Pays-Bas

Loi sur l'enseignement secondaire

(Dispositions linguistiques)

1963

Aux Pays-Bas, la langue d'enseignement est en néerlandais, sauf dans la province de la Frise et dans les Territoires néerlandais d'outre-mer, où l'enseignement peut se faire dans une autre langue. L'enseignement du néerlandais demeure donc une matière fondamentale, comme les mathématiques, la géographie, l'histoire, etc. Voir aussi la Loi sur l'enseignement primaire.

Wet op het voortgezet onderwijs (1963)

Wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs

Artikel 6a.

Taal

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of,

b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde gedragscode.

Artikel 6c.

Bestrijding (taal) achterstand

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.

Artikel 7.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

1) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is het onderwijs dat is ingericht ter voorbereiding op aansluitend wetenschappelijk onderwijs en dat mede algemene vorming omvat. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Deze worden onderscheiden in gymnasia en athenea, elk met een cursusduur van zes jaren.

2) Aan de gymnasia wordt in elk geval onderwijs verzorgd in Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

Artikel 10.

Theoretische leerweg en profielen MAVO

5) Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in de theoretische leerweg omvat Nederlandse taal, Engelse taal, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één van de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama.

7) Het vrije deel van de theoretische leerweg:

a. omvat door de leerling te kiezen vakken, genoemd in het zesde lid,

b. kan omvatten natuur- en scheikunde II, Spaanse taal, Turkse taal, Arabische taal, vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama, Friese taal en cultuur, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie, door de leerling te kiezen, en;

c. kan omvatten door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en programma-onderdelen.

Artikel 10d.

Gemengde leerweg en profielen scholengemeenschap MAVO-VBO

7) Het vrije deel van elk profiel in de gemengde leerweg:

a. omvat door de leerling te kiezen vakken, genoemd in het zesde lid,

b. omvat door de leerling te kiezen beroepsgerichte keuzevakken,

c. kan omvatten natuur- en scheikunde II, Spaanse taal, Turkse taal, Arabische taal, vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama, Friese taal en cultuur, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie, door de leerling te kiezen, en

d. kan omvatten door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en programma-onderdelen.

Artikel 11b.

Kerndoelen


Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten van:

a. Nederlandse taal,
b. Engelse taal,
c. geschiedenis en staatsinrichting,
d. aardrijkskunde,
e. economie,
f. wiskunde,
g. natuur- en scheikunde,
h. biologie,
i. verzorging,
j. informatiekunde,
k. techniek,
l. lichamelijke opvoeding, en
m. beeldende vorming, muziek, drama en dans.

Artikel 11e.

Fries

1) Op de scholen in de provincie Fryslân wordt met inachtneming van de daarvoor vastgestelde kerndoelen tevens onderwijs gegeven in de Friese taal en cultuur, tenzij gedeputeerde staten op verzoek van het bevoegd gezag gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting hebben verleend. Gedeputeerde staten stellen in een beleidsregel criteria vast voor die gedeeltelijke en volledige ontheffing. De vaststelling van deze criteria geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd met het Friese voortgezet onderwijs.

3) Onze Minister kan goedkeuring in ieder geval onthouden indien aan de volgende voorwaarden, waarvoor gedeputeerde staten gegevens aandragen, niet wordt voldaan:

a. het bestaan van voldoende draagvlak in het Friese voortgezet onderwijs voor de voorgelegde kerndoelen Friese taal en cultuur;

b. dat de kerndoelen Friese taal en cultuur niet meer inspanningen vergen van het Friese voortgezet onderwijs dan het aandeel van het onderwijs in de Friese taal en cultuur binnen het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 11c.

4) Onze Minister kan goedkeuring in ieder geval onthouden indien de kerndoelen Friese taal en cultuur geen aandacht schenken aan:

a. het zich mondeling uitdrukken in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal,

b. het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries en het verwerven van informatie uit in het Fries gestelde teksten,

c. bevordering van het begrip van de Friese taal en cultuur, en

d. het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries.

Artikel 13.

Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: VWO.

1) Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het atheneum omvat:

a. Nederlandse taal en literatuur,

b. Engelse taal en literatuur,

c. een andere moderne vreemde taal en literatuur, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, of Friese taal en cultuur, ter keuze van de leerling, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt,

d. maatschappijleer,

e. algemene natuurwetenschappen,

[e]. culturele en kunstzinnige vorming, met dien verstande dat indien Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur, dan wel beide, deel uitmaken van het profiel, de leerling is vrijgesteld van het volgen van het vak culturele en kunstzinnige vorming, en

g. lichamelijke opvoeding.

2) Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het gymnasium omvat:

a. Nederlandse taal en literatuur,

b. Engelse taal en literatuur,

c. Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur, ter keuze van de leerling uit deze beide door het bevoegd gezag aan te bieden vakken,

d. maatschappijleer,

e. algemene natuurwetenschappen,

f. [Red: vervallen,]

g. lichamelijke opvoeding.

Loi sur l'enseignement secondaire (1963)

Loi du 14 février 1963 réglementant l'enseignement secondaire

Article 6a

Langue

L'enseignement et les examens doivent être donnés en néerlandais. Par dérogation à la phrase précédente, une autre langue peut être utilisée :

a. lorsque l'instruction concerne cette langue, ou

b. si la nature spécifique, la mise en place de l'établissement, la qualité de l'enseignement ou l'origine des participants à cette fin l'exige, conformément à un code de conduite établi par les autorités compétentes.

Article 6c

Lutte contre un handicap (linguistique)

L'enseignement est prévu de façon à ce qu'il y ait un objectif structurel et reconnu contre le manque en particulier de la maîtrise de la langue néerlandaise.

Article 7

L'enseignement pré-universitaire

1) L'enseignement pré-universitaire est l'éducation qui est prévue en guise de préparation pour l'enseignement universitaire supérieur et pour l'enseignement général. L'enseignement pré-universitaire est offert dans les écoles secondaires et les lycées; ces établissement sont chacun d'une durée de formation de six ans.

2) Dans tous les cas, l'enseignement secondaire doit offrir un enseignement dans la langue et la culture latines, puis dans la langue et la culture grecques.

Article 10

Programme et les profils théoriques MAVO

5) La partie commune de chaque profil dans le programme théorique comprend le néerlandais, l'anglais, les études sociales, l'éducation physique et au moins l'une des matières dans les arts visuels, la musique, la danse ou le théâtre.

7) La partie libre du programme théorique:

a. comprend des matières choisies par l'élève tel qu'il est mentionné au paragraphe 6;

b. peut comprendre la physique et la chimie II, l'espagnol, le turc, l'arabe, des matières dans les arts visuels, la musique, la danse, le théâtre, la langue et la culture frisonnes, l'éducation physique et deux technologies de l'information qui doivent être choisies par l'élève, et

c. peut comprendre des cours à déterminer par les autorités compétentes et les composantes du programme.

Article 10d

Profils des programmes scolaires et des combinés MAVO-VBO

7) La partie libre de chaque profil dans le programme combiné:

a. comprend des matières choisies par l'élève tel qu'il est mentionné au paragraphe 6;

b. comprend des matières choisies par l'élève en fonction d'un choix d'ordre professionnel;

c. peut comprendre la physique et la chimie II, l'espagnol, le turc, l'arabe, des matières dans les arts visuels, la musique, la danse, le théâtre, la langue et la culture frisonnes, l'éducation physique et deux technologies de l'information qui doivent être choisies par l'élève; et

d. peut comprendre des cours à déterminer par les autorités compétentes et les composantes du programme.

Article 11b

Objectifs principaux

Par décret établi en conseil, les objectifs principaux doivent mettre l'accent sur les aspects suivants:

a. la langue néerlandaise,
b. la langue anglaise,
c. l'histoire et l'éducation civique,
d. la géographie,
e. l'économie,
f. les mathématiques,
g. la physique et la chimie,
h. la biologie,
i. les soins infirmiers,
j. les sciences de l'information,
k. la technique,
l. l'éducation physique, et
m. les arts visuels, la musique, le théâtre et la danse.

Article 11e

La F
rise

1) Les écoles de la province de la Frise doivent être en conformité avec les objectifs de base en donnant également un enseignement dans la langue et la culture frisonnes, à moins que l'Exécutif provincial ait accordé une dispense partielle ou totale de cette obligation à la demande des autorités compétentes. L'Exécutif provincial a prévu des critères de politique pour laquelle l'exemption partielle et totale est permise. L'adoption de ces critères doit être faite au plus tôt après avoir consulté l'Exécutif provincial après concertation avec les établissements frisons d'enseignement secondaires.

3) Notre Ministre peut refuser son approbation si les conditions suivantes, que l'Exécutif provincial a adoptées, ne sont pas satisfaites :

a. l'existence d'un soutien suffisant dans l'enseignement secondaire frison pour présenter les objectifs de base de la langue et la culture frisonnes;

b. les objectifs principaux de la langue et de la culture frisonnes ne doivent pas nécessiter plus d'efforts dans l'enseignement secondaire frison que la part de l'éducation dans la langue et la culture frisonnes au sein du programme pédagogique prévu au premier paragraphe de l'article 11c.

4) Notre Ministre peut refuser son approbation si les objectifs principaux ne tiennent pas compte de la langue et la culture frisonnes, soit :

a. s'exprimer oralement en frison et comprendre la langue frisonne parlée;

b. s'exprimer par écrit en frison et acquérir des informations à partir de textes en frison;

c. promouvoir le concept de la langue et la culture frisonnes; et

d. développer une attitude positive envers l'emploi du frison.

Article 13

Matières
et autres composantes du programme d'études pour le niveau de l'enseignement secondaire pré-supérieur: VWO

1) La partie commune de chaque profil dans une collège doit comprendre :

a. la langue et la littérature néerlandaises;

b. la langue et la littérature anglaises;

c. une autre langue et la littérature moderne, qui seront désignées par décret en conseil, ou de la langue et la culture frisonnes, au choix de l'élève, dans la mesure où les autorités offrent ces cours;

d. l'éducation civique;

e. les science générales;

[e]. la culture et les arts, à la condition que si la langue et la culture latines ainsi que la langue et la culture grecques ou les deux font partie du profil, l'élève soit dispensé de suivre un cours sur la culture et les arts; et

g. l'éducation physique.

2) La partie commune de tout collège doit comprendre :

a. la langue et la littérature néerlandaises;

b. la langue et la littérature anglaises;

c. la langue et la culture latines ou la langue et la culture grecques, la discrétion de l'élève à la fois en offrant les cases des autorités compétentes,

d. l'éducation civique;

e. les sciences générales;

f. [Expiration]

g. l'éducation physique. 

Page précédente

 

Pays-Bas

Accueil: aménagement linguistique dans le monde