Pays valencien

Statut d'autonomie de 2006
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 2006

(Dispositions linguistiques)

Cette traduction française provient de la version catalane (ou valencienne) du texte original de l'Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana du 11 avril 2006. Il faut retenir que, juridiquement parlant, le catalan est appelé ici «valencien».

Estatut d'autonomía de la Comunitat Valenciana (2006)

Article 6

1)
La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

2) L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer- los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

3) La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.

4) Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

5) S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

6) La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

7) Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

8) L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.

Article 7

2)
Les normes i disposicions de La Generalitat i les que integren el Dret Foral Valencià tindran eficàcia territorial excepte en els casos en els quals legalment siga aplicable l’estatut personal i altres normes d’extraterritorialitat.


Article 13

1)
La Generalitat, segons la Carta de Drets Socials, garantirà en tot cas a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua participació en la vida social de la comunitat.

4) La Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

Article 25

5)
Les lleis de La Generalitat seran promulgades, en nom del Rei, pel seu President i publicades, en les dos llengües oficials al Diari Oficial de La Generalitat en el termini de 15 dies des de la seua aprovació, i al Butlletí Oficial de l’Estat. Per a la seua entrada en vigor regirà la data de publicació al Diari Oficial de La Generalitat.

Article 29

4) Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell, que per la seua naturalesa ho exigisquen, seran publicats al Diari Oficial de La Generalitat en les dos llengües oficials. Pel que fa a la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, s’ajustarà al que dispose la norma estatal corresponent.

Article 41

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua

1) L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de La Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià.

2) La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

3) Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

QUARTA

Les institucions i administracions de La Generalitat evitaran utilitzar en les seues expressions públiques un llenguatge que supose menyscabament o minusvaloració per a cap grup o persona per raó del seu sexe o qualsevol altra condició social el tractament diferenciat del qual estiga vetat pel nostre ordenament constitucional.

Statut d'autonomie de la Communauté valencienne (2006)

Article 6

1)
La langue particulière de la Communauté valencienne est le
valencien.

2) La
langue valencienne est la langue officielle de la Communauté valencienne, tout comme le castillan, qui est la langue officielle de l'État. Chacun a le droit de les connaître et de les employer, et de recevoir son enseignement dans la langue valencienne.

3) La Généralité garantit l'usage normal et officiel des deux langues, et adopte les mesures nécessaires pour assurer leur connaissance.

4) Nul ne peut être discriminé en raison de sa langue.

5) Une protection et un respect particuliers sont accordés à la valorisation du valencien. 

6) La loi établit les critères d'application de la langue dans l'administration et l'enseignement.

7) Sont délimités par loi les territoires où prédomine l'usage d'une autre langue, ainsi que les individus qui peuvent être exemptés de l'enseignement et de l'usage de la langue propre à la Communauté valencienne.

8) L'
Académie de la langue valencienne est l'institution de réglementation de la langue valencienne.

Article 7

2) Les normes et les dispositions de la Généralité et celles qui intègrent le droit foral valencien auront une efficacité territoriale, sauf dans les cas où légalement le statut personnel et d'autres normes d'extraterritorialité sont applicables.

Article 13

1)
La
Généralité, conformément à la Charte des droits sociaux, garantit dans tous les cas à quiconque touché par un handicap, le droit aux prestations publiques nécessaires pour assurer son autonomie personnelle, son intégration socioprofessionnelle et sa participation à la vie sociale de la communauté.

4) La Généralité garantit l'usage de la langue des signes spécifique aux personnes sourdes, qui doit être enseignée, protégée et respectée.

Article 25

5)
Les lois de la Généralité sont promulguées au nom du roi par le président et publiées
dans les deux langues officielles dans le Journal officiel de la Généralité dans un délai de quinze jours à partir de leur approbation, ainsi que dans le Bulletin officiel de l'État. Leur entrée en vigueur est régie selon la date de publication dans le Journal officiel de la Généralité.

Article 29

4) Tous les règlements, toutes les dispositions et tous les actes émanant du Conseil, selon que l'exige leur nature, doivent être publiés au Journal officiel de la Généralité dans les deux langues officielles. En ce qui concerne sa publication au Journal officiel de l'État, des dispositions correspondants sont prévus par la réglementation nationale.

Article 41

L'Académie de la langue valencienne

1)
L'Académie de la langue valencienne, institution publique de la
Généralité, a pour fonction de déterminer et d'élaborer, le cas échéant, la réglementation linguistique de la langue valencienne.

2) La règlementation linguistique de l'Académie de la langue valencienne est obligatoire pour toutes les administrations publiques de la Communauté valencienne.

3) En ce qui concerne la procédure de nomination de ses membres, les fonctions, les pouvoirs, le statut et la durée du mandat, il est convenu de s'adapter aux dispositions de la loi des Cortès qui la réglemente.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

QUATRIÈME

Les institutions et les administrations de la Généralité doivent éviter d'employer dans leurs communications publiques un langage qui suppose un mépris ou une sous-estimation pour tout groupe ou quiconque en raison de son sexe ou de toute autre condition sociale dont le traitement différentiel est interdit par notre système constitutionnel.

Page précédente

Pays valencien

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde