Royaume du Danemark
Danemark

Loi sur les écoles primaires
(Folkeskole)

La folkeskole (littéralement «école populaire» ou «école du peuple») est le type d'école publique au Danemark qui couvre toute la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire de 6 à 16 ans, englobant l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire inférieur (ou premier cycle). Au Danemark, la scolairité obligatoire dure dix ans, ce qui signifie que l'école est obligatoire de zéro à la 9e année, tandis que la 10e année est facultative. Par simplification, la "Lov om folkeskolen" est traduite par «Loi sur l'enseignement primaire». Cette loi scolaire n° 1195 et a été adoptée le 30 novembre 2006, avec des modifications ultérieures en 2010 et en 2014.

Lov om folkeskolen (2006-2014)

Kapitel 1

Folkeskolens formål

Artikel 1.

1)
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

2)
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

3)
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.


Artikel 5.

1) Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

2) Undervisningen i den 9-årige grundskole gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1. Humanistiske fag:

a) Dansk på alle klassetrin.
b) Engelsk på 3.-9. klassetrin.
c) Kristendomskundskab på alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.
d) Historie på 3.-9. klassetrin.
e) Samfundsfag på 8. og 9. klassetrin.

2. Praktiske/musiske fag:

a) Idræt på alle klassetrin.
b) Musik på 1.-6. klassetrin.
c) Billedkunst på 1.-5. klassetrin.
d) Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin.

3. Naturfag:

a) Matematik på alle klassetrin.
b) Natur/teknik på 1.-6. klassetrin.
c) Geografi på 7.-9. klassetrin.
d) Biologi på 7.-9. klassetrin.
e) Fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.

3) Der skal tilbydes eleverne undervisning i tysk (tilbudsfag) på 7.-9. klassetrin.

4) Der kan som alternativ for den enkelte elev som tilbudsfag tilbydes eleverne undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin.

5) Undervisningen kan i de enkelte fag tillige gives på højere klassetrin end fastsat i stk. 2.

6) Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der kan gives supplerende undervisning eller anden særlig tilrettelagt undervisning til elever, som af anden grund har behov for midlertidig faglig støtte.

7) Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse. Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn og om modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland. Undervisningsministeren kan fravige stk. 1-4, §§ 7 og 8, § 13, stk. 3, § 14, og § 16, stk. 1, i forbindelse med fastsættelse af regler om undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning.

8) Undervisningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler om undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn, jf. stk. 7, tillige fravige § 36, stk. 2 og 3, i tilfælde, hvor det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen. Vurderingen skal foretages ud fra en individuel vurdering af elevens sproglige behov.

Article 8.

1) Undervisningen i 10. klasse omfatter som obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 undervisningstimer årligt.

Kapitel 2

Folkeskolens struktur og indhold

Artikel 4 a.

1) Der skal tilbydes tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor. Tilbudet omfatter aktiviteter, der er egnet til at stimulere børnenes sproglige udvikling.

2) Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

3) For tosprogede børn, der ikke er optaget i en daginstitution, etableres der særlige sprogstimuleringstilbud i 15 timer om ugen. Tilbudet skal gives senest den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 3 år.

4) For tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution, tilbydes der særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes inden for institutionens egne pædagogiske muligheder. Tilbudet gives senest, når barnet fylder 3 år, medmindre daginstitutionen alene er indrettet til børn under 3 år. Omfanget af støtten fastsættes ud fra en konkret vurdering. Støtten gives af de kommunale skolemyndigheder, men kommunalbestyrelsen kan bestemme, at støtten udføres af daginstitutioner på nærmere angivne vilkår.

5) Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter stk. 1-3, skal der tilbydes eleverne følgende fag (tilbudsfag):

1. Dansk.
2. Matematik.
3. Engelsk.
4. Tysk.
5. Fransk.
6. Fysik/kemi.
7. Idræt.
8. Samfundsfag.
9. Kristendomskundskab/religion.

6) Tilbud efter stk. 5, nr. 4 og 5, skal dog kun gives til elever, der har modtaget tilbud om undervisning i tysk henholdsvis fransk i henhold til § 5, stk. 3 og 4.

Loi sur l’enseignement primaire (2006-2014)

Chapitre I
er

Objectif de l’école primaire

Article 1er

1)
En coopération avec les parents, l'école primaire [Folkeskole] doit fournir aux élèves des connaissances et des compétences qui les préparent à poursuivre leurs études et les encouragent à en apprendre davantage en les familiarisent avec la culture et l’histoire danoises pour leur permettre de comprendre d’autres pays et cultures, de contribuer à leur compréhension de l’interaction humaine avec la nature et de favoriser le développement global de l’élève.

2)
L'école primaire doit développer des méthodes de travail et créer un cadre d'expérience, d'immersion et d'enthousiasme, afin que les élèves développent leurs connaissances et leur imagination, et prennent confiance en leurs propres possibilités et en l'expérience pour prendre position et agir.

3)
L'école primaire doit préparer les élèves à la participation, à la coresponsabilité, aux droits et aux obligations dans une société libre et démocratique. Les activités de l’école doivent donc être caractérisées par la liberté de pensée, l’égalité et la démocratie.


Article 5

1) Le contenu de l’enseignement doit être choisi et organisé de manière à donner aux élèves la possibilité d’une immersion scolaire, d’une formation générale et d’un sentiment de cohérence. L'enseignement doit permettre aux élèves d'acquérir les formes de connaissance et les méthodes de travail dans des disciplines distinctes. Dans ce contexte, les élèves devraient avoir la possibilité d’appliquer et de développer les connaissances et les compétences acquises par l’enseignement dans des matières interdisciplinaires.

2) L’enseignement dans l’école primaire de neuf ans est offert en trois blocs de matières et comprend pour tous les élèves :

1. Les sciences humaines :

a) le danois à tous les niveaux scolaires;
b) l’anglais de la 3
e à la 9e année;
c) les études chrétiennes à tous les niveaux scolaires, à l’exception du niveau scolaire où la préparation de confirmation a lieu;
d) l'histoire de la 3
e à la 9e année;
e) les études sociales en 8
e et 9e années.

2. Les matières pratiques/musicales :

a) le sport à tous les niveaux scolaires;
b) la musique de la 1
re à la 6e année;
c) les arts visuels de la 1
re à la 5e année;
d) les travaux d’aiguille, la menuiserie et l'économie domestique à un ou plusieurs niveaux scolaires de la 4
e à la 7e année.

3. Les sciences :

a) les mathématiques à tous les niveaux scolaires;
b) la nature et la technologie de la 1
re à la 6e année;
c) la géographie de la 7
e à la 9e année;
d) la biologie de la 7
e à la 9e année;
e) la physique et la chimie de la 7
e à la 9e année.

3) L’allemand (matières facultatives) doit être proposé aux élèves de la 7e à la 9e année.

4) Comme alternative pour chaque élève à titre individuel, en tant que matière facultative, les élèves peuvent se voir proposer des cours en français au lieu de l'allemand de la 7
e à la 9e année.

5) L’enseignement dans certaines matières peut également être offert à des niveaux supérieurs à ceux prévus au paragraphe 2.

6) En cas de besoin, un enseignement supplémentaire ou un autre soutien scolaire doit être fourni aux élèves qui ont changé d’école ou qui n’ont pas été scolarisés pendant une longue période. Un enseignement complémentaire ou un autre enseignement spécialement organisé peut être offert aux élèves qui ont besoin d’un soutien scolaire temporaire.

7) Le danois langue seconde est enseigné aux enfants bilingues de la maternelle et de la 1
re à la 10e année. Le ministre de l’Éducation établit des règles relatives à l’enseignement du danois langue seconde aux enfants bilingues et à l’enseignement de la langue maternelle aux enfants des États membres de l’Union européenne, des pays auxquels s’applique l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu'au îles Féroé et au Groenland. Le ministre de l’Éducation peut déroger aux paragraphes 1 à 4, aux articles 7 et 8, à l’article 13,3, à l’article 14 et à l’article 16.1 en ce qui concerne l’établissement de règles relatives à l’enseignement du danois langue seconde et à l’enseignement de la langue maternelle.

8) En ce qui concerne l’établissement de règles relatives à l’enseignement du danois langue seconde aux enfants bilingues, cf. le paragraphe 7, le ministre de l’Éducation peut également déroger à l’article 36, paragraphes 2 et 3, dans les cas où il est constaté au moment de l’admission que l’élève a un besoin non négligeable de soutien linguistique et qu’il est jugé nécessaire sur le plan pédagogique de l’orienter vers une autre école que celle du district. L’évaluation doit être basée sur une expertise individuelle des besoins linguistiques de l’élève.

Article 8

1) L’enseignement en 10e année comprend comme matières obligatoires le danois, les mathématiques et l’anglais dans une mesure correspondant à un total de 420 heures d’enseignement par an.

Chapitre II

Structure et contenu des écoles primaires

Article 4a

1) Les enfants bilingues qui n’ont pas encore commencé l’école doivent recevoir en plus un soutien pour promouvoir leur développement linguistique en vue de l’apprentissage du danois si, après évaluation par des experts, ils en ont besoin. L’offre comprend des activités adaptées pour stimuler le développement linguistique des enfants.

2) Les enfants bilingues sont des enfants dont la langue maternelle n’est pas le danois et qui n’apprennent le danois qu’au contact de la société d'accueil, possiblement par l'enseignement dionné à l'école.

3) Pour les enfants bilingues qui ne sont pas admis dans une garderie, des services spéciaux de stimulation linguistique sont mis en place à raison de 15 heures par semaine. L’offre doit être faite au plus tard le 1er août de l’année civile au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de trois ans.

4) Pour les enfants bilingues admis dans une garderie, un soutien spécial est offert s’il est considéré que le développement linguistique enfants ne peut pas être suffisamment encouragé dans le cadre des possibilités pédagogiques propres à l’établissement. L’offre doit être donnée au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de trois ans, sauf si la garderie est conçue uniquement pour les enfants de moins de trois ans. Le montant de l’aide est déterminé sur la base d’une évaluation au cas par cas. L’aide est accordée par les autorités scolaires munnicipales, mais le conseil municipal peut décider que l’aide est assurée par les garderies dans des conditions déterminées.

5) En plus de l’enseignement à offrir, conformément aux paragraphes 1 à 3, les matières suivantes (facultatives) sont proposées aux élèves :

1. le danois;
2. les mathématiques;
3. l'anglais;
4. l'allemand;
5. le français;
6. la physique et la chimie;
7. le sport;
8. les études sociales;
9. le christianisme et la religion.

6) Toutefois, les offres visées aux paragraphes 5.4 et 5.5 ne peuvent être faites qu’aux élèves qui ont reçu un enseignement en allemand ou en français, conformément aux paragraphes 5.3 et 5.4.

 


 

Page précédente


Danemark

Accueil: aménagement linguistique dans le monde