République de Hongrie
Hongrie

Loi sur la radio et la télévision
(1996)
 

Cette loi de 1996 a été modifié et complétée par la Loi CLXXXV sur les services de médias et la communication de masse (2010) et la Loi CIV sur la liberté de la presse et les rčgles fondamentales du contenu des médias (2010).

1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról

23. cikk

1) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.

2) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a 137. §-ban nem említett közérdekű közlemények nyilvánosságra hozataláról.

3) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató biztosítja a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a műsorszámok változatosságával gondoskodik a nézők széles köre, illetve minél több csoportja érdeklődésének színvonalas kielégítéséről.

4) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató különös figyelmet fordít

a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínűség érvényesülésére,

b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok bemutatására,

c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,

d) az életkoruk, testi, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetű csoportok számára fontos információk elérhetővé tételére,

e) az ország különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatására.

25. cikk

Közszolgálati műsorszolgáltatásban és a közműsor-szolgáltatásban csak az alábbi műsorszámok támogathatók:

a) vallási és egyházi tartalmú műsorszámok,

b) művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámok,

c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvű, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató műsorszámok,

d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok.

26. cikk

1) A közszolgálati műsorszolgáltató kötelessége elősegíteni a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának és anyanyelvének ápolását, az anyanyelvükön való rendszeres tájékoztatást. E feladatot országos, illetve - a kisebbség földrajzi elhelyezkedésének figyelembevételével - körzeti vagy helyi műsorszolgáltatásban, a kisebbség igényeinek megfelelő műsorszámokkal, a televízióban szükség szerint feliratozással vagy több nyelvű sugárzással teljesíti. A nemzetiségi műsorok időtartama sem országos, sem körzeti összesítésben nemzetiségenként nem lehet kevesebb, mint a törvény hatálybalépésekor.

2) A nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai - ennek hiányában országos szervezetei - a közszolgálati műsorszolgáltatónál rendelkezésükre álló műsoridő felhasználásának elveiről önállóan döntenek. E döntésüket - mely nem érintheti a műsorszám tartalmát és a műsorszerkesztést - a közszolgálati műsorszolgáltató köteles figyelembe venni.

29. cikk

1) A közszolgálati műsorszolgáltató közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzatot, a közműsor-szolgáltató műsorszolgáltatási szabályzatot köteles készíteni és alkalmazni.

2) A közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzatban, illetve a műsorszolgáltatási szabályzatban szabályozni kell:

a) a pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékait,

b) a hírek, időszerű politikai műsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elveket,

c) az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelményeket,

d) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendjét, figyelemmel a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is,

e) a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszerét;

85. cikk

1) Magyarországi műsorszolgáltatás végzésére magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogosult.

2) Részvénytársasági formában működő műsorszolgáltató részvényei kizárólag névre szólóak lehetnek.

3) Országos és körzeti vételkörzetű televízió, illetve országos vételkörzetű rádió műsorszolgáltató részvénytársasági, illetőleg kizárólag helyi, területi önkormányzatok vagy (és) nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok tulajdonában álló közhasznú társasági formában működhet.

95. cikk

5)
A Testület a közszolgálati műsorszámok meghatározott arányát vagy a nemzeti és etnikai kisebbségi, illetőleg más kisebbségi igények meghatározott mértékű szolgálatát pályázati feltételként írhatja elő, ha az adott vételkörzetben a tájékoztatás és a tájékozódás szabadsága, illetve a kulturális sokszínűség - valamennyi műsorszolgáltatást együttesen figyelembe véve - nem érvényesül. A Testület a nemzeti és etnikai kisebbség más törvényben meghatározott jogosultságainak biztosítására heti legalább négy-, legfeljebb nyolcórányi műsoridőben pályázat nélkül, a nemzeti és etnikai kisebbség önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő közhasznú társaságot, mint nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatót műsorszolgáltatásra jogosítja fel, ha a pályázati felhívásban meghatározott vételkörzetben a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű tájékoztatási igényeinek kielégítése másképp nem biztosított.

Loi I de 1996 sur la radio et la télévision

Article 23

1) Les radiodiffuseurs de service public et les fournisseurs de service public sont particuličrement tenus de respecter la dignité et les intéręts fondamentaux de la nation, des minorités nationales, ethniques, linguistiques et autres, et ils ne doivent pas porter atteinte ŕ la dignité des autres nations.

2) Les radiodiffuseurs de service public et les fournisseurs de service public doivent informer réguličrement, de maničre complčte, impartiale, authentique et précise sur les événements nationaux et étrangers d'intéręt public, les événements qui affectent de maničre significative la vie des personnes vivant dans leur zone de réception, sur les connexions, les questions controversées, les opinions typiques sur les événements, y compris les opinions divergentes. Dans l'exercice de leurs fonctions, les radiodiffuseurs doivent assurer la publication des annonces d'intéręt public non mentionnées ŕ l'article 137.

3) Les radiodiffuseurs de service public et les fournisseurs de service public doivent assurer la présentation de la diversité des émissions et des points de vue, dont ceux des minorités, et avec la variété des émissions, assurer la satisfaction de haute qualité des intéręts d'un large éventail de téléspectateurs et ŕ autant de groupes que possible.

4) Les radiodiffuseurs de service public et les fournisseurs de service public doivent accorder une attention particuličre:

a) développer des valeurs du patrimoine culturel universel et national, et promouvoir la diversité culturelle;

b) présenter des émissions destinées au développement et ŕ l'intéręt physique, mental et moral des mineurs et enrichir leurs connaissances;

c) présenter des valeurs religieuses et des valeurs des églises, ainsi celles des cultures nationales, ethniques et des autres minorités;

d) fournir des informations importantes ŕ la disposition des groupes gravement défavorisés en raison de leur âge, de leur condition physique, mentale et spirituelle et de leur situation sociale;

e) présenter des émissions sur la vie sociale, économique et culturelle des différentes régions du pays.

Article 25

Seuls les émissions suivantes peuvent ętre soutenues dans la radiodiffusion publique et dans le service de radiodiffusion publique :

a) les émissions ŕ contenu religieux et religieux;

b) la diffusion d'émissions présentant des événements artistiques et culturels;

c) les émissions présentant la vie et la culture des minorités nationales, ainsi que dans leur langue maternelle;

d) les émissions créées pour des groupes gravement défavorisés en raison de leur âge, de leur condition physique, mentale ou spirituelle et de leur situation sociale.

Article 26

1) Le devoir du radiodiffuseur de service public est de promouvoir la culture et la langue maternelle des minorités nationales et ethniques hongroises, et de fournir des informations réguličres dans leur langue maternelle. Il s'acquitte de cette tâche en radiodiffusion au niveau national ou compte tenu de la situation géographique de la minorité dans le cadre de la radiodiffusion régionale ou locale, avec des émissions qui répondent aux besoins de la minorité, au moyen de sous-titres ou par diffusion en plusieurs langues ŕ la télévision, selon le cas. La durée des émissions des nationalités, que ce soit au niveau national, régional ou local par nationalité, ne peut ętre inférieure ŕ celle au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

2) Les instances autonomes nationales des minorités nationales et ethniques ŕ défaut, leurs organisations nationales décident en toute indépendance des principes d'utilisation du temps d'antenne mis ŕ leur disposition par le radiodiffuseur de service public. Le radiodiffuseur de service public est tenu de tenir compte de sa décision qui ne peut affecter le contenu d'une émission et de son montage.

Article 29

1) Le radiodiffuseur de service public doit préparer et appliquer la réglementation de la radiodiffusion de service public, tandis que le fournisseur de service public de radiodiffusion doit préparer et appliquer la réglementation de la radiodiffusion.

2) La réglementation de la radiodiffusion de service public et la réglementation de la radiodiffusion doivent prévoir :

a) des garanties d'indépendance vis-ŕ-vis des partis et des mouvements politiques;

b) les principes concernant la polyvalence, l'objectivité et l'équilibre des informations et des programmes politiques opportuns, la présentation des questions controversées et la présentation de la diversité des opinions et des points de vue;

c) les exigences professionnelles pour entretenir la culture de la langue maternelle;

d) la procédure de présentation de la culture et de la vie des minorités nationales et ethniques hongroises, compte tenu des dispositions de l'article 26.2 de la loi;

e) le systčme de présentation objective de la diversité culturelle, scientifique, idéologique et religieuse;

Article 85

1)
Une personne physique domiciliée en Hongrie, une personne morale enregistrée en Hongrie ou une association d’entreprises non constituées en société a le droit d’émettre des émissions en Hongrie.

2) Les actions d’un radiodiffuseur sous la forme d’une société anonyme ne peuvent ętre enregistrées que dans le cadre d’une société par actions.

3) Les radiodiffuseurs ayant une zone de réception nationale et régionale peuvent fonctionner comme une société d’intéręt public ou sous la forme d’une société d’utilité publique détenue exclusivement par une administration locale, régionale et/ou une administration nationale et une administration de minorités ethniques.

Article 95

5) Le Conseil de la radiotélévision peut prescrire une proportion spécifique d'émission de service public ou un niveau spécifique de service des minorités nationales et ethniques ou d'autres besoins des minorités comme conditions d'appel d'offres, si la liberté d'information et d'orientation dans la zone de réception donnée, ainsi que la culture la diversité toutes émissions confondues ne s'applique pas. Afin de garantir les droits d’une minorité nationale et ethnique en vertu d’autres lois, la Commission autorise un radiodiffuseur ŕ but non lucratif appartenant entičrement ŕ l'administration locale d’une minorité nationale et ethnique ŕ diffuser, en tant que radiodiffuseur ŕ but non lucratif, sans appel d’offres, pendant au moins quatre heures par semaine et pas plus de huit heures de temps d’antenne si, dans la zone de réception spécifiée dans l’appel d’offres, la satisfaction des besoins d’information des minorités nationales et ethniques dans leur langue maternelle est par ailleurs n'est pas assurée autrement.

Derničre mise ŕ jour: 11 févr. 2023

 
Page précédente

 

Hongrie

 Accueil: aménagement linguistique
dans le monde