Moldavie

Code de l'audiovisuel

(avec les modifications de 2018)

Le 12 janvier 2018, le Journal officiel de la Moldavie publiait une «loi anti-propagande»: la Loi modifiant et complétant le Code de l'audiovisuel (Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului). Cette loi qui modifiait le Code de l'audiovisuel visait à protéger l'espace de l'information de la république de Moldavie contre d'éventuelles tentatives de désinformation et/ou d'informations manipulatrices de l'extérieur et à ne pas admettre les défis médiatiques. Le Code de l'audiovisuel se trouvait complété par un nouveau paragraphe 9.2.1, qui énonce que, sur le territoire de la république de Moldavie, il ne sera autorisée que la transmission d'émissions de télévision et de radio à contenu informatif, analytique, militaire et politique, lesquelles doivent être produites par les États membres de l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, ainsi que dans les États qui ont ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ce qui exclut la Russie puisqu'elle n'a jamais ratifié ladite convention.

Le Conseil de coordination de l'audiovisuel exhorte les radiodiffuseurs et les distributeurs de services relevant de la juridiction de la République de Moldavie à lier leurs services d'missions audiovisuelles et leurs offres de services de diffusion conformément aux nouvelles règles audiovisuelles, afin d'assurer la protection du consommateur d'informations contre d'éventuelles informations erronées ou manipulatrices. Ainsi, des émissions de télévision et de radio à contenu informatif, informatif-analytique, militaire et politique qui ne sont pas produits dans les États membres de l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, ainsi que dans les États qui n'ont pas ratifié la Convention européenne sont interdites.

Évidemment, la Russie a perçu cette loi «anti-propagande» de 2018 comme une discrimination contre les médias russes

Codul audiovizualului (2006)

Articolul 6.

Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor

1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex. Este interzisă utilizarea limbajului sexist şi a imaginilor violente şi degradante ale femeilor şi bărbaţilor.

Articolul 9.

Libera recepţionare a serviciilor de programe

1) Prezentul cod recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile de programe oferite publicului de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova şi a statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, în conformitate cu condiţiile tehnice şi comerciale stabilite de radiodifuzori şi distribuitorii de servicii. Gestionarii fondului locativ de orice tip nu vor împiedica asigurarea prestării calitative a serviciilor de programe către locatari de către distribuitorii de servicii.

2) Difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe contra plată pot fi efectuate doar în bază de contract încheiat cu consumatorul de programe conform legislaţiei în vigoare. Distribuitorii de servicii vor asigura crearea unor pachete de servicii de programe pe criterii nediscriminatorii şi la preţuri accesibile diverselor categorii ale populaţiei.

2.1) În vederea asigurării securităţii informaţionale a statului, se permite radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune şi radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care sînt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Articolul 11.

Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional

1)
La elaborarea Strategiei de acoperire teritorială cu servicii de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ţine cont de specificul lingvistic la nivel naţional şi local şi va asigura ca, de la 1 ianuarie 2010, cel puţin 70% din numărul de frecvenţe să fie oferite serviciilor de programe transmise în limba de stat. Această prevedere nu se referă la valorificarea pieselor muzicale.

2) De la 1 ianuarie 2010, cel puţin 80% din volumul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor vor constitui producţie proprie, autohtonă şi opere europene, din al căror volum 50% vor fi transmise în orele de maximă audienţă.

3) Pînă la 1 ianuarie 2007, producţia proprie şi autohtonă cu caracter informativ şi analitic difuzată de radiodifuzor va fi nu mai puţin de 65% în limba de stat. Începînd cu 1 ianuarie 2007, această producţie va constitui nu mai puţin de 70 %, iar din 1 ianuarie 2010, nu mai puţin de 80%.

4) Serviciile de programe de cultură şi muzică difuzate în orele de maximă audienţă vor cuprinde producţie autohtonă în proporţie de cel puţin 60% din volumul săptămînal rezervat transmisiunii genului respectiv de producţie audiovizuală.

5) Fragmentele de emisiuni transmise în alte limbi vor fi însoţite de traducere în limba de stat (dublare, sonorizare sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică emisiunilor de studiere a limbilor străine şi valorificării clipurilor muzicale.

6) În cazul în care radiodifuzorul va prezenta emisiunea în o altă limbă decît cea de stat, limba emisiunii se va indica în programul de emisiuni publicat.

7) Filmele artistice şi cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrîndu-se coloana sonoră originară, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat.

8) La crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat.

9) În localităţile în care reprezentanţii unei minorităţi naţionale constituie majoritatea populaţiei, radiodifuzorii locali şi regionali vor asigura difuzarea unor programe în limba de stat în proporţie de nu mai puţin de 20% din serviciul de programe. Activitatea în domeniul lingvistic a companiei "Teleradio Găgăuzia" va fi reglementată de asemenea de autorităţile abilitate ale U.T.A.Găgăuzia.

10) Radiodifuzorii sînt obligați să respecte normele ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii de stat.

Articolul 13.

Accederea consumatorului de programe evenimentele de importanţă majoră

4)
Accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea acestora, din contul radiodifuzorului, în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe.

Articolul 29.

Condiţiile retransmisiei serviciilor de programe

4)
În localităţile în care reprezentanţii unei naţionalităţi sau etnii reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii de servicii, titulari ai autorizaţiei de retransmisie, vor asigura şi retransmisia serviciilor de programe în limba minorităţii respective.

Articolul 41.

Obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului

1)
În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:

a) supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;

e) protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale, neadmițind utilizarea limbajului sexist;

Code de l'audiovisuel (2006)

Article 6

Garantir la moralité et assurer la protection des mineurs

1) Il est interdit au radiodiffuseur de diffuser des programmes contenant toute forme d'incitation à la haine pour des raisons de race, de religion, de nationalité, de sexe. L'usage d'un langage sexiste et d'images violentes et dégradantes de femmes et d'hommes est interdite.

Article 9

Réception gratuite des services des programmes

1) Le présent code reconnaît et garantit le droit de toute personne de recevoir librement les services d'émissions offertes au public par les radiodiffuseurs relevant de la juridiction de la république de Moldavie et des États membres de l'Union européenne et de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, conformément aux conditions techniques et établies par les diffuseurs et les distributeurs de services. Les gestionnaires de fonds de location de toute nature n'empêcheront pas la prestation de services d'émissions de qualité aux locataires par les distributeurs de services.

2) La diffusion et la retransmission de services d'émissions payants ne peuvent être effectuées que sur la base d'un contrat conclu avec le consommateur d'émissions, conformément à la législation en vigueur. Les distributeurs de services assureront la création de forfaits d'émissions sur des critères non discriminatoires et à des prix abordables pour diverses catégories de population.

2.1) Afin d'assurer la sécurité de l'information de l'État, les radiodiffuseurs et les distributeurs de services sont autorisés à diffuser des émissions de télévision et de radio à contenu informatif, informatif-analytique, militaire et politique, qui sont produites par les États membres de l'Union européenne ou par les États-Unis ou par le Canada, ainsi que par les États qui ont ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 11

Protéger le patrimoine linguistique et culturel-national


1) Lors de l'élaboration de la stratégie de couverture territoriale avec les services des programmes, le Conseil de coordination de l'audiovisuel tiendra compte de
la spécificité linguistique aux niveaux national et local, et veillera à ce qu'à partir du 1er janvier 2010, au moins 70% du nombre de fréquences soient offerts aux services des programmes transmis dans la langue officielle. Cette disposition ne s'applique pas à l'usage des pièces musicales.

2) À compter du 1er janvier 2010, au moins 80% du volume des services des programmes des radiodiffuseurs constituera une production propre, nationale et des œuvres européennes, dont 50% seront diffusées aux heures de grande écoute.

3) Jusqu'au 1er janvier 2007, la production propre et locale à caractère informatif et analytique diffusée par le diffuseur ne sera pas inférieure à 65%
dans la langue officielle. À compter du 1er  janvier 2007, cette production constituera pas moins de 70%, et à partir du 1er  janvier 2010, pas moins de 80%.

4) Les services de programmes culturels et musicaux diffusés aux heures d'écoute maximale comprendront la production locale à hauteur d'au moins 60% du volume hebdomadaire réservé à la transmission du genre respectif de production audiovisuelle.

5) Les extraits d'émissions diffusés
dans d'autres langues doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle (doublage, son ou sous-titrage). Cette disposition ne s'applique pas aux émissions d'études linguistiques et à l'usage de vidéoclips.

6) Si le diffuseur présente le programme
dans une autre langue que la langue officielle, la langue de l'émission doit être indiquée dans l'émission diffusée.

7) Les films artistiques et les documentaires doivent être présentés avec un doublage ou un sous-titrage, en conservant la bande originale, et les films pour enfants seront doublés ou sonorisés
dans la langue officielle.

8) Lors de la création d'offres d'émissions pour la retransmission, les distributeurs de services doivent donner la priorité aux services des programmes réalisés dans la langue officielle.

9) Dans les localités où les représentants d'une minorité nationale constituent la majorité de la population, les radiodiffuseurs locaux et régionaux doivent assurer la diffusion de certaines émissions
dans la langue officielle à hauteur d'au moins 20% du service des programmes. L'activité linguistique de la société "Teleradio Gagauzia" sera également réglementée par les autorités compétentes de l'UTA de Gagauzie.

10) Les diffuseurs sont tenus de respecter les normes orthographiques, orthoépiques, morphologiques et syntaxiques
de la langue officielle.

Article 13

Accès aux événements d'émissions destinées aux consommateurs d'une importance majeure

4)
L'accès des personnes malentendantes (sourdes) à des émissions télévisées d'une importance majeure et d'actualité est garanti par leur interprétation au nom du radiodiffuseur
dans la langue des signes pour au moins 20 minutes du temps d’émission quotidien du service des programmes.

Article 29

Conditions de retransmission des services des programmes

4)
Dans les localités où les représentants d'une nationalité ou d'une ethnie représentent un poids supérieur à 20%, les distributeurs de services, titulaires de l'autorisation de retransmission, doivent également assurer la retransmission des services des programmes
dans la langue minoritaire concernée.

Article 41

Obligations du Conseil de coordination de l'audiovisuel

1)
En sa qualité de garant de la défense de l'intérêt public dans le domaine de la communication audiovisuelle sur les principes démocratiques et des droits du consommateur de programmes, le Conseil de coordination de l'audiovisuel est tenu d'assurer:

a) la supervision du respect de l'expression pluraliste des idées et des opinions dans les émissions diffusées par les radiodiffuseurs sous la juridiction de la république de Moldavie;

e) la protection de l'espace de l'information, du patrimoine linguistique et culturel-national, y compris la culture et les langues des minorités nationales et en n'admettant pas l'usage d'un langage sexiste;

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde