Royaume de Norvège
Royaume de Norvège

Norvège

Loi sur le Parlement same
et d'autres questions juridiques concernant les Sames

(Loi same / Sameloven)

1987-2024

 

La présente version française est une traduction de la loi n° 56 du 12 juin 1987 et intitulée "Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold"; en traduction:  Loi sur le Parlement same et d'autres questions juridiques concernant les Sames; le titre abrégé est Loi same. La version ci-dessous est celle de 2023 incluant les modifications devant entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

Artikkel 1-1.

Lovens formål. Forholdet til folkeretten

1) Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

2) Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Artikkel 1-2.

Sametinget.

Den samiske folkegruppe skal ha et eget landsomfattende sameting valgt av og blant samene.

Artikkel 1-3.

Sametingets årsmelding.

Sametingets årsmelding sendes til Kongen.

Artikkel 1-4.

Statens økonomiske ansvar.

1) De særlige utgifter som påføres fylkeskommuner og kommuner ved valg til Sametinget dekkes av staten.

2) Kongen gir forskrift om gjennomføring av første ledd.

Artikkel 1-5.

Samiske språk

De samiske språkene og norsk er likeverdige språk. Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk skal være likestilte med norsk etter bestemmelsene i kapittel 3.

Artikkel 1-6.

Det samiske flagget

1) Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986.

2) Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.

Article 1-1

Objectif de la loi. Relations avec le droit international

1) L’objectif de la présente loi est de créer les conditions permettant au peuple same de Norvège de sécuriser et de développer sa langue, sa culture et sa société.

2) La loi s’applique sous réserve des limitations énoncées dans la
Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. La loi est appliquée conformément aux dispositions du droit international concernant les peuples autochtones et les minorités.

Article 1-2

Le Parlement same

Le communauté same aura son propre parlement same élu par et parmi les Sames.

Article 1-3.

Rapport annuel du Parlement same

Le rapport annuel du Parlement same est envoyé au roi.

Article 1-4

La responsabilité financière de l’État

1) Les dépenses spéciales engagées par les autorités de comté et les municipalités lors des élections au Parlement same sont couvertes par l'État.

2) Le roi établit les règlements d’application du paragraphe précédent.

Article 1-5 (au 1
er janvier 2024)

Langues sames (au 1er janvier 2024)

Les langues sames et norvégiennes sont des langues de valeur égale. Les Sames du Sud, les Sames de Lule et les Sames du Nord sont sur un pied d’égalité avec les Norvégiens, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 1-6

Le drapeau same

1) Le drapeau same est le drapeau approuvé par la 13e Conférence nordique same le 15 août 1986.

2) Le Parlement same peut, par règlement, prendre des dispositions supplémentaires sur l'usage du drapeau same.

Artikkel 2-1.

Sametingets arbeidsområde og myndighet.

1) Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe.

2) Sametinget kan av eget tiltak reise og avgi uttalelse om alle saker innenfor sitt arbeidsområde. Det kan av eget tiltak også legge fram saker for offentlige myndigheter og private institusjoner m.v.

3) Sametinget kan delegeres myndighet til å forvalte de bevilgninger som bevilges til samiske formål over det årlige statsbudsjett. Departementet fastsetter reglement for Sametingets økonomiforvaltning.

4) Sametinget har beslutningsmyndighet når dette følger av andre bestemmelser i loven eller fastsatt på annen måte.

Artikkel 2-4.

Valgkretser og mandatfordeling.

1) Ved valg til Sametinget velges medlemmer med varamedlemmer fra følgende valgkretser:

1. Østre valgkrets/Nuortaguovllu válgabiire: kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Troms og Finnmark fylke

2. Ávjovári valgkrets/Ávjovári válgabiire: kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Troms og Finnmark fylke

3. Nordre valgkrets/Davveguovllu válgabiire: kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms og Finnmark fylke

4. Gáisi valgkrets/Gáiseguovllu válgabiire: kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja og Sørreisa i Troms og Finnmark fylke

5. Vesthavet valgkrets/Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire: kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Ibestad, Harstad og Kvæfjord i Troms og Finnmark fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke

6. Sørsamisk valgkrets/Åarjel-Saepmie veeljemegievlie: kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke, Trøndelag fylke, kommunene Surnadal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke

7. Sør-Norge valgkrets/Lulli-Norgga válgabiire: de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

2) Det skal velges 39 representanter til Sametinget. Valgkretsene tildeles først to mandater hver. Deretter fordeles de øvrige 25 mandatene forholdsmessig mellom valgkretsene på grunnlag av antall manntallsførte etter fordelingsmåten fastsatt i valgloven § 11-3 tredje ledd. Sør-Norge valgkrets skal likevel ikke tildeles flere mandater enn valgkretsen ville fått dersom alle 39 mandater var fordelt forholdsmessig mellom valgkretsene.

3) Kongen gir forskrift med utfyllende bestemmelser om mandatfordelingen og kandidatkåring.

Artikkel 2-5.

Stemmerett.

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen (jf. § 2-6).

Artikkel 2-6.

Sametingets valgmanntall.

1) Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a. har samisk som hjemmespråk, eller

b. har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller

c. er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

2) Begjæring om innføring i Sametingets valgmanntall rettes til Sametinget.

3) Sametingets valgmanntall utarbeides av Sametinget på grunnlag av folkeregisteret, valgmanntallet ved siste sametingsvalg og de krav om innføring eller strykning som er kommet i løpet av valgperioden. Sametingets valgmanntall skal føres kommunevis.

4) Når en person er innført i Sametingets valgmanntall, kan dette registreres i folkeregisteret. Denne registrering skal være tilgjengelig kun for den myndighet som har ansvaret for gjennomføring av valg til Sameting, eller etter samtykke fra Sametinget.

Artikkel 2-10.

Valgmyndighet.

Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget.

Artikkel 2-12

Sametingets administrasjon, organisering og saksbehandling.

1) Sametinget skal ha en egen administrasjon. Personalet ved administrasjonen ansettes av Sametinget.

2) Sametingets ansatte personell skal være underlagt den lovgivning som gjelder for statens tjenestemenn så langt det passer.

3) Sametinget kan opprette de styrer, råd eller utvalg som Sametinget finner hensiktsmessig og, såfremt ikke annet fremgår, delegere myndighet til disse.

4) Beslutningsmyndighet i henhold til §§ 2-9, 2-10 og 2-14 kan ikke delegeres.

5) Enkeltvedtak fattet av styre, råd eller utvalg oppnevnt av Sametinget, kan i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser påklages til Sametinget eller særskilt klagenemnd oppnevnt av Sametinget.

Artikkel 2-13.

Forhandlingsspråk.

Under møter i Sametinget har alle rett til å tale samisk eller norsk etter eget ønske.

Artikkel 2-14.

Forretningsorden.

Sametinget gir bestemmelser om sammenkalling og arbeidsordningen i Sametinget.

Article 2-1

Travaux et pouvoirs du Parlement same (au 1er janvier 2024)

1) Le domaine d’activité du Parlement same comprend toutes les questions qui, de l’avis du Parlement, touchent particulièrement la communauté des Sames.

2) Le Parlement same peut, de sa propre initiative, soulever et émettre un avis sur toutes les questions relevant de ses domaines d’activité. Il peut également, de sa propre initiative, présenter des cas aux autorités publiques et aux institutions privées, etc.

3) Le Parlement same peut se voir déléguer le pouvoir d’administrer les crédits alloués aux fins sames sur le budget annuel de l’État. Le Ministère établit des règles de gestion financière du Parlement same.

4) Le Parlement same dispose d'un pouvoir de décision lorsque celui-ci découle d'autres dispositions de la loi ou est prévu d'une autre manière.

Article 2-4

Circonscriptions et répartition des sièges (au 1er janvier 2024)

1) Lors des élections au Parlement same, les membres dont les députés proviennent des circonscriptions suivantes sont élus :

1. Les circonscriptions de l’Est/Nuortaguovllu válgabiire: les municipalités de Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby et Gamvik dans le comté de Troms og Finnmark.

2. Les circonscriptions d’Ávjovári/Ávjovári válgabiire: les municipalités de Karasjok, Kautokeino et Porsanger dans les comtés de Troms et du Finnmark.

3. Les circonscriptions du Nord/Davveguovllu válgabiire: les municipalités de Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen et Nordreisa dans les comtés de Troms og Finnmark.

4. Les circonscriptions de Gáisi/Gáiseguovllu válgabiire: les municipalités de Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja et Sørreisa dans les comtés de Troms og Finnmark.

5. Les circonscriptions de la mer de l’Ouest/Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire: les municipalités de Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Ibestad, Harstad et Kvæfjord dans les comtés de Troms et Finnmark et les municipalités de Saltdal, Beiarn et Meløy et vers le nord dans le comté de Nordland.

6. Les circonscriptions sames du Sud/Åarjel-Saepmie veeljemegievlie: les municipalités de Rana et Rødøy et vers le sud dans le comté de Nordland, le comté de Trøndelag, les municipalités de Surnadal et Sunndal dans le comté de Møre og Romsdal et les municipalités d’Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset et Folldal dans le comté d’Innlandet

7. Les circonscriptions de Norvège du Sud/Lulli-Norgga válgabiire: les municipalités des comtés de Møre og Romsdal et d’Innlandet qui n’appartiennent pas à la circonscription n° 6, ainsi que les comtés de Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken et Oslo.

2) Le Parlement same doit élire 39 représentants. Les circonscriptions se voient initialement attribuer deux sièges chacune. Par la suite, les 25 autres sièges sont répartis proportionnellement entre les circonscriptions en fonction du nombre d’électeurs inscrits, conformément au mode de répartition prévu au paragraphe 3 de l’article 11-3 de la loi électorale. Toutefois, la circonscription du sud de la Norvège ne peut pas se voir attribuer plus de mandats que ce qu'elle aurait obtenu si les 39 mandats avaient été répartis proportionnellement entre les circonscriptions.

3) Le roi édicte des règlements comportant des dispositions complémentaires sur la répartition des sièges et la sélection des candidats.

Article 2-5 (au 1
er janvier 2024)

Suffrage

Le droit de vote aux élections au Parlement same est accordé à toute personne qui a le droit de voter aux élections municipales du district et qui, le jour du scrutin, est inscrite sur les listes électorales du Parlement same dans la circonscription (cf. l'art. 2-6).

Article 2-6

Liste électorale du Parlement same (au 1er janvier 2024)

1) Toutes les personnes qui fournissent une déclaration selon laquelle elles se considèrent comme des Sames et qui aussi:

a. ont le same comme langue maternelle; ou

b. a ou a eu un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent dont la langue maternelle est le same; ou

c. sont les enfants d’une personne qui est ou a été inscrite sur les listes électorales du Parlement same, peuvent prétendre à être inscrits sur les listes électorales du Parlement same.

2) Les demandes d’inscription sur les listes électorales du Parlement same doivent être adressées au Parlement same.

3) La liste électorale du Parlement same est établie par le Parlement same sur la base du registre de la population, du registre électoral des dernières élections parlementaires sames et des conditions d’introduction ou de radiation qui ont été introduites pendant la période électorale. La liste électorale du Parlement same est tenue par municipalité.

4) Lorsqu’une personne est inscrite sur les listes électorales du Parlement same, elle peut l’être dans le registre national. Cet enregistrement n’est accessible qu’à l’autorité responsable de l’organisation des élections au Parlement same ou avec le consentement du Parlement same.

Article 2-10

Autorité électorale

Le Parlement same est l’autorité électorale suprême pour les élections au Parlement same.

Article 2-12 (au 1
er janvier 2024)

L’administration, l’organisation et le traitement des affaires du Parlement same

1) Le Parlement same possède sa propre administration. Le personnel de l’administration est employé par le Parlement same.

2) Le personnel employé par le Parlement same est soumis, dans la mesure du possible, à la législation applicable aux fonctionnaires de l’État.

3) Le Parlement same peut créer les commissions, les conseils ou les comités qu'il juge appropriés et, sauf indication contraire, leur déléguer des pouvoirs.

4) Le pouvoir décisionnel prévu aux articles 2-9, 2-10 et 2-14 ne peut être délégué.

5) Les décisions individuelles prises par une commission, un conseil ou un comité nommé par le Parlement same peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur l’administration publique, faire l’objet d’un recours devant le Parlement same ou d'une commission de recours spéciale nommée par le Parlement same.

Article 2-13

Langue des délibérations

Pendant les assemblées du Parlement same, chacun a le droit de parler same ou norvégien, comme il l’entend.

Article 2-14

Règlement intérieur (au 1er janvier 2024)

Le Parlement same prend des dispositions concernant la convocation et les modalités des travaux du Parlement same.

Artikkel 3-1.

Definisjoner

I dette kapitlet menes med:

a. forvaltningsområdet for samiske språk: kommuner inndelt i kategoriene språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner, og fylkeskommuner, som Kongen i forskrift har fastsatt at skal inngå i forvaltningsområdet for samiske språk,

b. offentlig organ: ethvert organ for stat og kommune som har en tjenestekrets som helt eller delvis omfatter en av kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk, og fylkeskommuner som Kongen i forskrift har fastsatt at skal inngå i forvaltningsområdet for samiske språk.

Artikkel 3-2.

Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema

1)
Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning, skal oversettes til samiske språk av det departementet som har ansvaret for loven eller forskriften. Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å oversette lokale forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning til samiske språk.

2) Kunngjøringer fra offentlige organer som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet for samiske språk, skal skje både på samisk og norsk. Ansvaret ligger hos det organet som offentliggjør kunngjøringen.

3) Papirbaserte og digitale skjema til bruk overfor et offentlig organ i forvaltningsområdet for samiske språk skal foreligge både på samisk og norsk. Dette gjelder likevel ikke landsomfattende organer. Ansvaret ligger hos det organet som utarbeider skjemaet.

4) Det offentlige organet skal vurdere hvilket eller hvilke språk det skal oversettes til. I vurderingen skal det tas hensyn til hvem informasjonen retter seg mot og hva informasjonen dreier seg om.

Artikkel 3-3.

Rett til svar på samisk

1) Den som henvender seg skriftlig på samisk til en språkutviklingskommune, språkvitaliseringskommune eller fylkeskommune i forvaltningsområdet for samiske språk, har rett til skriftlig svar på samisk. Det samme gjelder ved skriftlige henvendelser til et statlig organ som har en språkutviklingskommune eller en språkvitaliseringskommune i sin tjenestekrets.

2) Den som henvender seg muntlig på samisk til en språkutviklingskommune, har rett til samtidig muntlig svar på samisk. Det samme gjelder ved muntlige henvendelser på samisk til en fylkeskommunal tannklinikk eller til et lokalt statlig organ, som har tjenestekrets i en språkutviklingskommune. Retten gjelder likevel ikke ved muntlige henvendelser til offentlig ansatte som utfører oppdrag utenfor organets kontor.

3) Den som henvender seg muntlig på samisk til en språkvitaliseringskommune, har rett til muntlig svar på samisk. Det samme gjelder ved muntlige henvendelser på samisk til en fylkeskommunal tannklinikk eller til et lokalt statlig organ, som har tjenestekrets i en språkvitaliseringskommune. Retten gjelder likevel ikke ved muntlige henvendelser til offentlig ansatte som utfører oppdrag utenfor organets kontor.

4) Den enkelte har rett til svar på samisk på det eller de samiske språkene som er i bruk og som har tradisjonell geografisk tilknytning til det offentlige organets tjenestekrets.

5) Rett til svar på samisk gjelder ikke overfor offentlige organer som er landsomfattende, med mindre annet følger av forskrift fastsatt av Kongen.

Artikkel 3-3a.

Informasjon om språkrettigheter

Offentlige organer som er omfattet av bestemmelsene i §§ 3-3, 3-4, 3-4 a, 3-4 b og 3-5, skal aktivt informere om retten til å bruke samisk.

Artikkel 3-4.

Domstoler

For domstoler med embetskrets som helt eller delvis omfatter forvaltningsområdet for samiske språk, gjelder i tillegg følgende regler om bruk av samisk:

1. Enhver har rett til å inngi prosesskriv med bilag, skriftlige bevis eller andre skriftlige henvendelser på samisk. Skal domstolen formidle henvendelsen til en motpart, sørger den for oversettelse til norsk. Oversettelse kan unnlates dersom motparten samtykker.

2. Enhver har rett til å henvende seg muntlig til domstolen på samisk dersom rettergangslovgivningen gir adgang til muntlig istedenfor skriftlig henvendelse. Har domstolen plikt til å nedtegne henvendelsen, kan den som fremmer henvendelsen, kreve at nedtegnelsen skjer på samisk. Et slikt krav bryter ingen frist. Nr. 1 andre og tredje punktum gjelder tilsvarende.

3. Enhver har rett til å tale samisk i rettsmøter. Skal noen som ikke kan samisk delta i forhandlingene, brukes en tolk som retten har oppnevnt eller godkjent.

4. Når en part begjærer det, kan rettens leder bestemme at forhandlingsspråket skal være samisk. Nr. 3 andre punktum gjelder tilsvarende.

5. Er forhandlingsspråket samisk, kan rettens leder bestemme at også rettsboken skal føres på samisk. Domstolen sørger for oversettelse til norsk.

6. Domstolen sørger for at rettsbøker som er skrevet på norsk, oversettes til samisk når en part krever det. Et slikt krav bryter ingen frist.

Artikkel 3-5.

Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og omsorgsinstitusjoner

1)
Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner i språkutviklingskommuner og i språkvitaliseringskommuner, har rett til å bli betjent på samisk.

2) Retten gjelder ikke overfor landsomfattende offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner, med mindre det følger av forskrift fastsatt av Kongen.

Artikkel 3-6.

Individuelle kirkelige tjenester

Enhver har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.

Artikkel 3-7.

Rett til utdanningspermisjon

Ansatte i offentlige organer har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk dersom organet har behov for slik kompetanse. Retten kan gjøres betinget av at den ansatte forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter utdanningen.

Artikkel 3-8.

Rett til opplæring i samisk

1) Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen.

2) For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Artikkel 3-9.

Samisk i kommuneadministrasjonen og folkevalgte organer

1) I språkutviklingskommuner skal samisk være likestilt med norsk internt i den kommunale administrasjonen og i kommunestyret. Kommunestyret kan selv bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i andre folkevalgte organer, med unntak av direkte valgte kommunedelsutvalg og interkommunale folkevalgte organer.

2) I øvrige kommuner kan kommunestyret selv bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den interne kommunale administrasjonen, og i folkevalgte organer med unntak av direkte valgte kommunedelsutvalg og interkommunale folkevalgte organer.

Artikkel 3-11.

Klage

1) Dersom et offentlig organ ikke følger bestemmelsene i dette kapitlet, kan den som saken direkte gjelder, klage til det organet som er nærmest overordnet det organet klagen angår. Statsforvalteren er klageinstans når klagen angår kommunale eller fylkeskommunale organ.

2) Også landsomfattende samiske organisasjoner og landsomfattende offentlige organer med oppgaver av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen, har klagerett i slike saker. Det samme gjelder i saker hvor ingen enkeltperson er særskilt berørt.

Artikkel 3-12.

Organisering av samisk språkarbeid

1) Sametinget skal arbeide for vern og videre utvikling av samiske språk i Norge.

2) Sametinget utarbeider hvert fjerde år en rapport til Kongen om situasjonen for samiske språk i Norge.

Article 3-1 (au 1er janvier 2024)

Définitions

Pour l’application du présent article, on entend par:

a) «zone administrative pour les langues sames» : les municipalités divisées en municipalités de développement linguistique, en municipalités de revitalisation linguistique et en municipalités de stimulation linguistique, et en municipalités de comté, que le roi a déterminées par règlement comme faisant partie de la zone administrative pour les langues sames,

b. «organisme public» : tout organisme de l'État et de la municipalité dont la zone de service comprend entièrement ou partiellement l'une des municipalités de la zone administrative pour les langues sames, ainsi que les autorités de comté que le roi a déterminées par règlement à inclure dans la zone administrative pour les langues sames.

Article 3-2 (au 1er janvier 2024)

Traduction des règles. Annonces et formulaire

1)
Les lois et les règlements présentant un intérêt particulier en totalité ou en partie pour la population same doivent être traduits en langues same par le ministère responsable de la loi ou du règlement. Les municipalités et les conseils de comté sont chargés de traduire en langues same les réglementations locales présentant un intérêt particulier en totalité ou en partie pour la population same.

2) Les avis des organismes publics qui s'adressent particulièrement en totalité ou en partie à la population de la zone administrative pour les langues sames doivent être faits en same et en norvégien. La responsabilité incombe à l'organisme qui publie l'avis.

3) Les formulaires papier et les formulaires numériques à employer auprès d'un organisme public dans la zone administrative pour les langues sames doivent être disponibles en same et en norvégien. Toutefois, cela ne s'applique pas aux organismes nationaux. La responsabilité incombe à l'organisme qui prépare le formulaire.

4) L'organisme public doit évaluer dans quelle(s) langue(s) il doit être traduit. Lors de l’évaluation, il convient de prendre en compte à qui s’adresse l’information et sur quoi elle porte.

Article 3-3 (au 1er janvier 2024)

Droit de réponses en same

1) Quiconque présente une demande écrite en same auprès d'une municipalité de développement linguistique, d'une municipalité de revitalisation linguistique ou d'une municipalité de comté située dans la zone administrative des langues sames a le droit à une réponse écrite en same. Il en va de même pour les demandes écrites adressées à un organisme public qui compte dans sa zone de desserte une municipalité de développement linguistique ou une municipalité de revitalisation linguistique.

2) Quiconque s'adresse oralement en same à une municipalité de développement linguistique a droit en même temps à une réponse orale en same. Il en va de même pour les demandes orales en same adressées à une clinique dentaire d'une municipalité de comté ou à un organisme gouvernemental local qui dispose d'une zone de service dans une municipalité de développement linguistique. Ce droit ne s'applique toutefois pas aux enquêtes orales auprès des fonctionnaires qui exercent des tâches en dehors du bureau de l'organisme.

3) Quiconque s'adresse oralement en same dans une municipalité de revitalisation linguistique a droit à une réponse orale en same. Il en va de même pour les demandes orales en same adressées à une clinique dentaire d'une municipalité de comté ou à un organisme gouvernemental local qui dispose d'une zone de service dans une municipalité de revitalisation linguistique. Ce droit ne s'applique toutefois pas aux enquêtes orales auprès des fonctionnaires qui exercent des tâches en dehors du bureau de l'organisme.

4) Quiconque a droit à une réponse en same dans la ou les langues sames en usage et qui ont un lien géographique traditionnel avec la zone de service d'un organisme public.

5) Le droit de réponse en same ne s'applique pas aux organismes publics à l'échelle nationale, sauf disposition contraire des règlements édictés par le roi.

Article 3-3a (au 1er janvier 2024)

Renseignements sur les droits linguistiques

Les organismes publics concernés par les dispositions des articles 3-3, 3-4, 3-4 a, 3-4 b et 3-5 doivent fournir activement les informations sur le droit d'utiliser le same.

Article 3-4 (au 1er janvier 2024)

Tribunaux

Pour les tribunaux dont les districts officiels incluent entièrement ou partiellement la zone administrative des langues sames, les règles suivantes concernant l'usage du same s'appliquent également :

1. Quiconque a le droit de soumettre des plaidoiries accompagnées de pièces jointes, des preuves écrites ou d'autres demandes écrites en same. Si le tribunal doit transmettre l'enquête à une partie adverse, il fera en sorte qu'elle soit traduite en norvégien. La traduction peut être omise si l’autre partie est d’accord.

2. Quiconque a le droit de s'adresser oralement au tribunal en same si la réglementation sur la procédure autorise l'accès à des enquêtes orales plutôt qu'écrites. Si le tribunal est tenu d'enregistrer l'enquête, la personne qui enquête peut exiger que l'enregistrement soit fait en same. Une telle réclamation ne doit entraîner aucun délai. Les deuxième et troisièmes phrases du premier paragraphe s'appliquent en conséquence.

3. Quiconque a le droit de s'exprimer en same lors des audiences du tribunal. Si une personne ne parlant pas le same participe aux pourparlers, un interprète désigné ou agréé par le tribunal sera embauché.

4. Lorsqu'une partie le demande, le président du tribunal peut décider que la langue des pourparlers sera le same. La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique en conséquence.

5. Si la langue de la procédure est le same, le président du tribunal peut décider que le dossier judiciaire doit également être tenu en same. La cour fournit une traduction en norvégien.

6. La cour veille à ce que les dossiers judiciaires rédigés en norvégien soient traduits en same lorsqu'une partie le demande. Une telle réclamation ne doit entraîner aucun délai.

Article 3-5 (au 1er janvier 2024)

Droit étendu d’employer le same dans les établissements de santé et de soins

1)
Quiconque souhaite employer le same pour sauvegarder ses propres intérêts auprès des institutions publiques de santé, de soins et de protection de l'enfance dans les municipalités de développement linguistique et dans les municipalités de revitalisation linguistique a le droit d'être servi en same.

2)
Ce droit ne s'applique pas aux institutions publiques de santé et de soins et aux institutions de protection de l'enfance à l'échelle nationale, à moins qu'il ne découle d'une réglementation édictée par le roi.

Article 3-6

Services religieux individuels

Toute personne a droit à des services religieux individuels en same dans les congrégations de l'Église de Norvège dans les municipalités de développement linguistique et les municipalités de revitalisation linguistique.

Article 3-7

Droit au congé-éducation

Les employés des organismes publics ont droit à un congé payé pour acquérir des connaissances en same si l'organisme en a besoin. Ce droit peut être subordonné à l'engagement du salarié à travailler pour l'organisme pendant une certaine période après sa formation.

Article 3-8 (au 1er janvier 2024)

Droit à l’éducation en sami

1) Toute personne a droit à l’éducation en same. Le roi peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.

2) Pour l’enseignement de la langue same et en same, les dispositions de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire du premier cycle et à la formation (Loi sur l’éducation) s’appliquent.

Article 3-9 (au 1er janvier 2024)

Les Sames dans l'administration municipale et les organismes élus

1) Dans les municipalités de développement linguistique, le same doit être sur un pied d'égalité avec le norvégien au sein de l'administration municipale et du conseil municipal. Le conseil municipal peut décider lui-même que les Sames seront traités sur un pied d'égalité avec les Norvégiens dans les autres organismes élus, à l'exception des sous-comités municipaux élus au suffrage direct et des organismes élus inter-municipaux.

2) Dans d'autres municipalités, le conseil municipal lui-même peut décider que les Sames seront traités sur un pied d'égalité avec les Norvégiens en totalité ou en une partie de l'administration municipale interne et dans les organismes élus, à l'exception des sous-comités municipaux élus au suffrage direct et des organismes élus inter-municipaux.

Article 3-11

Plaintes

1) Si un organisme public ne respecte pas les dispositions du présent chapitre, la personne directement concernée par le cas peut porter plainte auprès de l'organisme qui est le plus proche supérieur de celui sur lequel porte la plainte. L'administrateur de l'État est l'instance de recours lorsque le recours concerne un organisme municipal ou une autorité de comté.

2) Les organisations sames à l’échelle nationale et les organismes publics nationaux dont les tâches revêtent une importance particulière pour l’ensemble ou une partie de la population same ont également le droit de faire appel dans de tels cas. Il en va de même dans les cas où aucun individu n’est particulièrement touché.

Article 3-12 (au 1er janvier 2024)

Organisation des travaux en langue same

1) Le Parlement same œuvre à la protection et au développement des langues sames en Norvège.

2) Tous les quatre ans, le Parlement same rédige un rapport à l’intention du roi sur la situation des langues sames en Norvège.

 

Artikkel 5-2.

Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft fra det tidspunkt​1 Kongen bestemmer.

Article 5-2

Entrée en vigueur.

La loi entre en vigueur à partir du moment​ où le roi le décide.


 

  Page précédente

Norvège

Accueil: aménagement linguistique dans le monde