Pologne

Traité de bon voisinage germano-polonais

1991

Le Traité de bon voisinage et de coopération amicale (en polonais: Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, allemand : Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit) a été signé entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne le 17 juin 1991. Ce traité complète le Traité sur la frontière germano-polonaise signé en 1990. Les deux pays ont notamment convenus de respecter les droits des minorités nationales vivant de chaque côté de la frontière et de favoriser les contacts culturels, en particulier chez les jeunes. Mais le cœur du Traité est incontestablement le statut des minorités qui fixe les normes proposées d'une certaine façon aux autres États en Europe, et ce, à une époque où ce problème était généralisé. Les articles 20, 21 et 25 portent sur la langue des minorités allemande et polonaise.

Le paragraphe 1 de l'article 20 présente une définition des minorités polonaise et allemande, ainsi que de leur situation dans l'État d'accueil :

Le paragraphe 2 déclare que les Parties contractantes exercent les droits et obligations du statut international des minorités,
conformément aux normes internationales,
y compris la Charte de Paris du 21 novembre 1990.

Le paragraphe 3 énumère les droits particuliers qui sont notamment à la disposition des membres d'une minorité (droit à l'emploi de la langue maternelle, à la pratique de la religion, à la création d'institutions religieuses, culturelles ou éducatives, ainsi que le droit d'avoir des contacts avec des étrangers relevant de la minorité, le droit d'employer leurs noms et prénoms dans leur langue maternelle, bine que, à cette époque, la Pologne n'acceptait pas encore l'usage officiel des noms allemands dans «les territoires habités traditionnellement par la minorité allemande».

Le paragraphe 4 du texte énonce que l'appartenance aux groupes mentionnés est une question de choix individuel de la personne et qu'aucune conséquence défavorable ne peut en résulter.

Le statut officiel d'appartenance à une minorité, conféré en Pologne et en Allemagne aux personnes qui font le choix que leur offre l'article 20, est important à un double titre. D'une part, le droit international apporte une distinction d'un grand intérêt à la nationalité d'un individu dans ses rapports avec l'ordre juridique du pays d'accueil. D'autre part, la personne membre de la minorité allemande possède la nationalité polonaise et elle a des droits et des obligations en tant que «minoritaire» et les deux catégories de droits et obligations doivent, en cas de conflit, toujours bénéficier d'une régulation juridique, ce qui constitue un apport essentiel du traité.

TRAKTAT między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Artykuł 20

1)
Członkowie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają oni prawo do pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa.

2) Umawiające się Strony realizują prawa i obowiązki zgodnie ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi mniejszości, w szczególności zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r., Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., Konwencją o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r. Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Aktem końcowym KBWE z 1 sierpnia 1975 r., Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 r., jak również Paryską kartą dla nowej Europy z 21 listopada 1990 r.

3) Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 mają w szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do:

 — swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznie, dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany, 

— zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz które posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu,

 — wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności religijnej w języku ojczystym, 

— ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą w obrębie swego kraju, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych państw, z którymi łączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub przekonania religijne,

 — używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego,  

— zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeń w obrębie swojego kraju oraz uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, 

— korzystania na równi z innymi ze skutecznych środków prawnych dla urzeczywistniania swoich praw, zgodnie z prawem krajowym.

 4) Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do grup wymienionych w ustępie 1 jest sprawą indywidualnego wyboru osoby, i że nie mogą z niego wynikać żadne niekorzystne następstwa.

Artykuł 21

 1)
Umawiające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturalną, językową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1, oraz tworzyły warunki do wspierania tej tożsamości. Doceniają szczególne znaczenia wzmożonej konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacniać pokojowe współżycie i dobre sąsiedztwo Narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniać się do porozumienia i pojednania między nimi.

2) Umawiające się Strony będą w szczególności:

 — w ramach obowiązujących ustaw wzajemnie umożliwiać i ułatwiać podejmowanie działań na rzecz wspierania członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 lub ich organizacji,

— mimo konieczności uczenia się oficjalnego języka odnośnego państwa, dążyć zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w ich języku ojczystym, w publicznych placówkach oświatowych, jak również tam, gdzie to jest możliwe i konieczne, posługiwania się nim wobec władz, 

— uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 w związku z nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych, 

— szanować prawo członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 do skutecznego uczestnictwa w sprawach publicznych, łącznie z udziałem w sprawach dotyczących ochrony i wspierania ich tożsamości, 

— podejmować niezbędne środki w tym celu po należytej konsultacji, zgodnie z procedurą podejmowania decyzji w danym państwie, łącznie z kontaktami z organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1.

3) Umawiające się Strony będą stosować postanowienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw określonych w niniejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22.

Artykuł 25

 1)
Umawiające się Strony potwierdzają swą gotowość do umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom pełnego dostępu do języka i kultury drugiego kraju i będą popierać odpowiednie państwowe oraz prywatne inicjatywy i instytucje.

2) Umawiające się Strony będą w większej mierze popierać upowszechnianie literatury klasycznej i współczesnej drugiego kraju zarówno w języku oryginału jak i w przekładzie.

3) Umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych. Będzie się przy tym również dążyć do zakładania szkół, w których nauczanie będzie się odbywać w obu językach. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możliwości studiów polonistycznych i germanistycznych w uczelniach drugiego kraju.

4) Umawiające się Strony będą współpracować w delegowaniu nauczycieli, w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników dydaktycznych oraz w rozwijaniu i udostępnianiu pomocy naukowych, łącznie z wykorzystaniem telewizji, radia, techniki audiowizualnej i komputerowej.

 5) Prace niezależnej polsko-niemieckiej Komisji do spraw podręczników szkolnych będą nadal popierane.
 
TRAITÉ entre la république de Pologne et la République fédérale d'Allemagne sur le bon voisinage et la coopération amicale, signé à Bonn le 17 juin 1991

Article 20

1) Les membres de la minorité allemande de la république de Pologne, c'est-à-dire les personnes de nationalité polonaise d'origine allemande ou qui adhèrent à la langue, à la culture ou à la tradition allemandes, ainsi que les personnes en République fédérale d'Allemagne de nationalité allemande, d'origine polonaise qui adhèrent à la langue, à la culture ou à la tradition polonaises, ont le droit, individuellement ou conjointement avec d’autres membres de leur groupe, d’exprimer, de maintenir et de développer librement leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse sans aucune tentative d’assimilation contre leur gré. Ils ont droit de faire valoir pleinement, efficacement
et sans aucune discrimination, leurs droits et libertés en toute égalité devant la loi.

2) Les Parties contractantes exercent les droits et les obligations conformément aux normes internationales relatives aux minorités, notamment conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies du 10 décembre 1948, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, à la Convention
sur la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à l'Acte final de la CSCE du 1er août 1975, au Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE du 29 juin 1990, ainsi que la Charte de Paris pour la Nouvelle Europe du 21 novembre 1990.

3) Les Parties contractantes déclarent que les membres mentionnés au paragraphe 1 ont le droit, en particulier, individuellement ou conjointement avec d'autres membres de leur groupe :

- d'employer librement leur langue maternelle dans la vie privée et publique, d'avoir accès à l'information, de la diffuser et d'échanger de l'information dans cette langue;

- de créer et de maintenir leurs propres institutions, leurs organisations ou leurs associations éducatives, culturelles et religieuses qui peuvent demander des contributions volontaires financières et autres, ainsi que des aides publiques, conformément au droit national, et qui ont un accès égal aux médias de leur région;

- de professer et de pratiquer leur religion, y compris l'acquisition, la possession et l'utilisation de matériel religieux, et de mener des activités d'éducation religieuse dans leur langue maternelle;

- d'établir et de maintenir des contacts ininterrompus les uns avec les autres dans leur pays, ainsi que des contacts transfrontaliers avec des citoyens d'autres pays avec lesquels les membres partagent une origine ethnique ou nationale commune, un patrimoine culturel ou des croyances religieuses;

- d'employer leurs noms et prénoms selon la forme de leur langue maternelle;
 
- de créer et de maintenir des organisations ou des associations dans leur pays et de participer à des organisations internationales non gouvernementales;

- d'exercer, sur un pied d'égalité avec les autres, des voies de recours utiles pour l'exercice de leurs droits, conformément au droit national.

4) Les Parties contractantes confirment que l'appartenance aux groupes mentionnés au paragraphe 1 est une question de choix individuel de la personne et qu'aucune conséquence défavorable ne peut en résulter.

Article 21

1)
Les Parties contractantes doivent protéger, sur leur territoire, l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des groupes visés au paragraphe 1 de l'article 20 et créeront les conditions de promotion de cette identité. Elles doivent juger de l’importance particulière d’une coopération constructive renforcée dans ce domaine. Cette coopération doit renforcer la coexistence pacifique et les relations de bon voisinage entre les nations polonaise et allemande, et contribuer à la compréhension et à la réconciliation entre elles.

2) Les Parties contractantes doivent notamment:

- dans le cadre de la législation en vigueur, permettre et faciliter mutuellement des mesures d'assistance aux membres des groupes visés au paragraphe 1 de l'article 20 ou à leurs organisations;

- en dépit de la nécessité d'apprendre la langue officielle du pays concerné, s'efforcer, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de faire en sorte que les membres des groupes visés au paragraphe 1 de l'article 20, aient des possibilités adéquates d'enseigner leur langue maternelle ou dans leur langue maternelle dans les établissements d'enseignement public ainsi que, dans la mesure du possible et nécessaire, de l'employer en relation avec les autorités;

- prendre en compte l'histoire et la culture des groupes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 en relation avec l'enseignement de l'histoire et de la culture dans les établissements d'enseignement;

- respecter le droit des membres des groupes visés au paragraphe 1 de l'article 20 de participer effectivement aux affaires publiques, y compris la participation aux questions relatives à la protection et à la promotion de leur identité;

- prendre les mesures nécessaires à cette fin après une consultation appropriée, conformément à la procédure décisionnelle nationale, y compris des contacts avec les organisations ou associations des groupes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20.

3) Les Parties contractantes doivent appliquer les dispositions de l'article 3 aux questions visées au présent article et aux articles 20 et 22.

Article 25

1)
Les Parties contractantes réaffirment qu'elles sont prêtes à permettre à toutes les personnes intéressées d'accéder pleinement à la langue et à la culture de l'autre pays et de soutenir les initiatives et institutions publiques et privées appropriées.

2
)
Les Parties contractantes soutiendront dans une plus large mesure la diffusion de la littérature classique et contemporaine de l'autre pays, tant dans la langue originale qu'en traduction.

3) Les Parties contractantes sont de manière ferme favorables à l'extension de la possibilité d'apprendre la langue de l'autre pays dans les écoles, les universités et les autres établissements d'enseignement. En même temps, des efforts seront faits pour créer des écoles dans lesquelles l'enseignement sera offert dans les deux langues. Les Parties s'efforceront également d'étendre les possibilités d'études polonaises et allemandes dans les universités de l'autre pays.

4) Les Parties contractantes coopéreront à la délégation des enseignants, à l'éducation et à la formation professionnelle du personnel enseignant, ainsi qu'au développement et à la fourniture de matériel didactique, y compris le recours à la télévision, la radio, l'audiovisuel et l'informatique.

 5) Les travaux de la commission indépendante polono-allemande des manuels scolaires continueront d'être soutenus.

Page précédente

Pologne

Accueil: l'aménagement linguistique dans le monde