Andorre

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Loi qualifiée sur la nationalité (1995)
2) 
Loi du 11 juillet 1996 sur l'état civil
3)
Règlement du 18 décembre 1996 sur l'état civil
4) Loi sur les universités (1997)
5)
Loi du 10 juin 1999 sur le Code de la circulation
6) 
Loi du 10 juin 1999 sur les brevets
7)
Loi du 13 avril 2000 sur la radiodiffusion et la télévision publique, et sur la création de la Société publique de Radio-Télévision d'Andorre
8)
Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires
9)
Loi 8/2004 du 27 mai qualifiant le corps de police
10)
Ordonnance du 27-5-2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires
11)
Décret législatif du 8-2-2006 sur la publication du texte révisé du Code de procédure pénale
12)
Loi 12/2008 du 12 juin sur l'organisation de l'enseignement supérieur

13)
Édit du 10-11-2008 pour embaucher des employés destinés au département de la Voie publique

Traduction des textes du catalan au français: Jacques Leclerc.

Llei qualificada de la nacionalitat, de 5-10-95.

Article 36

La suficiència de la integració al Principat d'Andorra, requerida als articles 10 i 11, s'ha de sotmetre a l'apreciació dels serveis de l'Administració general que el Govern ha d'establir, d'acord amb el reglament que aquest ha d'elaborar i publicar.

El reglament ha de preveure els mecanismes necessaris per a la constatació de l'existència o de l'absència d'una integració suficient; aquests mecanismes han de ser tan objectius i tècnics com sigui possible, de manera que no es pugui infringir el principi d'igualtat, tot evitant que es tinguin en compte elements discriminatoris basats en el sexe, l'origen ètnic, la religió, les opinions, la nacionalitat i la situació econòmica de la persona interessada, i que, al contrari, es tinguin en compte, com a element essencial, el coneixement de la llengua catalana i de les institucions andorranes.

Loi qualifiée sur la nationalité du 10 mai 1995

Article 36

Le caractère suffisant de l'intégration dans la principauté d'Andorre, requis aux articles 10 et 11 sont soumis à l'appréciation des services de l'Administration générale que le gouvernement établit, conformément
à la réglementation qui doit en faire la rédaction et la publication.


Le règlement doit prévoir les mécanismes nécessaires à la vérification de l'existence ou de l'absence d'une intégration suffisante; ces mécanismes doivent être aussi techniques et objectifs que possible, de sorte qu'ils ne peuvent pas violer le principe d'égalité tout en évitant de prendre en compte des éléments de discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la religion, les opinions, la nationalité et la situation économique de la personne concernée et, au contraire, doivent être pris en compte comme un élément essentiel, soit la connaissance de la langue catalane et des institutions andorranes.

Llei del Registre Civil, d'11-7-96

Article 43

1) Les persones declarants o sol.licitants han d'ésser identificades en els assentaments o les actuacions en què intervinguin amb el nom, els cognoms, la filiació, el domicili i la documentació personal.

2) Els documents establerts a l'estranger, de conformitat amb la llei local, poden servir de base a actes del Registre, sense perjudici de l'excepció d'ordre públic i de la legalització corresponent i sempre que no signifiquin frau de llei. La legalització no és necessària per als documents lliurats o intervinguts per autoritats de països que no exigeixin la legalització dels documents andorrans.

3) Els documents escrits en llengua estrangera han d'anar acompanyats de la traducció corresponent al català. Les declaracions verbals que es realitzin per ignorància d'aquest idioma en un altre idioma estranger s'han de practicar amb intervenció d'un intèrpret jurat d'acord amb el que disposa la Llei de la traducció i/o interpretació jurades que les tradueixi a la llengua catalana. El registrador, no obstinat això, pot eximir
d'aquests requisits quan els documents siguin redactats o les declaracions realitzades en llengua francesa o castellana.

Loi du 11 juillet 1996 sur l'état civil

Article 43

1) Les personnes témoins ou demanderesse doivent être identifiées lors des actions ou procédures auxquelles elles participent au moyen de leur nom et prénom, filiation, domicile et tout document personnel.

2) Les documents établis à l'étranger, conformément à la loi locale, peuvent servir de base à des actes de l'état civil, sans préjudice des exceptions d'ordre public et de la légalisation correspondante et pourvu que, à chaque fois, ils ne s'agit pas d'un cas de fraude à la loi. La légalisation n'est pas nécessaire pour les documents émis ou contrôlés par les autorités des pays qui n'exigent pas la légalisation des documents andorrans.

3) Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés de la traduction correspondante en catalan. Les déclarations verbales qui sont présentées par ignorance de cette langue dans une autre langue étrangère doivent être pratiquées avec le recours à un interprète assermenté, qui doit les traduire en catalan, en conformité avec les dispositions de Loi de la traduction et/ou de l'interprétation assermentée. Nonobstant la présente disposition, le registraire peut suspendre certaines conditions exigées lorsque ces documents ou déclarations sont rédigés ou présentés en français ou en castillan.

Llei d'universitats (1997)

Article 7

Oficialitat i ús de la llengua


La llengua oficial dels centres d'ensenyament superior és el català. A més del català, poden utilitzar-se com a instrument vehicular de l'ensenyament, d'altres llengües.

Loi sur les universités (1997)

Article 7

Officialité et usage de la langue

La langue officielle des établissements d'enseignement supérieur est le catalan. En plus du catalan, d'autres langues peuvent être employées comme véhicule pour l'enseignement

Reglament del Registre Civil, de 18-12-96

Article 41

Els documents escrits en llengua estrangera han d'anar acompanyats amb la corresponent traducció al català. El registrador pot eximir d'aquest requisit quan els documents siguin redactats en llengua francesa o castellana. La traducció ha d'ésser realitzada de l'original estranger al català per un traductor jurat habilitat per exercir a Andorra.

Règlement du 18 décembre 1996 sur l'état civil

Article 41

Les documents écrits dans une langue étrangère doivent être accompagnés de la traduction correspondante en catalan. Le registraire peut suspendre cette condition exigée lorsque les documents sont rédigés en français ou en castillan. La traduction doit être réalisée à partir de la langue étrangère originale vers le catalan par un traducteur assermenté apte à exercer à Andorre.

Llei del Codi de la circulació, de 10-6-99

Article 132

132.1. Les proves que han de realitzar els aspirants al permís de conduir són teòriques i pràctiques.

Les primeres, en llengua catalana, versen sobre coneixement de normes, senyals de circulació, seguretat viària, conducció dels vehicles i, quan escaigui, sobre mecànica de l'automòbil i reglamentació específica aplicable a conductors i vehicles segons el permís que se sol.liciti.

Les segones comprenen les de conducció en circuit tancat i, si és el cas, les de circulació en circuit obert.

Loi du 10 juin 1999 sur le Code de la circulation

Article 132

132.1. Les tests que les candidats au permis de conduire doivent réaliser sont théoriques et pratiques.

Les premiers tests, en catalan, portent sur la connaissance des règles, des signaux de circulation, de la sécurité routière, de la conduite des véhicules et, si tel est le cas, sur la mécanique automobile et la réglementation spécifique applicable aux conducteurs et véhicules, selon le permis demandé.

Les seconds tests comprennent les connaissances de la conduite en circuit fermé et, si tel est le cas, celles de la circulation en circuit ouvert.


 

Llei de patents, de 10-6-99

Article 48

Sol.licituds internacionals presentades a l'Oficina de Patents com a oficina receptora

1) L'Oficina de Patents actua, subjecte al que estableix l'apartat 3) d'aquest article, com una oficina receptora respecte d'una sol.licitud internacional presentada per un nacional o un resident d'Andorra.

2) Una sol.licitud internacional presentada a l'Oficina de Patents com a oficina receptora ha de ser presentada en català o en la llengua o llengües especificades en l'acord establert entre l'Oficina Internacional i l'administració encarregada de la recerca internacional que és competent per fer la recerca internacional d'aquesta sol.licitud, segons el Reglament d'execució, i s'hauran de pagar a l'Oficina de Patents les taxes de transmissió establertes a la Llei de taxes de l'Oficina de Patents, en la forma establerta en el Reglament d'execució.

3) El Govern pot establir un acord del tipus referit a la regla 19.1)b) del Reglament del TCP pel qual una organització intergovernamental o l'oficina nacional d'un altre estat contractant del TCP actuarà en lloc de l'Oficina de Patents com a oficina receptora per als dipositants que siguin residents o nacionals d'Andorra.

Loi du 10 juin 1999 sur les brevets

Article 48

Requêtes internationales présentées à l'Office des brevets comme bureau de réception

1) L'Office des brevets fonctionne, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, comme un bureau de réception pour une requête internationale présentée par un ressortissant ou un résident d'Andorre.

2) Une requête internationale présentée à l'Office des brevets comme bureau de réception doit être présentée en catalan ou dans la langue ou les langues spécifiées dans l'accord prévu entre le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale qu'il est compétent pour faire la recherche internationale de cette requête, selon le Règlement d'application, et les frais de transmission prévus à la Loi sur les frais de l'Office des brevets devront être payés à l'Office des brevets, selon la forme établie dans le Règlement d'application. 

3) Le gouvernement peut prévoir un accord-type relatif à la règle 19.1-b du règlement du TCP [Protocole de contrôle de transmissions] selon lequel une organisation intergouvernementale ou un bureau national d'un autre État cautionnant le TCP agira au lieu de l'Office des brevets comme bureau de réception pour les déposants qui sont des résidents ou des ressortissants d'Andorre.


 

Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, de 13-4-2000

Capítol II. Disposicions generals

Article segon

Els serveis públics de radiodifusió i de televisió han de subjectar la seva programació i les seves emissions als principis generals següents:

a) El respecte als principis establerts en la Constitució del Principat d'Andorra i als drets i les llibertats que s'hi reconeixen i s'hi garanteixen.

b) L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.

c) El respecte a la llibertat d'expressió i informació.

d) El respecte als drets a l'honor, la intimitat personal i familiar, i la pròpia imatge.

e) El respecte al pluralisme polític, cultural i social.

f) La promoció de la llengua, així com l'execució de la missió cultural, educativa i social pròpies d'Andorra.

Loi du 13 avril 2000 sur la radiodiffusion et la télévision publique, et sur la création de la Société publique de Radio-Télévision d'Andorre

Chapitre II - Dispositions générales

Article 2

Les services publics de radiodiffusion et de télévision doivent assujettir leur programmation et leurs émissions aux principes généraux suivants:

a) Le respect des principes prévus dans la Constitution de la principauté d'Andorre et des droits et libertés qui y sont reconnues et garanties.

b) L'objectivité, la véracité et l'impartialité des informations.

c) Le respect de la liberté d'expression et d'information.

d) Le respect des droits à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale ainsi que de sa propre image.

e) Le respect du pluralisme politique, culturel et social.

f) La promotion de la langue, ainsi que l'exécution de la mission culturelle, éducative et sociale propre d'Andorre.

Reglament de rètols indicadors i publicitaris, de 6-6-2001

Article 3

Tots els rètols publicitaris s'han de redactar en català, d'acord amb la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires

Article 3

Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, en conformité avec la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia

Article 5

Principis d'actuació

1) Són aplicables als membres del Cos de Policia els principis d'actuació següents:

Primer: Han de complir i fer complir en tot moment la Constitució i la legislació vigent.

Segon: En llurs actuacions s'han d'ajustar al codi de conducta següent:

a) Han d'actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de residència, lloc de naixença o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 97

Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució en l'exercici de llurs funcions.

b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Loi 8/2004 du 27 mai qualifiant le corps de police

Article 5

Principes d'action

1) Sont applicables aux membres du corps de police les principes d'action suivants :

Premièrement : ils doivent respecter et faire respecter à tout moment la Constitution et la législation en vigueur.

Deuxièmement : Dans leurs actions, ils doivent s'ajuster au code de conduite suivante :

a) Agir dans l'exercice de leurs fonctions avec une absolue neutralité politique et une impartialité et, en conséquence, sans faire aucune discrimination en raison de la race, la religion, les opinions, le sexe, la langue, le lieu de résidence, le lieu de naissance ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 97

Fautes très graves

Sont considérées comme des fautes très graves :

a) Le non-respect du devoir de fidélité à la Constitution dans l'exercice de leurs fonctions.

b) Toute action qui implique une discrimination en raison de la race, le sexe, la religion, la langue, les opinions, le lieu de naissance ou voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Ordinació del 27-5-2004 relativa a la instal·lació
de rètols indicadors i publicitaris

Article 3

Tots els rètols publicitaris s'han de redactar en català, d'acord amb la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

Ordonnance du 27-5-2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires

Article 3

Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, conformément à Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

Decret legislatiu del 8-2-2006 de publicació del text refós
del Codi de procediment penal

Article 24

Tota persona sospitosa que presti declaració davant el Servei de Policia ha de ser informada, de manera que ho entengui, i de forma immediata, dels fets que se li imputen i de les raons motivadores de la seva eventual privació de llibertat, així com dels drets que té, especialment els següents:

f) dret a ser assistit gratuïtament per un intèrpret quan es tracti d'un estranger que no comprengui o no parli la llengua nacional o una de les llengües dels estats veïns.

Article 99

Quan de les diligències practicades en el sumari en resulti algun indici racional de criminalitat contra una persona determinada, s'ha de dictar aute de processament, que s'ha de notificar immediatament al processat, en una llengua que aquest comprengui, i al seu advocat.

Décret législatif du 8-2-2006 sur la publication du texte révisé
du Code de procédure pénale

Article 24

Toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des motifs de on éventuelle privation de la liberté, ainsi que des droits qu'elle a, en particulier les suivants :

f) le droit d'être assisté gratuitement par un interprète quand il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

Article 99

Quand des suppléments d'enquête sont pratiquées résultant d'un quelconque indice rationnel de criminalité contre une personne déterminée, il est dicté un mandat d'accusation, qui doit être communiqué immédiatement à l'inculpé, dans une langue qu'il comprend ainsi qu'à son avocat.

Llei 12/2008, del 12 de juny,
d'ordenació de l'ensenyament superior

Article 12

Llengües

1) El català és la llengua pròpia de l’ensenyament superior públic d’Andorra.

2) S’han d’establir programes de foment d’altres llengües, que poden tenir el caràcter de llengua vehicular en el desenvolupament de programes docents i de recerca.

Loi 12/2008 du 12 juin
sur l
'organisation de l'enseignement supérieur

Article 12

Langues

1) Le catalan est la langue propre de l'enseignement public supérieur d'Andorre.

2) Des programmes de promotion d'autres langues doivent être prévus et ils peuvent avoir le caractère d'une langue véhiculaire dans le développement de programmes d'enseignement et de recherche.


 

Edicte del 10-11-2008 per contractar empleats destinats al Departament de Via Pública

Edicte
Per acord de la Junta de Govern de data 29 d'octubre de 2008, el Comú de La Massana procedirà mitjançant la present convocatòria a la contractació d'empleats destinats al departament de Via Pública, per la realització de tasques de Jardiners amb un grup C nivell 3. Les condicions que es tindran en compte per a l'atribució de la plaça són les següents:

- Nacionalitat preferentment andorrana, o nacionals espanyols i francesos d'acord amb el que disposa l'article 8 del conveni entre el Principat d'Andorra, el regne d'Espanya i la República Francesa.

- Major d'edat.

- Graduat Escolar o equivalent.

- Nivell B de llengua catalana.

- Permís de conduir B1, es valorarà la possessió dels carnets C1 i C2.

-Coneixements i Experiència demostrable en tasques de jardineria.

- No trobar-se inhabilitat per a l'ocupació de la plaça per resolucions de caràcter penal o administratiu.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al Comú de La Massana abans de les 12:00 hores del dia 11 de desembre de 2008, adjuntant un certificat mèdic, un certificat d'antecedents penals, còpia del passaport o document acreditatiu de la identitat, còpia acreditativa de la titulació i el "currículum vitae".

El contracte amb la persona escollida s'establirà de conformitat amb l'Ordinació de la Funció Pública del Comú de La Massana.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

La Massana, 10 de novembre de 2008

El Cònsol Major

Josep Mª Camp Areny

Édit du 10-11-2008 pour embaucher des employés destinés au département de la Voie publique

Édit
Par accord du Conseil du gouvernement en date du 29 octobre 2008, la commune de La Massana procédera au moyen de la présente convocation à l'embauche d'employés destinés au département de la Voie publique, pour la réalisation des tâches de jardiniers avec un groupe C de niveau 3. Les conditions dont il doit être tenu compte compte pour l'attribution du poste sont les suivantes :

- Être de nationalité préférablement andorrane ou de nationalité espagnole ou française, en conformité avec les dispositions de l'article 8 de l'accord entre la principauté d'Andorre, le royaume de l'Espagne et la République française.

- Être majeur.

- Détenir un diplôme universitaire ou l'équivalent.

- Détenir le niveau B en langue catalane.

- Détenir un permis de conduire B1 ainsi que les carnets C1 et C2 en vigueur.

- Posséder des connaissances et une expérience évidente dans les tâches de jardinage.

- Ne pas avoir été déclaré incapable d'occuper un poste par des résolutions à caractère pénal ou administratif.

Les personnes intéressées devront présenter une requête à la commune de La Massana avant midi le 11 décembre 2008, et y joindre un certificat médical, un certificat d'antécédents criminels, une photocopie du passeport ou du document reconnaissant l'identité, une photocopie autorisée du diplôme et le curriculum vitae.

Le contrat avec la personne embauchée sera établi conformément à l'Ordonnance de la Fonction publique de la commune de La Massana.

Que l'édit soit porté à la connaissance générale du public.

La Massana, 10 novembre 2008

Le Consul principal

Josep Mª Camp Areny

Dernière mise à jour: 25 mars 2023

Page précédente

 

Principauté d'Andorre

Accueil: aménagement linguistique dans le monde