Royaume du Danemark
Danemark

Lois diverses à portée linguistique

1)
2) Loi sur les contrats danois (1996)
3) Loi sur les denrées alimentaires (1998)
4) Code pénal (2006)
5) Loi sur la radio et la télévision (2020)
6) Loi sur l'interprétation pour les personnes malentendantes (2013)
7) Loi sur les écoles indépendantes et les écoles primaires privées (2018)
8) Loi sur les étrangers (2019)
9) Loi sur l'intégration (2020)
10) Loi sur la formation professionnelle (2022)
11) Manuel des travaux parlementaires (2023)


 

Erhvervsuddannelsesloven (1991)

Artikel 7

En skole kan udbyde adgangskurser i fagene dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9.-klasseafgangsprøve.

Artikel 22

Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne og lærlingene fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder at

5. give eleverne og lærlingene kompetencer, der retter sig mod innovation og selvstændig virksomhed samt fremmedsprog og kulturforståelse.

Artikel 27

Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes og lærlingenes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Skolerne skal tilbyde eleverne og lærlingene undervisning i innovation og etablering af selvstændig virksomhed og i mindst et fremmedsprog ud over engelsk. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsernes generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde.

La loi sur la formation professionnelle (2022)

Article 7

Une école peut proposer des cours d'admission dans les matières de danois langue maternelle, de danois langue seconde et de mathématiques au niveau de l'examen de fin de 9e année de l'école primaire.

Article 22

Tout au long du programme scolaire, l'enseignement doit inclure un enseignement à la fois pratique et théorique de manière globale dans le but de fournir aux étudiants et aux apprentis les qualifications générales et spéciales nécessaires, y compris:

5. donner aux étudiants et aux apprentis des compétences orientées vers l'innovation et l'entrepreneuriat indépendant, ainsi que dans les langues étrangères et une compréhension culturelle.

Article 27

Les cours facultatifs doivent être adaptées aux intérêts des étudiants et des apprentis. Les matières importantes pour la formation continue et l'accès à l'enseignement supérieur doivent être proposées. Les écoles doivent proposer aux étudiants et aux apprentis une formation à l'innovation et à la création d'une activité indépendante dans au moins une langue étrangère en plus de l'anglais. Des cours au choix correspondant au niveau général des programmes peuvent également être proposés en tenant compte des besoins de qualification et des possibilités d'emploi dans le territoire de l'école.

Aftaleloven (1996)

Artikel 38b

1) Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.

2)
En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

Loi sur les contrats danois (1996)

Article 38b

1) S'il subsiste un doute quant à la compréhension d'un contrat et si la durée du contrat en question n'a pas été négocié individuellement, celui-ci doit être interprété de la manière la plus favorable au consommateur. Le fardeau de la preuve incombe au vendeur ou au prestataire de démontrer qu'une clause contractuelle a été négocié individuellement.

2) Le contrat écrit offert au consommateur doit être rédigé par le professionnel de manière claire et compréhensible.


 

Straffeloven (2006)

Artikel 140.

Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Artikel  266b.

1) Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

2) Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Code pénal (2006)

Article 140 [abrogé]

Quiconque se moque publiquement ou profère des insultes aux doctrines de foi ou aux cultes d'une communauté religieuse légalement établie dans ce pays est passible d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois.

Article 266b

1) Quiconque, publiquement ou dans l'intention de le propager dans un cercle plus large, fait une déclaration ou un autre message par lequel un groupe de personnes est menacé, moqué ou dénigré pour des motifs de race, de couleur de peau, d'origine nationale ou ethnique, de convictions ou d'un handicap, ou en raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'expression de genre ou des caractéristiques de genre du groupe en question, sera passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

2) Lors de l'imposition de la peine, le fait que la relation ait le caractère d'activités de propagande doit être considéré comme une circonstance particulièrement aggravante.


 

Lov om fødevarer (1998)

Kapitel 5

Artikel 9.

Ministeren for familie- og forbrugeranliggender forbrugeranliggender kan fastsætte regler om, hvorledes mærkning af fødevarer skal udføres, herunder på hvilke sprog de foreskrevne oplysninger skal gives, og hvor oplysningerne skal anbringes.

Loi sur les denrées alimentaires (1998)

Chapitre V

Article 9

Le ministre de la Famille et de la Consommation peut fixer des règles sur la façon dont l'étiquetage des denrées alimentaires doit être effectué, y compris les langues dans lesquelles les informations requises doivent être fournies et où l'information
doit être placée.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (2020)

Kapitel 3

Artikel 10

Public service-virksomhed

Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.

Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.

Loi sur la radio et la télévision (2020)

Chapitre III

Article 10

Activités dans les services publics

L'ensemble des activités de service public doivent, via la télévision, la radio et l'Internet ou similaire, fournir à la population danoise avec un large choix de programmes et de services comprenant la couverture des nouvelles, des informations générales, l'éducation, les arts et le divertissement.

La qualité, la polyvalence et la diversité doivent être visées dans l'éventail des programmes offerts. Dans la planification des programmes, la liberté d'information et d'expression doit être une préoccupation primordiale. L'objectivité et l'impartialité doivent être recherchées dans la couverture de l'information. La programmation doit garantir que le grand public a accès à des informations importantes sur la société et le débat. En outre, un accent particulier sera mis sur la langue et la culture danoises. La programmation doit couvrir tous les genres de la production artistique et culturelle et proposer des programmes qui reflètent la diversité des intérêts culturels de la société danoise. 

Integrationsloven (2020)

Artikel 24

1)
Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering give en jobparat udlænding over 18 år, men under 30 år, tilbud om et særligt højskoleophold med henblik på at forbedre udlændingens beskæftigelsesmuligheder. Det er en betingelse, at udlændingen forinden har gennemført et første virksomhedsrettet tilbud, medmindre et særligt højskoleophold konkret vurderes at være mere egnet til at forbedre udlændingens muligheder for at komme i beskæftigelse eller ordinær uddannelse end de virksomhedsrettede tilbud, som kommunen kan tilbyde.

2) I det særlige højskoleophold skal indgå sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb. Det erhvervsrettede forløb tilrettelægges inden for rammerne af højskoleloven og skal sammen med sprogundervisningen udgøre mindst en tredjedel af den samlede undervisning, der tilbydes inden for rammerne af højskoleloven.

3) Det særlige højskoleophold kan ud over sprogundervisning og et særligt erhvervsrettet forløb efter stk. 2 omfatte enten et tilbud om erhvervspraktik eller et tilbud om erhvervsrettet undervisning på en erhvervsskole eller et AMU-center.

La loi sur l'intégration (2020)

Article 24

1) Un conseil municipal peut, après une évaluation concrète, proposer à un étranger de plus de 18 ans, mais de moins de 30 ans apte au travail, un séjour scolaire spécial en vue d'améliorer ses possibilités d'emploi. Il est conditionnel que l'étranger ait préalablement complété une première offre axée sur l'entreprise, à moins qu'un séjour scolaire spécial soit spécifiquement évalué comme étant plus adapté à l'amélioration des possibilités d'emploi ou d'enseignement ordinaire de l'étranger que les offres d'entreprise que la municipalité peut proposer.

2) Le séjour scolaire spécial doit inclure une formation linguistique et un cours de formation professionnelle spécialement planifié. Le cours professionnel est organisé dans le cadre de la Loi sur les écoles secondaires publiques et doit constituer, avec l’enseignement des langues, au moins un tiers de l’enseignement total offert dans le cadre de la Loi sur les écoles secondaires publiques.

3) En plus de l’enseignement de la langue et d’un cours spécial d'orientation professionnelle conformément au paragraphe 2, le séjour spécial dans une école secondaire publique peut comprendre soit une offre d’expérience professionnelle, soit une offre de formation professionnelle dans une école professionnelle ou un centre AMU.

Udlændingeloven (2019)

Artikel 9

2)
Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at ansøgeren og den herboende person underskriver en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.

8) Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau og ægtefællerne eller samleverne opfylder mindst tre af følgende betingelser:

1. Den herboende person har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i mindst 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

2. Den herboende person har været under uddannelse her i landet i mindst 6 år, heraf mindst 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

3. Ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller en engelskprøve på B1-niveau eller på et tilsvarende eller højere niveau.

Loi sur les étrangers (2019)

Article 9

2)
L’obtention d’un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.1 doit être subordonnée à l'exigence que le demandeur et la personne vivant au Danemark signent une déclaration indiquant que, au mieux de leurs capacités, ils s'engageront activement dans l'enseignement du danois et dans l'intégration dans la société danoise du demandeur et de tout enfant étranger qui l’accompagne.

8) Un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.1 ne peut être accordé, sauf pour des raisons très particulières, y compris des considérations d’unité familiale, que si la personne résidant au Danemark a réussi l’examen de langue danoise 3, cf. l'article 9.1, de la Loi sur l’éducation danoise des adultes étrangers et autres, ou un examen de danois d’un niveau équivalent ou supérieur et que les conjoints ou autres remplissent au moins trois des conditions suivantes :

1. La personne résidant au Danemark a exercé une activité professionnelle ordinaire à temps plein ou une activité indépendante au Danemark pendant au moins cinq ans avant de demander un permis de séjour.

2. Le résident a été scolarisé au Danemark pendant au moins six ans, dont au moins un an d’enseignement continu à temps plein en plus de l’école primaire et de la 10e année, avant la demande de permis de séjour.

3. Le demandeur a réussi l’examen de langue danoise 1, cf. l'article 9.1, de la Loi sur l’éducation danoise pour les adultes étrangers, etc., ou un autre examen de danois d’un niveau équivalent ou supérieur ou un examen d’anglais de niveau B1 ou d’un niveau équivalent ou supérieur.

Lov om tolkning til personer med hørehandicap (2013)

Artikel 1

Formål .

1) Formålet med denne lov er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til tolkning.

2) Loven finder ikke anvendelse på tolkning, der er reguleret af anden lovgivning.

Artikel 2

1) Hjælp efter denne lov kan ikke medtages til udlandet, jf. dog stk. 2.

2) Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1.

Artikel 3

Målgruppe

Målgruppen for den fælles tolkeløsning er døve, døvblevne, døvblinde samt svært hørehæmmede, der har et hørehandicap i en grad, der medfører, at de har behov for en tolk for at kunne kommunikere med andre.

Artikel 4

Definition

Ved tolkning forstås i denne lov assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap, for at disse kan kommunikere med andre.

Artiekl 20

Ikrafttræden

1) Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

3) Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Loi sur l'interprétation pour les personnes malentendantes (2013)

Article 1er

Objectif

1) L'objectif de la présente loi est d'établir une procédure simple et flexible à l'interprétation.

2) La loi ne s'applique pas à l'interprétation réglementée par d'autres lois.

Article 2

1) Les aides au titre de la présente loi ne peuvent pas être accordées à l'étranger, voir toutefois le paragraphe 2.

2) Le ministre des Affaires sociales et de l'Intégration peut fixer des règles en matière de dérogations au paragraphe 1.

Article 3

Groupe cible

Le groupe cible de la solution d'interprétation commune est constitué des sourds, des sourds-aveugles, des personnes gravement malentendantes, qui ont un handicap auditif à tel point qu'ils ont besoin d'un interprète pour pouvoir communiquer avec les autres.

Article 4

Définition

Dans la présente loi, l'interprétation s'entend comme l'assistance d'un interprète qualifié aux personnes malentendantes, afin qu'elles puissent communiquer avec d'autres.

Article 20

Entrée en vigueur

1) La loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

3) La loi ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland.

Lov om friskoler og private grundskoler (2018)

Artikel 2

3)
Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk.

Artikel 3

3)
Skolen henviser tosprogede elever til den undervisning i deres modersmål, som skal etableres for folkeskolens elever, medmindre skolen selv tilbyder denne undervisning.

Artikel 5

6)
Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden. Skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk kan dog give undervisning på dette sprog i filialer.

7) Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for undervisningsministeren. Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale. Dette gælder dog kun for to bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

Artikel 6.

1) Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Lederen skal beherske dansk i skrift og tale. Dette gælder dog ikke ledere ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

2) Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.

Loi sur les écoles indépendantes et les écoles primaires privées (2018)

Article 2

3)
La langue d'enseignement dans une école primaire gratuite est le danois. Toutefois, dans les écoles de la minorité allemande, la langue d'enseignement est l'allemand. Dans des cas particuliers, le ministre de l'Éducation peut autoriser que la langue d'enseignement soit un autre que le danois.

Article 3

3)
L’école doit orienter les élèves bilingues vers l’enseignement dans leur langue maternelle, qui doit être mis en place pour les élèves de l’école primaire, à moins que l’école elle-même n’offre un tel enseignement.

Article 5

6)
Les bâtiments de l'école doivent être géographiquement proches les uns des autres. Les écoles agréées pour une autre langue d'enseignement que le danois peuvent toutefois assurer un enseignement dans cette langue en filières.

7) La gestion générale de l'école est assurée par un conseil d'administration, qui est responsable du fonctionnement de l'école devant le ministre de l'Éducation. Les membres du conseil d’administration doivent parler couramment le danois écrit et parlé. Toutefois, cela ne s'applique qu'à deux membres du conseil d'administration des écoles de la minorité allemande ou des écoles agréées pour une autre langue d'enseignement que le danois.

Article 6

1) Le directeur de l'école assure la gestion pédagogique quotidienne de l'école. Il doit maîtriser  couramment le danois écrit et parlé. Toutefois, cela ne s'applique pas aux responsables des écoles de la minorité allemande ou des écoles agréées pour une autre langue d'enseignement que le danois.

2) Le directeur de l'école veille à ce que les élèves tenus d'assister aux cours soient présents et il peut exiger que les parents fournissent à l'école des informations écrites sur la raison de l'absence d'un élève aux cours. Si l'absence est due à une maladie d'une durée supérieure à deux semaines, le directeur de l'école peut demander un certificat médical. Si un élève ne remplit pas les conditions de la scolarité obligatoires, le directeur  en informe le conseil municipal de la municipalité de résidence de l’élève.

Håndbog i folketingsarbejdet (2023)

Afsnit 6.3

Retningslinjer for redaktionelle rettelser

De redaktionelle rettelser, som foretages af administrationen i Folketinget i forbindelse med senere versioner af fremsatte lov- og beslutningsforslag, følger bestemte retningslinjer. Blandt de vigtigste kan nævnes følgende:

6.3.1 Retskrivningsordbogen

Dansk retskrivning skal følges af alle dele af den offentlige forvaltning, af Folketinget og af myndigheder med tilknytning til Folketinget samt af domstolene (§ 2, stk. 1, i lov om dansk retskrivning). Dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentliggøres i nævnets retskrivningsordbog. Alle lov- og beslutningsforslag skal derfor følge reglerne i Retskrivningsordbogen.

6.3.2 Folketingets valg af staveformer

Retskrivningsordbogen giver i en række tilfælde valgfrihed med hensyn til staveformer og tegnsætning. Der eksisterer imidlertid en mangeårig praksis for, at Folketinget i de fleste tilfælde lægger sig fast på en bestemt af disse valgfri former. Det skyldes bl.a. hensynet til ensartetheden, og dette hensyn er blevet forstærket efter indførelsen af elektronisk data- og tekstbehandling med de muligheder, som søgning efter bestemte ord og udtryk giver. I det daglige arbejde med tekster i Folketinget er en vis ensartethed også en praktisk nødvendighed. Det ville være vanskeligt at administrere en ordning, hvorefter de enkelte leverandører af tekster til Folketinget, dvs. især ministerier og folketingsgrupper, havde hver deres praksis med hensyn til retskrivning og tegnsætning, som skulle respekteres i de tekster, der behandles i Folketinget. [...]

6.3.3 Sproglige fejl

Egentlige sprogfejl i lov- og beslutningsforslag bør selvfølgelig rettes, når der er mulighed for det. Som eksempler kan nævnes manglende ord, forkert anvendte ord, forkerte bøjningsformer etc. Forudsætningen for, at der kan ske en redaktionel rettelse, er naturligvis, at der ikke sker en ændring af den pågældende teksts mening.

6.3.4 Fejl vedrørende opstilling (formalia)

I Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet er der fastsat retningslinjer for opstilling af lovforslag. Forskrifterne drejer sig bl.a. om typografi og indrykning.

Manuel des travaux parlementaires (2023)

Article 6.3

Lignes directrices pour les corrections éditoriales

Les corrections rédactionnelles apportées par l'administration du Folketing en relation avec les versions ultérieures des propositions de lois et des résolutions doivent respecter des règles directrices spécifiques. Parmi les plus importantes, on peut citer les suivantes :

6.3.1 Le Dictionnaire orthographique

L'orthographe danoise doit être respectées par toutes les parties de l'administration publique, par le Folketing et par les autorités liées au Folketing ainsi que par les tribunaux (article 2, paragraphe 1, de la Loi danoise sur l'orthographe). L'orthographe danoise est fixée par le Conseil de la langue danoise et publiée dans le Dictionnaire orthographique du Conseil. Toutes les propositions législatives et les résolutions doivent donc respoecter les règles du dictionnaire orthographique.

6.3.2 Le choix orthographique du Folketing

Dans un certain nombre de cas, le Dictionnaire orthographique offre une liberté de choix en matière d'orthographe et de ponctuation. Il existe cependant une pratique de longue date selon laquelle le Folketing choisit dans la plupart des cas certaines de ces formes facultatives. Cela est dû, entre autres, à la considération de l'uniformité, et cette considération a été renforcée suite à l'introduction de l'informatique et du traitement de texte avec les possibilités offertes par la recherche de mots et d'expressions spécifiques. Dans le travail quotidien avec les textes du Parlement danois, une certaine uniformité est également une nécessité pratique. Il serait difficile d’administrer un arrangement dans lequel les différents fournisseurs de textes au Folketing, c’est-à-dire en particulier les ministères et les groupes parlementaires, auraient chacun leur propre pratique en matière d’orthographe et de ponctuation, qui doit être respectée dans les textes traités au Folketing. [...]

6.3.3 Erreurs linguistiques

Les erreurs linguistiques réelles dans les propositions législatives et les résolutions doivent bien entendu être corrigées lorsque l'occasion se présente de le faire. Il s'agit par exemple de mots manquants, de mots mal utilisés, d'inflexions incorrectes, etc. La condition préalable à une correction éditoriale est bien entendu que le sens du texte en question ne soit pas modifié.

6.3.4 Erreurs concernant la configuration (formalité)

Les orientations du ministère de la Justice sur la qualité de la législation contiennent des règles directrices pour l'élaboration des propositions législatives. La réglementation concerne, entre autres, la typographie et les formes de ponctuation.


 

Page précédente


Danemark

Accueil: aménagement linguistique dans le monde