Pays-Bas

Loi d'application des entités publiques
de Bonaire, Saint-Eustache et Saba

(2021)

Contrairement à la Loi sur les entités publiques Bonaire, Saint-Eustache et Saba (2010), qui ne traitent pas des langues employées, la Loi d'application des entités publiques de Bonaire, Saint-Eustache et Saba prévoit des modalités concernant les langues en usage dans les trois entités publiques.

Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Hoofdstuk 2-b. De taal in het bestuurlijk verkeer

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 4b

1)
Dit hoofdstuk is van toepassing op:

a. de eilandsraden en de bestuursorganen van de openbare lichamen;
b. de Rijksvertegenwoordiger;
c. personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid.

2) In dit hoofdstuk worden onder «de organen van de openbare lichamen» en «de Rijksvertegenwoordiger» mede begrepen de onder hun onderscheidenlijk zijn ver ntwoordelijkheid werkzame personen.

Artikel 4c

1)
De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij of krachtens dit hoofdstuk anders is bepaald.

2) Zij kunnen een andere taal gebruiken dan bij of krachtens dit hoofdstuk is bepaald, indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 4d

1)
Een ieder kan de Nederlandse taal gebruiken in het verkeer met de in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen.

2) Een ieder kan:

a. het Papiaments gebruiken in het verkeer met de organen van het openbaar lichaam Bonaire;
b. het Engels gebruiken in het verkeer met de organen van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba.

3) Een ieder kan het Papiaments ofwel het Engels gebruiken in het verkeer met de Rijksvertegenwoordiger en met personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid.

4) Het tweede en derde lid gelden niet, indien het orgaan of de persoon heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van het Papiaments of het Engels tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

Artikel 4e

1)
De organen van het openbaar lichaam Bonaire kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Papiaments gebruiken.

2) De organen van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Engels gebruiken.

3) De Rijksvertegenwoordiger en personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid kunnen in het mondeling verkeer met een ieder het Papiaments en het Engels gebruiken indien de wederpartij hierom heeft verzocht.

4) Het eerste en tweede lid gelden niet, indien de wederpartij heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van het Papiaments of het Engels tot een onbevredigend verloop van het mondeling verkeer zou leiden.

Artikel 4f

1) De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen maken in hun onderling schriftelijk verkeer en in het schriftelijke verkeer met in het Europese deel van Nederland gevestigde organen alleen gebruik van het Nederlands.

2) Indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad kunnen in afwijking van het eerste lid:

a. de organen van het openbare lichaam Bonaire in hun onderling schriftelijk verkeer het Papiaments gebruiken;

b. de organen van de openbare lichamen Sint Eustatius of Saba in hun onderling schriftelijk verkeer het Engels gebruiken.

3) De in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen kunnen in hun onderling mondeling verkeer alleen gebruik van het Papiaments ofwel het Engels maken indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 4g

1)
Een ieder kan in vergaderingen van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire dan wel van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba het Papiaments onderscheidenlijk het Engels gebruiken.

2) Hetgeen in het Papiaments dan wel in het Engels is gezegd, wordt in het Papiaments onderscheidenlijk het Engels genotuleerd.

Artikel 4h

Onverminderd artikel 4f kan:

a. de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire dan wel van het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba bij eilandsverordening regels stellen over het gebruik van het Papiaments onderscheidenlijk het Engels in schriftelijke stukken;

b. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Rijksvertegenwoordiger regels stellen over het gebruik van het Papiaments ofwel het Engels in schriftelijke stukken;

c. Onze Minister wie het aangaat voor personen die in de openbare lichamen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de centrale overheid, regels stellen over het gebruik van het Papiaments ofwel het Engels in schriftelijke stukken.

Artikel 4i

1)
Indien een schriftelijk stuk in het Papiaments ofwel het Engels is opgesteld, verstrekken de in artikel 4b, eerste lid, bedoelde organen en personen daarvan op verzoek van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die ingezetene is van of gevestigd is in de openbare lichamen een vertaling in de Nederlandse taal, tenzij het verstrekken tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

2) Het orgaan of de persoon kan voor het vertalen een vergoeding van ten hoogste de kosten verlangen.

3) Voor het vertalen kan geen vergoeding worden verlangd, indien het schriftelijk stuk:

a. de notulen van de vergadering van de eilandsraad inhoudt, en het belang van de verzoeker rechtstreeks bij het genotuleerde is betrokken, dan wel de notulen van de vergadering van de eilandsraad inhoudt, en de vaststelling van een eilandsverordening of beleidsregels betreft, of

b. een besluit of andere handeling inhoudt waarbij de verzoeker belanghebbende is.

Artikel 4j

1) Een schriftelijk stuk in het Papiaments of in het Engels wordt tevens in de Nederlandse taal opgesteld, indien het:

a. algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels inhoudt, of

b. is opgesteld ter directe voorbereiding van de onder a genoemde voorschriften of regels.

2) De bekendmaking, mededeling of terinzagelegging van een schriftelijk stuk als bedoeld in het eerste lid geschiedt in ieder geval ook in de Nederlandse taal, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

Loi d'application des entités publiques
de Bonaire, Saint-Eustache et Saba

Chapitre II-b : La langue dans la procédure administrative

§ 1. Dispositions générales

Article 4-b

1)
Ce chapitre s'applique  :

a. aux conseils insulaires et aux organismes administratifs des entités publiques ;
b. au représentant du Royaume ;
c. aux personnes travaillant dans les entités publiques sous la responsabilité du gouvernement central.

2) ) Dans le présent chapitre, «les organismes des entités publiques» et «le représentant du Royaume» comprennent également les personnes travaillant sous leur responsabilité respective.

Article 4-c

1)
Les entités et les personnes visées à l'article 4b, premier alinéa, doivent employer la langue néerlandaise, à moins qu'il n'en soit décidé autrement ou en vertu du présent chapitre.

2) Celles-ci peuvent utiliser une autre langue que celle prévue ou en vertu du présent chapitre, si son emploi s'avère plus efficace et si les intérêts des tiers n'en sont pas lésés de manière disproportionnée.

Article 4-d

1)
Quiconque peut employer la langue néerlandaise dans les relations avec les organismes et les personnes visés à l'article 4b, paragraphe 1.

2) Quiconque peut :

a) employer le papiamento dans ses relations avec les organismes de l'entité publique de Bonaire ;
b) employer l'anglais dans ses relations avec les organismes des entités publiques de Saint-Eustache ou de Saba.

3) Quiconque peut employer le papiamento ou l'anglais dans ses relations avec le représentant du Royaume et avec les personnes qui travaillent dans les organismes publics sous la responsabilité du gouvernement central.

4) Les deuxième et troisième paragraphes ne s'appliquent pas si l'organisme ou la personne a demandé l'usage de la langue néerlandaise au motif que l'emploi du papiamento ou de l'anglais entraînerait une charge disproportionnée pour la procédure administrative.

Article 4-e

1)
Les organismes de l'entité publique de Bonaire peuvent employer le papiamento dans les communications orales avec toute personne.

2) Les organismes de l'entité publique de Saint-Eustache ou de Saba peuvent employer l'anglais dans les communications orales avec toute personne.

3) Le représentant du Royaume et le personnel qui travaille dans les entités publiques sous la responsabilité du gouvernement central peuvent employer le papiamento et l'anglais dans les communications orales avec toute personne si l'autre partie l'a demandé.

4) Les premier et deuxième paragraphe ne s'appliquent pas si l'autre partie a demandé à employer la langue néerlandaise au motif que l'emploi du papiamento ou de l'anglais conduirait à un déroulement insatisfaisant de la communication orale.

Article 4-f

1) Les organismes et personnes visés à l'article 4b, paragraphe 1, n'emploient le néerlandais que dans leurs communications écrites mutuelles et dans les communications écrites avec des organismes établis dans la partie européenne des Pays-Bas.

2) Si son usage est plus efficace et que les intérêts des tiers n'en sont pas lésés de manière disproportionnée, contrairement au premier paragraphe:

a) les organismes de l'entité publique de Bonaire emploient le papiamento dans leur correspondance écrite mutuelle ;

b. les organismes des entités publiques de Saint-Eustache ou Saba emploient l'anglais dans leur correspondance écrite mutuelle.

3) Les organismes et personnes visés à l'article 4b, paragraphe 1, ne peuvent employer le papiamento ou l'anglais dans leurs communications orales mutuelles que si leur usage est plus efficace et si les intérêts des tiers n'en sont pas lésés de manière disproportionnée.

Article 4-g

1)
Quiconque peut utiliser le papiamento ou l'anglais dans les assemblées du Conseil insulaire de l'entité publique de Bonaire ou des entités publiques de Saint-Eustache ou de Saba.

2) Toute parole prononcée en papiamento ou en anglais sera consignée respectivement en papiamento ou en anglais.

Article 4-h

Sans préjudice de l'article 4f :

a. le Conseil insulaire de l'entité publique de Bonaire ou des entités publiques de Saint-Eustache ou de Saba doit établir des règles par décret insulaire sur l'emploi respectivement du papiamento et de l'anglais dans les documents écrits ;

b. Notre ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume établira des règles pour le représentant du Royaume concernant l'emploi du papiamento ou de l'anglais dans les documents écrits ;

c. Notre ministre, dont il s'agit pour le personnel qui travaille dans les organismes publics sous la responsabilité du gouvernement central, édicte des règles sur l'emploi du papiamento ou de l'anglais dans les documents écrits.

Article 4-i

1)
 Lorsqu’un document écrit est rédigé en papiamento ou en anglais, les organismes et les personnes visés à l’article 4b, premier alinéa, fournissent, à la demande d’une personne physique ou morale résidant ou établie dans les organismes du secteur public, une traduction en néerlandais, à moins que cette disposition n’entraîne une charge disproportionnée pour la procédure administrative.

2) L'organisme ou le requérant peut exiger un paiement n'excédant pas les frais de traduction.

3) Aucun frais ne peut être facturé pour la traduction si le document écrit :

a. contient le procès-verbal de l'assemblée du Conseil insulaire, et si l’intérêt du requérant est directement impliqué dans le dossier, ou comprend le procès-verbal de l'assemblée du Conseil insulaire, et concerne l’adoption d’un décret insulaire ou un règlement ; ou

b. implique une décision ou un tout autre acte dans lequel le requérant est une partie intéressée.

Article 4-j

1) Un document présenté en papiamento ou en anglais doit également être rédigé en néerlandais :

a. s'il contient des règlements ou des politiques généralement contraignantes, ou

b. s'il a été rédigé en préparation directe des règlements ou des politiques mentionnés à l'alinéa précédent.

2) La publication, la notification ou le dépôt pour consultation d'un document écrit tel que mentionné au paragraphe 1 doit en tout état de cause se faire également en néerlandais, sauf si l'on peut raisonnablement supposer que ce n'est pas nécessaire.

Page précédente

 

Pays-Bas

Accueil: aménagement linguistique dans le monde