République de Roumanie

Roumanie

Code administratif

2019

Le Code administratif de 2019 réglemente le cadre général de l'organisation et du fonctionnement des autorités et institutions de l'administration publique, ainsi que la responsabilité administrative, les services publics, ainsi que le statut du personnel.

Les autorités de l'administration publique centrale sont les suivantes: le gouvernement, les ministères et les autres organismes centraux subordonnés au gouvernement ou aux ministères, ainsi que les autorités administratives autonomes.

Les autorités de l'administration publique locale sont les conseils locaux, les maires et les conseils de département ("consiliile județene"). Le département est une structure organisationnelle au sein de l'organigramme du gouvernement, avec ou sans personnalité juridique, subordonnée au premier ministre, ayant un rôle de coordination et de synthèse dans les domaines d'intérêt général.

Le Code administratif énonce et définit sept principes généraux applicables à l'administration publique : la légalité, l'égalité, la ransparence, la proportionnalité, la primauté de l'intérêt public, la continuité et l'adaptabilité (art. 6 à 13).

Codul administrativ din 03.07.2019

Articolul 95

Tipurile de unităţi administrativ-teritoriale

1) Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în unităţi administrativ-teritoriale care sunt comunele, oraşele şi judeţele.

2) Comunele şi oraşele sunt unităţi administrativ-teritoriale de bază.

3) Unele oraşe sunt declarate municipii în condiţiile legii.

4) Orice modificare a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale care priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea acestora se poate efectua numai prin lege şi după consultarea obligatorie a cetăţenilor din unităţile administrativ- teritoriale respective prin referendum local, în condiţiile legii.

Articolul 104

Statutul unității administrativ-teritoriale

1)
Consiliul local, respectiv consiliul județean, aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica și completa, în funcție de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date și elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, precum și prevederi privitoare la:

f) componența și structura populației unității administrativ- teritoriale, defalcate inclusiv pe localități componente; aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba sa maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile publice deconcentrate;

Articolul 117

Jurământul

1)
Consilierii locali aleși al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba română:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/orașului/municipiului/județului... Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

Articolul 135

Ordinea de zi

5)
În comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.

Articolul 138

Desfășurarea ședințelor consiliului local

3)
Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

Articolul 195

Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale

1)
În raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se folosește limba română.

2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele subordonate acestora, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba minorității naționale respective și primesc răspunsul atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective.

3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autoritățile publice și entitățile prevăzute la art. 94 au obligația să pună la dispoziția cetățenilor aparținând unei minorități naționale formulare și texte administrative de uz curent în format bilingv, respectiv în limba română și în limba minorității naționale.

4) Lista formularelor și a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizează conform alin. (3), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relații Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, cu avizul ministerelor cu atribuții în domeniul administrației publice, finanțe publice și afaceri interne.

5) În condițiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuții privind relații cu publicul sunt încadrate și persoane care cunosc limba minorității naționale respective.

6) Autoritățile administrației publice locale asigură inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective, în condițiile prevăzute la alin. (2).

7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancțiunea nulității.

Articolul 199

Actele administrative cu caracter individual

1)
Comunicarea hotărârilor și dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

2) Hotărârile și dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, și în limba minorității respective.

Articolul 316

Reguli privind oferta

1)
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

2) Ofertele se redactează în limba română.

Articolul 324

Conținutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

1)
Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conțină partea reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7) În cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și două într-o altă limbă aleasă de acestea.

8) În situația prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

9) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Articolul 465

Condiții de ocupare a unei funcții publice

1)
Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;

Articolul 542

Contractul individual de muncă

1)
Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;

Code administratif du 3 juillet 2019

Article 95

Types d'unités administratives territoriales

1) Le territoire de la Roumanie est organisé, selon l'aspect administratif, en unités administratives territoriales qui sont les communes, les villes et les départements.

2) Les communes et les villes sont les unités administratives territoriales de base.

3) Certaines villes sont déclarées municipalités en vertu de la loi.

4) Toute modification des limites territoriales des unités administratives territoriales concernant leur création, leur rétablissement ou leur réorganisation ne peut être instituée que par la loi et après la consultation obligatoire des citoyens des unités administratives territoriales respectives par référendum local, en vertu la loi.

Article 104

Statut de l'unité administrative territoriale

1)
Le conseil local, c'est-à-dire le conseil départemental, approuve le statut de l'unité administrative territoriale par arrêt qui peut être modifié et complété, en fonction des modifications apparues au niveau de leurs éléments spécifiques. Il contient des données et des éléments spécifiques permettant de distinguer l'unité administrative territoriale par rapport à d'autres unités similaires, ainsi que des dispositions concernant :

f) la composition et la structure de la population de l'unité administrative territoriale, également répartie par localités constituantes ; les questions concernant le nombre de la population sont actualisées à la suite du recensement afin de respecter le droit des citoyens appartenant à une minorité nationale d'utiliser leur langue maternelle avec l'administration publique locale et les services publics décentralisés ;

Article 117

Le serment

1)
Les élus locaux dont le mandat a été validé doivent prêter le serment suivant
en roumain :

Je jure de respecter la Constitution et les lois du pays et de faire, de bonne foi, tout ce qui est en mon pouvoir et ma compétence pour le bien de la commune, de la ville, de la municipalité, du département... Que Dieu me vienne en aide!

La formule religieuse finale doit respecter la liberté de croyance religieuse, le serment pouvant être prêté sans la formule religieuse. Le serment est imprimé sur un formulaire spécial et signé, en deux exemplaires, par chaque élu local.

Article 135

L'ordre du jour

5) Dans les communes, villes ou municipalités où les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20 % de la population, établie au dernier recensement, le projet d'ordre du jour est également rendu public dans la langue de la minorité nationale concernée.

Article 138

Procédure des assemblées du conseil local

3) Les débats des assemblées se déroulent en roumain. Dans les conseils locaux où les conseillers locaux appartenant à une minorité nationale représentent au moins 20 % du nombre total, la langue de cette minorité nationale peut également être employée lors des assemblées du conseil local. Dans ces cas, la traduction en roumain est assurée sous la responsabilité du maire. Dans tous les cas, les documents des assemblées du conseil local sont rédigés et portés à la connaissance du public en roumain.

Article 195

Langue officielle et usage de la langue des minorités nationales

1)
La langue roumaine est employée dans les relations entre les citoyens et les autorités locales de l'administration publique.

2) Dans les unités administratives territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20 % de la population, fixée lors du dernier recensement, les services spécialisés et les organismes qui leur sont subordonnés peuvent, dans leurs relations avec les autorités publiques locales, s’adresser oralement ou par écrit
également dans la langue de la minorité nationale concernée et émettre la réponse en roumain ainsi que dans la langue de la minorité nationale concernée.

3) Aux fins de l'exercice du droit prévu au par. 2, les pouvoirs publics et les entités prévues à l'art. 94 ont l'obligation de mettre à la disposition des citoyens appartenant à une minorité nationale des formulaires et des textes administratifs d'usage courant en format bilingue, respectivement en roumain et dans la langue de la minorité nationale.

4) La liste des formulaires et des types de textes administratifs d'usage courant, qui sont utilisés selon le par. 3, est établi par décret du gouvernement, sur proposition du Département des relations interethniques, élaborée en collaboration avec l'Institut pour l'étude des questions relatives aux minorités nationales, avec l'approbation des ministères responsables de l'administration publique, des finances publiques et des affaires intérieures.

5) Selon les conditions prévues au par. 2, dans les postes qui ont des attributions concernant les relations avec le public sont également incluses des personnes qui connaissent la langue de la minorité nationale concernée.

6) Les autorités de l'administration publique locale doivent assurer l'inscription du nom des localités et des institutions publiques sous leur autorité, ainsi que l'affichage des annonces d'intérêt public
à la fois en roumain et dans la langue de la minorité nationale concernée, selon les dispositions prévues au par. 2.

7) Les actes officiels doivent être rédigés en roumain, sous peine de nullité.

Article 199

Actes administratifs individuels

1)
La communication des dispositions et des arrêtés individuels aux personnes auxquelles ils sont adressés doit être faite dans les cinq jours à compter de la date de la communication officielle au préfet.

2) Les dispositions et les arrêtés individuels produisent leurs effets juridiques à compter de la date de leur communication aux personnes auxquelles ils sont adressés.

3) Dans les unités administratives territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids de plus de 20% de la population, fixée lors du dernier recensement,
les arrêtés individuels sont communiqués, sur demande, également dans la langue de la minorité concernée.

Article 316

Règles concernant les appels d'offre

1)
Le soumissionnaire a l'obligation de préparer un appel d'offre conformément aux dispositions du dossier d'attribution.

2)
Les appels d'offres sont rédigés en roumain.

Article 324

Contenu du contrat de concession du domaine public

1)
Le contrat de concession du domaine public doit contenir la partie réglementaire, qui comprend les clauses prévues au cahier des charges et les clauses convenues par les parties contractantes, en plus de celles du cahier des charges, sans contrevenir aux objectifs de la concession prévus dans le cahier des charges.

6) Le contrat de concession du domaine public
doit être conclu en roumain, en deux exemplaires, un pour chacune des parties.

7) Si le concessionnaire est d'une nationalité ou d'une citoyenneté différente de la roumaine et si les parties l'estiment nécessaire, le contrat de concession du domaine public peut être conclu en quatre exemplaires,
deux en roumain et deux dans une autre langue choisie.

8) Dans la disposition prévue au par. 7, chaque partie disposera d'un exemplaire en roumain et d'un exemplaire
dans la langue étrangère dans laquelle le contrat a été rédigé.

9) En cas de litige, les copies roumaines du contrat prévaudront.

Article 465

Conditions d'exercice d'une fonction publique

1)
Une personne qui remplit les conditions suivantes peut occuper une charge publique :

a) avoir la nationalité roumaine et être domiciliée en Roumanie ;
b)
connaître la langue roumaine, écrite et parlée ;
c) être âgée d'au moins 18 ans ;
d) avoir une pleine capacité d'exercice ;

Article 542

Contrat de travail

1)
Le contrat individuel de travail est conclu entre la personne qui remplit les conditions pour exercer un emploi contractuel et l'autorité ou l'institution publique par l'intermédiaire de son représentant légal, selon les conditions prévues par la loi n° 53/2003, republiée, avec les modifications et les ajouts ultérieurs, conformément aux exigences particulières suivantes :

a) la personne doit avoir la citoyenneté roumaine, la citoyenneté d'autres États membres de l'Union européenne ou des États appartenant à l'Espace économique européen et son domicile en Roumanie ;

b) la personne
doit connaître la langue roumaine, écrite et parlée;

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde