République tchčque

Lois diverses en matičre de justice

Dispositions linguistiques

1) Code de procédure civile (1963)
2) Loi n° 141 sur la procédure pénale (1961)
3) Loi n° 40 sur le Code civil (1964)
4) Loi n° 335 sur les tribunaux et les juges (1991)
5) Loi n° 182 sur la Cour constitutionnelle (1993)
6) Loi n° 269 sur le Bureau des casiers judiciaires (1994)
7) Loi n° 169 sur l'exécution des peines d'emprisonnement et sur la modification de certaines lois connexes (1999)
8) Code pénal (2009)
9)
Loi n° 89 sur le Code civil (2012)

Občanský soudní řád (1963)

Článek 18

1)
Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.

2) Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.

Code de procédure civile (1963)

Article 18

1) Les participants ont un statut égal dans la procédure civile. Ils ont le droit d'intervenir en justice dans leur langue maternelle. Le tribunal est tenu de leur donner les męmes possibilités pour exercer leurs droits.

2) Le tribunal nomme un interprčte pour un participant dont la langue maternelle n'est pas le tchčque dčs qu'un tel besoin apparaît dans la procédure. Il en va de męme dans le cas de la nomination d'un interprčte d'un participant avec lequel il n'est pas possible de communiquer autre que certains des systčmes de communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles.

Zákon č. 182/1993 o Ústavním soudu

Článek 33

Jednací jazyk

1)
V řízení před Ústavním soudem se užívá českého jazyka. Fyzické osoby mohou při ústním jednání nebo jiném osobním jednání užívat svého mateřského jazyka.

2) Jedná-li účastník nebo vedlejší účastník, který je fyzickou osobou, nebo vypovídá-li svědek nebo znalec před Ústavním soudem v jiném než českém jazyce, přibere soud tlumočníka; nemusí tak se souhlasem účastníků učinit, má-li být výpověď učiněna ve slovenském jazyce. Přibrání tlumočníka se uvede v zápise.

3) Obdobně soud přibere tlumočníka, jde-li o osoby hluché, němé nebo hluchoněmé, nelze-li se s nimi dorozumět jiným spolehlivým způsobem.

Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle

Article 33

La langue de la procédure

1)
La langue tchčque doit ętre employée dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Les personnes physiques peuvent utiliser leur langue maternelle dans les audiences orales ou personnelles.

2) Si une partie ou un intervenant qui est une personne physique prend part ŕ la procédure ou si un témoin ou un expert témoigne devant la Cour constitutionnelle dans une autre langue que le tchčque, le tribunal doit faire appel ŕ un interprčte; si les parties n'y voient pas d'inconvénient, l'interprčte n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est donné en slovaque. Il doit ętre consigné dans le procčs-verbal qu'un interprčte a été demandé.

3) De męme, le tribunal doit faire appel ŕ un interprčte dans le cas d'individus sourds, muets ou sourds-muets, sauf s'il n'est pas possible de communiquer avec ceux-ci d'une autre maničre fiable.

Zákon č. 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

Článek 72

1)
Při umísťování odsouzených, kteří nejsou státními občany České republiky (dále jen "cizinci"), do věznice se podle možností postupuje tak, aby cizinci téhož státního občanství nebo hovořící stejným nebo podobným jazykem spolu mohli komunikovat, pokud to není v rozporu s účelem trestu.

2) Cizincům se podle možností umožní přístup k četbě knih v jazyce, který ovládají, popřípadě v závislosti na výměře trestu se jim vytvoří vhodné podmínky pro výuku českého jazyka.

Loi n° 169/1999 sur l'exécution des peines d'emprisonnement et sur la modification de certaines lois connexes

Article 72

1)
Au cours de l'internement des détenus qui ne sont pas citoyens de la République tchčque ni ne sont des résidents étrangers (ci-aprčs désignés comme «étrangers»), la prison doit, dans la mesure du possible, procéder de maničre ŕ ce que les étrangers de męme nationalité ou parlant la męme langue ou une langue similaire puissent communiquer entre eux, sauf si cela est contraire ŕ l'objectif de la sanction.


2) Dans la mesure du possible, les étrangers auront accčs ŕ des livres dans la langue qu'ils parlent ou, selon la durée de la peine, ils bénéficieront de conditions appropriées pour l'apprentissage de la langue tchčque.

Zákon č. 269/1994 o Rejstříku trestů

Článek 16d

1)
Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie (dále jen "příslušný orgán") o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních.

2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.

Loi n° 269/1994 sur le Bureau des casiers judiciaires

Article 16d

1)
Le Bureau des casiers judiciaires fournit des informations ŕ l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne (ci-aprčs dénommée "l'autorité compétente") sur les condamnations définitives de ses ressortissants par les juridictions pénales de la République tchčque et sur les données ultérieures inscrites au Bureau des casiers judiciaires sur ces condamnations.

2) Le Bureau des casiers judiciaires transmet les informations visées au paragraphe 1 en langue tchčque ŕ l'autorité compétente au plus tard dix jours ouvrables aprčs la saisie des données relatives ŕ la condamnation par le Bureau des casiers judiciaires. Si le condamné est ressortissant de deux ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne, le Bureau des casiers judiciaires transmet ces informations ŕ l'autorité compétente de chacun de ces États.

 

 

Zákon č. 40/1964 občanský zákoník

Článek 35

1)
Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit.

2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.

3) Právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen.

Článek 60

Informace poskytované před uzavřením smlouvy

1)
Poskytovatel, za kterého se pro účely § 58 až 71 považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, poskytne spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem předtím, než strany uzavřou smlouvu podle § 58 nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy podle § 58, bezplatně na formuláři jasným a srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví vláda nařízením.

Článek 64

1)
Informace podle § 60 odst. 1 poskytne poskytovatel spotřebiteli písemně, a to tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup.

2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena písemně.

3) Odstoupení od smlouvy musí být vždy učiněno písemně.

Článek 65

Jazyk

1)
Má-li spotřebitel bydliště v některém z členských států Evropské unie nebo v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo je-li státním příslušníkem některého z těchto států, musí mu poskytovatel informace stanovené v § 60 poskytnout podle volby spotřebitele v jazyce nebo v jednom z jazyků tohoto státu, pokud se jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor.

Článek 476e

Svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit.

Loi n° 40/1964 sur le Code civil [abrogée]

Article 35

1) L'expression de la volonté peut se faire par acte ou par omission; cela peut se produire explicitement ou d'une autre maničre qui ne remette pas en cause ce que le participant avait l'intention d'exprimer.

2) Les actes judiciaires exprimés en mots doivent ętre interprétés non seulement en fonction de leur expression linguistique, mais surtout également en fonction de la volonté de la personne qui a accompli l'acte judiciaire, si cette volonté n'est pas en conflit avec l'expression linguistique.

3)
Les actes judiciaires exprimé autrement que par des mots doivent ętre interprétés en fonction de ce que signifie habituellement le l'expression. Au cours de cette interprétation, il est nécessaire de tenir compte de la volonté de la personne qui agit et de protéger la bonne foi de la personne ŕ qui l'acte a été adressée.

Article 60

Informations fournies avant la conclusion du contrat

1) Le fournisseur qui, aux fins des articles 58 ŕ 71, est considéré comme une personne agissant dans le cadre de son activité commerciale ou de toute autre activité entrepreneuriale, ou toute personne agissant en son nom ou son représentant doit donner au consommateur suffisamment de temps ŕ l'avance avant que les parties ne concluent contrat en vertu de l'article 58 ou avant que le consommateur ne soit lié par sa proposition de conclure un contrat en vertu de l'article 58, gratuitement sur le formulaire de maničre claire et compréhensible, des informations qui, avec les exigences du formulaire, seront déterminées par rčglement du gouvernement.

Article 64

1) Le fournisseur doit fournir les informations par écrit au consommateur, conformément ŕ l'article 60, paragraphe 1, afin que le consommateur y ait facilement accčs.

2) Le contrat conformément ŕ l'article 58 doit ętre conclu par écrit.

3) La résiliation du contrat doit toujours se faire par écrit.
 

Article 65

Langue

1)
Lorsqu’un consommateur réside dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États constituant l’Espace économique européen ou est un ressortissant de l’un de ces États, le fournisseur doit transmettre au consommateur les informations fournies ŕ l'article 60, au choix du consommateur, dans la langue du consommateur ou dans l’une des langues de cet État, dans la mesure oů il s'agit d'une langue officielle de l’Union européenne ou de l’un des États constituant l’Espace économique européen.


Article 476e

Seules les personnes admissibles ŕ des actes judiciaires peuvent ętre des témoins. Ceux-ci ne peuvent pas ętre aveugles, sourds, muets ou ne connaissant pas la langue dans laquelle la volonté est faite, ou les personnes devant hériter selon cette volonté.

 

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník

Článek 39

1)
Nemá-li prohlášení formu veřejné listiny, musí být učiněno soukromou listinou opatřenou datem a potvrzenou dvěma svědky; svědek o sobě uvede v potvrzení údaje, podle nichž ho lze zjistit.

2) Svědky mohou být jen osoby, které na prohlášení a jeho obsahu nemají zájem a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědci musí prohlášení podepsat a být schopni potvrdit schopnost prohlašujícího jednat a obsah jeho prohlášení.

Článek 1539

Svědkové závěti

1)
Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby byli s to potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjistit.

2) Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí.

Článek 1860

Jazyk smlouvy

Podnikatel uzavře smlouvu se spotřebitelem podle jeho volby v úředním jazyce členského státu Evropské unie, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je spotřebitel státním příslušníkem. Liší-li se tento jazyk od jazyka členského státu Evropské unie, na jehož území se nachází nemovitá věc nebo její část, ke které se vztahuje smlouva, kterou spotřebitel nabývá právo užívat ubytovací zařízení podle § 1852 odst. 1 písm. a), vydá podnikatel spotřebiteli i úřední překlad textu smlouvy do tohoto jazyka.

Závěrečná ustanovení

Článek 3080

Zrušuje se:

1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Loi n° 89/2012 sur le Code civil

Article 39

1)
Si la déclaration ne prend pas la forme d'un acte public, elle doit ętre faite par un acte privé daté et confirmé par deux témoins; le témoin doit indiquer dans le certificat les informations permettant de le vérifier.

2) Les témoins ne peuvent ętre que des personnes qui ne sont pas intéressées par la déclaration et son contenu et qui ne sont pas aveugles, sourdes, muettes ou qui ne connaissent pas la langue dans laquelle la déclaration est faite. Les témoins doivent signer la déclaration et ętre en mesure de confirmer la capacité d'agir du déclarant et le contenu de sa déclaration.

Article 1539

Témoignage d'un témoin

1)
Les témoins participent ŕ la rédaction d'un testament de maničre ŕ pouvoir confirmer que le testateur et l'acquéreur sont une seule et męme personne. Le témoin doit signer le document contenant le testament; il joint normalement ŕ la signature une clause indiquant sa qualité de témoin et les informations permettant de le vérifier.

2) Le témoin ne peut ętre une personne incompétente ou une personne qui ignore la langue ou la méthode de communication dans laquelle l’expression de la volonté est faite.

Article 1860

La langue d'un contrat

Le professionnel doit conclure un contrat avec le consommateur de son choix dans la langue officielle d'un État membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur réside ou dont le consommateur est ressortissant. Si cette langue diffčre de la langue de l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel le bien immobilier ou sa partie est situé, auquel s'applique le contrat, par lequel le consommateur acquiert le droit d'utiliser le logement conformément au § 1852 par. a), l'entrepreneur doit également fournir au consommateur une traduction officielle du texte du contrat dans cette langue.

Dispositions finales

Article 3080

Ce qui suit est abrogé :

1. Loi n° 40/1964 sur le Code civil.

Zákon č. 141/1961 o trestním řízení soudním
(trestní řád)

Článek 2

Základní zásady trestního řízení

1)
Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá.

Článek 28

Tlumočník

1)
Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož je občanem. [...]

Článek 55

4) V českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když vyslýchaná osoba vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném znění výpovědi, zapíše zapisovatel nebo tlumočník do protokolu příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba vypovídá.

Loi n ° 141/1961 sur la procédure pénale
(Code de procédure pénale)

Article 2

Principes de base de la procédure pénale

1)
Nul ne peut ętre poursuivi autrement que pour des motifs légaux et de la maničre prescrite par la présente loi.

2) Tant que la culpabilité n'a pas été prononcée par une condamnation définitive du tribunal, la personne contre laquelle la procédure pénale est engagée ne peut ętre considérée comme coupable.

3) Le procureur est tenu de poursuivre toutes les infractions pénales dont il a connaissance, sauf si la loi, un rčglement directement applicable de l'Union européenne ou un accord international promulgué par lequel la République tchčque est liée en dispose autrement.

4) Les autorités engagées dans une procédure pénale doivent mener la procédure et préparer leurs décisions en langue tchčque. Quiconque déclare ne pas parler le tchčque a le droit d'utiliser sa langue maternelle ou la langue qu'il déclare parler devant les autorités chargées de l'application de la loi.

Article 28

L'interprčte

1) S'il est nécessaire de traduire le contenu d'un document, d'une déclaration ou d'un autre acte de procédure, ou si l'accusé utilise le droit prévu ŕ § 2, paragraphe 14, un interprčte est nécessaire; il en va de męme dans le cas de la nomination d'un interprčte ŕ une personne avec laquelle la communication ne peut ętre communiquée que par l'un des systčmes de communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles. Un interprčte peut également ętre un écrivain. Si l’accusé n’indique pas la langue qu’il maîtrise ou s’il mentionne une langue ou un dialecte qui n’est pas la langue de sa nationalité ou la langue officielle de l’État dont il est citoyen, et qu’aucune personne n’est incluse dans la liste des interprčtes pour cette langue ou ce dialecte, l’autorité chargée de l’application de la loi doit nommer un interprčte pour la langue de sa nationalité ou la langue officielle de l’État dont il est citoyen. [...]

Article 55

4)
Un rapport sur la déclaration du justiciable doit ętre rédigé en langue tchčque, męme si la personne interrogée témoigne dans une autre langue; si cela dépend du libellé littéral de la déclaration, le greffier ou l'interprčte consigne également dans le procčs-verbal la partie pertinente de la déclaration dans la langue dans laquelle cette personne témoigne.

Zákon č. 335/1991 o soudech a soudcích

Článek 7

1)
Všichni jsou si před zákonem i před soudem rovni. Každý má právo na ochranu svých práv, svobod a právem chráněných zájmů před soudem, pokud zákon nesvěřuje tuto ochranu jiným orgánům. Soudy rozhodují samy a nezávisle, zda věc, která jim byla předložena k rozhodnutí, patří do jejich pravomoci.

2) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

3) Každý může před soudem jednat ve svém mateřském jazyku. Zákon stanoví, kdy náklady spojené s přibráním tlumočníka hradí stát.

Loi n° 335/1991 sur les tribunaux et les juges

Article 7

1) Tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux. Chacun a droit ŕ la protection de ses droits, libertés et intéręts légalement protégés devant les tribunaux, ŕ moins que la loi ne confčre cette protection ŕ d'autres autorités. Les tribunaux décident eux-męmes et indépendamment si le procčs dont ils sont saisis relčve de leur compétence.

2) Nul ne peut ętre privé de se présenter légalement devant un juge.

3) Chacun peut se présenter devant un tribunal dans sa langue maternelle. La loi stipule quand les coűts liés ŕ l'embauche d'un interprčte sont pris en charge par l'État.

Trestní zákoník 40/2009

Článek 42 

Přitěžující okolnosti

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel-

a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,

b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,

Článek 145 

Těžké ublížení na zdraví

1)
Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1-

f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

Článek 329 

Zneužití pravomoci úřední osoby

1)
Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch-

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

Článek 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Článek 356 

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

1)
Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Code pénal n° 40/2009

Article 42

Circonstances aggravantes

Le tribunal tiendra compte, en tant que circonstance aggravante, notamment du fait que le délinquant :

a) a commis l'infraction avec intention ou discrétion,;

b) a commis une infraction pénale de profit, de vengeance, de haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, de classe ou d'une autre haine similaire ou d'un autre motif particuličrement répréhensible;

Article 145

Atteintes graves ŕ la santé

1)
Quiconque cause intentionnellement un préjudice grave ŕ la santé d'autrui est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ŕ dix ans.

2) Le contrevenant est puni d'un emprisonnement de cinq ŕ douze ans s'il commet l'acte visé au paragraphe 1:.

f) en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité, de ses convictions politiques, de sa religion réelle ou présumée ou parce qu'un individu est véritablement ou prétendument sans religion,

Article 329

Abus d'autorité d'un fonctionnaire

1)
Un fonctionnaire qui a l'intention de causer des dommages ou d'autres préjudices graves ŕ autrui ou de procurer ŕ lui-męme ou ŕ autrui un avantage injustifié:

a) qui exerce son autorité d'une maničre contraire ŕ une autre réglementation juridique;
b) qui outrepasse sa compétence; ou
c) qui ne remplit pas l'obligation découlant de sa compétence,

sera passible d'un emprisonnement d'un ŕ cinq ans ou d'une interdiction d'activité.

2) Le contrevenant est passible d'un emprisonnement de trois ŕ dix ans:

a) si, par l'acte visé au paragraphe 1, il obtient un avantage important pour lui-męme ou pour autrui;

b) s'il commet un tel acte sur un autre en raison de sa race réelle ou présumée, de son origine ethnique, de sa nationalité, de ses convictions politiques, de sa religion ou parce qu'il est ou prétendument sans religion;

Article 355  

Diffamation d'une nation, d'une race, d'un groupe ethnique ou d'un autre groupe de personnes

1) Quiconque dénigre publiquement :

a) une nation, sa langue, sa race ou son groupe ethnique; ou

b) un groupe de personnes en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur nationalité, de leurs convictions politiques, de leur religion ou de leur appartenance réelle ou présumée non religieuse;

sera passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'ŕ deux ans.

Article 356  

Incitation ŕ la haine contre un groupe de personnes ou restriction de leurs droits et libertés

1) Quiconque incite publiquement ŕ la haine contre une nation, une race, un groupe ethnique, une religion, une classe ou un autre groupe de personnes ou restreint les droits et libertés de leurs membres est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'ŕ deux ans.


 

Page précédente

République tchčque

Accueil: aménagement linguistique dans le monde