Royaume de Norvège

Norvège

Loi sur les toponymes

(Lov om stadnamn)

2005

La présente version française de la Loi sur les toponymes est une traduction de la version norvégienne. Cette loi prévoit les modalités dans l'emploi des toponymes multilingues, notamment des règles pour déterminer l'orthographe des noms de lieux dans un contexte public. La loi veut obliger les citoyens et les personnes morales à employer les différentes dénomination et, pour ce faire, elle détermine les langues concernées et fixe la procédure de recours contre les décisions prises. Par exemple, dans les zones où le same et le kvène sont parlés, ces langues doivent être employées par les pouvoirs publics, donc sur les cartes géographiques, les panneaux et dans les registres, etc. Ainsi, Porsanger est une municipalité dans la partie septentrionale de la Norvège, qui a trois appellations officielles: Porsanger (norvégien); Porsángu (same) et Porsanki (kvène).

Lov om stadnamn

Som vedtatt 18 mars 2005

Artikkel 1.

Formål og verkeområde

1) Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

2) Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.

3) Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen. Departementet kan i særskilte tilfelle gi forskrift om at lova skal gjelde når selskap som det offentlege ikkje eig fullt ut, skal bruke stadnamn.

4) Lova gjeld ikkje for Svalbard, Jan Mayen og dei norske bilanda, den norske kontinentalsokkelen og Noregs økonomiske sone.

Artikkel 2.

Definisjonar

I denne lova tyder:

a) stadnamn, namn på geografiske punkt, liner og område som kan kartfestast
b) gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til
c) bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer
d) nedervd stadnamn, stadnamn som munnleg eller skriftleg er overlevert frå tidlegare generasjonar
e) lokal talemålsform, den uttaleforma som er i allmenn bruk av folk som har tradisjonell tilknyting til staden, gjennom busetjing eller årviss næringsverksemd
f) rettskrivingsprinsipp, allmenne reglar for korleis lydar og lydkombinasjonar skal givast att i skrift.

Artikkel 3.

Namnevern og namnsetjing

1) Eit stadnamn kan som hovudregel ikkje takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime, når det

a) er i bruk som etternamn og er verna, eller
b) på annan måte er eit særeige namn, eller
c) av andre grunnar bør vernast.

2) Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på staden dersom ikkje særlege grunnar talar for det.

Artikkel 4.

Reglar om skrivemåten

1) Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk. For kvenske stadnamn skal skrivemåten følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp i finsk. Finske stadnamn på Austlandet kan tilpassast norske rettskrivingsprinsipp.

2) Når same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i primærfunksjonen som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten i dei andre funksjonane. To eller fleire skriftformer av same namn på same namneobjekt kan fastsetjast som sidestilte dersom eitt eller fleire av desse vilkåra er oppfylte:

a) det finst fleire uttalevariantar av namnet fordi lokaliteten har stor geografisk utbreiing, eller ligg i eit dialektalt eller administrativt grenseområde
b) to eller fleire skriftformer av namnet er vel innarbeidde
c) det er sterk lokal interesse for to eller fleire av formene.

Artikkel 5.

Fastsetjing av skrivemåten

1) Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av

a) offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd,
b) eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd,
c) lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn,
d) stadnamnkonsulentane når det gjeld stadnamn i deira område.

2) Kommunen gjer vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen gjer vedtak om skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.

3) Statens kartverk gjer vedtak om skrivemåten av andre stadnamn dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor same administrative område.

4) Er det tvil om kven som etter desse reglane skal fastsetje skrivemåten av eit stadnamn, kan spørsmålet leggjast fram for departementet til avgjerd.

Artikkel 6.

Nærmare om saksbehandlinga

1) Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Eigar eller festar har rett til å uttale seg i saker som gjeld bruksnamn. Eigar eller festar har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet. Synspunkta til eigaren skal tilleggjast særskild vekt. Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til. Før vedtak om skrivemåte blir gjort, skal namnekonsulentane gi tilråding om skrivemåten.

2) Saker som gjeld gards- og bruksnamn, skal eigar eller festar få tilsendt direkte. Saker som gjeld samiske eller kvenske stadnamn, skal dessutan sendast til lokale organisasjonar med særleg tilknyting til saka. I tillegg skal saka kunngjerast i minst to aviser som er alminneleg lesne på staden, eller gjerast kjend på annan høveleg måte. Saker som gjeld andre namn, skal kunngjerast på same måten.

3) Namnesak må reisast samtidig for parallellnamn på norsk, samisk og kvensk.

4) Med mindre anna er fastsett i lov eller i medhald av lov, gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel IV, V og VIII ikkje for saker etter lova her.

Artikkel 7.

Gjenopning

Ei sak kan bli gjenopna av dei som er nemnde i § 5 bokstav a til d, dersom det kjem til nye opplysningar. Nytt vedtak skal gjerast etter reglane i denne lova.

Artikkel 8.

Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn

1) Eigar eller festar kan fastsetje namn på eige bruk. Eigar eller festar har likevel ikkje rett til å endre eller byte ut bruksnamn som kjem inn under andre ledd, dersom ikkje særlege grunnar talar for det.

2) Skrivemåten av gardsnamn og bruksnamn som språkleg og geografisk fell saman med nedervde stadnamn, eller med andre stadnamn som etter reglane i denne lova eller i andre lover og forskrifter skal brukast av det offentlege, skal fastsetjast etter reglane i §§ 4 til 6.

3) Vedtak om skrivemåten av gardsnamn skal som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamn som er identisk med gardsnamnet, eller der gardsnamnet går inn som ein del av bruksnamnet.

4) For andre bruksnamn fastset eigar eller festar skrivemåten.

Artikkel 9.

Bruk av stadnamn

1) Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.

2) Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn.

3) Offentlege organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, skal halde fram med å bruke dei skriftformene som er i bruk av det offentlege når lova blir sett i verk, til det eventuelt blir gjort endringsvedtak.

Artikkel 10.

Klage

1) Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Offentleg organ har berre klagerett i saker som gjeld namn dei skal bruke i tenesta. Klageretten gjeld også vedtak gjorde av kommunar og fylkeskommunar. Klage skal grunngivast. Vedtak gjorde av Kongen og Stortinget kan ikkje påklagast. Feilbruk eller manglande bruk av stadnamn etter § 9 kan påklagast til overordna departement. Klage over manglande vedtak kan påklagast til klagenemnda.

2) Klager på andre vedtak enn dei som er gjorde av eit departement, skal behandlast av ei klagenemnd oppnemnd av Kongen. I klagesaker av prinsipiell karakter kan klagenemnda gi Norsk språkråd,1 Sametinget og departementet høve til å uttale seg.

3) Departement som gjer vedtak om skrivemåte, har plikt til å ta saka opp til ny avgjerd etter klage. Departementet skal i slike saker innhente tilråding frå klagenemnda.

4) For førebuinga av ei klagesak gjeld saksbehandlingsreglane i § 6 tilsvarande. Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI.

Artikkel 11.

Stadnamnkonsulentar

1) Departementet oppnemner stadnamnkonsulentar for norske og kvenske stadnamn. Sametinget oppnemner stadnamnkonsulentar for samiske stadnamn.

2) Namnekonsulentane skal gi rettleiing og råd om skrivemåten av stadnamn.

Artikkel 12.

Stadnamnregister

1) Det skal førast eit sentralt stadnamnregister.

2) Alle skriftformer som er endeleg fastsette, skal meldast til stadnamnregisteret av det organet som har gjort vedtaket.

3) Opplysningane i registeret er offentlege.

Artikkel 13.

Forskrift og unntak

1) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av lova.

2) Når særlege grunner talar for det, kan departementet i enkelttilfelle gjere unntak frå reglane i lova og forskrifta.

Artikkel 14.

Iverksetjing

Denne lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Loi sur les toponymes

Adoptée le 18 mars 2005

Article 1er

Objet et champ d'application

1) Le but de la présente loi est de protéger les noms géographiques en tant que patrimoine culturel, leur donner forme écrite qui soit pratique et utile, et de promouvoir la connaissance et l'emploi actif des noms.

2) La loi doit garantir la prise en compte des toponymes sames et kvènes, en conformité avec la législation nationale et les conventions et traités internationaux.

3) La loi s'applique lorsqu'un organisme de l'État, un comté ou une municipalité doit fixer les toponymes ou leur orthographe, ou les utiliser dans l'exercice de leurs fonctions. La loi s'applique également à l'emploi des toponymes dans les sociétés qui sont entièrement publiques ainsi que dans les manuels scolaires qui doivent être utilisés dans les écoles. Le Ministère peut, dans des cas particuliers, prendre des dispositions par règlement que la loi applique lorsque les sociétés qui ne sont pas entièrement publiques emploient des noms toponymes.

4) La présente loi ne s'applique pas à l'archipel du Svalbard, l'île Jan Mayen et les territoires sous la dépendance de la Norvège, ni au plateau continental norvégien ni à la zone économique de la Norvège.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient :

a. toponymes : noms géographiques de points, de lignes et de surfaces qui peuvent se présenter sur les cartes;
b. nom de la ferme: le nom de la superficie agricole complète dans laquelle un ou plusieurs numéros de cadastres sont liés;
c. nom de l'exploitation : nom d'une propriété avec ses propres numéros d'utilisateur fixes ou à bail en vertu d'un numéro de cadastre.
d. toponymes hérités : nom de lieu qui a été transmis oralement ou par écrit par les générations précédentes;
e. formes locales parlées : forme dialectale telle qu'elle est généralement prononcée par les gens qui ont des liens traditionnels dans le lieu, soit en tant que résidents ou grâce ;a une activité économique annuelle;
f.  principes actuels d'orthographe : règles générales sur la manière dont les sons et les combinaisons de sons sont reproduits par écrit.

Article 3

Protection des noms et des appellations

1) En règle générale un toponyme ne peut être en usage dans un endroit  où il ne fait pas traditionnellement partie lorsque:

a. il est employé comme nom de famille et est protégé, ou ;
b. il constitue ailleurs un nom distinctif;
c. il doit être protégé pour d'autres motifs.

2) Un toponyme hérité ne peut être remplacé par un nom sans tradition dans le lieu que si des motifs particuliers le justifient.

Article 4

Règles sur l'orthographe

1)
Sauf disposition contraire prévue par la présente loi, le choix de l'orthographe des toponymes repose sur la prononciation traditionnelle locale du nom. L'orthographe doit respecter les principes actuels de l'orthographe pour le norvégien et le same. Pour les toponymes kvènes, l'orthographe doit respecter les principes actuels de l'orthographe en finnois. Les toponymes finnois dans l'Est norvégien peuvent être ajustés aux principes orthographiques du norvégien.

2) Lorsque le même nom est pour différents objets dans un même lieu, l'orthographe dans sa fonction principale doit être indicative pour l'orthographe dans les autres fonctions. Deux ou plusieurs formes écrites du même nom pour l'objet du même nom peuvent être choisies comme étant également valables si un ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a. il y a plusieurs variantes de prononciation du nom parce que le lieu occupe une grande
étendue géographique ou se trouve dans une zone dialectale limitrophe ou administrative;
b. deux ou plusieurs formes écrites du nom sont bien intégrées par la tradition;
c. il est d'un fort intérêt local dans deux ou plusieurs des formes.

Article 5

Choix de l'orthographe

1)
Les décisions relatives à l'orthographe des toponymes peuvent être prises par:

a. un organisme public et toute autre visé au paragraphe 3 de personne de l'art. 1.
b. le propriétaire ou le locataire lorsque le nom d'une seule exploitation est prévue au deuxième paragraphe de l'art. 8;
c. une organisation locale ayant un lien particulier avec un toponyme;
d. des consultants quand il s'agit de toponymes dans leur région.

2) L'autorité municipale adopte des résolutions sur l'orthographe des adresses officielles et des  noms des villes, des villages, des rues, des routes, des places, des districts, des zones résidentielles, des équipements, etc. Le conseil de comté adopte des résolutions sur l'orthographe des noms des équipements du comté, etc.

3) L'autorité norvégienne de cartographie rend ses décisions sur l'orthographe des toponymes, sauf par une disposition contraire prévue par la loi ou les règlements. Des décisions collectives peuvent être prises sur l'orthographe des parties d'un nom dans un secteur administratif donné.

4) Lorsqu'il subsiste un doute sur l'organisme qui décide de l'orthographe d'un toponyme en vertu des règles d'application, la question peut être soumise au Ministère pour décision.

Article 6

Dispositions complémentaires relatives à la procédure


1)
Quand un cas d'appellation a été repris par un organisme décisionnel, la question doit être portée à la connaissance de ceux qui ont le droit d'être entendus. Le propriétaire ou le locataire a le droit d'être entendu sur les questions relatives au noms de son exploitation. Le propriétaire ou le locataire a le aussi droit de se faire entendre dans les cas applicables sur le nom de la ferme, où l'orthographe du nom de la ferme doit servir de modèle pour l'orthographe du nom avec une simple exploitation. Le point de vue du propriétaire doit avoir une importance particulière. Les autorités municipales ont le droit d'exprimer leurs points de vue lorsque la décision est prise par un autre organisme que la municipalité elle-même. Les autorités de comté ont le droit d'exprimer leurs points de vue sur les questions liées à une zone couvrant plus d'une municipalité. Les organisations locales ont le droit d'exprimer leurs points de vue dans les affaires concernant les toponymes dans lesquels l'organisme entretient un attachement particulier. Avant toute décision sur l'orthographe, les consultants sur l'appellation font des recommandations sur les questions d'orthographe.

2) Les questions relative à l'exploitation et l'emploi d'un nom doivent être envoyées directement au propriétaire ou au locataire. Les questions concernant les toponymes sames ou kvènes doivent également être envoyées aux organismes locaux ayant un intérêt particulier dans l'affaires. En outre, le question doit être annoncée dans au moins deux journaux qui sont généralement lus localement, ou être portées à la connaissance de toute autre manière appropriée. Les questions relatives à un deuxième nom doivent  être diffusées de la même manière.

3) Les questions concernant un nom doivent être prises simultanément pour les noms parallèles en norvégien, en same ou en kvène.

4) Sauf disposition contraire prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, les dispositions des chapitres IV, V et VIII de la Loi sur l'administration publique ne s'appliquent pas aux affaires relevant de la Loi sur les toponymes.

Article 7

Réexamen

Une cause peut être entreprise par toute personne visées à l'article 5, alinéas a) à d), si de nouveaux renseignements sont fournis. Une nouvelle décision doit être prise conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 8

Dispositions particulières pour les noms de ferme et exploitations uniques

1) Le propriétaire ou le locataire peut choisir le nom pour son usage propre. Néanmoins, le propriétaire ou le locataire n'a pas le droit de modifier ou de remplacer le nom d'une exploitation unique, en utilisant un nom relevant du second paragraphe du présent article, à moins que des raisons particulières le justifient.

2) L'orthographe du nom de la ferme avec une seule exploitation qui, linguistiquement et géographiquement coïncide avec un toponyme traditionnel ou avec d'autres toponymes qui, en application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois et règlements, doit être utilisée par les pouvoirs publics, est choisie conformément aux dispositions des articles 4 et 6.

3) Les décisions concernant l'orthographe du nom d'une exploitation sont, en règle générale, servir de guide pour l'orthographe des noms des exploitations simples lorsque le terme d'usage coïncide avec le nom de la ferme ou lorsque le nom de la ferme constitue une partie du nom de l'exploitation.

4) Pour les autres noms d'une exploitation simple, le propriétaire ou le locataire choisit l'orthographe.

Article 9

Emploi des toponymes

1) Lorsque l'orthographe d'un toponyme a été déterminé en vertu de la présente loi et est entrée dans le registre des toponymes, l'orthographe doit être utilisée par les organismes et sociétés visées au troisième paragraphe de l'article 1.

2) Les toponymes sames et kvènes qui sont utilisés chez les individus qui résident en permanence dans le lieu ou ont des liens commerciaux à cet endroit doivent normalement être employés par les pouvoirs publics sur les cartes, les panneaux de signalisation et les registres, etc., avec les noms norvégiens.

3) Les organismes publics et les autres organismes ou sociétés visées au troisième paragraphes de l'article 1 doivent continuer d'employer les formes écrites en usage par le public lorsque la loi entre en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de modification soit prise.

Article 10

Recours en appel

1) Les décisions au sujet de l'orthographe en vertu de la présente loi  peuvent être portées en appel par toute personne qui, conformément aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l'article 5, ont le droit de soulever des préoccupations concernant l'orthographe des toponymes. Les organismes publics n'ont le droit de recours que dans des cas relatifs à des noms qu'ils utilisent en service. Ce droit d'appel s'applique également aux décisions prises par les autorités municipales et les comtés. Les appels doivent être justifiées. Il n'y a pas de recours contre les décisions prises par le roi et le Parlement (Stortinget). Un emploi incorrect ou l'absence d'emploi des toponymes peut, conformément à l'article 9, faire interjeter appel devant un ministère supérieur. Les plaintes concernant l'absence de décision peuvent être adressées à la Commission de recours.

2) Les recours contre les décisions autres que celles faites par un ministère du gouvernement doivent être traités par un comité d'appel nommé par le roi. En cas d'appel sur des questions de principe, la commission d'appel peut accorder au Conseil de la langue, à l'Assemblée same et au Ministère la possibilité d'être entendu.

3) Tout ministère qui prend des décisions sur l'orthographe a le devoir d'examiner l'affaire jusqu'à la nouvelle décision en appel. Dans ce cas, le Ministère doit obtenir la recommandation de la Commission de recours.

4) Pour la préparation d'un dossier d'appel, les dispositions de l'article 6 s'appliquent. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du chapitre VI de la Loi sur l'administration publique qui s'appliquent.

Article 11

Consultants des toponymes (maintenant art. 9)

1)
Le Ministère désigne les consultants pour les toponymes norvégiens et kvènes.

2) L'Assemblée same désigne les consultants pour les toponymes sames.

3) Les consultants sur les toponymes doivent fournir des orientations et des avis sur l'orthographe des toponymes.

Article 12

Registre des toponymes

1)
Un registre central des toponymes doivent être conservés.

2) Les avis concernant toutes les formes écrites, qui ont été définitivement admises, doivent être inscrits dans le registre des toponymes par l'organisme qui a pris la décision.

3) Les informations contenues dans le registre sont publiques.

Article 13

Règlements et exceptions

1)
Le Ministère peut édicter des règlements pour compléter et mettre en œuvre de la présente loi.

2) Lorsque des raisons particulières le justifient, le Ministère peut dans certains cas accorder des dérogations aux dispositions de la loi et des règlements.

Article 14

Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur lorsque le roi l'aura décidé.


 

  Page précédente

Norvège

Accueil: aménagement linguistique dans le monde