Royaume de Norvège

Norvège

Règlement du 20 avril 2005 n° 341
 sur la formation en norvégien
et en études sociales  pour les immigrants

Abrogé

Le règlement du 20 avril 2005, n° 341, était une application de la Loi concernant le programme d'initiation et de formation en norvégien pour les immigrants nouvellement arrivés (abrogée en 2020).

Forskrift 20. april 2005 nr. 341
 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 for nyankomne innvandrere

Artikkel 1.

Formål

Reglene i denne forskrift skal bidra til å sikre visse rettigheter og avklare forpliktelser til deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Forskriften skal videre bidra til å sikre forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet og effektiv framdrift for den enkeltes deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Artikkel 3.

Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

1) Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd, skal etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk dokumenteres, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd første punktum. Kommunen kan i vedtak om fritak fra plikt beslutte at fritaket også innebærer et bortfall av rett til opplæring. Personer som har tilstrekkelige kunnskaper i samisk, fritas fra plikt, men beholder sin rett til opplæring i 300 timer norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd annet punktum.

2) Med dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk menes her:

a) bestått språkprøve, eller
b) gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget, eller
c) gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
d) at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Artikkel 4.

Fritak fra plikt til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Personer som omfattes av plikt til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd, kan etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Personer som er fritatt fra plikten i medhold av denne bestemmelsen, beholder sin rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum.

Artikkel 5.

Opplæring ut over 300 timer

1) Overfor personer med rett til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, og som har gjennomført 300 timer, skal kommunen så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad blir framsatt treffe vedtak om tildeling av ytterligere gratis opplæring. Kommunen tildeler ytterligere opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor rammen av 2700 timer dersom vedkommende har behov for slik opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd. I vedtak om tildeling av ytterligere opplæring skal kommunen angi det antall timer opplæring som tildeles.

2) Vurderingen av personens behov for opplæring ut over 300 timer skal baseres på lærerens tilråding. Det foreligger behov for ytterligere opplæring når personen ikke har nådd målene for opplæringen etter læreplanen og vedkommendes individuelle plan, jf. introduksjonsloven § 19 første ledd.

3) Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for ytterligere opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd, annet punktum.

4) Når det antall timer som er tildelt etter første ledd er gjennomført, og personen på nytt søker om ytterligere opplæring, plikter kommunen å tilby slik opplæring etter kriteriene nevnt i andre og tredje ledd.

Artikkel 10.

Permisjon

1) Kommunen plikter å tilrettelegge opplæringen etter introduksjonsloven § 17 og § 18 for den enkelte når det oppstår et forhold som gjør at deltaker ikke kan følge opplæringstilbudet. Kun i de tilfeller der individuell tilpasning ikke er mulig, kan permisjon innvilges til deltaker med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første og annet ledd.

2) Søknad om permisjon skal være skriftlig, og årsaken til at det søkes permisjon skal dokumenteres.

3) Omfanget av permisjonen skal vurderes individuelt. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere, men innvilget permisjonstid gir ikke rett til forlengelse av fristen for gjennomføring av opplæringen, på henholdsvis tre og fem år, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum og § 18 annet ledd tredje punktum.

4) Adgangen til å gi permisjon gjelder kun i tilfellene som faller inn under § 11 til § 13 i denne forskriften.

5) Innvilget permisjon etter dette kapittelet regnes ikke som fravær etter § 6, § 7 og § 9 i denne forskriften.

Artikkel 12.

Permisjon ved egen eller barns sykdom

På grunnlag av legeerklæring har den enkelte deltaker som ved langvarig egen eller barns sykdom er forhindret fra å delta i tilrettelagt opplæring, etter søknad rett til permisjon fra deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Permisjon kan innvilges i inntil ett år.

Artikkel 13.

Permisjon ved fødsel og adopsjon

1)
Etter fødsel har foreldre som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, etter søknad rett til omsorgspermisjon. Permisjon kan innvilges i inntil ti måneder av barnets første leveår.

2) Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til omsorgspermisjon utøves av en annen som tar omsorgen for barnet dersom vedkommende selv er deltaker i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.

3) Tilsvarende gjelder ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.

Kapittel 6.

Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller

Artikkel 14.

Store omsorgsforpliktelser

For personer som på grunn av store omsorgsforpliktelser ikke har kunnet starte opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i henhold til hovedregelen, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd første punktum, inntrer rett og plikt til opplæring fra det tidspunktet vedkommende setter fram krav om deltakelse i opplæringen, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd fjerde punktum. [...]

Artikkel  15.

Tilbakeholdelse mot sin vilje

1)
For personer som mot sin vilje er blitt holdt tilbake fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap av ektefelle eller annet nærstående familiemedlem, inntrer rett og plikt til opplæring fra det tidspunktet vedkommende setter fram krav om deltakelse i opplæringen, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd, fjerde punktum.

2) Kommunen fatter vedtak om rett og plikt til opplæring etter vurdering av skriftlig søknad med dokumentasjon. Dokumentasjon på tilbakeholdelse kan være bekreftelse fra fastlege, krisesenter eller ansatt ved helsestasjon, sosialkontor eller lignende.

Artikkel 16.

Omfanget av rett og plikt når det gis utsatt start av opplæringen

1)
Dersom det fattes vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter § 14 og § 15 i denne forskriften, vil personen ha rett og plikt til slik opplæring i 300 timer i løpet av tre år fra det tidspunkt krav om slik opplæring settes fram.

2) Rett og plikt etter bestemmelsene i § 14 og § 15 inntrer dersom krav settes fram så lenge det særlige forholdet fortsatt er tilstede eller nylig har bortfalt. Rett og plikt til opplæring etter kapittelet her bortfaller senest ti år etter hovedregelen, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd første punktum.

3) Kommunens plikt til å tilby opplæring i inntil 3 000 timer gjelder i fem år fra det tidspunktet personen setter fram krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd.

Règlement du 20 avril 2005 n° 341
sur la formation en norvégien
et en études sociales pour les immigrants

Article 1er

But

Les dispositions du présent règlement vise à garantir certains droits et à clarifier les obligations des participants à la formation en norvégien et en études sociales après la loi d'introduction. Le règlement contribuera aussi à assurer la prévisibilité, la continuité, la sécurité et le progrès efficaces pour la participation de l'individu en formation norvégienne et en études sociales.

Article 3

Exemption de l'obligation de participer à la formation en norvégien en raison du manque de connaissance du norvégien ou du same

1)
Les personnes assujetties par l'article 17 de la
Loi d'initiation doivent, sur demande, être exemptées de l'obligation de participer à des études en norvégien et en études sociales s'il est établi une connaissance suffisante du norvégien ou du same, conformément à l'art. 17 de la Loi d'initiation, première phrase du paragraphe 4. La municipalité peut, par résolution concernant l'exemption du droit peut décider que celle-ci implique également la perte du droit à la formation. Les personnes qui ont une connaissance suffisante du same sont exemptées de ce droit, mais conservent leur droit à 300 heures de formation en langue norvégienne, conformément à l'art. 17 de la Loi d'initiation, deuxième phrase du paragraphe 4.

2) La preuve d'une connaissance suffisante du norvégien ou du same signifie:

a) avoir réussi l'examen sur la langue; ou
b) avoir terminé la formation en norvégien ou en same, conformément aux programmes des écoles primaires ou secondaires, et où la matière est notée; ou
c) avoir terminé ses études en norvégien ou en same à l'université ou au niveau du collège en Norvège ou à l'étranger, pour l'équivalent de 30 crédits; ou
d) le participant a satisfait aux conditions d'admission pour le norvégien ou le same à l'université ou au collège.

Article 4

Exemption de l'obligation de participer à la formation pour des raisons de santé ou d'autres raisons impératives

Les personnes assujetties par l'article 17 de la Loi d'initiation peuvent, sur demande, être exemptées de l'obligation de participer à des études en norvégien et en études sociales s'il est établi des motifs particuliers de santé ou d'autres motifs impératifs, conformément à l'art. 17 de la Loi d'initiation, troisième phrase du paragraphe 5.

Article 5

Formation au-delà de 300 heures

1) Pour les personnes ayant une formation adéquate, conformément aux paragraphes de l'art. 17 de de la Loi d'initiation, et qui ont complété 300 heures de cours, la municipalité doit, dès que possible et dans les trois mois suivant la réclamation ou demande a été introduite, prendre des décisions sur l'allocation de formation supplémentaire gratuite. La municipalité attribue une formation complémentaire en norvégien et en études sociales dans le cadre des 2700 heures, s'il est établi le besoin pour une telle formation, conformément à l'article 18 de la
Loi d'initiation, second paragraphe. Dans la décision sur l'allocation de formation supplémentaire, la municipalité a statué sur le nombre d'heures de formation qui lui sont confiées.

2) L'évaluation des besoins d'un individu pour une formation de plus de 300 heures doit être fondée sur la recommandation des enseignants. Il existe un besoin de formation supplémentaire lorsque l'individu n'a pas atteint les objectifs de la formation pour les programmes d'études pour son niveau individuel, conformément à l'article 19 de la
Loi d'initiation, premier paragraphe. 

3) La municipalité peut obliger quelqu'un à subir un examen afin de déterminer s'il existe un besoin de formation supplémentaire, conformément à l'article 18 de la
Loi d'initiation, second paragraphe,
deuxième phrase.

4) Lorsque le nombre d'heures allouées après la première étape est effectué, et que le candidat cherche à nouveau une formation additionnelle, la municipalité est tenue d'offrir cette formation en regard des critères mentionnés dans les deuxième et troisième paragraphes.

Article 10

Autorisation

1)
La municipalité est tenue d'organiser une formation pour les individus, en vertu des articles 17 et 18 de la
Loi d'initiation, lorsqu'il se produit des conditions qui ne permet pas au participant de suivre l'enseignement dispensé. Seulement dans le cas où l'adaptation personnelle n'est pas possible, une autorisation d'absence sera accordé au participant ayant le droit et l'obligation de participer à la formation en langue norvégienne, conformément à l'article 17 de la Loi d'initiation.

2) Toute demande d'autorisation doit être faite par écrit, ainsi que le motif pour lequel le demande a été faite.

3) L'importance du congé doit être considéré au cas par cas. Les participants peuvent à nouveau prendre gratuitement des heures de formation plus tard, mais ceux qui bénéficient d'une autorisation d'absence ne sont pas admissibles pour la prolongation du délai afin de terminer leur formation, soit durant trois à cinq ans, conformément au paragraphe 5 de l'article 17 de la
Loi d'initiation, troisième phrase, et au second paragraphe de l'article 18, troisième phrase.

4) Le droit d'accorder l'autorisation ne s'applique que dans les cas qui relèvent des articles 11 à 13 du présent règlement.

5) Le fait d'accorder un congé en vertu du présent chapitre n'est pas considéré comme une absence, selon les termes des articles 6, 7 et 9 du présent règlement.

Article 12

Autorisation d'absence pour leurs enfants ou la maladie

Sur la base d'un certificat médical, le participant qui, pour des raisons de maladie prolongée ou à cause des enfants, est empêché de prendre part à la formation adaptée, peut, sur demande, être dispensé de cette formation en langue norvégienne et en études sociales. L'autorisation ne peut être accordée que pour un maximum d'une année.


Article 13

Autorisation pour une naissance ou une adoption

1) Après la naissance d'un enfant, les parents impliqués dans la formation en langue norvégienne et en études sociales ont le droit, sur demande, à un congé parental. Celui-ci peut être accordé jusqu'à dix mois de la première année de vie du bébé.

2) Lorsque ce ne sont pas les parents qui s'occupent de l'enfant, le droit au congé parental est exercé par une autre personne qui prend soin de l'enfant, si celle-ci est elle-même participante à la formation en langue norvégienne et en études sociales, conformément au chapitre 4 de la
Loi d'initiation.

3) La même mesure s'applique pour une adoption si l'enfant a moins de 15 ans.

Chapitre 6

Commencement tardif de la formation dans des cas particuliers

Article 14

Obligations élevées de soins

Pour les personnes qui, en raison d'obligations élevées de soins, n'ont pas été en mesure de commencer leur formation en langue norvégienne et en études sociales en vertu de la règle générale, conformément au paragraphe 5 de l'article 17 la
Loi d'initiation, première phrase, le droit et l'obligation de participer à la formation linguistique s'appliquent à partir du moment où sont établies les exigences relatives à participation à cette formation, conformément au paragraphe 5 de l'article 17 de la Loi d'initiation, quatrième phrase. [...]

Article 15

Réclusion contre leur gré

1
) Pour les personnes qui, contre leur volonté, ont été écartées de la formation en langue norvégienne et en études sociales à cause de leur conjoint ou d'un autre membre de leur famille proche, le droit et l'obligation de participer à la formation linguistique s'appliquent à partir du moment où sont établies les exigences relatives à participation à cette formation, conformément au paragraphe 5 de l'article 17 de la
Loi d'initiation, quatrième phrase.

2) L'autorité municipale prend les décisions concernant le droit et l'obligation de participer après avoir examiné la demande écrite et des documents pertinents. Ces documents confirmant  la réclusion peut correspondre à une confirmation de la part du médecin, d'un employé du centre de santé ou d'un centre social, d'un locateur ou un responsable similaire.

Article 16

Champ d'application des droits et obligations après un commencement différé de formation

1)
Si une décision est prise sur le droit et l'obligation de participer à la formation en langue norvégienne selon les termes des articles 14 et 15 du présent règlement, l'individu concerné a le droit et l'obligation de poursuivre sa formation durant 300 heures dans un délai de trois ans à compter de la date où la formation a commencé.

2) En vertu des dispositions des articles 14 et 15, le droit et l'obligation demeurent valides si les conditions énoncées pour la participation particulières sont encore présentes ou ont récemment pris fin. Le droit et l'obligation de participer à la formation linguistique, en vertu du présent chapitre, sont valides au plus tard dix ans après le présent règlement, conformément au paragraphe 5 de l'article 17 de la Loi d'initiation, première phrase.

3) L'obligation de la municipalité d'offrir une formation pour un maximum de 3 000 heures est valide pour cinq ans à compter de la date où l'individu s'inscrit pour une demande de formation en langue norvégienne, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi d'initiation.

  Page précédente

Norvège

Accueil: aménagement linguistique dans le monde