bosnieherzdrap.gif (2206 octets)

République de Bosnie-Herzégovine

République de Bosnie-Herzégovine

Lois scolaires


La version française de ces lois-cadres de la Bosnie-Herzégovine est une traduction de Jacques Leclerc à partir de la version officielle en bosniaque.

1) Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (2003)
2) Loi-cadre sur la formation professionnelle en Bosnie-Herzégovine (2008)
3) Loi-cadre sur l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (2007)

 

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju
u Bosni
i Hercegovine (2003)

Član 7.

1) Jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine upotrebljavat će se u svim školama, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

2) Svi učenici će u školama izučavati pisma koja su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Član 8.

Jezik i kultura svake značajnije manjine koja živi u Bosni i Hercegovini poštivat će se i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, u skladu s Okvirnom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina.

Član 10.

1) U nastavnim i drugim aktivnostima u školi se ne mogu upotrebljavati ili izlagati didaktički i drugi materijali, niti davati izjave od strane nastavnika i drugog školskog osoblja, koji bi se opravdano mogli smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj grupi ili religiji.

2) U nadležnosti je entitetskih, kantonalnih i obrazovnih vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine osnivanje organa koji će vršiti nadgledanje u vezi s povredama koje mogu nastati u školama kršenjem principa navedenog u prethodnom stavu.
Organi i tijela iz stava 2. ovog člana donose obavezujuće odluke i preporuke. Sastav, način rada i druga pitanja od značaja za rad ovih tijela uređuju se aktom o njihovom osnivanju.

3) Organi i tijela iz stava 2. ovog člana donose obavezujuće odluke i preporuke. Sastav, način rada i druga pitanja od značaja za rad ovih tijela uređuju se aktom o njihovom osnivanju.

Član 34.

1) U školi se podučavaju učenici i redovno se prati i vrši procjena njihovog obrazovnog napretka, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

2) Škola svoju ulogu i obaveze ostvaruje u okruženju koje razvija motivaciju za sticanje znanja, koje poštuje i podržava individualnost svakog učenika, kao i njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest, koje je sigurno i u kojem ne postoji bilo kakav oblik zastrašivanja, zlostavljanja, fizičkog kažnjavanja, vrijeđanja, ponižavanja ili degradiranja ili štete po zdravlje, uključujući i štetu izazvanu pušenjem ili upotrebom drugih opojnih i zakonom zabranjenih sredstava.

Član 35.

1) Škola ne smije vršiti diskriminaciju u pristupu djece obrazovanju ili njihovom učešću u obrazovnom procesu, na osnovu rase, boje, spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, na osnovu toga što su djeca s posebnim potrebama, ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

2) U smislu stava 1. ovog člana, nadležni organi vlasti i institucije, zajedno sa školama, posebno su odgovorni za osiguranje funkcionalnog smještaja i prateće infrastrukture za nesmetan pristup i učešće u obrazovnom procesu djeci s posebnim potrebama, mladima i odraslima.

Član 36.

Škola promovira jednake šanse za sve svoje učenike, nastavnike i ostale zaposlenike, uvažavajući i promovirajući istovremeno i pravo na različitosti među njima. U tom cilju nadležne obrazovne vlasti i škola utvrđuju i provode vlastite programe koji podržavaju i njeguju različite kulture, jezike i vjeroispovijesti svojih učenika i zaposlenika.

Loi-cadre sur l'enseignement primaire et secondaire
en Bosnie
-Herzégovine (2003)

Article 7

1) Les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine doivent être utilisées dans toutes les écoles, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine.

2) Tous les élèves doivent apprendre les alphabets qui sont d'usage officiel en Bosnie-Herzégovine.

Article 8

La langue et culture d'une minorité importante en Bosnie-Herzégovine doivent être respectés et pris en compte au sein de l'école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Article 10

1) L'enseignement et toute autre activité pédagogique à l'école, ainsi que le matériel didactique ou autre, ne peuvent pas être utilisés ni en des déclarations de la part des enseignants et de la part de tout autre membre du personnel de l'école, qui pourraient être raisonnablement considérés comme offensant pour la langue, la culture et la religion des élèves appartenant à un groupe ethnique national ou religieux.

2) Il relève de la responsabilité de l'entité, des autorités cantonales et scolaires du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine de prévoir une autorité qui supervisera les outrages pouvant survenir dans les écoles au sujet des infractions sur les principes énoncés au paragraphe précédent.

3) Les autorités et les organismes visés au paragraphe 2 du présent article prennent des décisions et font des recommandations non contraignantes. La composition, le fonctionnement et toute autre question d'importance pour les tâches de ces organismes sont déterminés par leur établissement.

Article 34

1) L'école apprend aux élèves et surveille régulièrement leurs progrès scolaires, afin d'assurer la formation adaptée répondant à leurs besoins et à leurs aptitudes.

2) L'école met en œuvre sont rôle et ses responsabilités exercés dans un environnement qui développe la motivation pour acquérir des connaissances respectant et encourageant l'individualité de chaque élève, ainsi que leur diversité culturelle et leur identité nationale, leur langue et leur religion; il ne doit y avoir aucune forme d'intimidation, de harcèlement, de châtiments corporels, d'insultes, d'humiliation ou de dommage à la santé, y compris ceux causés par le tabagisme ou l'usage de toute autre substance narcotiques ou illégale.

Article 35

1) Les écoles peuvent pas pratiquer la discrimination dans l'accès à l'éducation des enfants ou dans leur participation au processus d'éducation pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, sur la base des besoins spéciaux des enfants ou sur toute autre base.

2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les autorités et les institutions scolaires compétentes, en collaboration avec les écoles sont particulièrement chargées de fournir un hébergement fonctionnel et une infrastructure de soutien pour l'accès et la participation à l'éducation chez les enfants ayant des besoins spéciaux, ainsi que les jeunes et les adultes.

Article 36

L'école doit favoriser l'égalité des chances pour tous les élèves, les enseignants et les autres employés, en prenant en considération et en encourageant en même temps le droit à la diversité entre eux. À cette fin, les autorités et les établissements d'enseignement sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre leurs propres programmes qui soutiennent et favorisent les différentes cultures, langues et religions de leurs élèves et du personnel.

Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovine (2008)

Članak 8.

Razvoj i sadržaj nastavnih planova i programa

5) Dio nastavnih predmeta i sadržaja, utvrđenih nastavnim planom i programom, može se, osim na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika uz odobrenje nadležnog ministarstva.

6) Obrazovanje djeteta pripadnika nacionalne manjine ostvaruje se prema odredbama Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 12/03) na jeziku i pismu nacionalnih manjina sukladno odredbama ovoga i drugih zakona koji uređuju sustav obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Članak 18.

Savjetodavno vijeće

1) Svaka škola osniva savjetodavno vijeće. Savjetodavno vijeće čine predstavnici lokalnog tržišta rada koje je u svezi s obrazovanjem određenih profila zanimanja.

2) Savjetodavno vijeće pomaže školi u planiranju sadržaja njezinih programa, savjetuje školu o svim pitanjima koja se tiču obuke i pomaže jačanju veza između škole i lokalnog tržišta rada. Sastav savjetodavnog vijeća i procedure imenovanja njegovih članova regulirani su statutom škole.

3) Obavljanje dužnosti članova savjetodavnog vijeća dobrovoljno je i besplatno.

Loi-cadre sur la formation professionnelle
en Bosnie-Herzégovine (2008)

Article 8

Développement et contenu du programme d'études

5) Une partie des matières et du contenu peut être fixée dans le programme d'études, sauf en ce qui concerne les langues des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, et qui peuvent être faits dans certaines langues étrangères avec l'approbation du ministère compétent.

6) L'instruction des enfants appartenant à une minorité nationale doit être dispensée selon les dispositions de la Loi sur la protection des droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine («Journal officiel», no 12/03) dans la langue et l'alphabet des minorités nationales, en conformité avec les dispositions de la présente loi et d'autres lois régissant le système d'éducation en Bosnie-Herzégovine.

Article 18

Conseil consultatif

1) Chaque école doit prévoir un conseil consultatif. Celui-ci est composé des représentants locaux du marché du travail, lequel est relié à la formation de certaines professions.

2) Le conseil consultatif aide les écoles à planifier le contenu de leurs programmes, conseille l'école sur toutes les questions concernant la formation et renforcer les liens entre l'école et le marché local du travail. La composition du conseil consultatif et la procédure de nomination de ses membres sont régis par les règlements de l'école.

3) L'exercice des fonctions des membres du conseil consultatif est volontaire et gratuit.

Okvirni zakon o visokom obrazovanju
u Bosni i Hercegovine (2007)

Član 7.

1)
Pristup visokom obrazovanju imaju svi oni koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini.

2) Visokom obrazovanju kojim se bave licencirane visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pristup neće biti ograničen, direktno ili indirektno, prema bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj osnovi, kao što su: spol, rasa, seksualna orijentacija, fizički ili drugi nedostatak, bračno stanje, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom zajednicom, imovina, roñenje, starosna dob ili neki drugi status.

Član 22.

Visokoškolske ustanove, u skladu s odredbama ovog zakona, imaju pravo:

[...]

− samostalno razvijati i primjenjivati nastavne planove i programe i istraživačke projekte;
− u okviru raspoloživih finansijskih sredstava izabrati predmete koji će se predavati;
− na univerzitetima, dodjeljivati zvanja profesorima i drugom osoblju;
− odrediti kao službeni jezik, ili službene jezike, jedan ili više jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Član 25.

Statut svake javne visokoškolske ustanove i osnovni dokument svake privatne visokoškolske ustanove, kao uslov za akreditaciju, sadrži i odredbe koje:

- osiguravaju osoblju slobodu organiziranja i okupljanja u skladu sa zakonom;
- štite osoblje od diskriminacije prema bilo kojoj osnovi, kao što su: spol, rasa, seksualna orijentacija, bračni status, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, povezanost s nekom nacionalnom zajednicom, imovina, roñenje ili bilo koji drugi status.

Član 38.

Statut ili ekvivalentni osnovni dokument svake visokoškolske ustanove sadrži odredbe koje:

[...]

- štite studente od diskriminacije prema bilo kojem osnovu, kao što su: spol, rasa, seksualna orijentacija, bračni status, boja kože, vjera, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, povezanost s nekom nacionalnom zajednicom, imovina, roñenje ili bilo koji drugi status;

Loi-cadre sur l'enseignement supérieur
e
n Bosnie-Herzégovine (2007)

Article 7

1) L'accès à l'enseignement supérieur est ouvert à tous ceux qui ont terminé quatre années de lycée en Bosnie-Herzégovine.

2) L'accès à l'enseignement supérieur, dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur autorisé en Bosnie-Herzégovine, ne peut être limité, ni directement ni indirectement, pour quel que motif que ce soit, réel ou présumé, tel le sexe, la race, l'orientation sexuelle, le handicap physique ou autre, l'état matrimonial, la couleur de la peau, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale, ethnique ou sociale, l'appartenance à une communauté nationale, la fortune, la naissance, l'âge ou tout autre statut.

Article 22

Conformément aux dispositions de la présente loi, les établissements d'enseignement supérieur ont le droit :

[...]

- d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes et les projets de recherche;
- dans le  cadre des ressources financières disponibles, de choisir les matières à enseigner;
- dans les universités, d'accorder des titres aux professeurs et à autres membres du personnel;
- de déterminer une ou plusieurs langues officielles des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine.

Article 25

Le statut de tout établissement public d'enseignement supérieur et le document de base de toute institution privée d'enseignement supérieur, comme condition préalable de l'accréditation, doivent contenir des dispositions :

- qui assurent au personnel la liberté de réunion et d'association, conformément à la loi;
- qui protègent le personnel contre la discrimination sur la base notamment du sexe, de la race, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial, de la couleur, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de l'appartenance à une communauté nationale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut.

Article 38

Le statut ou tout autre document de base équivalent dans un établissement d'enseignement supérieur doit contenir des dispositions :

[...]

- protègent les étudiants contre la discrimination sur la base notamment du sexe, de la race, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial, de la couleur, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de l'appartenance à une communauté nationale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut.


 

Page précédente

Bosnie-Herzégovine

Accueil: aménagement linguistique dans le monde