République tchčque

Lois sur l'éducation

Dispositions linguistiques

1) Loi n° 561 sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (2004)
2)
Décret n° 48 sur l'éducation de base et certaines conditions pour remplir la scolarité obligatoire (2005)
3)
Décret n° 278 sur la transmission des données au registre de procédure des demandes de reconnaissance de l'enseignement supérieur et des qualifications (2016)
4) Loi n° 111 sur les établissements d'enseignement supérieur (1998)


 

Zákonze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Článek 2

Zásady a cíle vzdělávání

1)
Vzdělávání je založeno na zásadách

a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana;

Článek 13

Vyučovací jazyk

1) Vyučovacím jazykem je jazyk český.

2) Příslušníkům národnostních menšin8) se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14.

3) Ministerstvo může povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce.

4) V oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, v nichž se podle rámcového vzdělávacího programu povinně vyučují některé předměty v cizím jazyce, jsou vyučovacími jazyky český jazyk a příslušný cizí jazyk.

5) Ve vyšších odborných školách může být vyučovacím jazykem cizí jazyk.

Článek 14

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

1)
Obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zvláštním právním předpisem9) zřízen výbor pro národnostní menšiny, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem.

2) Třídu mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 8 dětí s příslušností k národnostní menšině, třídu základní školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 10 žáků s příslušností k národnostní menšině; mateřskou školu nebo základní školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo žáky s příslušností k národnostní menšině v jedné třídě.

3) Třídu příslušného ročníku střední školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 12 žáků s příslušností k národnostní menšině; střední školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 15 žáky s příslušností k národnostní menšině.

4) Při organizaci vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlížejí obce, kraje, popřípadě ministerstvo k dostupnosti tohoto vzdělávání. Vzdělávání v jazyce národnostní menšiny může zajistit i svazek obcí, popřípadě se na způsobu zajištění, včetně financování, mohou dohodnout obce mezi sebou, popřípadě obec s krajem.

5) Nejsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3, může ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit ve školním vzdělávacím programu předměty nebo jejich části, v nichž se vzdělávání uskutečňuje dvojjazyčně, a to jak v českém jazyce, tak v jazyce národnostní menšiny.

6) Ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny se vydávají vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu dvojjazyčně, a to v jazyce českém a v jazyce národnostní menšiny.

Článek 60b

Obsah a forma přijímacích zkoušek

2) Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. [...]

Článek 78

Společná část maturitní zkoušky

1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.

2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

a) formou didaktického testu,
b) formou písemné práce a
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Článek 79

Profilová část maturitní zkoušky

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.

Článek 81

Další podmínky konání maturitní zkoušky

8) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají v českém jazyce.

Článek 110

Jazykové vzdělávání

1) Jazykové vzdělávání poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český. Jazykové vzdělávání podle tohoto zákona se uskutečňuje v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

2) Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. Státní jazykové zkoušky lze vykonat i bez předchozího vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Dokladem o úspěšně vykonané státní jazykové zkoušce je vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

3) Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a z části ústní. Ministerstvo určuje zadání písemné části zkoušky a stanovuje termíny konání zkoušek.

Loi n° 561 du 24 septembre 2004 sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi scolaire)

Article 2

Principes et objectifs de l'éducation

1)
L'éducation est basée sur les principes suivants:

a) l'égalité d'accčs ŕ l'éducation pour tous les citoyens de la République tchčque ou d'un autre État membre de l'Union européenne, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les convictions, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, la propriété, le sexe et l'état de santé ou tout autre statut du citoyen;

Article 13

Langue d'enseignement

1)
La langue d'enseignement est le tchčque.

2) Les membres des minorités nationales ont le droit de recevoir leur instruction dans la langue d'une minorité nationale, selon les conditions prévues ŕ l'article 14.

3) Le Ministčre peut autoriser l'enseignement de certaines matičres dans une langue étrangčre.

4) Dans les domaines de l'enseignement secondaire avec examen de fin d'études, dans lequel, selon le programme-cadre d'enseignement, certaines matičres dans une langue étrangčre sont obligatoires, les langues d'enseignement sont le tchčque et la langue étrangčre concernée.

5) Dans les écoles professionnelles supérieures, la langue d'enseignement peut ętre une langue étrangčre.

Article 14

Éducation des membres des minorités nationales

1)
Une municipalité, une région ou le Ministčre doit assurer une instruction aux membres des minorités nationales dans la langue de la minorité concernée dans les jardins d'enfants, les écoles primaires et secondaires, c'est-ŕ-dire dans les municipalités oů, en conformité avec une disposition législative spéciale, un comité pour les minorités nationales a été créé dans la mesure oů les conditions précisées ci-aprčs sont remplies.

2) Une classe de maternelle peut ętre mise en place si au moins huit enfants appartenant ŕ une minorité nationale s'inscrivent dans l'enseignement d'une classe de la minorité nationale; une classe d'école primaire peut ętre mise en place si au moins 10 élčves appartenant ŕ une minorité nationale s'inscrivent ŕ l'enseignement dans une langue de la minorité nationale; une école maternelle ou primaire ayant la langue d'une minorité nationale peut ętre prévue ŕ la condition que toutes les classes soient comptent en moyenne au moins 12 enfants ou élčves appartenant ŕ une minorité nationale dans une classe.

3) Si au moins douze élčves affirment faire partie d'une minorité nationale, une classe du degré pertinent d'une école secondaire peut ętre mise en place; une école secondaire peut ętre prévue dans la langue de la minorité nationale comme langue d'enseignement en autant que toutes les classes comptent en moyenne au moins quinze élčves qui affirment faire partie de la minorité nationale.

 4) Dans l'instauration d'un enseignement dans la langue d'une minorité nationale, les municipalités, les régions ou le Ministčre doivent tenir compte de l'accessibilité de cette instruction. Celle-ci peut également ętre organisée par une union de communes ou de municipalités, ou une municipalité et une région peuvent s'entendre sur la maničre de l'organiser, y compris le financement.

5) Si les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas satisfaites, un directeur d'école, avec le consentement du fondateur, peut préciser dans le programme d'enseignement scolaire les matičres ou leurs parties qui peuvent faire l'objet d'un enseignement bilingue, ŕ la fois en tchčque et dans la langue de la minorité nationale concernée.

6) Dans les écoles dont la langue d'enseignement est celle de la minorité nationale concernée, les bulletins scolaires, les certificats d'apprentissage, et les diplômes de fin d'études sont émis en deux langues, tant en tchčque que dans la langue de la minorité nationale concernée.

Article 60b

Contenu et forme des examens d'entrée

2) L'examen unifié se compose d'un test écrit dans la discipline d'enseignement de la langue et de la littérature tchčques et d'un test écrit dans la discipline d'enseignement des mathématiques et de ses applications. La méthode d'attribution, la durée et les critčres d'évaluation de l'examen uniforme et les conditions d'organisation de l'examen uniforme sont déterminés par un rčglement d'application.

5) Les étrangers auxquels s'applique l'article 20, paragraphe 4, ne passent pas un examen uniforme dans le domaine de l'apprentissage de la langue et de la littérature tchčques. L'obligation de l'école de vérifier la connaissance de la langue tchčque, nécessaire ŕ l'enseignement dans le domaine d'enseignement concerné, n'est pas affectée. [...]

Article 78

Partie commune de l'examen de maturité

1) Les sujets du test de la partie commune de l'examen de maturité sont les suivants:

a) la langue et la littérature tchčques,
b) la langue étrangčre choisie par l'élčve dans l'offre prévue par la législation d'application; un élčve ne peut choisir qu'une langue étrangčre enseignée dans l'école dont il est l'élčve, et
c) les mathématiques.

2) La partie commune de l'examen de maturité comprend un examen de la langue et de la littérature tchčques et un deuxičme examen, pour lequel l'élčve choisit l'une des matičres d'examen énumérées au paragraphe 1(a), (b) et (c).

3) L'examen dans la langue et la littérature tchčque et l'examen de la discipline langue étrangčre consistent en des examens partiels organisés:

a) sous la forme d'un test didactique,
(b) sous la forme de travaux écrits; et
c) sous forme orale devant le comité d'examen.

Article 79

Profil de l'examen de maturité

1) La partie profil de l'examen de maturité se compose de deux ou trois examens obligatoires. Le nombre d'examens obligatoires pour un domaine d'enseignement donné est déterminé par le programme-cadre d'enseignement. Dans les écoles et les classes ayant la langue d'enseignement d'une minorité nationale, l'un des examens obligatoires est un examen dans la langue de la minorité nationale.

Article 81

Autres conditions pour passer l'examen de maturité

8) Les élčves des écoles et des classes ayant la langue d'enseignement d'une minorité nationale ont le droit de réussir la partie commune et profilée de l'examen de maturité en langue tchčque ou dans la langue de la minorité nationale, ŕ l'exception de l'examen en langue et littérature tchčques.


Article 110

Enseignement des langues

1) L'enseignement des langues propose un enseignement dans des langues étrangčres. Dans le cas de l'éducation des étrangers, la langue tchčque est également considérée comme une langue étrangčre. L'enseignement des langues en vertu de la présente loi a lieu dans une école de langues ayant droit ŕ un examen de langue officielle.

2) L'enseignement dans une école de langues ayant droit ŕ un examen de la langue officielle peut ętre complété par un examen de base de la langue officielle, un examen général de la langue officielle et un examen spécial de la langue officielle. Les examens de langue officielle peuvent ętre passés męme sans formation préalable dans une école de langue ayant droit ŕ un examen de langue officielle. La preuve de l'examen réussi de la langue officielle est un certificat de l'examen de langue officielle.

3) Les examens de langue officielle se composent d'une partie écrite et d'une partie orale. Le Ministčre détermine l'attribution de la partie écrite de l'examen et fixe les dates des examens.

Vyhláška č. 278/2016 o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Článek 2

Formát a struktura datové zprávy

1)
Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) elektronickými formuláři. Přípustný formát datové zprávy je XML.

2) Strukturu datové zprávy, kterou se předávají údaje o řízení vedeném v prvním stupni, popřípadě i ve druhém stupni, do registru, tvoří ty níže uvedené údaje, které jsou při předávání známy:

c) údaje identifikující zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci:

1. název zahraničního dokladu o vzdělání (dále jen „kvalifikace“) ve znění uvedeném na originálu nebo úředně ověřené kopii originálu kvalifikace (dále jen „autentické znění“), případně i v českém a anglickém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho překlad, přičemž v případě dvoujazyčných nebo vícejazyčných kvalifikací se za autentické znění přednostně považuje znění v jazyce anglickém, popřípadě v jiném užitém jazyce používajícím latinku,

2. číselné nebo jiné znakové označení kvalifikace, je-li na kvalifikaci uvedeno, včetně případných písmenných znaků označujících sérii kvalifikace; není-li kvalifikace vyhotovena v latince, uvedou se písmenné znaky podle překladu do jazyka českého nebo anglického,

3. datum vydání kvalifikace,

4. název studijního programu a studijního oboru v autentickém znění, případně i v českém a anglickém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho překlad,

6. název zahraniční vysoké školy, která kvalifikaci vydala4), v autentickém znění, případně i v českém a anglickém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho překlad,

Décret n ° 278/2016 sur la transmission des données au registre de procédure des demandes de reconnaissance de l'enseignement supérieur
et des
qualifications

Article 2

Format et structure du message de données

1)
Les données du registre sont transmises au ministčre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports (ci-aprčs dénommé le "Ministčre") sous forme électronique. Le format de message de données autorisé est XML.

2) La structure du message de données, par laquelle les données sur les procédures menées en premičre instance ou en deuxičme instance sont transmises au registre, se compose des données suivantes, connues au moment de la transmission:

c) les données identifiant l'enseignement supérieur et les diplômes étrangers:

1. le nom du diplôme étranger (ci-aprčs dénommé la «qualification») tel qu'il figure sur l'original ou une copie officiellement certifiée de la qualification originale (ci-aprčs dénommée la «version authentique»), ou dans la traduction tchčque et anglaise, si la demande de reconnaissance était une traduction officiellement certifiée du texte du diplôme dans cette langue est jointe; si le titre n'est pas écrit en alphabet latin, seule une traduction sera donnée dans le cas de diplômes bilingues ou multilingues, le texte anglais ou un autre alphabet latin utiliséesera de préférence considéré comme le texte authentique;

2. la désignation numérique ou symbolique de la qualification, si indiquée sur la qualification, y compris, le cas échéant, les caractčres alphabétiques indiquant la série de qualifications; si la qualification n'est pas en alphabet latin, les caractčres de la lettre doivent ętre donnés tels que traduits en tchčque ou en anglais,

3. la date de délivrance du diplôme,

4. le nom du programme d'études et du domaine d'études dans la version authentique ou dans la traduction tchčque et anglaise, si une traduction officiellement certifiée du texte du diplôme dans ladite langue était jointe ŕ la demande de reconnaissance; si le nom n'est pas écrit en alphabet latin dans la version authentique, seule sa traduction est donnée,

6. le nom de l'université étrangčre qui a émis le diplôme dans la version authentique ou dans la traduction tchčque et anglaise, si une traduction officiellement certifiée du texte du diplôme dans ladite langue était jointe ŕ la demande de reconnaissance; si le nom n'est pas écrit en alphabet latin dans la version authentique, seule sa traduction est donnée;

Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Článek 4

1) Škola tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě:

a) školy tvořené jednou třídou 10 žáků,
b) školy tvořené dvěma třídami průměrně 12 žáků,
c) školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků,
d) školy tvořené čtyřmi a více třídami průměrně 15 žáků.

2) Škola tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 17 žáků a v případě školy, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku, 15 žáků.

3) Škola s jazykem národnostní menšiny3) tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 8 žáků,
b) školy tvořené dvěma a více třídami průměrně 10 žáků.

4) Škola s jazykem národnostní menšiny tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 10 žáků.

Článek 10

1) Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol určí školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky cizince, kteří zde plní povinnou školní docházku (dále jen „jazyková příprava“). Seznam těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2) Ředitel školy uvedené v odstavci 1 zřizuje třídu nebo třídy pro jazykovou přípravu.

3) Ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka uvedeného v odstavci 1 do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu.

4) Žák uvedený v odstavci 1 se do třídy pro jazykovou přípravu zařazuje na žádost zákonného zástupce žáka podanou řediteli školy uvedené v odstavci 1, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Článek 11

1)
Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10. Ustanovení § 4 o nejnižším počtu žáků ve třídě se na třídu pro jazykovou přípravu nevztahují a počty tříd pro jazykovou přípravu a počty v nich vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků stanovených v § 4 nezapočítávají. Žáci zařazení do třídy pro jazykovou přípravu nejsou žáky školy uvedené v § 10 odst. 1.

2) Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích.

3) Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4) O absolvování jazykové přípravy vydá škola uvedená v § 10 odst. 1 žákovi osvědčení.

5) Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní povinnou školní docházku.
 

Décret n° 48/2005 sur l'éducation de base et certaines conditions
pour remplir la scolarité obligatoire

Article 4

1) Une école composée uniquement de classes de premičre année a le plus petit nombre d'élčves dans une classe dans les cas suivants :

a) les écoles composées d'une classe de 10 élčves,
b) les écoles composées de deux classes comptant en moyenne 12 élčves,
c) les écoles composées de trois classes comptant en moyenne 14 élčves,
d) les écoles composées de quatre classes ou plus avec une moyenne de 15 élčves.

2) Une école composée de classes de premičre et deuxičme années a le plus petit nombre moyen d'élčves dans une classe de 17 élčves et dans le cas d'une école qui a un maximum de 2 classes dans chaque classe, 15 élčves.

3) Une école ayant la langue d'une minorité nationale composée uniquement de classes de premičre année a le plus petit nombre d'élčves d'une classe dans le cas:

a) les écoles composées d'une classe de 8 élčves,
b) les écoles composées de deux classes ou plus comptent en moyenne 10 élčves.

4) Une école ayant la langue d'une minorité nationale composée de classes de premičre et deuxičme année a le plus petit nombre moyen d'élčves dans une classe de 10 élčves.

Article 10

1) L'autorité régionale, en coopération avec les fondateurs de l'école, désigne les écoles dans lesquelles une formation gratuite pour l'intégration ŕ l'enseignement primaire est assurée dans le territoire de la région, y compris un enseignement de la langue tchčque adaptée aux besoins des élčves pour les élčves étrangers qui sont tenus ŕ la scolarité obligatoire (ci-aprčs appelé « formation linguistique »). La liste de ces écoles sera publiée par l'autorité régionale de maničre ŕ permettre l'accčs ŕ distance.

2) Le directeur de l'école visée au paragraphe 1 établit une ou plusieurs classes de formation linguistique.

3) Le directeur de l'école dans laquelle l'élčve accomplit la scolarité obligatoire doit informer le représentant légal de l'élčve visé au paragraphe 1 dans un délai d'une semaine aprčs l'admission de l'élčve ŕ l'école de la possibilité de suivre des cours de formation linguistique.

4) Un élčve visé au paragraphe 1 est placé en classe de formation linguistique ŕ la demande de son représentant légal auprčs du chef d'établissement visé au paragraphe 1, au plus tard trente jours aprčs le dépôt de la demande.

Article 11

1)
Le nombre le plus élevé d'élčves dans une classe de formation linguistique est de dix. Les dispositions de l'art. 4 sur le plus petit nombre d'élčves d'une classe ne s'appliquent pas ŕ une classe de formation linguistique et le nombre de classes de formation linguistique et le nombre d'élčves qui y sont formés s'appliquent au nombre de classes et d'élčves spécifié ŕ l'art. 4 ne comptent pas. Les élčves inclus dans la classe de formation linguistique ne sont pas des élčves de l'école visée ŕ l'art. 10, paragraphe 1.

2) La durée totale de la formation linguistique d'un élčve est d'au moins 70 heures d'enseignement pour un maximum de six mois consécutifs de scolarité.

3) Le contenu de l'enseignement de la langue tchčque est déterminé par les résultats attendus de la discipline d'enseignement des langues étrangčres fixé par le programme-cadre pédagogique pour l'éducation de base.

4) L'école visée ŕ l'art. 10, paragraphe 1, doit émettre ŕ l'élčve un certificat attestant l'aboutissement de la formation linguistique.

5) L'aboutissement de la formation linguistique est enregistré dans la documentation de l'école dans laquelle l'élčve accomplit la scolarité obligatoire.

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách

Článek 58

1)
Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu.

4) Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením; na stanovení výše poplatků spojených se studiem se nevztahují odstavce 1 až 3.

Článek 93 b

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy

1)
Evropská zahraniční vysoká škola, která na území České republiky hodlá sama nebo prostřednictvím tuzemské právnické osoby poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání a zahraniční vysokoškolský studijní program podle právních předpisů domovského státu, je povinna přihlásit se ministerstvu k plnění informačních povinností, a to před zahájením uskutečňování zahraniční vysokoškolské vzdělávací činnosti na území České republiky.

3) [...]  Nejsou-li příslušné dokumenty nebo informace vyhotoveny v českém jazyce, poskytovatel je zveřejňuje a předkládá podle odstavce 2 spolu s jejich českým překladem.

Článek 93 d

3)
[...]  Nejsou-li příslušné dokumenty nebo informace vyhotoveny v českém jazyce, poskytovatel je zveřejňuje a předkládá podle odstavce 2 spolu s jejich českým překladem.

Loi n° 111/1998 sur les établissements d'enseignement supérieur

Article 58

1) Un établissement public d'enseignement supérieur peut fixer des frais pour les actes liés ŕ la procédure d'admission, qui ne doivent pas s'élever ŕ plus de 20% du coűt de base.

4) Si un établissement public d'enseignement supérieur prévoit un programme d'études dans une langue étrangčre, il doit fixer des frais dans un programme d'études de licence, de maîtrise ou de doctorat, et peut fixer des frais pour les actes liés ŕ la procédure d'admission; les paragraphes 1 ŕ 3 ne s'appliquent pas ŕ la détermination du montant des frais associés aux études.

Article 93-b

Obligations d'information d'une université étrangčre européenne


1) Une université étrangčre européenne qui a l'intention d'offrir des programmes étrangers d'enseignement supérieur et des programmes d'études universitaires étrangčres en République tchčque soit elle-męme ou par l'intermédiaire d'une entité juridique nationale, conformément ŕ la législation de l'État d'origine, est tenue de s'inscrire auprčs du Ministčre pour remplir ses obligations en matičre d'information avant de commencer des activités d'enseignement supérieur étranger en République tchčque.

3) [...] Si les informations ou les documents pertinents ne sont pas préparés en langue tchčque, le fournisseur doit les publier et les soumettre conformément au paragraphe 2 avec leur traduction en tchčque.


Article 93-
d

3)  [...] Si les informations ou les documents pertinents ne sont pas préparés en langue tchčque, le fournisseur doit les publier et les soumettre conformément au paragraphe 2 avec leur traduction en tchčque.


 

Page précédente

République tchčque

Accueil: aménagement linguistique dans le monde