République de Roumanie

Roumanie

Décret n° 1.206 du 27 novembre 2001 sur l'approbation des Règles pour l'application
des dispositions concernant le droit des citoyens appartenant à une minorité nationale
d'employer leur langue maternelle dans l'administration publique locale


 

Hotărâre nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna în administratia publica locala, cuprinse în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

ANEXA 1

Articolul 1

Cetatenii apartinand unei minoritati nationale, care au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, au dreptul de a folosi limba materna în raporturile cu autoritatile administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare, ale Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ratificata de Romania prin Legea nr. 33/1995, ale altor conventii si tratate internationale la care Romania este parte,
precum si ale prezentelor norme.

Articolul 2

1)
In raporturile cu autoritatile administratiei publice locale cetatenii apartinand unei minoritati nationale din unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor au dreptul sa li se aduca la cunostinta, în limba materna, ordinea de zi a sedintelor consiliului local sau judetean, precum si hotar?rile adoptate de acestea.

2) In conditiile prevazute la alin. (1) cetatenii apartinand unei minoritati nationale au dreptul sa se adreseze autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al consiliilor locale si judetene, oral sau în scris, si în limba materna, precum si de a primi raspuns atat în limba romana, cat si în limba materna.

Articolul 3

In consiliile locale sau judetene în care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o treime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna.

Articolul 4

1)
In localitatile în care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii localitatii si în limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

2) In unitatile administrativ-teritoriale în care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si în limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective, în conditiile legii.

Articolul 5

1)
In vederea asigurarii participarii cetatenilor prevazuti la art. 1 la dezbaterea problemelor colectivitatii locale, ordinea de zi a sedintei consiliului local sau judetean se aduce la cunostinta publica prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate si în limba lor materna.

2) In acest scop, primarii, respectiv, presedintii consiliilor judetene, vor asigura traducerea în limba materna a minoritatii nationale a ordinii de zi, iar aceasta va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului, respectiv a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, prin aceleasi mijloace si în acelasi termen cu cele ale difuzarii în limba romana.

3) Aducerea la cunostinta publica, în limba materna, a ordinii de zi a sedintei consiliului local sau judetean se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, iar în dosarul de sedinta se vor atasa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi în limba oficiala si în versiunea tradusa în limba materna.

Articolul 6

1) In consiliile locale sau judetene în care consilierii aparatinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o treime din numarul total al consilierilor în functie, la lucrarile sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului se poate folosi si limba materna. In toate cazurile documentele sedintelor consiliului local sau judetean se întocmesc în limba romana, limba oficiala a statului.

2) In astfel de cazuri primarii si presedintii consiliilor judetene au obligatia sa asigure traducerea integrala si concomitenta a dezbaterilor în limba romana. Traducerea va fi realizata de persoane care cunosc bine si foarte bine atat limba romana, cat si limba materna a minoritatii respective. In cazuri exceptionale, daca traducerea nu poate fi realizata datorita lipsei traducatorului si acesta nu poate fi înlocuit cu o alta persoana în masura sa asigure traducerea, lucrarile sedintei consiliului local sau judetean se vor desfasura în limba romana. Daca situatia se repeta si la sedinta urmatoare, lucrarile acesteia vor fi amanate. Dupa o a treia amanare devin aplicabile prevederile art. 58 din Legea nr. 215/2001.

3) Potrivit legii documentele sedintelor consiliului local sau judetean se vor întocmi numai în limba romana, limba oficiala a statului. Procesul-verbal al sedintei se va redacta direct în limba romana, pe baza traducerii din timpul sedintei.

4) Proiectele de hotarari ale consiliului local sau judetean si celelalte documente supuse dezbaterii si aprobarii acestuia vor fi redactate, în toate cazurile, în limba romana si vor fi ?nsotite de traducerea în limba materna a minoritatii îndreptatite.

5) Textele finale ale hotararilor si celorlalte documente supuse deliberarii si aprobarii consiliului local sau judetean vor fi redactate în limba romana si vor fi traduse în limba minoritatii nationale.

6) Folosirea limbii materne la lucrarile sedintei consiliului local sau judetean se consemneaza, în toate cazurile, în procesul-verbal al sedintei.

Articolul 7

1) Secretarul, respectiv secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, este obligat sa ia toate masurile tehnice si de orice alta natura pentru a asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judetean, precum si comunicarea catre cetatenii prevazuti la art. 1 a hotararilor cu caracter individual si în limba materna a acestora, daca s-a facut o solicitare scrisa în acest sens.

2) Aducerea la cunostinta publica, în limba materna, a hotararilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judetean, precum si comunicarea catre cetatenii prevazuti la art. 1 a hotararilor cu caracter individual si în limba materna a acestora se realizeaza prin aceleasi mijloace si în acelasi termen cu cele ale difuzarii în limba romana.

Articolul 8

1) Cetatenii prevazuti la art. 1 au dreptul sa se adreseze, oral sau în scris, autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora si în limba materna.

2) Autoritatile administratiei publice locale si aparatul propriu de specialitate au obligatia sa raspunda solicitarilor atat în limba romana, cat si în limba materna. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba romana.

Articolul 9

1) La ceremoniile oficiale organizate de autoritatile administratiei publice locale se va folosi limba romana, limba oficiala a statului. In unitatile administrativ-teritoriale în care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, la astfel de ceremonii, alaturi de limba romana, se poate folosi si limba minoritatii respective.

2) Oficierea casatoriilor se face de catre ofiterul de stare civila în limba romana. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, si în limba materna a persoanelor care urmeaza sa se casatoreasca, daca ofiterul de stare civila cunoaste limba respectiva.

3) Actele si certificatele de stare civila se vor redacta numai în limba romana.

Articolul 10

1) Modul de inscriptionare a denumirii unor localitati în limba materna a cetatenilor apartinand minoritatilor este prevazut în anexele nr. 1/1-1/23.

2) Inscriptionarea în limba materna a denumirii unor localitati are caracter informativ, neputand fi folosita în corespondenta sau în documentele oficiale.

Articolul 11

1) Inscriptionarea în limba materna a denumirii unor localitati în care cetatenii apartinînd unei minoritati au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se face pe aceeasi tablita indicatoare, sub denumirea în limba romana, folosindu-se aceleasi caractere, marimi de litere si culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atat pe indicatoarele rutiere de intrare, cat si pe cele de iesire din localitate.

2) Confectionarea tablitelor indicatoare se realizeaza prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale.

Articolul 12

Inscriptionarea în limba materna a denumirii institutiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se face printr-o tablita similara ca dimensiune, caracter, marime a literelor si culori cu cea inscriptionata în limba romana. Tablita se va amplasa sub tablita care contine denumirea oficiala în limba romana.

Articolul 13

Montarea tablitelor prevazute la art. 11 si 12 se face în termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme.

Articolul 14

Ponderea cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, prevazuta la art. 1, se stabileste pe baza datelor recensamantului populatiei organizat potrivit legii.

Articolul 15

In unitatile administrativ-teritoriale în care cetatenii apartinand unei minoritati au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau judetene, în compartimentele care au atributii privind relatii cu publicul vor fi încadrate si persoane care cunosc limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective. Angajarea se face prin concurs organizat în conditiile legii.

Articolul 16

1) Traducerea din limba romana în limba materna a documentelor, precum si a lucrarilor sedintelor consiliului local sau judetean se asigura prin grija primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.

2) Traducerea se realizeaza de catre functionarii prevazuti la art. 15, precum si, dupa caz, de catre colaboratori externi.

Articolul 17

Cheltuielile efectuate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea aplicarii dispozitiilor prezentelor norme se suporta de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz.

Articolul 18

1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) refuzul de a traduce în limba materna ordinea de zi si hotararile consiliului local sau judetean si de a le aduce la cunostinta publica si în varianta tradusa, precum si refuzul de a comunica raspunsurile si în limba materna a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);

b) neintocmirea documentelor originale ale sedintelor consiliului local sau judetean în limba oficiala a statului;

c) refuzul de a traduce în limba romana lucrarile consiliului local sau judetean ori continuarea desfasurarii acestora în limba minoritatii nationale, desi nu este asigurata traducerea în limba romana;

d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) privitoare la folosirea limbii materne la lucrarile consiliului local sau judetean;

e) nerespectarea termenului prevazut la art. 13;

f) redactarea actelor si certificatelor de stare civila în alta limba decat limba romana;

g) inscriptionarea altor denumiri decat cele prevazute în anexele nr. 1/1-1/23, precum si inscriptionarea acestora în alta forma decat cea prevazuta în anexa nr. 2;

h) folosirea denumirilor de localitati prevazute în anexele nr. 1/1-1/23 în corespondenta sau în documentele oficiale.

2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. e)-h), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre persoane împuternicite de ministrul administratiei publice, de catre prefect sau împuternicitii acestuia si se aplica primarului, presedintelui consiliului judetean, secretarului, respectiv secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz.

4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica în mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Articolul 19

Anexele nr. 1/1-1/23 si nr. 2 fac parte integranta din prezentele norme).

Décret n° 1.206 du 27 novembre 2001 sur l'approbation des Règles pour l'application des dispositions concernant le droit des citoyens appartenant à une minorité nationale d'employer leur langue maternelle dans l'administration publique locale, contenues dans la Loi sur l'administration publique locale, n° 215/2001

ANNEXE 1

Article 1er

Les citoyens appartenant à une minorité nationale, qui représentent plus de 20 % de la population d'une unité administrative territoriale, ont le droit d'employer leur langue maternelle dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale, conformément aux dispositions de la Loi sur administration publique locale n° 215/2001, avec les modifications ultérieures, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ratifiée par la Roumanie par la loi n° 33/1995, d'autres conventions et traités internationaux auxquels la Roumanie est partie,
ainsi que les règles actuelles.

Article 2

1)
Dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale, les citoyens appartenant à une minorité nationale des unités administratives territoriales dans lesquelles ils représentent plus de 20% de la population ont le droit d'être informés, dans leur langue maternelle, l'ordre du jour des réunions du conseil local ou départemental, ainsi que les décisions adoptées par ceux-ci.

2) Dans les conditions prévues à l'al. (1) les citoyens appartenant à une minorité nationale ont le droit de s'adresser aux autorités de l'administration publique locale et à l'appareil propre des conseils locaux et départementaux, oralement ou par écrit, dans leur langue maternelle, ainsi que de recevoir une réponse à la fois en roumain et dans leur langue maternelle.

Article 3

Dans les conseils locaux ou départementaux où les conseillers appartenant à une minorité nationale représentent au moins un tiers du nombre total, la langue maternelle peut également être employée lors des assemblées du conseil.

Article 4

1)
Dans les localités où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids supérieur à 20% du nombre d'habitants, l'inscription du nom de la localité et dans la langue maternelle des citoyens appartenant à la minorité respective est assurée .

2) Dans les unités administratives rritoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20 % de la population, les autorités de l'administration publique locale assureront l'inscription du nom des établissements publics sous leur autorité, ainsi que la affichage d'annonces d'intérêt public dans leur langue maternelle des citoyens appartenant à la minorité respective, conformément à la loi.

Article 5

1)
Afin d'assurer la participation des citoyens prévue à l'art. 1 lors du débat sur les problèmes de la communauté locale, l'ordre du jour de la réunion du conseil local ou départemental est porté à la connaissance du public par les médias ou par tout autre moyen de publicité ainsi que dans la langue maternelle.

2) À cet effet, les maires, les présidents des conseils départementaux, assureront respectivement la traduction de l'ordre du jour dans la langue maternelle de la minorité nationale, et cela sera rendu public par les soins du secrétaire, respectivement du secrétaire général de l'unité administrative territoriale par les mêmes moyens et dans le même délai que ceux de la radiodiffusion en roumain.

3) La portée à la connaissance du public, dans la langue maternelle, de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil local ou départemental est consignée dans le procès-verbal de la réunion, et au dossier de la réunion sont joints les pièces justificatives, dont dans la langue officielle et dans la version traduite dans la langue maternelle.

Article 6

1)
Dans les conseils locaux ou départementaux dans lesquels les conseillers appartenant à une minorité nationale représentent au moins un tiers du nombre total des conseillers en fonction, la langue maternelle peut également être employée pour les travaux des assemblées ordinaires et extraordinaires du conseil . Dans tous les cas, les documents des réunions du conseil local ou départemental sont rédigés en roumain, la langue officielle de l'État.

2) Dans de tels cas, les maires et les présidents des conseils départementaux ont l'obligation d'assurer la traduction intégrale et concomitante des débats en roumain. La traduction sera effectuée par des personnes qui connaissent bien et très bien à la fois la langue roumaine et la langue maternelle de la minorité concernée. Dans des cas exceptionnels, si la traduction ne peut être effectuée en raison de l'absence du traducteur et qu'il ne peut être remplacé par une autre personne capable d'assurer la traduction, les travaux de la réunion du conseil local ou départemental se dérouleront en roumain. Si la situation se répète à la prochaine réunion, ses travaux seront reportés. Après un troisième ajournement, les dispositions de l'art. 58 de la loi n° 215/2001 s'appliquent.

3) Selon la loi, les documents des assemblées du conseil local ou départemental seront rédigés uniquement en roumain, la langue officielle de l'État. Le procès-verbal de la réunion sera rédigé directement en roumain, sur la base de la traduction lors de la réunion.

4) Les projets de décisions du conseil local ou départemental et les autres documents soumis à son débat et à son approbation seront rédigés, dans tous les cas, en roumain et seront accompagnés de la traduction dans la langue maternelle de la minorité concernée.

5) Les textes définitifs des décisions et autres documents soumis à la délibération et à l'approbation du conseil local ou départemental seront rédigés en roumain et seront traduits dans la langue de la minorité nationale.

6) L'usage de la langue maternelle dans les délibérations d'une assemblée du conseil local ou départemental est consigné, dans tous les cas, au procès-verbal de la réunion.

Article 7

1)
Le secrétaire, c'est-à-dire le secrétaire général de l'unité administrative territoriale, est tenu de prendre toutes mesures techniques et toutes autres pour assurer la communication au public des décisions normatives du conseil local ou départemental, ainsi que la communication au les citoyens prévus à l'art. 1er des décisions à caractère individuel et dans leur langue maternelle, si une demande écrite a été faite à cet égard.

2) La communication publique, dans la langue maternelle, des décisions à caractère normatif du conseil municipal ou du département ainsi que la communication aux citoyens visés à l’article 1er des décisions à caractère individuel et dans leur langue maternelle sont effectuées par les mêmes moyens et dans le même délai que ceux de la diffusion en langue roumaine.

Article 8

1)
Les citoyens prévus à l'art. 1er ont le droit de m'adresser, oralement ou à l'écrit, aux autorités de l'administration publique locale et à leur propre organigramme et dans leur langue maternelle.

2) Les autorités de l'administration publique locale et leur propre organigramme spécialisé ont l'obligation de répondre aux demandes à la fois en roumain et dans leur langue maternelle. Les documents officiels doivent être rédigés en roumain.


Article 9

1)
Lors des cérémonies officielles organisées par les autorités de l'administration publique locale, la langue roumaine, la langue officielle de l'État, sera utilisée. Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20% de la population, lors de telles cérémonies, avec la langue roumaine, la langue de la minorité respective peut être utilisée.

2) Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil en roumain. La cérémonie peut être célébrée, sur demande, dans la langue maternelle des personnes à marier, si l'officier de l'état civil connaît la langue respective.

3) Les actes et actes d'état civil seront rédigés uniquement en roumain.

Article 10

1)
La manière d'inscrire le nom de certaines localités dans la langue maternelle des citoyens appartenant aux minorités est prévue dans les annexes n° 1 / 1-1 / 23.

2) L’inscription dans la langue maternelle du nom de certaines localités a un caractère informatif et ne peut être utilisée dans la correspondance ou les documents officiels.

Article 11

1)
L'inscription dans la langue maternelle du nom de certaines localités dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité ont un poids de plus de 20% de la population est faite sur la même plaque indicatrice, sous le nom en roumain, en utilisant les mêmes caractères , tailles et couleurs des lettres. , selon annexe n° 2. L'inscription est faite à la fois sur les panneaux d'entrée et de sortie.

2) La fabrication des plaques indicatrices est assurée par les maires, leur coût étant pris en charge par les budgets locaux.

Article 12

L'inscription dans la langue maternelle du nom des institutions publiques sous l'autorité des conseils locaux ou départementaux est faite par une plaque similaire en taille, en caractères, en taille des lettres et en couleurs avec celle inscrite en langue roumaine. La plaque sera placée sous celle qui contient le nom officiel en roumain.

Article 13

L'installation des plaques prévues aux art. 11 et 12 doit être faite dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 14

La part des citoyens appartenant à une minorité nationale, prévue à l'art. 1er, est établi sur la base des données du recensement de la population organisé conformément à la loi.

Article 15

Dans les unités administratives et territoriales où les citoyens appartenant à une minorité ont un poids supérieur à 20 % du nombre d’habitants, dans l’organigramme propre des conseils locaux ou départementaux, dans les secteurs ayant des fonctions de relations avec le public seront encadrés et des personnes connaissant la langue maternelle des citoyens appartenant à cette minorité. L’embauche se fait par le biais d’un concours organisé selon les conditions de la loi.

Article 16

1)
La traduction des documents du roumain vers la langue maternelle ainsi que celle des travaux des assemblées du conseil local ou départemental est assurée par les soins du maire, c'est-à-dire le président du conseil départemental.

2) La traduction est faite par les fonctionnaires prévus à l'art. 15, ainsi que, le cas échéant, par des collaborateurs externes.

Article 17

Les dépenses engagées par les autorités de l'administration publique locale pour assurer l'application des dispositions des présentes règles sont à la charge des budgets locaux des communes, des villes, des municipalités ou départements, selon le cas.

Article 18

1)
Les actes suivants constituent des contraventions, s'ils ne sont pas présentés dans des conditions telles que, selon le droit pénal, ils sont considérés comme des crimes :

a) le refus de traduire dans la langue maternelle l'ordre du jour et les décisions du conseil local ou départemental et de les porter à la connaissance du public et dans la version traduite, ainsi que le refus de communiquer les réponses dans la langue maternelle du demandeur, selon l'art. 2 par. 2 ;

b) le défaut de rédiger les documents originaux des réunions du conseil local ou de comté dans la langue officielle de l'État ;

c) le refus de traduire en roumain les travaux du conseil local ou départemental ou la poursuite de leur développement dans la langue de la minorité nationale, bien que la traduction en roumain ne soit pas assurée ;

d) le non-respect des dispositions de l'art. 6 par. 1 concernant l'usage de la langue maternelle dans les travaux du conseil local ou départemental;

e) le non-respect du délai prévu à l'art. 13 ;

f) la rédaction de documents et d'actes d'état civil dans une autre langue que le roumain ;

g) l'inscription d'autres noms que ceux prévus dans les annexes n° 1 / 1-1 / 23, ainsi que leur inscription sous une autre forme que celle prévue à l'annexe n° 2;

h) l'usage des noms de localités fournis dans les annexes n° 1 / 1-1 / 23 dans la correspondance ou dans les documents officiels.

2) Les contraventions prévues au paragraphe 1, alinéas a) à d) sont sanctionnés d'une amende de 5 000 000 lei à 15 000 000 lei, et celles prévues aux alinéas e) à h), avec une amende de 25 000 000 lei à 50 000 000 lei.

3) Le constat de la contravention et l'application de l'amende sont faits par les personnes habilitées par le ministre de l'Administration publique, par le préfet ou ses mandataires et s'appliquent au maire, au président du conseil départemental, au secrétaire, respectivement au secrétaire général de l'unité administrative territoriale.

4) Les contraventions prévues au paragraphe 1 correspondent aux dispositions de l'Ordonnance du gouvernement n° 2/2001 concernant le régime juridique des contraventions.

Article 19

Les annexes n° 1 / 1-1 / 23 et n° 2 font partie intégrante de ces règles.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde