République de Roumanie

Roumanie

Constitution de 1991

(Dispositions linguistiques)

Le texte de cette constitution de 1991 tient compte des modifications apportées en 2003.

Constituția din 1991

Articolul 6

Dreptul la identitate

1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

Articolul 13

Limba oficială

În România, limba oficială este limba română.

Articolul 23

Libertatea de exprimare

1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

2) Cenzura de orice fel este interzisă.

3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

[...]

Articolul 32

Dreptul la învăţătură

1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.

[...]

Articolul 37

Dreptul de asociere

1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere.

2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

[...]

Articolul 62

Alegerea Camerelor

1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, legal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.

2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.

3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.

Articolul 73

Categorii de legi

1)
Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.

3) Prin lege organică se reglementează:

r) statutul minorităţilor naţionale din România;

Articolul 128

Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie

1) Procedura judiciară se desfăşoară în limba română.

2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.

3) Modalităţile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.

4) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit.

Constitution de 1991 [traduction]

Article 6

Le droit à l'identité

1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

2) Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des membres appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Article 13

La langue officielle

En Roumanie, la langue officielle est le roumain.

Article 23

La liberté d'expression

1) La liberté d'expression de pensées, d'opinions ou de croyances et la liberté de création de toute nature, de bouche à oreille, par écrit, par images, par sons ou par tout autre moyen de communication en public, sont inviolables.

2) La censure de quelque nature que ce soit est interdite.

3) La liberté de la presse implique également la liberté de créer des publications.

4) Aucune publication ne peut être supprimée.

[...]

Article 32

Le droit à l'éducation

1)
Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.

2) L'enseignement de tous les degrés est donné en roumain. Dans les conditions de la loi, l'enseignement peut être aussi offert dans une langue de circulation internationale.

3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

[...]

Article 37

Le droit d'association

1)
Les citoyens peuvent s'associer librement dans des partis politiques, des syndicats et d'autres formes d'association.

2) Les partis ou organisations qui, par leurs buts ou leurs activités, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'État de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.

[...]

Article 62

1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.

2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections à obtenir le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.

3) Le nombre de députés et de sénateurs est fixé par la loi électorale, en fonction de la population du pays.

Article 73

Les catégories de lois

1)
Le Parlement adopte les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires.

2) Les lois constitutionnelles sont celles de révision de la Constitution.

3) La loi organique réglemente :

r) le statut des minorités nationales en Roumanie ;

Article 128

L'emploi de la langue maternelle et l'interprétariat au tribunal

1) La procédure judiciaire se déroule en roumain.

2) Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s'exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux, selon les conditions prévues par la loi organique.

3) Les modalités d'exercice du droit prévu au paragraphe 2, y compris par le recours à des interprètes ou à des traductions, sont établies de manière à ne pas entraver la bonne administration de la justice et à ne pas entraîner de frais supplémentaires pour les personnes concernées.

4) Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les documents et travaux du dossier, de s'exprimer devant le tribunal et de tirer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète ; dans les procédures pénales, ce droit est garanti gratuitement.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde