Lietuvos Respublikos
(
République de Lituanie)

Lituanie

Loi sur l'Inspectorat de la langue officielle

Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas

Le 18 décembre 2001 

L’Inspectorat de la langue officielle ("Valstybinė kalbos inspekcija": litt. «d'État» ou «officiel»; «langue»; «inspectorat»), dont le statut est défini par la loi du 18 décembre 2001, est destiné à vérifier et contrôler l'application et la mise en œuvre de la Loi sur la langue officielle de 1995. Ce sont les représentants locaux de l’État qui sont les garants du bon usage public de la langue officielle. L'Inspectorat de la langue est un organisme au sein de la Commission nationale de la langue lituanienne. La traduction française n'a qu'une valeur strictement informative. 

Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas

2001 m. gruodžio18 d. Nr. IX-672

Vilnius

1 straipsnis.

Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato Valstybinės kalbos inspekcijos (toliau – Kalbos inspekcija) uždavinius, funkcijas, darbo organizavimą ir tvarką, taip pat Kalbos inspekcijos darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę.

2 straipsnis.

Kalbos inspekcija

1) Kalbos inspekcija yra biudžetinė įstaiga, veikianti prie Kultūros ministerijos. Kalbos inspekciją steigia, reorganizuoja ar likviduoja ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

2) Kalbos inspekcija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, sąskaitų bankuose.

3) Kalbos inspekcija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Valstybinės kalbos, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir kitais teisės norminiais aktais.

3 straipsnis.

Kalbos inspekcijos atskaitomybė

1) Kalbos inspekcija yra atsakinga Kultūros ministerijai, o Kalbos inspekcijos viršininkas pavaldus kultūros ministrui.

2) Kalbos inspekcija atskaitinga Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir ne rečiau kaip kartą per metus pateikia jai savo veiklos ataskaitą, taip pat periodiškai jai praneša apie tikrinimų metu rastus trūkumus.

4 straipsnis.

Kalbos inspekcijos uždaviniai ir funkcijos

1)
Kalbos inspekcijos uždaviniai – kontroliuoti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.

2) Kalbos inspekcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. nagrinėja jos įgaliojimų sričiai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;

2. pagal savo įgaliojimus nagrinėja skundus ir prašymus;

3. konsultuoja valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų įstaigų kalbos tvarkytojus;

4. imasi priemonių, kad būtų išvengta Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų;

5. informuoja visuomenę apie Kalbos inspekcijos veiklą;

6. atlieka kitas teisės norminiuose aktuose nustatytas funkcijas.

5 straipsnis.

Kalbos inspekcijos teisės

1) Kalbos inspekcija, įgyvendindama savo funkcijas, turi teisę:

1. tikrinti, ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, reikalavimų;

2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Kalbos inspekcijos funkcijoms atlikti;

3. reikalauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų paaiškinimų dėl Valstybinės kalbos įstatymo, kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, pažeidimų, taip pat dėl teisėtų Kalbos inspekcijos nurodymų nevykdymo;

4. reikalauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, kad būtų pašalinti Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, pažeidimai;

5. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms, visoms Lietuvos Respublikoje veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms privalomus nurodymus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

6. įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

7. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikyti administracines nuobaudas;

8. teikti siūlymus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir Seimo komitetams dėl teisės norminių aktų tobulinimo valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

9. dalyvauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir jos pakomisių posėdžiuose, naudotis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos duomenų bazėmis.

2) Kalbos inspekcija gali turėti kitų teisių, kurias suteikia įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

6 straipsnis.

Kalbos inspekcijos viršininkas

1) Kalbos inspekcijai vadovauja viršininkas. Kalbos inspekcijos viršininkas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį lituanistinį išsilavinimą. Kalbos inspekcijos viršininkas į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

2) Kalbos inspekcijos viršininkas:

1. organizuoja Kalbos inspekcijos darbą ir atsako už jos veiklą;

2. tvirtina Kalbos inspekcijos darbuotojų pareigybių aprašymus;

3. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Kalbos inspekcijos darbuotojus;

4. pagal savo įgaliojimus leidžia įsakymus;

5. atstovauja Kalbos inspekcijai;

6. atlieka kitus įstatymų jam suteiktus įgaliojimus.

3) Kai Kalbos inspekcijos viršininkas negali eiti savo pareigų, jo pareigas eina Kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas.

4) Kalbos inspekcijos inspektorių veiksmai gali būti apskųsti Kalbos inspekcijos viršininkui.

5) Skundai dėl Kalbos inspekcijos ar jos inspektorių veiksmų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis.

Kalbos inspekcijos inspektoriai

1)
Kalbos inspekcijos inspektoriaus pareigas gali eiti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį lituanistinį išsilavinimą.

2) Kalbos inspekcijos inspektoriai už valstybės, tarnybos, komercinių bei technologinių paslapčių, kurias jie sužinojo atlikdami tikrinimus valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskleidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8 straipsnis.

Kalbos inspekcijos ryšiai

Kalbos inspekcija, atlikdama jai pavestas funkcijas, palaiko ryšius ir keičiasi informacija su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutu, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, visomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kitų valstybių analogiškomis tarnybomis.

9 straipsnis.

Kalbos inspekcijos atliekami tikrinimai

1) Kalbos inspekcija valstybės ir savivaldybių institucijas, visas Lietuvos Respublikoje veikiančias įmones, įstaigas ir organizacijas tikrina įstatymų ir kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

2) Valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas tikrinimo metu privalo sudaryti sąlygas Kalbos inspekcijos inspektoriams atlikti savo pareigas.

10 straipsnis.

Kalbos inspekcijos finansavimas

1) Kalbos inspekcijos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

2) Kalbos inspekcija gali turėti nebiudžetinių lėšų.

3) Kalbos inspekcijos lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

11 straipsnis.

Kalbos inspekcijos steigimas

Kalbos inspekcija įstatymų nustatyta tvarka įsteigiama nuo 2002 m. sausio 1 d. Valstybinę lietuvių kalbos komisiją prie Lietuvos Respublikos Seimo reorganizavus į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir į Valstybinę kalbos inspekciją.

Loi sur l'Inspectorat de la langue officielle

Le 18 décembre 2001, no IX-672

Vilnius

Article 1er

Objet de la loi

La présente loi crée l'Inspectorat national de la langues (ci-après «Inspectorat de la langue»), les tâches, les fonctions, l'organisation et la procédure, ainsi que l'inspection de la langue relative aux droits des travailleurs, leurs obligations et leurs responsabilités.

Article 2

Inspectorat de la langue

1)
L'Inspectorat de la langue relève du budget du ministère de la Culture. La réorganisation de l'Inspectorat de la langue ou sa liquidation sont approuvés par le gouvernement.

2) L'Inspectorat de la langue est une personne morale, ayant son propre sceau avec les armoiries de l'État de Lituanie, son nom et ses comptes bancaires.

3) L'Inspectorat de la langue est guidée par la Constitution, la Loi sur la langue officielle, les autres lois, la réglementation gouvernementale, la Commission nationale de la langue lituanienne, les résolutions et autres actes juridiques normatifs.

Article 3

Responsabilité de l'Inspectorat de la langue

1)
L'Inspectorat de la langue est responsable pour le ministère de la Culture de la langue et de l'inspection sous l'autorité du ministre de la Culture.

2) L'Inspectorat de la langue est responsable devant la Commission nationale de la langue lituanienne et, au moins une fois l'an, fait un rapport sur ses activités périodiquement et l'informe des irrégularités constatées lors des inspections.

Article 4

Objectifs et fonctions de l'Inspectorat de la langue

1) Les tâches de l'Inspectorat de la langue font le suivi auprès des institutions gouvernementales nationales et locales œuvrant en république de Lituanie, ainsi que les entreprises et les organismes afin qu'ils se conforment à la Loi sur la langue officielle, à la Commission nationale de la langue lituanienne, aux résolutions et aux autres textes juridiques prévoyant l'emploi public des exigences linguistiques et de leur régulation.

2) L'exécution des tâches confiées à l'Inspectorat de la langue correspond aux fonctions suivantes:

1. examiner la portée de ses pouvoirs attribués à des infractions d'ordre administrative;

2. conformément à son mandat, traiter les plaintes et contestations;

3. conseiller les pouvoirs publics, les municipalités et les autres organismes des responsables de la langue;

4. prendre des mesures pour prévenir les infractions à la Loi sur la langue officielle;

5. informer le public sur les activités de l'Inspectorat de la langue;

6. respecter les dispositions des autres actes juridiques normatifs.

Article 5

Droits de l'Inspectorat de la langue

1) L'Inspectorat de la langue exerce de droit les fonctions suivantes:

1. vérifier la conformité aux lois et règlements, établir une langue nationale et son emploi dans le mécanisme de régulation;

2. recevoir de la part des autorités nationales et locales de la république de Lituanie, des entreprises, des institutions et des organismes, des données et des documents nécessaires pour exercer les fonctions d'inspection linguistique;

3. exiger de la part des autorités nationales et locales de la république de Lituanie, des entreprises, des institutions et des organismes des explications concernant la Loi sur la langue officielle et ses règlements, établir une langue nationale et sa régulation d'emploi, des infractions, ainsi que la langue des instructions inspection légitime;

4. exiger de la part des autorités nationales et locales de la république de Lituanie, des entreprises, des institutions et des organismes l'élimination des infractions concernant la langue officielle et les autres dispositions juridiques prévoyant l'emploi public de la langue et de ses violations de régulation;

5. exiger de la part des autorités nationales et locales œuvrant en république de Lituanie, des entreprises, des institutions et des organismes des lignes directrices obligatoire concernant la langue officielle et la régulation des problèmes;

6. conformément à la loi, élaborer des protocoles des infractions d'ordre administratif à la loi; 

7. examiner les infractions d'ordre administratif et imposer des sanctions administratives;

8. faire des propositions à la Commission nationales de la langue lituanienne et aux commissions parlementaires concernant les prescriptions juridiques pour améliorer la langue officielle et la régulation des problèmes;

9. participer à la Commission nationale de la langue lituanienne et de ses comités au sujet des bases de données de ladite commission.

2) L'Inspectorat de la langue peut exercer d'autres droits en vertu des lois et règlements.

Article 6

Responsable de l'Inspectorat de la langue

1) L'Inspectorat de la langue est dirigé par un responsable en chef. Celui-ci doit posséder au moins un diplôme universitaire en philologie lituanienne. Il lui revient de désigner des membres ou de les révoquer en tenant compte du Code de procédure civile.

2) Le mandat du responsable en chef de l'Inspectorat de la langue est:

1. d'organiser les travaux et les activités de l'Inspectorat de la langue;

2. d'approuver les descriptions de l'emploi du personnel de l'Inspectorat de la langue;

3. de désigner et de révoquer le personnel de l'Inspectorat de la langue, selon la procédure prescrite par la loi;

4. d'émettre les ordonnances relevant de sa juridiction;

5. de représenter l'Inspectorat de la langue;

6. d'effectuer toutes les autres tâches qui lui sont conférées par la loi.

3) Lorsque le responsable en chef de l'Inspectorat de la langue est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ses fonctions sont d'office transférées au responsable adjoint.

4) Les activités de l'Inspectorat de la langue peuvent être contestées auprès du responsable en chef de l'Inspectorat.

5) Les plaintes concernant les inspecteurs et l'Inspectorat de la langue sont examinées en fonction des mesures prévues par la procédure administrative, conformément à la loi.

Article 7

Les inspecteurs de l'Inspectorat de la langue

1)
Les inspecteurs de l'inspectorat doivent servir les citoyens de la république de Lituanie avec une formation supérieure en philologie lituanienne.

2) Les secrets technologiques découverts lors des contrôles par les inspecteurs de l'Inspectorat de la langue dans les bureaux, les commerces, les organismes nationaux et locaux et les autres entreprises œuvrant en république de Lituanie, sont sous la responsabilité de la loi concernant leur divulgation. les institutions et les organisations lois sur la divulgation responsable.

Article 8

Communications de l'Inspectorat de la langue

Dans le cadre de ses attributions, l'Inspectorat de la langue doit assurer les communications et l'échange d'informations avec la Commission nationale de la langue lituanienne, l'Institut de la langue lituanienne, l'État et les organismes gouvernementaux locaux œuvrant en république de Lituanie, ainsi qu'auprès des entreprises, des institutions et des organismes dans les autres pays offrant des services similaires.

Article 9

Contrôles d'inspection de la langue

1) L'Inspectorat de la langue vérifie la conformité des lois et des règlements au sein des autorités nationales et locales, de toutes les entreprises, les agences et les organismes œuvrant en république de Lituanie, selon la procédure prévue.

2) Les organismes de l'État et des administrations locales, les entreprises et les institutions œuvrant en république de Lituanie doivent faire le nécessaire pour faciliter le travail des inspecteurs de la langue afin qu'ils puissent exerce pleinement leurs fonctions.

Article 10

Financement de Inspectorat de la langue

1)
L'Inspectorat de la langue est financé à même le budget de l'État.

2) L'Inspectorat de la langue peut recevoir des fonds extérieurs à ceux de l'État.

3) Les revenus de l'Inspectorat de la langue doivent être employés selon la procédure prévue par la législation et la réglementation.

Article 11

Établissement de l'Inspectorat de la langue

Conformément aux dispositions prévues depuis le 1er janvier 2002, l'Inspectorat de la langue est réorganisé au sein de la Commission nationale de la langue lituanienne relevant du Seimas de la république, d'une part, en en Commission nationale de la langue lituanienne, d'autre part, en Inspectorat national de la langue.

 
Page précédente

 

Lituanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde