Andorre

Règlement d'application
sur la Loi sur les marques (commerciales)
et la Loi sur les frais de l'Office des marques

(28 décembre 1995)

La présente version française du Règlement d'application sur la Loi sur les marques (de produits) et la Loi sur les frais de l'Office des marques est traduite de la version catalane, elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. La traduction est de Jacques Leclerc.

Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes
de l'Oficina de Marques, de 28-12-95.

Regla 5

- Contingut de la sol.licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per als quals se sol.licita el registre

2) El nom dels productes i dels serveis han d'indicar-se utilitzant la terminologia de la llista de les classes o de la llista alfabètica de la classificació de Niça en la seva traducció a la llengua catalana publicada per l'Oficina de Marques.

Regla 10

- Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca

5) Si la marca o una part de la marca es compon d'una o diverses paraules no catalanes i que en una altra llengua tenen un sentit determinat i conegut per al dipositant, el dipositant ha d'indicar la traducció al català d'aquesta o d'aquestes paraules així com la seva llengua d'origen.

6) Si la marca o una part de la marca es compon de caràcters altres que els llatins o de xifres altres que les romanes o aràbigues, el dipositant ha d'incloure la seva transliteració a xifres aràbigues o a caràcters llatins; la transliteració ha de fer-se utilitzant les normes de pronunciació catalanes.

Regla 18

- Registre de la marca i certificat de registre

1) El registre d'una marca comporta que l'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques les indicacions següents:

r) la traducció al català de la marca o d'una part de la marca i la llengua d'origen d'acord amb la regla 10.5), si escau;

s) la transliteració de la marca o d'una part de la marca d'acord amb la regla 10.6), si escau;

t) la indicació de marca col.lectiva, si escau;

Regla 27

- Sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca

1) La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca s'ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel cessionari o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del cessionari. La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca ha d'anar acompanyada d'un dels documents següents:

a) una còpia del contracte de cessió, autenticada per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l'acte de cessió. Si la còpia del contracte no està en llengua catalana s'ha d'entregar una traducció de la còpia del contracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d'inscripció;

b) un extracte del contracte de cessió que conté les indicacions previstes a l'apartat 2.b) a e) d'aquesta regla, així com el nom dels signataris d'aquest contracte. Aquest extracte ha d'estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc  l'acte de cessió. Si l'extracte del contracte de cessió no està en llengua catalana s'ha d'entregar una traducció de l'extracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d'inscripció;

Regla 29

- Sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència

1) La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència d'un registre de marca s'ha de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel concessionari de la llicència o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del concessionari de la llicència. La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència ha d'anar acompanyada d'un dels documents següents:

a) una còpia del contracte de concessió de llicència, autenticada per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l'acte de concessió de llicència. Si la còpia del contracte no està en llengua catalana s'ha d'entregar una traducció de la
còpia del contracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d'inscripció;

b) un extracte del contracte de concessió de llicència que conté les indicacions següents:

i) les indicacions previstes a l'apartat 2. b) a e) d'aquesta regla;
ii) el nom dels signataris d'aquest contracte;
iii) les indicacions relatives al control de qualitat establert a l'article 20 de la Llei de marques.

L'extracte del contracte de concessió ha d'estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l'acte de concessió de llicència. Si l'extracte del contracte de concessió de llicència no està en llengua catalana s'ha d'entregar una traducció de l'extracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d'inscripció;

Regla 30

- Sol.licitud d'inscripció d'una pignoració d'un registre de marca

2) La sol.licitud d'inscripció d'una pignoració ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques i d'una còpia del contracte de pignoració o d'un extracte d'aquest contracte que contingui les indicacions previstes als subapartats b) a d) d'aquest apartat així com el nom dels signataris d'aquest contracte. La còpia del contracte de pignoració ha d'estar autenticada o, en el seu cas, l'extracte d'aquest contracte ha d'estar certificat per un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l'acte de pignoració. Si la còpia del contracte o l'extracte del contracte de pignoració no està en llengua catalana s'ha d'entregar una traducció a aquesta llengua de la còpia o de l'extracte juntament amb la sol.licitud d'inscripció.[...]

Règlement d'application du 28 décembre 1995 sur la Loi sur les marques (de produits)
et la Loi sur les frais de l'Office des marques

Règle 5

- Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux produits et services pour lesquels un enregistrement est demandé

2) Le nom des produits et services doivent être indiqués en utilisant la terminologie de la liste des classes ou de la liste alphabétique de la classification de Nice dans sa traduction catalane publiée par l'Office des marques de la Principauté.

Règle 10

- Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la reproduction de la marque

5) Si la marque ou une partie de la marque est composée d'un ou de plusieurs mots non catalans, lesquels dans une autre langue ont un sens déterminé et connu par le déposant, celui-ci doit indiquer la traduction en catalan de cette marque ou de ces mots, ainsi que la langue d'origine.

6) Si la marque ou une partie de la marque est composée de caractères autres que latins ou de chiffres autres que romains ou arabes, le déposant doit inclure leur translittération en chiffres arabes ou en caractères latins; la translittération doit être faite en utilisant les règles de la prononciation catalane.

Règle 18

- Enregistrement de la marque et certificat d'enregistrement

1) L'enregistrement d'une marque implique que l'Office des marques inscrit au Registre des marques les indications suivantes :

r) la traduction en catalan de la marque ou d'une partie de la marque, avec la langue d'origine, conformément à la règle 10.5, si tel est le cas;

s) la translittération de la marque ou d'une partie de la marque, conformément à la règle 10.6, si tel est le cas;

t) l'indication de la marque collective, si tel est le cas;

Règle 27

- Demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque

1) La demande d'inscription d'un dépôt pour un enregistrement de marque doit être présentée en utilisant le formulaire prévu par l'Office des marques. Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des marques ou par le cessionnaire ou, si tel est le cas, par le mandataire autorisé du titulaire ou du bénéficiaire. La demande d'inscription d'un dépôt pour un enregistrement de marque doit être accompagnée d'un des documents suivants :

a) une copie du contrat de cession de marque, authentifiée par un notaire public ou toute autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en catalan, elle doit être accompagnée d'une traduction dans cette langue avec la demande d'inscription ; 

b) un extrait du contrat de cession qui contient les indications prévues au paragraphe 2.b à 2.e de la présente règle, ainsi que le nom des signataires du contrat. Cet extrait doit être autorisé par un notaire public ou toute autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si l'extrait du contrat de cession n'est pas en catalan, une traduction de l'extrait doit accompagnée dans cette langue avec la demande d'inscription ;

Règle 29

- Demande d'inscription d'une délivrance de licence

La demande d'inscription pour la délivrance d'une licence d'un enregistrement de marque doit être présentée en utilisant le formulaire prévu par l'Office des marques.

1) La demande d'inscription pour la délivrance d'une licence d'un enregistrement de marque doit être présentée en utilisant le formulaire prévu par l'Office des marques. Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des marques ou par le concessionnaire de la licence ou, si tel est le cas, par le mandataire autorisé du titulaire ou du bénéficiaire de la licence. La sollicitude d'inscription d'une concession de licence doit aller accompagnée d'un des documents suivants :

a) une copie du contrat de délivrance de la licence, authentifiée par un notaire public ou toute autre autorité publique compétente du pays où l'acte de délivrance de licence a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en catalan, une traduction de la copie du contrat doit être accompagnée dans cette langue avec la demande d'inscription ;

b) un extrait du contrat de délivrance de licence, qui contient les indications suivantes :

i) les indications prévues au paragraphe 2.b à 2.e de la présente règle;
ii) le nom des signataires du contrat ;
iii) les indications relatives au contrôle de la qualité prévu à l'article 20 de la Loi sur les maques.

L'extrait du contrat de délivrance doit être autorisé par un notaire public ou toute autre autorité publique compétente du pays où l'acte de délivrance de licence a eu lieu. Si l'extrait du contrat de délivrance de licence n'est pas en catalan, une traduction de l'extrait doit être accompagnée dans cette langue avec la demande d'inscription ;

Règle 30

- Demande d'inscription des frais d'un enregistrement de marque

2) La demande d'inscription des frais doit être accompagnée du paiement des frais prescrits par la Loi sur les frais de l'Office des marques et d'une copie du contrat d'engagement ou d'un extrait de ce contrat, contenant les indications prévues aux alinéas b) à d) du présent paragraphe ainsi que le nom des signataires du contrat. La copie du contrat des frais doit être authentifiée ou, selon le cas, l'extrait du contrat doit être autorisé par un notaire public ou toute autre autorité publique compétente du pays où l'acte des frais a eu lieu. Si la copie du contrat ou de l'extrait du contrat des frais n'est pas en catalan, une traduction de la copie ou de l'extrait doit être accompagnée dans cette langue avec la demande d'inscription [...] 
Page précédente

 

Principauté d'Andorre

Accueil: aménagement linguistique dans le monde