Andorre

Décret d'attribution sur les compétences
des organismes de la politique linguistique

(24 avril 2002)

La présente version française du Décret d'attribution sur les compétences des organismes de la politique linguistique est traduite de la version catalane, elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. La traduction est de Jacques Leclerc.

Decret d'atribució de competències als òrgans de política lingüística, de 24-4- 2002

El cap de Govern del Principat d'Andorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999, concretament l'article 33;

Atesa la necessitat de designar oficialment l'òrgan del Govern encarregat de la política lingüística i de dotar-lo dels recursos necessaris per acomplir els objectius de la Llei esmentada;

En compliment de l'apartat 3 de l'article 33 en relació amb la creació d'una comissió administrativa;

A proposta del ministre de Presidència i Turisme, i fent efectiu l'acord adoptat en la sessió del Govern del 24 d'abril del 2002;

Decreto

Article 1

L'òrgan encarregat de política lingüística és el Servei de Política Lingüística, adscrit al ministeri competent en matèria de cultura.

Article 2

A fi de garantir el compliment dels objectius que estableix la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, el Govern ha d'establir els mecanismes de coordinació pertinents entre el Servei de Política Lingüística i els ministeris competents en matèria d'educació, interior, salut, joventut, esports, ordenament territorial, o qualsevol altre, i també de totes les administracions comunals i entitats parapúbliques, que puguin contribuir al compliment d'aquests objectius.

Article 3

Corresponen al Servei de Política Lingüística, d'acord amb la comissió administrativa establerta a l'article 33.3 de la Llei, les funcions mínimes
següents:

a) Fomentar l'extensió de l'ús del català en les activitats mercantils, publicitàries, culturals, docents, associatives, esportives i de qualsevol altra mena.

b) Promoure que s'estableixin subvencions, premis, guardons o acords de col·laboració per a qualsevol iniciativa a favor de la llengua oficial.

c) Promoure la investigació lingüística i sociolingüística.

d) Afavorir l'ús del català en la informàtica i les noves tecnologies.

e) Dirigir la planificació i la política lingüístiques de l'Estat andorrà, amb la col·laboració dels altres serveis implicats del Govern i dels comuns.

f) Dur a terme tota mena d'accions de dinamització en col·laboració amb altres organismes i entitats o independentment, sense perjudici de les que pugui impulsar qualsevol altra administració.

g) Fer propostes per al desplegament o la reforma de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

h) Impulsar una política lingüística conjunta del Govern i els comuns.

i) Dur a terme projectes, si escau, amb la col·laboració d'altres organismes o entitats, per afavorir la modernització i l'actualització de la llengua catalana.

j) Mantenir i desenvolupar relacions específiques a favor de la llengua catalana mitjançant l'intercanvi i la cooperació en tots els àmbits de la cultura amb organismes i entitats nacionals i estrangers.

k) Qualsevol altra que sigui necessària per complir els objectius de la Llei.

Article 4

1) Es crea la comissió administrativa, prevista a l'article 33. 3 de la Llei, amb el nom de Comissió de Política Lingüística.

2) La Comissió de Política Lingüística està integrada per dos tècnics del Servei de Política Lingüística, dos tècnics del Departament d'Educació i un tècnic de cada Comú.

3) La Comissió de Política Lingüística es reuneix almenys dos cops l'any  convocada pel Servei de Política Lingüística per consensuar les grans línies d'actuació de la política lingüística del Principat d'Andorra, i revisar i aprovar les actuacions dutes a terme durant els darrers sis mesos. A més la Comissió col·labora amb el Servei de Política Lingüística en totes les funcions esmentades a l'article 3.

Article 5

El Servei de Política Lingüística està dotat d'un pressupost anual de funcionament i d'inversions aprovat pel Consell General, suficient per complir els objectius que la Llei i aquest Decret li atorguen.

Article 6

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial de Principat d'Andorra.

Cosa que es fa publica per a coneixement general.

Andorra la Vella, 24 d'abril del 2002,

Marc Forné Molné,

Cap de Govern

Décret d'attribution du 24 avril 2002 sur les compétences
des organismes de la politique linguistique

Le chef du gouvernement de la principauté d'Andorre;

Compte tenu de la loi du gouvernement du 15 décembre 2000;

Compte tenu de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle du 16 décembre 1999, particulièrement l'article 33;

Vu la nécessité de désigner officiellement l'organisme du gouvernement chargé de la politique linguistique et de le doter des ressources nécessaires pour accomplir les objectifs de la loi visée;

En accomplissement du paragraphe 3 de l'article 33 relativement à la création d'une commission administrative;

Sur l'initiative du ministre de la Présidence et du Tourisme, et en rendant effectif l'accord adopté lors de la session du gouvernement du 24 avril 2002;

Je décrète

Article 1er

L'organisme chargé de la politique linguistique est le Service de la politique linguistique, assigné au ministère compétent en matière de culture.

Article 2

Afin de garantir la mise en œuvre des objectifs que la Loi réglementant l'usage de la langue officielle, le gouvernement doit établir les mécanismes de coordination pertinents entre le Service de la politique linguistique et les ministères compétents en matière d'éducation, des affaires intérieures, de la santé, de la jeunesse, des sports, de l'ordre territorial ou de tout autre, et aussi entre toutes les administrations communales et les entités parapubliques, qui pourront contribuer à la mise en œuvre de ces objectifs.

Article 3

Les fonctions minimales attribuées au Service de la politique linguistique, en conformité avec la commission administrative prévue à l'article 33.3 de la loi sont les suivantes :

a) Favoriser l'expansion de l'emploi du catalan dans les activités commerciales, publicitaires, culturelles, éducatives, associatives, sportives et de toute autre sorte.

b) Promouvoir l'établissement de subventions, de prix, de distinctions ou d'accords de collaboration au sujet de toute initiative en faveur de la langue officielle.

c) Promouvoir la recherche linguistique et sociolinguistique.

d) Favoriser l'emploi du catalan en informatique et dans les nouvelles technologies.

e) Diriger la planification et la politique linguistiques de l'État andorran avec la collaboration des autres services impliqués du gouvernement et des communes.

f) Mener à bien diverses actions de dynamisation en collaboration avec d'autres organismes et entités, ou de façon indépendante, sous réserve de celles que toute autre administration pourra encourager.

g) Faire des propositions pour l'extension ou la réforme de la Loi d'organisation sur l'usage de la langue officielle.

h) Encourager une politique linguistique conjointe de la part du gouvernement et des communes.

i) Mener à bien des projets, si tel est le cas, avec la collaboration d'autres organismes ou entités afin de favoriser la modernisation et l'actualisation de la langue catalane.

j) Maintenir et développer des relations spécifiques en faveur du catalan au moyen d'échanges et de coopération dans tous les domaines de la culture avec des organismes et entités nationaux ou étrangers.

k) Toute autre fonction qui sera nécessaire pour réaliser les objectifs de la loi.

Article 4

1) La commission administrative est créée, selon ce qui est prévu à l'article 33. 3 de la loi, avec le nom de «Commission de politique linguistique».

2) La Commission de politique linguistique est composée de deux techniciens du Service de la politique linguistique, deux techniciens du département d'Éducation et un technicien de chaque commune.

3) La Commission de politique linguistique se réunit au moins deux fois l'an et est convoquée par le Service de la politique linguistique pour harmoniser les grandes lignes d'action de la politique linguistique de la principauté d'Andorre, et réviser et approuver les actions menées à bien pendant les six derniers mois. De plus, la Commission collabore avec le Service de la politique linguistique dans toutes les fonctions prévues à l'article 3.

Article 5

Le Service de la politique linguistique est doté d'un budget annuel de fonctionnement et d'investissement approuvé par le Conseil général, suffisant pour réaliser les objectifs que la loi et du présent décret lui accordent.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la principauté d'Andorre.

Que le décret soit porté à la connaissance générale du public.

Andorra-la-Vieille, le 24 avril 2002,

Marc Forné Molné,

Chef du gouvernement 
Page précédente

 

Principauté d'Andorre

Accueil: aménagement linguistique dans le monde