels peuvent être rédigés dans la langue des rapporteurs.

2) Tout périodique publié par un organisme public doit être en catalan.

3) Tout texte informatif publié par un organisme public doit être en catalan s'il est principalement destiné à l'intérieur du pays. Tout texte informatif ou touristique publié par un organisme public adressé aux touristes ou aux visiteurs de l'extérieur d'Andorre peut être rédigé dans une autre langue, mais dans tous les cas il doit y avoir une version catalane du texte, que ce soit dans un seul document comptant plusieurs versions ou plusieurs exemplaires du même document de chaque version.

4) Tout disque compact qui contient des données publiées par un organisme public doit être disponible en catalan. Le disque compact peut contenir des versions en d'autres langues, mais la version catalane doit être en premier lieu.

5) Tout enregistrement vidéo, quel que soit le format publié par un organisme public, doit être en catalan. S'il est jugé opportun, il peut contenir ou en être fait plusieurs versions en d'autres langues, surtout s'il présente un intérêt touristique.

Article 18

Representants en competicions internacionals

Les persones que representen Andorra en competicions internacionals esportives o d'altra mena han de parlar en català quan fan declaracions públiques dins Andorra, i han de parlar en català quan fan declaracions públiques fora d'Andorra quan el context ho permeti.

Article 19

Patrocinis i entitats subvencionades per una Administració pública

1) En entitats esportives que reben subvencions d'una Administració pública o de més d'una Administració pública, els esportistes i entrenadors han de fer les seves declaracions als mitjans de comunicació andorrans en català. Els esportistes i els entrenadors que no coneixen el català estan dispensats d'aquesta disposició els dos primers anys de residència o pràctica de l'esport a Andorra.

2) A aquelles persones que representen entitats, federacions, agrupacions i associacions culturals, esportives, polítiques, socials o sindicals, que reben subvencions de l'Administració pública, mentre actuïn com a representants d'aquests col·lectius, han de fer les seves declaracions als mitjans de comunicació andorrans en català. Les persones que no coneixen el català estan dispensats d'aquesta disposició els dos primers anys de residència a Andorra.

3) Qualsevol publicació, sigui en suport paper sigui en suport digital, i tant si és una monografia com si és una publicació periòdica, que no és editada per un organisme públic andorrà, però per a la qual un organisme públic andorrà dóna diners, ha de ser íntegrament en català si s'adreça al públic andorrà, sense perjudici que contingui versions en altres llengües.

Article 20

Compliment del Reglament

1) El ministeri encarregat de la política lingüística pot dur a terme accions de control i seguiment per tal de comprovar que es compleix aquest Reglament.

2) El que estableix el punt 1 d'aquest article és aplicable a la gestió de serveis públics o autoritzacions administratives esmentats als articles 2 i 15.3 del Reglament, tal com preveu l'article 34.5 de la Llei de la contractació pública. Els plecs de bases que estableixin les condicions per a la gestió de serveis públics o autoritzacions administratives han d'especificar que el ministeri encarregat de la política lingüística pot dur a terme accions de control per tal de comprovar que es compleix aquest Reglament en el marc de la gestió d'un servei públic.

3) En cas que es detectin irregularitats en el compliment d'aquest Reglament, l'organisme públic afectat ha d'engegar, amb la col·laboració i l'assessorament del ministeri encarregat de la política lingüística si ho demana, les accions que siguin necessàries per esmenar aquestes irregularitats. Pel que fa als treballadors dels organismes públics, l'incompliment de les disposicions, obligacions o prohibicions establertes en aquest Reglament són sancionables de conformitat amb la seva normativa vigent.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 de març del 2005

Marc Forné Molné

Cap de Govern

Article 18

Représentants dans les compétitions internationales

Les personnes qui représentent Andorre dans les compétitions sportives internationales ou celles d'un autre type doivent parler catalan lors des déclarations publiques à Andorre et aussi parler catalan lors des déclarations publiques à l'extérieur d'Andorre lorsque le contexte le permet.

Article 19

Assistance et organismes subventionnés par une administration publique

1) Dans les organismes sportifs qui reçoivent des subventions de la part d'une administration publique ou de plusieurs administrations publiques, les athlètes et les entraîneurs doivent faire en catalan leurs déclarations dans les moyens de communication andorrans. Les athlètes et les entraîneurs qui ne connaissent pas le catalan sont dispensés de cette disposition au cours des deux premières années de résidence ou de pratique du sport à Andorre.

2) Pour les représentants des organismes, fédérations, associations et groupes culturels, sportifs, politiques, sociaux ou syndicaux, qui reçoivent des subventions de la part de l'Administration publique tout en agissant comme représentants de ces groupes, ils doivent faire en catalan leurs déclarations à la presse andorrane. Les personnes qui ne connaissent pas le catalan sont dispensés de cette disposition au cours des deux premières années de résidence à Andorre.

3) Toute publication, que ce soit sur support papier ou numérique, s'il s'agit d'une monographie ou d'une publication périodique qui n'est pas publié par un organisme public d'Andorre, mais pour laquelle un organisme public andorran donne de l'argent, doit être intégralement en catalan si elle s'adresse au public andorran, malgré le fait qu'elle puisse contenir des versions dans d'autres langues.

Article 20

Respect du règlement

1) Le ministère responsable de la politique linguistique peut mener à bien des activités de contrôle et de surveillance pour vérifier si le présent règlement est respecté.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'applique à la gestion des services publics ou administratifs autorisés et visés aux articles 2 et 15.3 du règlement, comme le prévoit l'article 34.5 de la Loi sur l'embauche publique. Les cahiers de charge que les conditions établissent pour la gestion des services publics ou les autorisations administratives doivent préciser que le ministère responsable de la politique linguistique peut mener à bine des activités de contrôle afin de vérifier que le présent règlement est appliqué dans le cadre de la gestion d'un service public.

3) En cas d'irrégularités dans la mise en œuvre du présent règlement, l'organisme public concerné a le pouvoir, avec la collaboration et les conseils du ministère responsable de la politique linguistique, s'il le demande, de prendre les dispositions nécessaires pour corriger ces irrégularités. En ce qui concerne les employés des organismes publics, le non-respect des dispositions, obligations ou interdictions énoncées dans le présent règlement est passible de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Que le décret soit porté la connaissance générale du public.

Andorre-la-Vieille, le 22 mars 2005

Marc Forné Molné

Chef du gouvernement 
Page précédente

 

Principauté d'Andorre

Accueil: aménagement linguistique dans le monde