Pays-Bas

Loi sur l'emploi du frison

(Wet gebruik Friese taal)

Projet de loi de 2011

Le mars 2011

La présente version (Wet gebruik Friese taal voorstel van wet ou «projet de loi sur l'utilisation de la langue frisonne») est un «projet de loi» sur l'emploi du frison, présenté le 4 mars 2011. Avec ce projet de loi, les possibilités de l'emploi du frison en matière administrative et judiciaire seraient renforcés. Le projet de loi réglemente le droit de quiconque réside dans la province de la Frise à employer sa langue maternelle, le néerlandais ou le frison, dans un tribunal et dans ses communications avec les services administratifs, afin de favoriser l'égalité du frison et du néerlandais dans cette province. De plus, le projet de loi compte des dispositions (art. 18-24) concernant la création du Conseil de la langue frisonne ainsi que plusieurs autres dispositions supplémentaires sur les serments (art. 25-31). En cas d'adoption, cette loi abolirait la loi de 1956 en matière judiciaire. Le texte proposé ne contient aucune disposition en matière d'éducation et de média.  Les articles 25 à 31 portant sur les serments en frison n'ont pas été traduits.


 

WET GEBRUIK FRIESE TAAL

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een taalwet de positie van het Fries als tweede rijkstaal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer te verankeren en de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân te waarborgen, dit alles in het licht van de bepalingen uit het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene bepalingen

Artikel 1

Het Fries is, naast het Nederlands, officiële taal binnen de provincie Fryslân.

Artikel 2

Gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de Friese taal en cultuur sluiten het Rijk en de provincie Fryslân periodiek bestuursafspraken ter uitwerking van de verantwoordelijkheid inzake de Friese taal en cultuur en de bekostiging daarvan. De hier bedoelde afspraken kunnen ook voor de Friese taal en cultuur relevante beleidsterreinen omvatten die liggen buiten het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer.

Gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer

Artikel 3

1) Een ieder kan de Friese taal gebruiken in het verkeer met bestuursorganen, voor zover deze in de provincie Fryslân zijn gevestigd, alsmede met de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen.

2) Het eerste lid geldt niet ten aanzien van bestuursorganen van de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Weststellingwerf indien de bestuursorganen hebben verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond dat het gebruik van de Friese taal tot een onbevredigend verloop van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

Artikel 4

1) Bestuursorganen en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen kunnen in het mondeling verkeer binnen de provincie Fryslân de Friese taal gebruiken.

2) Het eerste lid geldt niet indien de wederpartij heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond dat het gebruik van de Friese taal tot een onbevredigend verloop van het mondeling verkeer zou leiden.

Artikel 5

1) In de provincie Fryslân gevestigde bestuursorganen die niet tot de centrale overheid behoren, stellen met inachtneming van de wet regels op over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in het mondeling verkeer. De regels bevatten in ieder geval bepalingen ten aanzien van het versterken van de positie van de Friese taal binnen het werkgebied van het betreffende bestuursorgaan.

2) In aanvulling op de in het vorige lid bedoelde regels, kunnen deze bestuursorganen tevens een beleidsplan inzake het gebruik van de Friese taal opstellen.

3) De bestuursorganen van de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Weststellingwerf zijn vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in het eerste lid.

4) Bestuursorganen die niet tot de centrale overheid behoren en die niet in de provincie Fryslân gevestigd zijn, waarvan het werkterrein zich uitstrekt tot de provincie Fryslân of een deel daarvan, kunnen met inachtneming van de wet regels stellen over het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in schriftelijke stukken.

Artikel 6

1) Onze Minister wie het aangaat, kan voor onderdelen van de centrale overheid waarvan het werkterrein zich uitstrekt tot de provincie Fryslân of een deel daarvan, regels stellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in het mondeling verkeer.

2) Ter uitvoering van het eerste lid kan een onderdeel van de centrale overheid een beleidsplan opstellen inzake het gebruik van de Friese taal.

Artikel 7

1) Een schriftelijk stuk in de Friese taal wordt tevens in de Nederlandse taal opgesteld, indien het:

a. bestemd of mede bestemd is voor buiten de provincie Fryslân gevestigde bestuursorganen of bestuursorganen van de centrale overheid, of

b. algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels inhoudt.

2) De bekendmaking, mededeling of terinzagelegging van een schriftelijk stuk als bedoeld in het eerste lid geschiedt in ieder geval ook in de Nederlandse taal, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

Artikel 8

1) Indien een schriftelijk stuk in de Friese taal is opgesteld, verstrekt het bestuursorgaan daarvan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal.

2) Het bestuursorgaan kan voor het vertalen een vergoeding van ten hoogste de kosten verlangen.

3) Voor het vertalen kan geen vergoeding worden verlangd, indien het schriftelijk stuk:

a. de notulen van de vergadering van een vertegenwoordigend orgaan inhoudt en het belang van de verzoeker rechtstreeks bij het genotuleerde is betrokken, dan wel de notulen van de vergadering van een vertegenwoordigend orgaan inhoudt en de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels betreft; of

b. een besluit of andere handeling inhoudt waarbij de verzoeker belanghebbende is.

Artikel 9

1) Een ieder kan in vergaderingen van in de provincie Fryslân gevestigde vertegenwoordigende organen de Friese taal gebruiken.

2) Hetgeen in de Friese taal is gezegd, wordt in de Friese taal genotuleerd.

Gebruik van het Fries in het rechtsverkeer

Artikel 10

1) Hij die ter uitvoering van een wettelijk voorschrift mondeling een eed, belofte of bevestiging moet afleggen, is bevoegd in plaats van de wettelijk voorgeschreven woorden de daarmede in de Friese taal overeenkomende woorden uit te spreken.

2) In het geval, bedoeld in het voorgaande lid, treden:

a. indien een eed wordt afgelegd, voor de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig" in de plaats de woorden: "Sa wier helpe my God Almachtich";

b. indien een belofte wordt afgelegd, voor de woorden: "Dat beloof ik" in de plaats de woorden: "Dat ûnthjit ik", en indien een bevestiging wordt afgelegd, voor de woorden: "Dat verklaar ik" in de plaats de woorden: "Dat ferklearje ik".

Artikel 11

In alle gevallen, waarin iemand op een terechtzitting, welke gehouden wordt in de provincie Fryslân, van ambtswege het woord voert, dan wel verplicht is zich aan een verhoor te onderwerpen of bevoegd is het woord te voeren, is hij bevoegd zich te bedienen van de Friese taal.

Artikel 12

1) Indien een rechter, raadsheer, officier van justitie, procureur-generaal of een andere persoon als bedoeld in artikel 11 zich tijdens het onderzoek ter terechtzitting op de voet van artikel 11 wil bedienen van het Fries, bepaalt de rechter of raadsheer, die de leiding van de zitting heeft, zonodig dat bijstand wordt verleend door een tolk. De artikelen 260, eerste lid, en 276, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering zijn van toepassing.

2) De rechterlijke instanties in Fryslân kunnen, na overleg met de Orde van Advocaten in het arrondissement Leeuwarden, regels stellen over situaties, waarin inschakeling van een tolk niet nodig is. Deze regels worden in de Staatscourant bekendgemaakt.

3) De vergoeding aan de tolk die ingevolge het eerste lid is opgetreden, komt ten laste van het Rijk. Het bij of krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

4) In afwijking van het derde lid kan de rechter bepalen dat in een civiele zaak de vergoeding aan de tolk ten laste komt van de partij ten behoeve van wie de tolk is ingeschakeld. Het bij of krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

Indien een verdachte of getuige tijdens het onderzoek ter terechtzitting in een strafzaak buiten de provincie Fryslân zich wil bedienen van het Fries en aannemelijk maakt dat hij zich in het Nederlands onvoldoende kan uitdrukken, bepaalt de rechter die de leiding van de zitting heeft, indien hij zulks wenselijk acht, dat bijstand wordt verleend door een tolk. De artikelen 260, eerste lid, en 276, eerste en vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering zijn van toepassing.

Artikel 14

1) Hetgeen in het Fries is gesproken wordt, indien het in het proces-verbaal wordt opgenomen, in die taal vermeld.

2) Indien ingevolge artikel 13 in een strafzaak buiten de provincie Fryslân gebruik is gemaakt van de Friese taal, vindt opneming in het proces-verbaal in het Nederlands plaats en wordt daarin aangetekend dat het Fries is gebezigd.

Artikel 15

1) In strafzaken, civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken die aanhangig zijn bij een in de provincie Fryslân gevestigd gerecht, mogen processtukken, met uitzondering van dagvaardingen en telasteleggingen in strafzaken, in het Fries worden gesteld.

2) In dagvaardingen en telasteleggingen in strafzaken als bedoeld in het eerste lid alsmede in oproepingen of uitnodigingen voor een zitting in andere zaken, wordt aangegeven dat de verdachte of gedaagde het recht heeft om op de zitting Fries te spreken.

3) Indien dat voor een goede beoordeling van in het Fries gestelde processtukken als bedoeld in het eerste lid wenselijk is, kan de rechter op verzoek van een van de andere bij de zaak betrokkenen zorg dragen voor een vertaling in het Nederlands, die aan de stukken wordt toegevoegd.

4) De kosten van een vertaling als bedoeld in het derde lid komen ten laste van het Rijk. Het bij of krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

5) In afwijking van het vierde lid kan de rechter bepalen dat in een civiele zaak de vergoeding aan de vertaler ten laste komt van de partij die om een vertaling heeft gevraagd.

Artikel 16

1) Indien stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden ingeschreven, in de Friese taal zijn gesteld, wordt daarnevens de overlegging gevorderd van letterlijke vertalingen in het Nederlands, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor de Friese taal als bevoegd toegelaten beëdigde vertaler of, indien de inschrijving betrekking heeft op een notariële akte, door de notaris, die de akte heeft verleden.

2) De in de Friese taal gestelde stukken of opgaven worden samen met de vertalingen ingeschreven in het register.

3) Indien het een notariële akte in de Friese taal betreft van oprichting van een vereniging of stichting, dan wel houdende de statuten van een dergelijk rechtspersoon, kan in afwijking van het eerste en tweede lid worden afgezien van een vertaling in het Nederlands indien de vereniging of stichting haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in de provincie Fryslân verricht.

4) In afwijking van het eerste lid worden in de provincie Fryslân akten van de burgerlijke stand zowel in het Fries als in het Nederlands opgemaakt.

Artikel 17

1) In alle gevallen, waarin een ontwerp van een akte de goedkeuring behoeft van een rechter, kan de definitieve akte in de Friese taal worden opgemaakt, mits daaronder wordt gesteld een verklaring van een voor de Friese taal als bevoegd toegelaten beëdigde vertaler waaruit blijkt, dat de akte een getrouwe vertaling is van het door de rechter goedgekeurde ontwerp. Wordt de akte notarieel verleden, dan kan de verklaring van de beëdigde vertaler worden vervangen door een verklaring van de notaris, die de akte verlijdt.

2) Van een ontwerp van een akte in het Nederlands kan worden afgezien indien het ontwerp van een akte wordt voorgelegd aan een rechter van een rechterlijke instantie die in de provincie Fryslân is gevestigd.

Instelling Raad voor de Friese taal

Artikel 18

1) Er is een Raad voor de Friese taal, hierna te noemen: de Raad.

2) De Raad is gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 19

1) De Raad rapporteert over de behoeften en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot deze wet alsmede tot het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden aan:

a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. andere bestuursorganen en onderdelen van de rijksoverheid, voor zover die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben; en

c. rechterlijke instanties voor zover die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben.

2) Een ieder is bevoegd wensen en behoeften inzake het gebruik van de Friese taal door bestuursorganen en andere instanties die onder deze wet vallen, voor te leggen aan de Raad.

3) De in het eerste lid genoemde instanties sturen binnen drie maanden na ontvangst van de rapportage een reactie aan de Raad op de aan hen gerichte rapportage.

4) De Raad adviseert over de uitvoering van de bestuursafspraken, bedoeld in artikel 2, aan:

a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân.

Artikel 20

1) De Raad stelt kaders inzake vorm en inhoud van de regels en beleidsplannen als bedoeld in de artikelen 5 en 6.

2) De Raad draagt er zorg voor dat deze kaders worden gepubliceerd in de Staatscourant.

3) De Raad draagt er zorg voor dat deze kaders worden toegezonden aan bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 voor zover zij naar het oordeel van de Raad dienen te beschikken over regels of beleidsplannen.

4) Bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 kunnen gemotiveerd van deze kaders afwijken.

Artikel 21

1) De Raad bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een vice-voorzitter.

2) De voorzitter, vice-voorzitter en overige leden van de Raad worden, op voordracht van de Raad, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor een periode van ten hoogste vier jaar.

3) De Raad kan waarnemers toelaten.

Artikel 22

1) De Raad heeft een secretaris.

2) De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de Raad uitsluitend verantwoording schuldig aan de Raad.

3) Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.

4) De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van de Raad.

5) Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter van de Raad, de secretaris en de andere medewerkers.

Artikel 23

De Raad voert de in de artikelen 19 en 20 genoemde taken uit op basis van een tweejaarlijks werkprogramma, dat na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt opgesteld.

Artikel 24

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Raad geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Opneming van de Friese formuleringen inzake eed en belofte in overige wetgeving.

[...]

Artikel 32

Artikel 2:6 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

2. De regels voor het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer zijn opgenomen in de Wet gebruik Friese taal.

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een andere taal worden gebruikt indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 33

1) Artikel 35, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers vervalt.

2) Het derde en vierde lid worden onder vernummering tot tweede en derde lid, als volgt gewijzigd:

2. De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in de vreemde taal gestelde stukken of opgaven die aan het register blijven gehecht.

3. Bij de wet kan worden bepaald dat het eerste en tweede lid niet van toepassing zijn.

Slotbepalingen

Artikel 34

Van bij of krachtens deze wet vastgestelde bepalingen wordt een Friese vertaling gepubliceerd. De publicatie geschiedt op dezelfde wijze als waarop de bekendmaking daarvan ingevolge de Bekendmakingswet plaatsvindt.

Artikel 35

De artikelen 2:7 tot en met 2:12 van de Algemene wet bestuursrecht vervallen.

Artikel 36

De Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer wordt ingetrokken.

Artikel 37

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 38

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gebruik Friese taal.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Minister van Veiligheid en Justitie

LOI SUR L'EMPLOI DU FRISON

PROPOSITION DE LOI

Nous Beatrix, par la grâce de Dieu, reine des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, etc.

Pour tous ceux qui ont vu ou entendu, salut! Nous faisons connaître:

Attendu que Nous avons estimé qu'il était souhaitable qu'une loi linguistique sanctionne le statut du frison comme seconde langue nationale en matière administrative et en matière d'intégration juridique et d'égalité des droits du néerlandais et du frison dans la province de la Frise en vue de rendre conforme le tout aux dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Ainsi, Nous, le Conseil d'État, en consultation avec les États généraux, approuvons le présent décret:

Dispositions générales

Article 1er

Le frison est, en plus du néerlandais, la langue officielle dans la province de la Frise.

Article 2

Compte tenu de la responsabilité et du devoir partagé de tenir compte de la langue et de la culture frisonne de la part du gouvernement et de la province de Frise, des arrangements périodiques de gouvernance sont prévus afin de préciser la responsabilité de la langue et la culture frisonne ainsi que leur financement. Ces modalités peuvent également être mentionnées dans la présente loi dans les zones appropriées du frison et de la politique culturelle pertinente qui se situent en dehors de l'emploi du frison en matière administrative et dans les questions juridiques.

Emploi du frison en matière administrative

Article 3

1) Toute personne peut utiliser le frison dans ses relations avec l'administration, lorsqu'elle est située dans la province de la Frise ainsi que les personnes employées travaillant sous la juridiction de la province.

2) Le premier paragraphe ne s'applique pas aux organismes régissant les municipalités d'Ameland, de Schiermonnikoog, de Terschelling, de Vlieland et de Weststellingwerf, si ces organismes ont demandé que le néerlandais soit utilisé du fait que l'emploi du frison serait nuisible dans l'organisation administrative.

Article 4

1) Les organismes administratifs et les individus œuvrant sous leur juridiction dans la province de la Frise doivent employer le frison dans leurs communications orales.

2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas si une autre partie a demandé que le néerlandaise soit utilisé du fait que l'emploi du frison serait nuisible dans les communications  orales.

Article 5

1) Dans la province de la Frise, les conseils qui n'appartiennent pas au gouvernement central doivent tenir compte des règles légales sur l'emploi du frison dans les documents écrits et dans les communications orales. Dans tous les cas, les règles comprennent des dispositions sur le renforcement de la position du frison dans le fonctionnement de l'organisme administratif concerné.

2) En plus des règles prévues au paragraphe précédent, ces organismes régissant les municipalités doivent prévoir une politique sur l'emploi du frison.

3) Les organismes régissant les municipalités d'Ameland, de Schiermonnikoog, de Terschelling, de Vlieland et de Weststellingwerf sont exemptés de l'obligation visée au premier paragraphe.

4) Les organises administratifs extérieurs au gouvernement central et qui ne sont pas établis dans la province de la Frise, mais dont le mandat s'étend dans la province de la Frise ou une partie de celle-ci, peuvent, sous réserve de la loi fixant les règles sur l'emploi du frison, utiliser cette langue particulièrement dans les documents écrits.

Article 6

1) Notre Ministre concerné peut, pour certaines parties de l'administration centrale dont la juridiction s'étend à la province de la Frise ou une partie de celle-ci, prévoir des règles concernant l'emploi du frison dans les documents écrits et dans les communications orales.

2) Pour mettre en œuvre le paragraphe précédent, le gouvernement central doit prévoir en partie une politique sur l'emploi du frison.

Article 7

1) Un document rédigé en frison est également en néerlandais :

a. s'il est conçu ou destinés à l'extérieur de la province de la Frise, et rédigé par des créé des conseils ou des organismes régissant l'administration centrale; ou

b. s'il correspond à une réglementation générale ou des moyens politiques.

2) La publication, la communication ou l'affichage d'un document écrit visé au paragraphe précédent ne doit être dans tous les cas en néerlandais, sauf s'il peut être raisonnablement supposé que ce n'est pas nécessaire.

Article 8

1) Si un document écrit est rédigé en frison, la commission fournit sur demande une traduction en néerlandais.

2) L'autorité administrative peut exiger des frais de traduction, qui ne soient pas plus élevés que le coût réel des frais.

3) Pour la traduction, aucun frais peuvent être exigés si le document écrit:

a. est un procès-verbal d'une réunion d'un organisme représentatif et que l'intérêt du requérant est directement en cause, ou s'il s'agit du procès-verbal de la réunion d'un organisme représentatif et que l'adoption de règlements est de portée générale ou correspond à des règles politiques; ou

b. requiert une décision ou tout autre acte concernant le requérant.

Article 9

1) Toute personne peut, lors des assemblées dans la province de la Frise, mettre en place des organismes représentant la langue frisonne.

2) Ce qui est exprimé en frison doit être consigné dans cette langue dans un procès-verbal.

Usage du frison dans la procédure judiciaire

Article 10

1) Quiconque, conformément à la loi, doit prêter serment, faire une promesse ou une confirmation verbale, a l'autorisation d'utiliser à la place des paroles prévues des mots correspondants en langue frisonne.

a. si le serment contient les mots «Ainsi, que Dieu Tout-Puissant me vienne en aide», il peut les remplacer par les mots: "Sa wier helpe my God Almachtich" ;

b. si une promesse est faite par les mots «Je promets», il peut les remplacer par les mots: " "Dat ûnthjit ik", et si une confirmation est faite pour les mots «Je déclare», il peut les remplacer par "Dat ferklearje ik".

Article 11

Dans tous les cas, lorsqu'un justiciable prend officiellement la parole lors d'une audience qui a lieu dans la province de la Frise, il est tenu de se soumettre à une entrevue et est autorisé à intervenir s'il connaît la langue frisonne.

Article 12

1) Si un juge, un conseiller, un avocat, un procureur général ou toute autre personne visée à l'article 11, utilise le frison au cours du procès sur la base de l'article 11, le juge ou le conseiller juridique en charge de l'audience doit si cela est nécessaire prévoir l'assistance d'un interprète. Le premier paragraphe de l'article 260 et le paragraphe 4 de l'article 276 du Code de procédure pénale s'appliquent.

2) Les tribunaux de la Frise peuvent, après consultation avec l'Association du barreau dans le district de Leeuwarden, fixer des règles sur les situations dans lesquelles le recours à un interprète n'est pas nécessaire. Ces règles doivent être publiées dans le Journal officiel.

3) Les frais d'interprétariat attribués en vertu du premier paragraphe doivent être assumés par le gouvernement. En vertu de la Loi sur les frais dans les affaires pénales, les tarifs sont appliqués en effectuant les changements nécessaires.

4) Malgré le paragraphe précédent, le tribunal peut ordonner une indemnisation de la traduction dans une affaire civile soutenue par la partie nécessitant l'interprète. En vertu de la Loi sur les frais dans les affaires pénales, les tarifs sont appliqués en effectuant les changements nécessaires.

Article 13

Si un défendeur ou un témoin au cours de l'enquête dans une affaire pénale à l'extérieur de la province de la Frise désire se servir du frison et démontrer qu'il ne peut suffisamment s'exprimer en néerlandais, le juge qui préside l'audience décide s'il le souhaitable que cette personne reçoive l'assistance d'un interprète. Le premier paragraphe de l'article 260 et le paragraphe 4 de l'article 276 du Code de procédure pénale s'appliquent.

Article 14

1) Ce qui est exprimé en frison doit être consigné dans cette langue dans un procès-verbal.

2) Conformément à l'article 13, lorsque dans une affaire pénale en dehors de la province de la Frise le frison est employé, le procès verbal du lieu doit indiquer que le frison est employé en plus du néerlandais. 

Article 15

1) En matière pénale, les affaires civiles ou administratives en instance devant un tribunal de la province de Frise peut être présentées avec des documents en frison, à l'exception des assignations et des actes d'accusation.

2) Dans les assignations et les actes d'accusation en matière pénale visées au paragraphes précédents, ainsi que dans les avis ou invitations pour une audience dans les autres cas, le défendeur ou l'accusé a le droit de s'exprimer en frison.

3) Si, pour une bonne évaluation dans les plaidoiries en frison tel qu'il est prévu au premier paragraphe, le juge, à la demande de l'une ou l'autre des parties en cause, peut assurer une traduction en néerlandais pour les documents ajoutés.

4) Le coût d'une traduction visée au paragraphe est assumé par le gouvernement. En vertu de la Loi sur les frais dans les affaires pénales, les tarifs sont appliqués en effectuant les changements nécessaires.

5) Nonobstant le paragraphe 4, le tribunal peut ordonner l'indemnisation en matière civile lorsque le traducteur est pris en charge par la partie qui a demandé une traduction.

Article 16

1) Si des documents ou des déclarations qui, conformément à la réglementation dans les dossiers publics, sont utilisés en frison, les documents doivent être accompagnés d'une traduction littérale en néerlandais et être déclaré équivalents au texte frison par un traducteur compétent assermentés ou, si le document concerne un acte notarié, par le notaire responsable du document.

2) Dans les documents ou déclarations en frison, les documents traduits sont consignés dans le registre.

3) S'il s'agit d'un acte notarié de création d'une association ou d'une fondation en frison, ou concernant le statut similaire d'une personne morale, il est possible, nonobstant les dispositions des premier et deuxième paragraphes, d'ajouter une traduction en néerlandais si l'association ou la fondation est en totalité ou en partie instituée dans la province de la Frise.

4) Nonobstant le premier paragraphe, les actes d'état civil peuvent être rédigés aussi bien en frison qu'en néerlandais dans la province de la Frise. 

Article 17

1) Dans tous les cas où un document doit être approuvé par un juge, l'acte final en frison peut être dressé, à la condition qu'il soit accompagné d'une déclaration d'un traducteur de frison assermenté et autorisé témoignant que l'acte est une traduction fidèle du document approuvé par le tribunal. S'il s'agit d'un acte notarié, la déclaration du traducteur assermenté peut alors être remplacée par une déclaration du notaire ayant rédigé l'acte.

2) Un document présenté en néerlandais n'est pas nécessaire si la rédaction de l'acte est présentée à un juge dont le tribunal se trouve dans la province de la Frise.

Création du Conseil de la langue frisonne

Article 18

1) Il est créé un Conseil de la langue frisonne, ci-après désigné comme «le Conseil».

2) Le Conseil est situé à Leeuwarden.

Article 19

1) Le Conseil doit faire un rapport sur les besoins et les souhaits concernant la langue et la culture frisonnes dans le cadre de la présente loi, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales:

a. à Notre Ministre de Intérieur et des Relations dans le royaume;

b. à d'autres organismes et directions du gouvernement national, lorsqu'ils sont situés dans la province de la Frise ou lorsque leur rayon d'action comprend la Frise; et

c. aux instances judiciaires dans la province de Frise ou celles dont le rayon d'action s'étend en Frise.

2) En vertu de la présente loi, chacune de ces instances a juridiction sur les besoins et souhaits à soumettre au Conseil concernant l'emploi du frison dans organismes gouvernementaux et d'autres entités.

3) Les organismes visés au premier paragraphe sont tenus d'envoyer dans les trois mois à compter de la réception du rapport une réponse au Conseil sur ledit rapport qui leur est adressé.

4) Le Conseil donne son avis sur la mise en œuvre des modalités administratives visée à l'article 2:

a. à Notre Ministre de Intérieur et des Relations dans le royaume;

b. à l'exécutif provincial de la province de la Frise.

Article 20

1) Le Conseil propose des programmes de gestion en matière de forme et de contenu pour les règles et les politiques visés aux articles 5 et 6.

2) Le Conseil doit veiller à ce que ces programmes soient publiés dans le Journal officiel.

3) Le Conseil doit veiller à ce que ces programmes soient acheminés aux organismes de direction, tel qu'il est prévu aux articles 5 et 6, selon l'avis du conseil d'administration concernant les règles ou les politiques.

4) Les organismes administratifs visés aux articles 5 et 6 peuvent différer d'opinion sur les différents programmes proposés.

Article 21

1) Le Conseil se compose de cinq membres dont un président et un vice-président.

2) Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil sont désignés, sur proposition du Conseil, par Notre Ministre de l'Intérieur et des Relations dans le royaume, pour une période n'excédant pas quatre ans. Leur mandat peut être prolongé pour une période maximale de quatre ans.

3) Le Conseil peut admettre des observateurs.

Article 22

1) Le Conseil désigne un secrétaire.

2) Le Conseil est le seul responsable des activités du secrétaire.

3) Au secrétaire d'autres collaborateurs peuvent être ajoutés.

4) Le secrétaire et les autres employés ne sont pas membres du Conseil.

5) Notre ministre de l'Intérieur et des Relations dans le royaume désigne, soutient, suspend et révoque, après consultation avec le président du Conseil, le secrétaire et les autres membres du personnel.

Article 23

Le Conseil exerce les fonctions énumérées aux articles 19 et 20 sur la base d'un programme de travail biennal, après consultation auprès du ministère de l'Intérieur et des Relations dans le royaume.

Article 24

La gestion des documents concernant les travaux du Conseil doit être conformes aux règles de gestion en vertu du décret sur les registres publics et les archives de 1995. Les documents peuvent, après la fin des travaux, transférés aux archives du ministère de l'Intérieur et des Relations dans le royaume en incluant la formulation du serment et des engagements dans d'autres lois.

[...]

Article 32

L'article 2.6 de la Loi générale sur le droit administratif est modifié comme suit:

1. Les organismes et leurs employés emploient la langue néerlandaise, sauf en cas d'indication contraire par une réglementation

2. Les règles pour l'usage du frison en matière administrative sont contenues dans la Loi sur l'emploi du frison.

3. Nonobstant le premier paragraphe, une autre langue peut être utilisée si son emploi est plus efficace et si les intérêts d'un tiers ne sont pas touchés de manière disproportionnée.

Article 33

1)
Le second paragraphe de l'article 35 de la Loi sur les interprètes et les traducteurs assermentés est supprimé.

2) Les troisième et quatrième paragraphes deviennent les deuxième et troisième paragraphes, comme suit:

2. Les traductions doivent être consignées à la place des documents en langue étrangère ou des déclarations qui continuent d'être joints au Registre.

3. La loi peut prévoir que le premier et deuxième paragraphes ne s'appliquent pas.

Dispositions finales

Article 34

En vertu de la présente loi, une traduction doit être publiée en frison.  La publication doit se faire de la même manière que les autres publications en vertu de la Loi sur la publication.

Article 35

Les articles 2.7 à 2.12 de la Loi générale sur le droit administratif sont supprimés.

Article 36

La Loi sur l'emploi du frison dans le domaine judiciaire est abrogée.

Article 37

Les articles de la présente loi entent en vigueur à une date fixée par décret royal, ainsi que les différents articles ou parties qui pourraient être déterminés.

Article 38

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur l'emploi du frison.

Et nous ordonnons qu'elle soit publiée dans le Journal officiel et que tous les ministères, autorités, organismes et agents concernés la mettent en œuvre avec toute la diligence qu'il faudra.

Le ministre de l'Intérieur et des Relations dans le royaume
Le ministre de la Sécurité et de la Justice


 

Page précédente

 

Pays-Bas

Accueil: aménagement linguistique dans le monde