Croatie

Loi sur l'éducation et l'enseignement
au primaire et au secondaire

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

République de Croatie
2008

La Loi sur l'éducation dans l'enseignement primaire et secondaire (en anglais: Law on Upbringing and Education in Elementary and Secondary Schools) a été adoptée le 15 juillet 2008 et promulguée le 18 juillet 2008. Cette loi est entrée en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel, le 2 août 2008.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama.

(2) Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja iz stavka 1. ovog članka su: osnovne škole, srednje škole, učenički domovi i druge javne ustanove.

(3) Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

(4) Djelatnost srednjeg obrazovanja u srednjim školama i učeničkim domovima obuhvaća opće obrazovanje i različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama ovog Zakona i zakona ojima se uređuju djelatnosti pojedinih vrsta srednjih škola.

(5) Djelatnost obrazovanja odraslih osoba ostvaruje se u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnog zakona.

[...]

Članak 6.

Nastava na hrvatskom jeziku

Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, školske ustanove izvode na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

Nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine

Osnovno i srednje obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, ostvaruje se prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te odredbama ovog Zakona i drugih propisa.

Članak 8.

Nastava na stranom jeziku

(1) Osnovna i srednja škola (u daljnjem tekstu: škola) može izvoditi međunarodni program na stranom jeziku.

(2) Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.

Članak 18.

(1) Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:

− ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u osnovnoj školi u koju se upisuje,
− ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
− ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba iz članka 90. ovog Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ured državne uprave, odnosno Gradski ured dužan je o upisu učenika obavijestiti osnovnu školu u koju se učenik trebao upisati prema upisnom području.

Članak 43.

(1) Posebnu pomoć škole su dužne pružiti djeci državljana Republike Hrvatske koji se vraćaju iz inozemstva i započinju, odnosno nastavljaju obrazovanje u Republici Hrvatskoj, a nedostatno poznaju hrvatski jezik.

(3) Radi učinkovite integracije učenika iz stavka 1. i 2. ovog članka, škola organizira individualne i skupne oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada kojima se tim učenicima omogućuje učinkovito svladavanje hrvatskog jezika i nadoknađuje nedovoljno znanje u pojedinim nastavnim predmetima.

(5) Pripremna nastava namijenjena je učenicima nedostatnog znanja hrvatskog jezika i podrazumijeva intenzivno učenje hrvatskog jezika tijekom najviše jedne nastavne godine.

(7) Tijekom pohađanja pripremne nastave učenik može u manjem opsegu pohađati sate redovite nastave u školi u kojoj je upisan i to onih nastavnih predmeta kod kojih slabije znanje hrvatskog jezika ne predstavlja znatniju zapreku za praćenje nastave.

Članak 44.

(1) Učenici za koje je obrazovanje prema ovom Zakonu obvezno i koji imaju boravak na području Republike Hrvatske, a djeca su državljanina države članice Europske unije koji obavlja ili je obavljao samostalnu djelatnost, odnosno koji je zaposlen ili je bio zaposlen na području Republike Hrvatske, imaju pravo stjecati znanja iz materinskog jezika i kulture države svojeg podrijetla.

(2) Ured državne uprave odnosno Gradski ured prema mjestu boravka učenika iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati, u skladu s mogućnostima i u suradnji s osnivačima škola i državom podrijetla učenika, potporu nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika. Ured državne uprave odnosno Gradski ured dužan je osigurati i potporu za pripremu učitelja i nastavnika koji će provoditi nastavu materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika.

(3) Programe i način provedbe nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla iz stavka 1. i 2. ovog članka propisuje ministar.

Članak 47.

(1) Za dodatno školovanje djece državljana Republike Hrvatske u inozemstvu organizira se nastava hrvatskog jezika i kulture – hrvatska nastava u inozemstvu, koja se obavlja prema kurikulumu hrvatske nastave u inozemstvu, u skladu s ovim Zakonom, međunarodnim ugovorima i propisima zemlje u kojoj se nastava izvodi.

Članak 51.

(1) Dnevno trajanje nastave učenika utvrđuje se rasporedom sati s time da nastava za učenike razredne nastave ne može iznositi više od 4 sata dnevno, a za ostale učenike osnovne škole više od 6 sati dnevno.

(2) Za učenike srednje škole godišnji broj nastavnih sati može iznositi najviše 1.120 sati, a tjedni 32 nastavna sata, osim u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične
nastave.

(3) Učenik uključen u nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka može biti opterećen većim dnevnim, tjednim i godišnjim brojem sati, sukladno Državnom pedagoškom standardu.

Članak 72.

(7) U školi koja izvodi nastavu po nastavnom planu i programu jezika i kulture za pripadnike nacionalne manjine, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, učenik se posebno ocjenjuje, a ocjena se upisuje u razrednu svjedodžbu.

Loi sur l'éducation et l'enseignement au primaire et au secondaire

Article 1er

(1) La présente loi réglemente les activités pédagogiques dans l'enseignement primaire et secondaire des établissements publics.

(2) Les établissements publics qui dispensent un enseignement, conformément au paragraphe 1 du présent article sont les suivants: les écoles primaires, les écoles secondaires, les résidences d'étudiants et autres établissements publics.

(3) Les activités d'enseignement élémentaire dans les écoles primaires comprennent l'enseignement général et d'autres formes d'enseignement pour les enfants et les jeunes.

(4) Les activités d'enseignement secondaire dans les écoles secondaires et les maisons d'élèves comprennent l'enseignement général et les différents types et formes d'éducation et de formation qui sont dispensés en conformité avec les dispositions de la présente loi et les lois régissant les types d'activités dans certaines écoles secondaires.

(5) Les activités pédagogiques pour l'éducation des adultes sont effectuées conformément aux dispositions de la présente loi et des lois spéciales.

[...]

Article 6

Enseignement en langue croate

L'enseignement et les autres activités pédagogiques doivent être donnés dans les écoles en croate et avec l'alphabet latin.

Article 7

Enseignement de la langue et de l'alphabet des minorités nationales

L'enseignement primaire et secondaire des enfants appartenant à des minorités nationales est dispensé conformément à la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et autres règlements.

Article 8

Enseignement d'une langue étrangère

(1) L'enseignement primaire et secondaire (ci-après: les écoles) peut être dispensé au moyen d'un programme international dans une langue étrangère.

(2) L'école peut dispenser une partie des cours et des disciplines identifiées, à l'exception des programmes en croate, dans certaines langues du monde, avec l'approbation du Ministère.

Article 18

(1) Un élève peut s'inscrire en première année même s'il n'appartient pas à sa zone d'inscription:

- s'il ne cause aucune augmentation du nombre de classes définies dans le régime à l'école primaire où il est inscrit;
- s'il est inscrit dans une école qui dispensent des programmes alternatifs et internationaux dans la langue et l'alphabet des minorités nationales:
- s'il est inscrit dans une école fondée par une personne morale ou physique autre que celles visées à l'article 90, la présente loi.

(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, le bureau du comitat ou le bureau municipal doit noter l'inscription de l'élève à l'école primaire où celui-ci doit s'inscrire comme zone d'inscription.

Article 43

(1) Les écoles spéciales sont tenues de fournir aux enfants des ressortissants croates qui reviennent de l'étranger, de l'aide pour commencer ou poursuivre leurs études dans la république de Croatie, advenant un manque de connaissance de la langue croate.

(3) À des fins d'intégration effective des élève, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'école doit organiser des formes individuelles et collectives de travaux pédagogiques pour ces étudiants afin de compenser de façon efficacement pour le mangue de connaissances de la langue croate dans certaines matières.

(5) Les classes préparatoires prévues pour les élève qui manquent de connaissances en croate impliquent une étude intensive de la langue croate pour plus d'une année.

(7) Dans les cours préparatoires, les élève peuvent assister à moins d'heures dans les classes d'enseignement régulier à l'école où ils ont été inscrits, tandis que les matières pour lesquelles la mauvaise connaissance de la langue croate ne constitue pas un obstacle important pour suivre les cours.

Article 44

(1) Les élèves pour lesquels l'enseignement est obligatoire en vertu de la présente loi et qui demeurent sur le territoire croate, ainsi que les jeunes qui sont citoyens de l'Union européenne, qui travaillent ou ont travaillé comme travailleurs autonomes, qui sont employés ou ont été employés sur le territoire croate, ont le droit d'acquérir des connaissances de la langue et de la culture de leur pays d'origine.

(2) Le bureau du comitat ou le bureau municipal du lieu de résidence des élèves, en vertu du paragraphe 1 du présent article, doit fournir et, en conformité avec les possibilités de collaboration avec les autorités de l'école et du pays d'origine des étudiants, soutenir un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine des élèves. Le bureau du comitat ou le bureau municipal doivent prévoir un soutien pour la préparation des enseignants qui mettront en œuvre l'enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine des élèves.

(3) Les programmes et les contenus de l'enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont  déterminés par le Ministre.

Article 47

(1) Pour favoriser la scolarisation des enfants des ressortissants croates à l'étranger, il est organisé des cours de la langue et de la culture croates à l'étranger, dispensés par le programme d'enseignement croate, conformément à la présente loi, aux traités internationaux et aux règlements du pays dans lequel l'enseignement est dispensé.

Article 51

(1) Pour la durée quotidienne des cours destinés aux élève, il est établi un calendrier à la condition que les cours pour les élèves des écoles primaires ne puissent excéder quatre heures par jour, et pour les autres élèves du primaire pas plus de six heures par jour.

(2) Pour les élèves du secondaire, le nombre annuel d'heures ne peut excéder 1120 heures, et 32 classes par semaine, sauf dans les programmes dont une grande partie est réalisée sous la forme d'exercices et de pratiques
dans l'enseignement.

(3) Les élève impliqués dans l'enseignement de la langue et l'alphabet des minorités nationales, par dérogation aux paragraphes et 2 du présent article, peuvent recevoir un horaire supérieur au plan quotidien, hebdomadaire et annuel, en conformité avec les normes pédagogiques nationales.

Article 72

(7) Dans une école qui dispense un enseignement dans la langue et la culture destinées aux membres des minorités nationales, conformément à la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales, en particulier dans l'évaluation des élève, le résultat est inscrit dans un certificat de cours.

Page précédenteRépublique de Croatie