Generalitat de Catalogne

Dispositions particulières concernant le Val d'Aran

Art. 6.5, 11, 36, 50, 94, 143 et 5e Disposition additionnelle

  

Le Parlement catalan a adopté, le 30 septembre 2005, un nouveau Statut d'autonomie (Estatut). Le texte constitutionnel, quelque peu modifié, a été adopté par les Cortès (Chambre des députés) de Madrid, le 30 mars 2006, par une majorité de 189 députés sur 345. De ce texte, certaines dispositions concernent le Val d'Aran de façon spécifique. Elles sont reproduites ici en versions catalane et française.


 

Article 6 (catalan)

La llengua pròpia i les llengües oficials

5)
La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya, d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.

Article 11

L'Aran

1) El poble aranès exerceix l'autogovern mitjançant aquest Estatut, el Coselh Generau d'Aran i les altres institucions pròpies.

2) Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen l'Aran com una realitat occitana dotada d'identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta singularitat i reconeix l'Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya, la qual és objecte d'una particular protecció per mitjà d'un règim jurídic especial.

Article 36

Drets amb relació a l'aranès

1)
A l'Aran totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l'aranès i d'ésser ateses oralment i per escrit en aranès en llurs relacions amb les administracions públiques i amb les entitats públiques i privades que en depenen.

2) Els ciutadans de l'Aran tenen el dret d'utilitzar l'aranès en llurs relacions amb la Generalitat.

3) S'han de determinar per llei els altres drets i deures lingüístics amb relació a l'aranès.

Article 50

Foment i difusió del català

1) Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement. Aquests principis també s'han d'aplicar respecte a l'aranès.

Capítulo VII

Organización institucional propia de Arán

Article 94

Règim jurídic

1) L'Aran disposa d'un règim jurídic especial establert per llei del Parlament. Per mitjà d'aquest règim es reconeix l'especificitat de l'organització institucional i administrativa de l'Aran i se'n garanteix l'autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.

2) La institució de govern de l'Aran és el Conselh Generau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la Comission d'Auditors de Compdes. El síndic o síndica és la més alta representació i l'ordinària de la Generalitat a l'Aran.

3) La institució de govern de l'Aran és elegida per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per llei.

4) El Conselh Generau té competència en les matèries que determinin la llei reguladora del règim especial de l'Aran i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la llei li atribueix, en especial, en les actuacions de muntanya. L'Aran, per mitjà de la seva institució representativa, ha de participar en l'elaboració de les iniciatives legislatives que afecten el seu règim especial.

5) Una llei del Parlament estableix els recursos financers suficients perquè el Conselh Generau pugui prestar els serveis de la seva competència.

Article 143.

Llengua pròpia

1)
Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català.

2) Correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d'Aran la competència sobre la normalització lingüística de l'occità, denominat aranès a l'Aran.

Disposició addicional cinquena.

Revisió del règim especial de l'Aran

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, en el termini de quatre anys s'ha de revisar i modificar el règim especial de l'Aran per a adaptar-lo, en el que calgui, al que estableix aquest Estatut.

Article 6 (français)

La langue propre et les langues officielles

5) La langue occitane, qui porte le nom d’aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et c’est une langue officielle en Catalogne, conformément aux dispositions du présent Statut et des lois de normalisation linguistique.

Article 11

L’Aran

1) Le peuple aranais exerce le gouvernement autonome au moyen du présent Statut par le Conselh Generau d’Aran et par les autres institutions propres.

2) Les citoyens de Catalogne et ses institutions politiques reconnaissent l’Aran comme une réalité occitane dotée d’identité culturelle, historique, géographique et linguistique, défendue par les Aranais au cours des siècles. Le présent Statut reconnaît, protège et respecte cette particularité, et il reconnaît l’Aran comme une entité territoriale distincte à l’intérieur de la Catalogne, et qui fait l’objet d’une protection particulière au moyen d’un régime juridique spécial.

Article 36

Droits relatifs à l'aranais

1) Dans l’Aran, toutes les personnes ont le droit de connaître et d’utiliser l’aranais et d’être servies â l’oral et à l’écrit dans cette langue, dans le cadre de leurs relations avec les administrations publiques et les organismes publics et privés qui en dépendent.

2) Les citoyens de l’Aran ont le droit d’utiliser l’aranais dans le cadre de leurs relations avec la Generalitat.

3) Les autres droits et devoirs linguistiques relatifs à l’aranais doivent être déterminés par loi.

Article 50

Encouragement et diffusion du catalan

1) Les pouvoirs publics doivent protéger le catalan dans tous les domaines et secteurs, ils doivent favoriser et encourager son emploi, sa diffusion et son enseignement. Ces principes sont également applicables à l’aranais.

Chapitre VII

Organisation institutionnelle propre en Aran

Article 94

Régime juridique

1) L’Aran dispose d’un régime juridique spécial fixé par une loi du Parlement. Ce régime spécial reconnaît la spécificité de l’organisation institutionnelle et administrative de l’Aran et en garantit l’autonomie à des fins de règlement et de gestion des affaires publiques dans son ressort territorial.

2) L’organisme de gouvernement de l’Aran est le Conseil général (Conselh Generau), qui se compose du Syndic (Síndic), du Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus et de la Comission d’Auditors de Compdes. Le Síndic ou Síndica est le plus haut représentant ordinaire de la Generalitat dans l’Aran.

3) L’institution de gouvernement de l’Aran est élue au suffrage universel égal, libre, direct et secret, selon la forme définie par la loi.

4) Le Conselh Generau est compétent pour toutes les matières prévues par la loi portant réglementation du régime spécial de l’Aran et par les autres lois approuvées par le Parlement et dispose des pouvoirs que lui confère la loi, plus particulièrement, en ce qui concerne les activités de montagne. L’Aran, au moyen de ses institutions représentatives, doit participer à l’élaboration des initiatives législatives qui concernent son régime spécial.

5) Une loi du Parlement fixe les ressources financières suffisantes pour que le Conselh Generau soit en mesure de proposer les services relevant de sa compétence.

Article 143

Langue propre

1) La Generalitat de Catalogne a la compétence exclusive en matière de langue propre, ce qui inclut, dans tous les cas, la détermination de la portée, des usages et des effets juridiques de son caractère officiel, ainsi que la normalisation linguistique du catalan.

2) La Generalitat ainsi que le Conselh Generau d’Aran ont la compétence sur la normalisation linguistique de l’occitan, dénommé aranais en Aran.

Cinquième disposition additionnelle

Révision du régime spécial de l’Aran

À partir de l’entrée en vigueur du présent Statut, dans le délai de quatre ans, le régime spécial de l’Aran doit être révisé et modifié pour l’adapter, en tout ce qu’il faut, aux prescriptions du présent Statut.

 

Page précédente

Catalogne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde