Pays-Bas

Loi sur l'enseignement secondaire

2017 -  2020

Loi sur l'enseignement secondaire (2017)
Loi sur l'enseignement secondaire (2020)

Le sigle VWO désigne le Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs", ce qui signifie «l'enseignement scientifique préparatoire» en néerlandais; c'est la phase la plus élevée du système d'enseignement secondaire des Pays-Bas.

Dans la loi, les mots "Onze Minister" («Notre Ministre») désigne le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire et des Médias.

Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 6a.

Taal

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of

b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde gedragscode.

Artikel 6c.

Bestrijding (taal)achterstand

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.

Artikel 11b

Kerndoelen

Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten van:

a. Nederlandse taal,
b. Engelse taal,
c. geschiedenis en staatsinrichting,
d. aardrijkskunde,
e. economie,
f. wiskunde,
g. natuur- en scheikunde,
h. biologie,
i. verzorging,
j. informatiekunde,
k. techniek,
l. lichamelijke opvoeding, en
m. beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Artikel 28b.

Diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat aan de leerlingen van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs gelegenheid wordt gegeven diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen af te leggen. Indien toepassing wordt gegeven aan de vorige volzin, worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften omtrent deze toetsen vastgesteld. Deze voorschriften hebben in elk geval betrekking op het moment of de momenten waarop de toetsen kunnen worden afgelegd.

Loi sur l'enseignement secondaire (2017)

Article 6a

Langue

L’enseignement doit être donné et les examens se dérouler en néerlandais. Par dérogation à la disposition précédente, une autre langue peut être employée :

a. lorsqu'il s'agit d’un enseignement lié à cette langue, ou

b. si la spécificité, la structure ou la qualité de l'enseignement ou l'origine des participants l'exigent, conformément à un code de conduite établi par l'autorité compétente.

Article 6c

Lutte contre les désavantages (linguistiques)

L'enseignement est organisé de telle manière qu'une attention est accordée de façon structurelle et reconnaissable à la lutte contre les désavantages, en particulier dans la maîtrise de la langue néerlandaise.

Article 11b

Objectifs clés

Les objectifs fondamentaux sont fixés par décret en conseil, l'attention étant portée sur les aspects suivants :

a. la langue néerlandaise,
b. l'anglais
c. l'histoire et la politique,
d. la géographie
e. l'économie
f. les mathématiques
g. la physique et la chimie,
h. la biologie
i. la santé
j. l'informatique
k. la technique
l. l’éducation physique;
m. l’éducation visuelle, la musique, le théâtre et la danse.

Article 28b

Tests diagnostiques en néerlandais et en arithmétique

ll peut être déterminé par décret que les élèves des écoles de l'enseignement pré-universitaire, de l'enseignement secondaire général supérieur, de l'enseignement secondaire général secondaire et de l'enseignement préprofessionnel ont la possibilité de passer des tests de diagnostic en néerlandais et en arithmétique. En cas d'application de la disposition précédente, la réglementation de ces tests sera édictée par ou en vertu d'un arrêté en conseil. Dans tous les cas, ces réglementations concernent le moment où les tests peuvent être effectués. 

Wet voortgezet onderwijs 2020

Artikel 2.4.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

1)
Vwo wordt gegeven aan scholen voor vwo, die zijn onderscheiden in gymnasia en athenea. Aan een gymnasium wordt in elk geval voortgezet onderwijs gegeven in Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

2) Vwo is ingericht om voor te bereiden op aansluitend wetenschappelijk onderwijs.

3) Vwo heeft een cursusduur van zes leerjaren.

Artikel 2.11.

Instructietaal

1) Het voortgezet onderwijs wordt gegeven in het Nederlands.

2) Bij het geven van voortgezet onderwijs kan een andere taal dan het Nederlands worden gebruikt als:

a. onderwijs over die andere taal wordt gegeven;
b. dat noodzakelijk is vanwege de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs; of
c. dat noodzakelijk is vanwege de herkomst van de leerlingen.

3) Het bevoegd gezag stelt voor de school een gedragscode vast voor het gebruik van een andere taal dan het Nederlands bij het geven van onderwijs in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c.

4) Dit artikel is ook van toepassing op het praktijkonderwijs.

Artikel 2.15.

Fries eerste twee leerjaren

1) Op de scholen in de provincie Fryslân wordt in de eerste twee leerjaren met inachtneming van de kerndoelen, ook voortgezet onderwijs gegeven in Friese taal en cultuur.

2) Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân kunnen op aanvraag van het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de plicht om voortgezet onderwijs te geven in Friese taal en cultuur.

3) Gedeputeerde staten stellen in beleidsregels criteria vast voor de ontheffing, bedoeld in het tweede lid, nadat zij over de inhoud van de criteria overleg hebben gevoerd met het voortgezet onderwijs in Fryslân.

Artikel 2.16.

Vaststelling kerndoelen Fries

1)
Provinciale staten van Fryslân stellen de kerndoelen Friese taal en cultuur bij verordening vast nadat gedeputeerde staten over de inhoud van de kerndoelen overleg hebben gevoerd met het voortgezet onderwijs in Fryslân.

2) Voor de verordening is goedkeuring vereist van Onze Minister.

Artikel 2.17.

Gronden onthouden goedkeuring verordening inzake kerndoelen Fries

1) Onze Minister kan aan de verordening, bedoeld in artikel 2.16, in elk geval goedkeuring onthouden indien:

a. er naar zijn oordeel onvoldoende draagvlak in het voortgezet onderwijs in Fryslân is voor de voorgelegde kerndoelen Friese taal en cultuur; of

b. de kerndoelen Friese taal en cultuur meer inspanningen van het voortgezet onderwijs in Fryslân vergen dan het aandeel van het onderwijs in Friese taal en cultuur binnen het onderwijsprogramma rechtvaardigt.

2) Onze Minister kan ook aan de verordening goedkeuring onthouden indien naar zijn oordeel de kerndoelen onvoldoende aandacht schenken aan:

a. mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal;

b. schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Fries en het verwerven van informatie uit teksten die in het Fries zijn gesteld;

c. het bevorderen van het begrip van de Friese taal en cultuur; of

d. het ontwikkelen van een positieve houding over het gebruik van het Fries.

Artikel 2.34.

Bestrijding achterstanden voortgezet onderwijs


Het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs worden zo ingericht dat het op structurele en herkenbare wijze aandacht besteedt aan het bestrijden van achterstanden, vooral in de beheersing van de Nederlandse taal.

Artikel 2.52.

Afnametaal bij toetsen en examens

1) De toetsen en examens als onderdeel van het eindexamen worden afgenomen in het Nederlands.

2) Bij het afnemen van toetsen en examens kan een andere taal dan het Nederlands worden gebruikt als:

a. de toetsen en examens betrekking hebben op die andere taal;

b. dat noodzakelijk is vanwege de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs; of

c. dat noodzakelijk is vanwege de herkomst van de leerlingen.

3) Het bevoegd gezag stelt voor de school een gedragscode vast voor het gebruik van een andere taal dan het Nederlands bij toetsen en examens in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c.

Artikel 2.74.

Afnametaal bij toetsen en examens

1) De toetsen en examens als onderdeel van het staatsexamen of deelstaatsexamen worden afgenomen in het Nederlands.

2) Bij het afnemen van de toetsen en examens kan een andere taal dan het Nederlands worden gebruikt als:

a. de toetsen en examens betrekking hebben op die andere taal;

b. dat noodzakelijk is vanwege de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs; of

c. dat noodzakelijk is vanwege de herkomst van de kandidaten.

3) Het College voor toetsen en examens stelt een gedragscode vast voor het gebruik van een andere taal dan het Nederlands bij toetsen of examens in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c.

Loi sur l’enseignement secondaire (2020)

Article 2.4

Enseignement scientifique préparatoire

1)
Le VWO est enseigné dans les écoles pour VWO, qui se différencient en gymnases et en athénées. Dans tous les cas dans un gymnase, l’enseignement secondaire est offert dans les langues et cultures latines et grecques.

2) Le VWO est conçu pour préparer les études supérieurs scientifiques ultérieures.

3) Le VWO a une durée de cours de six ans.

Article 2.11

Langue d’enseignement

1)
L’enseignement secondaire est offert en néerlandais.

2) Une langue autre que le néerlandais peut être employée dans l'enseignement secondaire si :

a. l'enseignement dans cette autre langue est donnée;
b. elle est nécessaire en raison de la nature spécifique, de la structure ou de la qualité de l'enseignement ; ou
c. elle est nécessaire en raison de l’origine des élèves.

3) L’autorité compétente doit prévoir un code de conduite à l’école pour l'usage d'une autre langue que le néerlandais lors de l'enseignement dans les cas visés au deuxième paragraphe, alinéas b et c.

4) Le présent article s'applique également à l'enseignement pratique.

Article 2.15

Les deux premières années du frison

1)
Dans les écoles de la province de la Frise, les deux premières années scolaires sont prises en compte dans les objectifs fondamentaux, y compris l’enseignement secondaire offert dans la langue et la culture frisonnes.

2) À la demande de l'autorité compétente, l'Exécutif provincial de la province de la Frise peut accorder une exemption totale ou partielle de l'obligation d'offrir un enseignement secondaire dans la langue et la culture frisonnes.

3) L'Exécutif provincial fixe les critères dans les règles de politique pour l'exemption visée au paragraphe précédent, après consultation sur le contenu des critères avec les études secondaires dans la prince de la Frise.

Article 2.16

Établissement d'objectifs fondamentaux pour le frison

1)
Le conseil provincial de la Frise fixe les objectifs fondamentaux de la langue et de la culture frisonnes par ordonnance après consultation de l'Exécutif provincial concernant l'enseignement secondaire de la province sur le contenu des objectifs fondamentaux.

2) L'ordonnance requiert l'approbation de Notre Ministre.

Article 2.17

Motifs refusant l’approbation du règlement sur les objectifs fondamentaux du frison

1)
Notre Ministre peut en tout état de cause refuser l'approbation du règlement visé à l'article 2.16 si :
 

a.  à son avis, l'enseignement secondaire dans la Frise ne soutient pas suffisamment les objectifs fondamentaux proposés de la langue et de la culture frisonnes ; ou

b. les objectifs fondamentaux de la langue et de la culture frisonnes exigent plus d'efforts de la part de l'enseignement secondaire en Frise que ne justifie la part de l'enseignement en langue et culture frisonnes dans le programme.

2) Notre ministre peut également refuser l’approbation du règlement si, à son avis, les objectifs fondamentaux n’accordent pas suffisamment d’attention aux éléments suivants :

a. les compétences en expression orale en frison et la compréhension du frison parlé;

b. les compétences en expression écrite en frison et l'acquisition d’informations à partir de textes écrits en frison;

c. la promotion de la compréhension de la langue et de la culture frisonnes; ou

d. le développement d'une attitude positive à l’égard de l’emploi du frison.

Article 2.34

Lutte contre les handicaps dans l'enseignement secondaire


L'enseignement secondaire et l'enseignement pratique seront organisés de manière à prêter une attention structurelle et reconnaissable à la lutte contre les handicaps, en particulier dans la maîtrise de la langue néerlandaise.

Article 2.52

Langue employée dans les tests et les examens

1)
Les tests et les examens dans le cadre de l’examen final se déroulent en néerlandais.

2) Lors des tests et des examens, une autre langue que le néerlandais peut être employée :

a. si les tests et les examens se portent sur cette autre langue;

b. si elle est nécessaire en raison de la nature spécifique, de la structure ou de la qualité de l'enseignement ; ou

c. si elle est nécessaire en raison de l’origine des élèves.

3) L’autorité compétente prévoit un code de conduite à l’école pour l'emploi d'une autre langue que le néerlandais dans les tests et les examens dans les cas visés à l'alinéa b) et l'alinéa c).

Article 2.74

Langue employée dans les tests et les examens

1)
Les tests et les examens effectués dans le cadre de l’examen d’État ou de l’examen régional sont passés en néerlandais.

2) Lors des tests et des examens, une autre langue que le néerlandais peut être employée :

a. si les tests et les examens se portent sur cette autre langue;

b. si elle est nécessaire en raison de la nature spécifique, de la structure ou de la qualité de l'enseignement ; ou

c. si elle est nécessaire en raison de l’origine des candidats.

3) Le jury des tests et des examens adopte un code de conduite pour l’emploi d'une autre langue que le néerlandais pour les tests ou les examens dans les cas prévus à l'alinéa b) et l'alinéa c).

 
 

Page précédente

 

Pays-Bas

Accueil: aménagement linguistique dans le monde