Monténégro

Monténégro

Loi sur les droits et libertés des minorités

(2006-2011)

En vigueur

Le titre original de la présente loi est le suivant : Zakon o manjinskim pravima i slobodama, dans la version monténégrine en alphabet latin; il existe aussi une version en cyrillique (Закон о мањинским правима и слободама). Cette loi a été publiée pour la première fois dans le Journal officiel de la République du Monténégro, n° 31, du 12 mai 2006; la loi a été modifiée et adoptée (n° 2) le 12 janvier 2011. La version de 2006 abrogeait la loi de 2004: Loi sur l'exercice des droits et libertés des minorités nationales et ethniques au Monténégro.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Crna Gora, u skladu sa Ustavom, potvrĎenim i objavljenim meĎunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima meĎunarodnog prava, obezbjeĎuje manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim pripadnicima, zaštitu ljudskih prava i sloboda garantovanih svim graĎanima, kao i zaštitu posebnih manjinskih prava i sloboda.

Član 2

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice, u smislu ovog zakona, je svaka grupa državljana Crne Gore, brojčano manja od ostalog preovlaĎujućeg stanovništva, koja ima zajedničke etničke, vjerske ili jezičke karakteristike, različite od ostalog stanovništva, istorijski je vezana za Crnu Goru i motivisana je željom za iskazivanjem i očuvanjem nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Član 3

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica mogu da ostvaruju svoja prava i uživaju slobode pojedinačno ili u zajednici sa drugima.

Član 4

1) Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica ravnopravni su sa drugim državljanima i uživaju jednaku zakonsku zaštitu.

2) Protivzakonita je i kažnjiva svaka povreda prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 5

Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama i njihovim pripadnicima, pored prava predviĎenih opšte prihvaćenim meĎunarodnim pravilima i ratifikovanim meĎunarodnim ugovorima, ovim zakonom obezbjeĎuje se puno uživanje prava koja ne mogu biti manja od dostignutih, pod jednakim uslovima u cilju obezbjeĎivanja njihove stvarne jednakosti sa ostalim državljanima.

Član 6

1) Crna Gora s drugim državama zaključuje meĎunarodne sporazume o zaštiti prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

2) Prilikom zaključivanja meĎunarodnih sporazuma iz stava 1 ovog člana, Crna Gora će se zalagati da se njima stvaraju i unapreĎuju uslovi potrebni za održavanje, razvijanje i zaštitu nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Član 7

1) Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju manjinske politike.

2) U cilju obezbjeĎivanja uslova za nesmetano uživanje i njegovanje nacionalnih ili etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, državni organi su dužni da, u skladu sa Strategijom manjinske politike, preduzimaju odgovarajuće mjere.

3) Strategijom iz stava 1 ovoga člana posebno će se definisati mjere za sprovoĎenje ovog zakona i unapreĎivanje uslova života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i unapreĎenje mjera i aktivnosti, kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.

CHAPITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1er

Le Monténégro, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et publiés et aux règles généralement acceptées du droit international, offre aux peuples minoritaires et aux autres communautés nationales minoritaires, c'est-à-dire à leurs membres, la protection des droits de l'homme et des libertés garantis à tous les citoyens, ainsi que la protection des droits et libertés particuliers des minorités.

Article 3

Les membres des peuples minoritaires et autres communautés nationales minoritaires peuvent exercer leurs droits et jouir des libertés individuellement ou en communauté avec d'autres.

Article 4

1)
Les membres des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires sont égaux aux autres citoyens et bénéficient d'une protection juridique égale.

2) Toute violation des droits des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires est illégale et passible de sanctions.

Article 5

Pour les peuples minoritaires et autres communautés nationales minoritaires et leurs membres, en plus des droits prévus par les règles internationales généralement acceptées et les traités internationaux ratifiés, la présente loi garantit la pleine jouissance de droits qui ne peuvent être inférieurs à ceux atteints, dans des conditions d'égalité afin d'assurer leur égalité réelle avec les autres citoyens.

Article 6

1) Le Monténégro conclut des accords internationaux avec d'autres pays sur la protection des droits des membres des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

2) Lorsqu'il conclut des accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, le Monténégro s'efforce de créer et d'améliorer les conditions nécessaires au maintien, au développement et à la protection de l'identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

Article 7

1) Le gouvernement du Monténégro (ci-après: le Gouvernement) adopte la Stratégie pour la politique des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

2) Afin de fournir les conditions nécessaires à la jouissance et au développement sans entraves des particularités nationales ou ethniques des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres, les organismes de l'État sont tenus de prendre des mesures appropriées, conformément à la Stratégie pour la politique des peuples minoritaires et autres communautés nationales minoritaires.

3) La Stratégie visée au paragraphe 1 du présent article définit spécifiquement des mesures pour la mise en œuvre de la présente loi et l'amélioration des conditions de vie des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires, et l'amélioration des mesures et des activités, ainsi qu'une plus grande intégration des Roms dans la vie sociale et politique du Monténégro.

II. PRAVA I SLOBODE MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

Član 8

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo izražavanja, čuvanja, razvijanja, prenošenja i javnog ispoljavanja nacionalnog, etničkog, kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta, kao dijela njihove tradicije.

2) Crna Gora će razvijati i unapreĎivati izučavanje istorije, tradicije, jezika i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

3) U skladu sa ovim zakonom i prihvaćenim meĎunarodnim obavezama, nadležni organi obezbjeĎuju zaštitu kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.

Član 9

1) U cilju očuvanja i razvoja nacionalnog ili etničkog identiteta, manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da osnivaju ustanove, društva, udruženja i nevladine organizacije u svim oblastima društvenog života.

2) U finansiranju organizacija iz stava 1 ovog člana učestvuje i Crna Gora, u skladu sa materijalnim mogućnostima.

Član 10

1) Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo da se samostalno i slobodno nacionalno odreĎuju, pravo na slobodan izbor i korišćenje ličnog i porodičnog imena i imena svoje djece, kao i pravo na upisivanje tih imena u matične knjige i lična dokumenta na svom jeziku i pismu.

2) Pravo na naziv i upis naziva na jeziku i pismu manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice mogu koristiti i organizacije iz člana 9 ovog zakona.

Član 11

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma.

2) U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima poslednjeg popisa, u službenoj upotrebi je i jezik tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

3) Službena upotreba jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 2 ovog člana, podrazumijeva naročito: korišćenje jezika u upravnom i sudskom postupku i u voĎenju upravnog i sudskog postupka, kod izdavanja javnih isprava i voĎenje službenih evidencija, na glasačkom listiću i drugom izbornom materijalu i u radu predstavničkih tijela.

4) Na teritorijama lokalne samouprave iz stava 2 ovog člana imena organa koji vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, naziv naseljenih mjesta, trgova i ulica, ustanova, poslovnih i drugih firmi i toponima ispisuju se i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 12

1) Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama i njihovim pripadnicima obezbjeĎuje se sloboda informisanja na nivou standarda koji su sadržani u meĎunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama.

2) Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo na slobodno osnivanje medija i nesmetan rad zasnovan na: slobodi izražavanja mišljenja, istraživanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija, slobodnom pristupu svim izvorima informacija, zaštiti čovjekove ličnosti i dostojanstva i slobodnom protoku informacija.

3) Nadležni upravni i programski organi medija čiji je osnivač Crna Gora obezbjeĎuju odgovarajući broj časova radi emitovanja informativnog, kulturnog, obrazovnog, sportskog i zabavnog programa na jezicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, kao i programske sadržaje koji se odnose na život, tradiciju i kulturu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i obezbjeĎuju finansijska sredstva za finansiranje tih programskih sadržaja.

4) Sadržaji koji se odnose na život, kulturu i identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica emituju se najmanje jednom mjesečno, na službenom jeziku, preko javnih servisa.

5) Crna Gora može, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, obezbijediti prevoĎenje (titlovanje) programa sa manjinskih jezika na službeni jezik.

6) Vlada može preduzimati i podsticajne mjere da se u okviru i drugih radio i televizijskih programa obezbijedi emitovanje programskih sadržaja iz stava 3 ovog člana.

Član 13

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju prava na školovanje na svom jeziku i na odgovarajuću zastupljenost svog jezika u opštem i stručnom obrazovanju, u zavisnosti od broja učenika i finansijskih mogućnosti Crne Gore.

2) Prava iz stava 1 ovog člana ostvaruju se u svim stepenima vaspitanja i obrazovanja.

3) Prava iz stava 1 ovog člana ostvaruju se kroz posebne škole ili posebna odjeljenja u redovnim školama.

4) Nastava se izvodi u cjelosti na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

5) Kada se nastava izvodi na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavezno se uči službeni jezik i pismo.

6) Učenici i studenti koji ne pripadaju manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama mogu da uče jezik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa kojom zajedno žive.

Član 14

Odjeljenje sa nastavom na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica može se osnivati i za manji broj učenika od broja utvrĎenog za rad te ustanove, a koji ne može biti manji od 50% broja učenika predviĎenih zakonom.

II. DROITS ET LIBERTÉS DES PEUPLES MINORITAIRES ET DES AUTRES COMMUNAUTÉS NATIONALES MINORITAIRES ET DE LEURS MEMBRES

Article 8

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit d'exercer, de préserver, de développer, de transmettre et d'exprimer publiquement leur identité nationale, ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, dans le cadre de leur tradition.

2) Le Monténégro développera et encourage l’étude de l’histoire, de la tradition, de la langue et de la culture des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires.

3) Conformément à la présente loi et aux obligations internationales acceptées, les autorités compétentes doivent assurer la protection du patrimoine culturel des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres.

Article 9

1) Afin de préserver et de développer l'identité nationale ou ethnique, les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit de créer des institutions, des sociétés, des associations et des organisations non gouvernementales dans tous les domaines de la vie sociale.

2) Le Monténégro participe également au financement des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, selon les possibilités matérielles.

Article 10

1) Les membres des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires ont le droit de se déterminer indépendamment et librement, le droit de choisir et d'employer librement les noms personnels et les noms de famille, et les noms de leurs enfants, ainsi que le droit d'enregistrer ces noms dans des registres et documents personnels dans leur langue et leur alphabet.

2) Le droit de nommer et d'écrire des noms dans la langue et l'alphabet des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires peut également être utilisé par les organisations visées à l'article 9 de la présente loi.

Article 11

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit d'employer leur langue et leur alphabet.

2)  Dans les unités d'autonomie locale dans lesquelles les membres des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires constituent la majorité ou une partie significative de la population, selon les résultats du dernier recensement, la langue de ces peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires doit être d'usage officiel.

3) L'usage officiel des langues des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires, au sens du paragraphe 2 du présent article, comprend notamment l'emploi des langues dans la procédure administrative et judiciaire et dans le déroulement de la procédure administrative et judiciaire, dans l'émission des actes publics et la tenue des registres officiels, sur les bulletins de vote et autres documents, ainsi que dans les activités des organismes représentatifs.

4) Dans les territoires d'autonomie locale visés au paragraphe 2 du présent article, les noms des organismes exerçant l'autorité publique, le nom de l'unité d'autonomie locale, le nom des localités, des places et des rues, des institutions, des entreprises et autres entreprises et des toponymes doivent être écrits dans la langue et l'écriture des peuples minoritaires et autres communautés nationales minoritaires.

Article 12

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres bénéficient de la liberté d'information concernant les normes contenues dans les documents internationaux sur les droits de l'homme et les libertés.

2) Les membres des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires ont le droit au libre établissement des médias et à un travail sans entrave fondé sur la liberté d'expression, la recherche, la collecte, la diffusion, la publication et la réception d'informations, le libre accès à toutes les sources d'information, la protection de la personnalité et de la dignité humaine et la libre circulation de l'information.

3) Les organismes de l'administration et de la programmation compétents des médias créés par le Monténégro doivent consacrer un nombre d'heures suffisant à la diffusion d'émissions d'information, de culture, d'éducation, de sport et de divertissement dans les langues des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres, ainsi que des programmes liés à la vie, la tradition et la culture des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires et fournir des ressources financières pour financer le contenu de ces programmes.

4) Le contenu lié à la vie, à la culture et à l'identité des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires est diffusé au moins une fois par mois, dans la langue officielle, par les services publics.

5) Le Monténégro peut, en fonction de ses capacités matérielles, assurer la traduction (sous-titrage) des émissions dans les langues des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires vers la langue officielle.

6) Le gouvernement peut également prendre des mesures incitatives pour assurer la diffusion du contenu des programmes visés au paragraphe 3 du présent article dans d'autres programmes de radio et de télévision.

Article 13

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont droit à un enseignement dans leur propre langue et à une représentation appropriée de leur langue dans l'enseignement général et professionnel, en fonction du nombre d'étudiants et des capacités financières du Monténégro.

2) Les droits visés au paragraphe 1 du présent article sont exercés à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.

3) Les droits visés au paragraphe 1 du présent article sont exercés dans les écoles spéciales ou les classes spéciales des écoles ordinaires.

4) Les cours sont donnés entièrement dans la langue des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

5) Lorsque l'enseignement est donné dans la langue des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires, la langue officielle et l'alphabet doivent être enseignés.

6) Les élèves et les étudiants n'appartenant pas à des minorités peuvent apprendre la langue des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires avec lesquelles ils vivent ensemble.

Article 14

Une classe avec un enseignement dans la langue et l'alphabet des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires peut être créée pour un nombre d'étudiants inférieur au nombre déterminé pour les travaux de cet établissement, qui ne peut être inférieur à 50% du nombre d'élèves prévu par la loi.

Član 15

1) Predmetni programi za potrebe obrazovanja iz člana 13 stav 1 ovog zakona sadrže teme iz oblasti istorije, umjetnosti, književnosti, tradicije i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

2) Prije usvajanja predmetnih programa koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Savjet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica daje mišljenje nadležnom organu za usvajanje predmetnih programa.

3) Obrazovni program u ustanovama i školama sa nastavom na službenom jeziku sadrži teme iz maternjeg jezika i književnosti, istorije, umjetnosti i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i druge sadržaje koji pospješuju meĎusobnu toleranciju i suživot.

4) Na teritorijama gdje je i jezik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u službenoj upotrebi, obrazovni program u ustanovama na službenom jeziku može da sadrži i mogućnost učenja jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 16

1) Za potrebe obrazovanja na jeziku odnosne manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu člana 13 stav 1 ovog zakona, u okviru visokog obrazovanja mogu se obezbijediti katedre, fakulteti ili instituti radi obrazovanja vaspitača, učitelja i nastavnika na jeziku tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

2) Radi djelotvornog učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Crna Gora može pospješivati meĎunarodnu obrazovnu, naučnu i tehničku saradnju, u cilju omogućavanja da pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica studiraju u inostranstvu na maternjem jeziku i da se tako stečene diplome priznaju, u skladu sa zakonom.

Član 17

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da osnivaju vaspitno-obrazovne ustanove.

2) Finansiranje ustanova iz stava 1 ovog člana obaveza je osnivača.

Član 18

1) Vaspitni i obrazovni rad u školskoj ustanovi ili posebnom odjeljenju redovne škole sa nastavom na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavljaju nastavnici iz reda tog manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji imaju aktivno znanje jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih
nacionalnih zajednica, odnosno nastavnici koji nijesu iz reda odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a imaju aktivno znanje jezika i pisma tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

2) Direktor školske ustanove koju osniva Crna Gora ili opština sa nastavom na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana bira se u skladu sa zakonom.

3) Nadležni organ državne uprave dužan je da prije izbora lica iz stava 2 ovoga člana dobije mišljenje Savjeta tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 19

Radi punog uživanja manjinskih prava, Univerzitet Crne Gore, na predlog Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, može svake školske godine upisati odreĎeni broj studenata, pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa aktom Univerziteta.

Član 20

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu nacionalnih simbola, u skladu sa zakonom.

Član 21

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da obilježavaju značajne datume, dogaĎaje i ličnosti iz svoje tradicije i istorije.

Član 22

1) Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo da se slobodno udružuju, u skladu sa zakonom i načelima meĎunarodnog prava o slobodi udruživanja.

2) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na ispoljavanje svojih interesa, djelotvorno učešće u vršenju vlasti i u javnoj kontroli vlasti.

3) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici mogu, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, saraĎivati sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 22a

Autentična zastupljenost manjinskog naroda čiji je jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima oni čine značajan dio stanovništva obezbjeĎuje se shodno principu afirmativne akcije, u skladu sa izbornim zakonodavstvom.

Article 15

1) Les programmes des matières pour les besoins de l'éducation visés au paragraphe 1 de l'article 13 de la présente loi doivent comprendre des disciplines dans le domaine de l'histoire, de l'art, de la littérature, de la tradition et de la culture des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires.

2) Avant l’adoption des programmes en cause exprimant la spécificité des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires, le Conseil des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires doit donner un avis aux autorités compétentes pour l’adoption des programmes en cause.

3) Le programme pédagogique dans les institutions et les écoles avec des classes dans la langue officielle contient des disciplines de la langue maternelle et de la littérature, l’histoire, l’art et la culture des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires et d’autres contenus qui favorisent la tolérance mutuelle et la coexistence.

4) Dans les territoires où la langue des minorités et d’autres communautés nationales minoritaires est d'usage officiel, le programme pédagogique dans les institutions de langue officielle peut également contenir la possibilité d’apprendre la langue des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires.

Article 16

1) Aux fins de l’éducation dans la langue des minorités apparentées et d’autres communautés nationales minoritaires, en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 13 de la présente loi, dans l'enseignement supérieur, des départements, des facultés ou des instituts peuvent être prévus pour la formation d'éducateurs et d'enseignants dans la langue de ces peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

2) Pour la participation effective des minorités et des autres communautés nationales minoritaires, le Monténégro peut faciliter la coopération internationale en matière d’éducation, de science et de technique, afin de permettre aux membres des minorités et aux autres communautés nationales minoritaires d’étudier à l’étranger dans leur langue maternelle et d’obtenir ainsi des diplômes, conformément à la loi.

Article 17

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit de fonder des établissements d’enseignement.

2) Le financement des institutions à partir du paragraphe 1 de du présent article relève de la responsabilité du fondateur.

Article 18

1) Les activités pédagogiques dans une école ou un département particulier d'une école ordinaire offrant un enseignement dans la langue des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires doivent être effectuées par des enseignants de cette minorité et d'autres communautés nationales minoritaires qui ont une connaissance active de la langue des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires, c'est-à-dire des enseignants qui ne sont pas des peuples minoritaires respectifs et d’autres communautés nationales minoritaires, mais qui ont une connaissance active des langues et des alphabets de ces peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires.

2) Le directeur d’un établissement scolaire fondé par le Monténégro ou une municipalité ayant un enseignement des langues et l'alphabet d'une minorité et d’autres communautés nationales minoritaires qui répond aux exigences du paragraphe 1 de cet article est élu conformément à la loi.

3) Les autorités compétentes de l’administration de l’État sont tenues d’obtenir l’avis du Conseil de ces peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires avant l’élection des personnes conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 19

Pour la pleine jouissance des droits des minorités, l’Université du Monténégro, à la suggestion du Conseil des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires, peut inscrire chaque année un certain nombre d’étudiants, de membres de minorités et d’autres communautés nationales minoritaires, conformément à la loi de l’université.

Article 20

Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit d’utiliser des symboles nationaux, conformément à la loi.

Article 21

Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit de choisir de dates, des événements et des personnalités d'importance concernant leurs traditions et de leur histoire.

Article 22

1) Les membres des minorités et des autres communautés nationales minoritaires ont le droit de se déplacer librement, conformément à la loi et aux principes du droit international sur la liberté d’association.

2) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit d’exprimer leurs intérêts, leur participation effective à l’exercice du pouvoir et au contrôle public du gouvernement.

3) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres peuvent, afin de réaliser des intérêts communs, coopérer avec le gouvernement et les ONG au pays et à l’étranger.

Article 22a

La représentation exacte des peuples minoritaires dont la langue est d'usage officiel au Monténégro et dans d'autres communautés nationales minoritaires au Parlement du Monténégro et dans les assemblées des collectivités locales dans lesquelles ils constituent une partie importante de la population est assurée conformément au principe de l'action positive.

Član 23

Poništeni članak.

Član 24

Poništeni članak

Član 25

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne uprave.

2) O zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 1 ovog člana, staraju se nadležni organi zaduženi za kadrovska pitanja, u saradnji sa savjetima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 26

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na učešće u procesu donošenja i predlaganja odluka državnih organa koje su od interesa za ostvarivanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa zakonom.

2) Učešće iz stava 1 ovog člana sastoji se u konsultacijama, ispitivanjima javnog mnjenja, dijalogom i posebnim postupcima onih kojih se data odluka neposredno tiče.

Član 27

U jedinicama lokalne samouprave iz člana 11 stav 2 ovog zakona statut, odluka ili drugi opšti akti koje donose organi jedinice lokalne samouprave pišu se i objavljuju na službenom jeziku i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 28

U jedinicama lokalne samouprave u kojima većinu ili značajan dio stanovništva čine manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice, lokalna samouprava je dužna da, u okviru plana i programa za djelotvorno učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ili donošenjem posebnog plana i programa, preko savjeta odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, obezbijedi uslove za učešće manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u donošenju programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih planova, budžeta i opštih akata kojima se utvrĎuju prava i obaveze graĎana i uredi način i postupak učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u vršenju javnih poslova i da odredi organ koji sprovodi javnu raspravu po tim i drugim aktima.

Član 29

1) Ako poslanici izabrani shodno principu afirmativne akcije, a u skladu sa izbornim zakonodavstvom smatraju da predloženi akt ili propis bitno zadire u interese tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, o tome će podnosilac predloga i ti poslanici usaglašavati stavove.

2) Usaglašavanje, u smislu stava 1 ovog člana, odnosi se na:

- pitanja koja se odnose na promjene etničke strukture stanovništva suprotno članu 39 stav 1 ovog zakona;
- pitanja koja se odnose na sadržaje obrazovnih programa bez mišljenja Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- pitanja koja se tiču očuvanja jezičkog i nacionalnog identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 30

Prava iz čl. 9, 12, 13 i 17 ovog zakona ostvaruju se u skladu sa posebnim propisima.

Član 31

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da zasnivaju i održavaju slobodne i miroljubive odnose preko granice sa matičnim državama i sa sunarodnicima koji borave u drugim državama, posebno s onim sa kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički ili vjerski identitet.

2) Pravo iz stava 1 ovog člana ne može se ostvariti suprotno interesima Crne Gore.

Član 32

1) Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici mogu primati materijalnu i finansijsku pomoć od domaćih i stranih organizacija, fondacija i privatnih lica.

2) U slučaju finansijske ili druge materijalne pomoći udruženjima, ustanovama, društvima i nevladinim organizacijama manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz inostranstva, država može da obezbijedi odgovarajuće poreske i druge olakšice ili oslobaĎanje od carine, u skladu sa zakonom.

Article 23

Article invalidé.

Article 24

Article invalidé.

Article 25

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires ont droit à une représentation proportionnelle dans les services publics, parmi les autorités de l’État et les administrations locales.

2) La représentation des membres des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires, aux termes du paragraphe 1 du présent article, est assurée par les organismes compétents responsables des questions de personnel, en coopération avec les conseils des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires.

Article 26

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit de participer à la prise de décisions et aux décisions proposées par les organismes de l’État qui sont d’intérêt pour la réalisation des droits des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires, conformément à la loi.

2) La participation visée au paragraphe 1 du présent article comprend des consultations, des sondages d’opinion publique, un dialogue et des procédures spéciales des personnes directement concernées par la décision.

Article 27

Dans les unités d'autonomie locale visées au paragraphe 2 de  l'article 11 de la présente loi, les statuts, les ordonnances ou autres actes généraux adoptés par les organismes des unités d'autonomie locale sont rédigés et publiés dans la langue officielle et dans la langue et l'alphabet des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

Article 28

Dans les unités d'autonomie locale dans lesquelles la majorité ou une partie significative de la population est composée des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires, l'autonomie locale est tenue, dans le cadre du plan et du programme, de participer efficacement aux affaires publiques ou en adoptant un plan et un programme spéciaux les peuples minoritaires et autres communautés nationales minoritaires, en fournissant les conditions de la participation des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires à l'adoption des programmes de développement municipal, des plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, des budgets et des actes généraux déterminant les droits et obligations des citoyens et réglementent les modalités et la procédure de participation des minorités; d’autres communautés nationales minoritaires dans l’exécution des affaires publiques et de désigner un organisme qui organise des auditions publiques sur ces actes et d’autres.

Article 29

1) Si des députés sont élus conformément au principe de la discrimination positive, et conformément à la législation électorale, considèrent que la loi ou le règlement proposé affecte de manière significative les intérêts de ces peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires, l'auteur de la proposition et ces députés doivent harmoniser leurs propositions.

2) L'harmonisation, au sens du paragraphe 1 du présent article, vise:

- les questions liées aux changements dans la structure ethnique de la population contrairement à l'article 39, paragraphe 1 de la présente loi;
- les questions liées au contenu des programmes pédagogiques sans l'avis du Conseil des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires;
- les questions relatives à la préservation de l'identité linguistique et nationale des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

Article 30

Les droits conférés par les articles 9, 12, 13 et 17 de la présente loi sont mis en œuvre en conformité avec des règlements spéciaux.

Article 31

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres ont le droit d'établir et de maintenir des relations libres et pacifiques de l'autre côté de la frontière avec leur pays d'origine et avec leurs compatriotes résidant dans d'autres pays, en particulier avec ceux avec lesquels ils partagent une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

2) Le droit visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être exercé s'il est contraire aux intérêts du Monténégro.

Article 32

1) Les peuples minoritaires et les autres communautés nationales minoritaires et leurs membres peuvent recevoir une aide matérielle et financière de la part des organisations nationales et étrangères, des fondations et des particuliers.

2) Dans le cas d'une assistance financière ou matérielle aux associations, aux institutions, aux sociétés et aux organisations non gouvernementales des peuples minoritaires et d'autres communautés nationales minoritaires de l'étranger, l'État peut accorder des incitations ou exonérations fiscales appropriées ou une libération douanière, conformément à la loi.

Član 33

1) Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeĎenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

2) Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet.

3) Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se bira na period od četiri godine.

4) Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova.

5) Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkciji: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

6) Svoje članstvo u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice lica iz stava 5 ovog člana potvrĎuju izjavom o prihvatanju članstva.

7) Ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju se tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

8) Pravo učešća na elektorskoj skupštini ima svaki punoljetni graĎanin-pripadnik odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

9) Na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana i članovi organa političkih partija.

10) Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

11) Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice na elektorskoj skupštini.

12) Članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem, iz reda svojih članova.

13) Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut i poslovnik o svom radu kojim se ureĎuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.

14) Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeĎuju se u budžetu Crne Gore.

15) Nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice vrši Ministarstvo i nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore.

16) Savjeti manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice su dužni da, najmanje jednom godišnje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnesu Ministarstvu i nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore izvještaj o radu i finansijskom poslovanju.

Član 34

1) Evidenciju savjeta iz člana 33 ovog zakona vodi Ministarstvo.

2) Upisom u evidenciju savjet stiče svojstvo pravnog lica.

3) Obrazac i način voĎenja evidencije savjeta propisuje Ministarstvo.

4) Rješenje o upisu savjeta u evidenciju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Član 35

1) Savjet:

- predstavlja i zastupa manjinu;

- podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapreĎenje i razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;

- podnosi inicijativu predsjedniku Crne Gore da zakon kojim se narušavaju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika ne proglasi;

- učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija;

- daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

- predlaže upis odreĎenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore;

- pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se ureĎuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

- vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

2) O pitanjima o kojima raspravljaju organi državne vlasti i javne službe, a tiču se prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ostvaruje se potrebna saradnja sa Savjetom, radi izgradnje meĎusobnog povjerenja.

3) Državni i drugi organi će, u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative ili zahtjeva, u smislu stava 1 ovog člana, obavijestiti Savjet o preduzetim mjerama.

Član 36

1) Skupština Crne Gore, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond).

2) Aktom o osnivanju Fonda utvrĎuju se organi Fonda, mandat, nadležnosti i način njihovog rada i odlučivanja, sastav i broj članova organa upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

3) U organu upravljanja Fonda svaki savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima svog predstavnika.

Član 36a

1) Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora.

2) Sredstva iz stava 1 ovog člana rasporeĎuju se na:

- sredstva za rad Fonda i
- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

3) Sredstva iz stava 2 alineja 2 ovog člana raspodjeljuju se putem javnog konkursa na osnovu sljedećih kriterijuma:

- doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;
- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
- kredibiliteta podnosioca projekta.

4) Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 2 alineja 2 ovog člana imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Article 33

1) Afin de préserver leur identité nationale globale et d’améliorer leurs libertés et leurs droits, les individus membres d'une minoritaire ou d’autres ressortissants minoritaires et leurs membres peuvent établir le conseil de cette minorité ou d’une autre communauté nationale minoritaire.

2) Une minorité ou une autre communauté nationale minoritaire ne peut établir qu’un seul conseil.

3) Le conseil d’un peuple minoritaire ou d’une autre communauté nationale minoritaire est élu pour une période de quatre ans.

4) Le conseil d’une minorité ou d’une autre communauté nationale minoritaire compte au moins 17 membres.

5) Le Conseil des peuples minoritaires ou d'autres communautés nationales minoritaires se compose de membres par fonction: les députés et les membres du gouvernement issus des minorités respectives ou d'une autre communauté nationale minoritaire, des présidents de municipalités, des présidents d'assemblées municipales, des présidents de partis représentés à l’Assemblée du Monténégro, à l'assemblée municipale.

6) Leur appartenance au conseil d’un peuple minoritaire ou d’autres membres de la communauté nationale minoritaire visé au paragraphe 5 du présent article est confirmée par une déclaration d’acceptation de l’adhésion.

7) D’autres membres du conseil des minorités ou d’autres ressortissants minoritaires sont élus au scrutin secret, à l’assemblée électorale du peuple minoritaire ou d’une autre communauté nationale minoritaire.

8) Tout citoyen adulte membre du peuple minoritaire respectif ou de toute autre communauté nationale minoritaire a le droit de participer à l'assemblée électorale.

9) Les personnes visées au paragraphe 5 du présent article et les membres des organismes des partis politiques ne peuvent pas participer à l’assemblée électorale.

10) L’organisme d’administration de l’État responsable des droits des minorités (ci-après : le Ministère) émet des règles et des instructions pour l’élection des membres du conseil d’un peuple minoritaire ou d’une autre communauté nationale minoritaire.

11) Les règles visées au paragraphe 10 du présent article doivent contenir: le nombre de membres du conseil de la minorité ou d'une autre communauté nationale minoritaire, la convocation et le mode de travail de l'assemblée électorale, ainsi que le mode d'élection des membres de la minorité minoritaire ou d'un autre conseil de la communauté nationale minoritaire à l'assemblée électorale.

12) Les membres du conseil d'un peuple minoritaire ou d'une autre communauté nationale minoritaire élisent le président et le secrétaire du conseil au scrutin secret, parmi leurs membres.

13) Le Conseil des peuples minoritaires ou d'autres communautés nationales minoritaires adopte le budget, le statut et le règlement intérieur de ses travaux, qui règlent les questions importantes pour les travaux de ce conseil.

14) Des fonds pour financer les conseils d’un peuple minoritaire ou d’une autre communauté nationale minoritaire sont prévus dans le Budget du Monténégro.

15) Le ministère et l'organisme de travail compétent du Parlement du Monténégro contrôlent la légalité des travaux du conseil des minorités ou d'une autre communauté nationale minoritaire.

16) Les conseils des minorités ou d’autres communautés nationales minoritaires sont tenus, au moins une fois par an.

Article 34

1) Les registres des avis en vertu de l’article 33 de la présente loi sont conservés par le Ministère.

2) En s’inscrivant dans le registre, le conseil acquiert les biens d’une personne morale.

3) Le formulaire et la façon de tenir les registres des conseils sont prescrits par le Ministère.

4) La décision d’enregistrer des conseils est publiée au Journal officiel du Monténégro.

Article 35

1) Le Conseil :

- représente et soutient une minorité;

- soumet une proposition aux organismes nationaux, aux organismes gouvernementaux locaux et aux services publics pour la promotion et le développement des droits des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres;

- soumet au président du Monténégro une proposition visant à ne pas promulguer une loi qui viole les droits des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres;

- participe à la planification et à la création d’établissements d’enseignement;

- donne un avis sur les programmes en la matière qui expriment les particularités des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires;

- propose l’inscription d’un certain nombre d’étudiants à l’Université du Monténégro;

- lance une initiative visant à modifier les règlements et autres lois régissant les droits des membres des minorités et d’autres communautés nationales minoritaires;

- effectue d’autres activités conformément à la présente loi.

2) En ce qui a trait aux questions examinées par les autorités de l’État et les services publics concernant les droits des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres, la coopération nécessaire avec le Conseil est effectuée pour renforcer la confiance mutuelle.

3) L’État et d’autres organismes donnent leur avis au Conseil sur les mesures prises dans les 30 jours suivant le lancement de l’initiative ou des demandes, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 36

1) Le Parlement du Monténégro, afin de soutenir les activités importantes pour la préservation et le développement des spécialités nationales et ethniques des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres dans le domaine de l’identité nationale, culturelle, linguistique et religieuse, prévoit un fond pour la protection et la réalisation des droits des minorités dans ces domaines et dans d’autres (ci-après : le Fond).

2) La Loi sur la création du fond établit les organismes du Fond, le mandat, les compétences et la manière de leur travail et de leur prise de décision, la composition et le nombre de membres de l’organe directeur, ainsi que d’autres questions importantes pour le travail du Fond.

3) Dans l’organisme de gouvernance du Fond, tout conseil de minorités ou d’autres ressortissants minoritaires a un représentant.

Article 36a

1) Le Fond est financé par le Budget du Monténégro et d’autres sources.

2) Les fonds visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués :

- aux fonds pour le fonctionnement du Fond et
- au financement de projets de soutien aux activités prévues par le paragraphe 1 de l’article 36 de la présente loi.

3) Les fonds visés au paragraphe 2 du présent article sont distribués au moyen d’un concours public fondé sur les critères suivants :

- la contribution du projet à la préservation et au développement de l’identité nationale, culturelle, religieuse, linguistique et ethnique;
- la compatibilité du projet avec les documents publics stratégiques;
- la transparence et les possibilités de contrôle de la réalisation du projet;
- la crédibilité du demandeur.

4) Le droit de participer à un concours public pour l’allocation des fonds prévue au paragraphe 2 du présent article est détenu par des organisations non gouvernementales et d’autres personnes morales et naturelles dont les activités correspondent à des activités axées sur la préservation et le développement de caractéristiques nationales ou ethniques des minorités ou d’autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres dans le domaine de l’identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

 

III. ZAŠTITA PRAVA

Član 37

Zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obezbjeĎuju organi državne, odnosno lokalne uprave i sudovi.

Član 38

1) Ministarstvo predlaže Vladi politiku razvoja i zaštite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

2) Najmanje jednom godišnje Vlada podnosi Skupštini izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 39

1) Zabranjeno je preduzimanje mjera i aktivnosti kojim bi se promijenila struktura stanovništva na područjima na kojima žive pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a imaju za cilj ograničavanje zakonskih prava i sloboda.

2) Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija po bilo kom osnovu, pa i po osnovu rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porijekla, roĎenja ili sličnog statusa, vjeroispovijesti, političkog ili drugog ubjeĎenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

IIIa NADZOR

Član 39a

Nadzor nad sprovoĎenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Zakoni i drugi propisi kojima se utvrĎuju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika usaglasiće se sa ovim zakonom najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41

Statut i drugi opšti akti organa lokalne samouprave usaglasiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42

Propise za izvršavanje ovog zakona Ministarstvo će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42a

Pravila i uputstva za izbor članova savjeta donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42b

Savjeti osnovani na osnovu Pravila za prve izbore savjeta ("Službeni list RCG", br. 46/07) nastavljaju sa radom do osnivanja savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa ovim zakonom.

Član 43

Strategija manjinske politike donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44

Fond za manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice osnovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

III. PROTECTION DES DROITS

Article 37

La protection des droits des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires est assurée par les organismes et les tribunaux des gouvernements des États et des collectivités locales.

Article 38

1) Le Ministère proposera au gouvernement une politique de développement et de protection des droits des peuples minoritaires et d’autres communautés nationales minoritaires.

2) Au moins une fois par an, le gouvernement présentera à l’Assemblée un rapport sur le développement et la protection des droits des peuples minoritaires et des autres communautés nationales minoritaires.

Article 39

1) Il est interdit d'employer des mesures et des activités qui modifieraient la structure de la population dans les zones peuplées de membres de minorités et d’autres communautés nationales minoritaires, dans le but de limiter les droits et libertés juridiques.

2) Toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit, y compris la race, la couleur, le sexe, la nationalité, l'origine sociale, la naissance ou un statut similaire, la religion, les convictions politiques ou autres, le statut de propriété, la culture, la langue, l'âge et la santé mentale, est interdite ou un handicap physique.

III-a CONTRÔLE

Article 39a

Le contrôle de la mise en œuvre de la présente loi et des règlements promulgués en vertu de la présente loi est effectué par le Ministère.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

Les lois et les autres règlements déterminant les droits des minorités et des autres communautés nationales minoritaires et de leurs membres seront harmonisés avec la présente loi dans un délai de six mois au plus tard à partir de la date d’entrée en vigueur.

Article 41

Les statuts et d’autres actes généraux des organismes locaux d’autonomie doivent se conformer à la présente loi dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42

Les règlements d’application de la présente loi seront promulgués par le Ministère dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42a

Les règles et les instructions de sélection des membres du conseil seront établies dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42b

Les conseils créés sur la base des règles pour les premières élections des conseils (Journal officiel de la République du Monténégro, n° 46/07) continueront de fonctionner jusqu'à la création de conseils des peuples minoritaires ou d'autres communautés nationales minoritaires conformément à la présente loi.

Article 43

La stratégie politique sur les minorités sera adoptée dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur.

Article 44

Le fonds pour les minorités et les autres communautés nationales minoritaires sera créé dans les six mois suivant l’entrée en vigueur.

Article 45

La présente loi entre en vigueur le huitième jour à partir de la date de publication au Journal officiel du Monténégro.

Page précédente

 

Monténégro

Accueil: aménagement linguistique dans le monde