République de Roumanie

Roumanie

Décret n° 17 du gouvernement sur la création, l'organisation
et le fonctionnement du Département pour la protection
des minorités nationales

1997

Le présent décret du 31 janvier 1997 est celui tel que modifié par le décret gouvernemental n° 506 du 12 septembre 1997.

HOTĂRÎRE nr. 17 din 31 ianuarie 1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale

Articolul 1

1) Se înfiinţează Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României, subordonat primului-ministru.

2) Departamentul este condus de ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale, cu statut de membru al Guvernului.

Articolul 2

Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiecte de legi şi alte acte normative din domeniul sau de activitate;

b) avizează proiecte de legi şi alte acte normative, care au incidenţa asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, având recomandarea Consiliului Minorităţilor Naţionale;

c) monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale;

d) la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităţilor Naţionale, Guvernul, prin Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, acorda asistenţa financiară organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin adoptarea de hotărâri în bazaLegii nr. 72/1996privind finanţele publice şi a legilor bugetare anuale;

e) menţine legătură cu Consiliul Minorităţilor Naţionale privind atribuţiile departamentului;

f) urmăreşte aplicarea unitară a prevederilor legale privind protecţia minorităţilor naţionale de către autorităţile publice;

g) solicita date şi informaţii de la autorităţile publice, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii;

h) primeşte şi examinează cererile şi sesizările adresate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice, cu privire la actele organelor administraţiei publice care încalcă drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunică punctul de vedere legal;

i) stabileşte şi menţine relaţii cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţara şi din străinătate şi cu organisme internaţionale ce au în atribuţiile lor soluţionarea problemelor respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

j) promovează şi organizează programe privind păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

k) menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, prin împuterniciţi cu competente teritoriale, numiţi prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţile naţionale, în vederea identificarii problemelor specifice şi urmarii soluţionării acestora;

l) sprijină cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor inter-etnice prin menţinerea de contacte cu personalităţi din domeniu;

m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Guvern sau însărcinări date de primul-ministru.

Articolul 3

Structura organizatorică a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 4

În exercitarea atribuţiilor Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale emite ordine şi instrucţiuni.

Articolul 5

Pentru desfăşurarea activităţii, numărul maxim de posturi aprobat Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale este de 46, exclusiv demnitarii.

Articolul 6

Bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza cu sumele necesare funcţionarii Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.

Articolul 7

Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării în teritoriu a activităţii imputernicitilor Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi vor suporta, din bugetul propriu, cheltuielile materiale, de întreţinere şi comunicaţii.

Articolul 8

1) În cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale se constituie Oficiul Naţional pentru Integrarea Socială a Romilor, având ca atribuţii menţinerea şi stabilirea de relaţii cu organizaţii ale romilor, în vederea soluţionării problemelor specifice şi integrării sociale a acestora.

2) Regulamentul de funcţionare a Oficiului pentru Integrarea Socială a Romilor va fi aprobat prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 9

1) Pe lângă Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul Minorităţilor Naţionale.

2) Consiliul Minorităţilor Naţionale este format din reprezentanţii tuturor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite până la 27 septembrie 1992.

Articolul 10

Atribuţiile Consiliului Minorităţilor Naţionale sunt:

a) coordonează şi sprijină activitatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

b) stabileşte şi menţine contacte cu reprezentanţii Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;

c) propune spre aprobare ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

d) informează, trimestrial, departamentul, cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului;

e) face propuneri pentru elaborarea unor proiecte de legi şi de hotărâri ale Guvernului din domeniul sau de activitate;

f) primeşte, examinează şi propune spre avizare departamentului proiecte de legi şi de hotărâri ale Guvernului ce au incidenţa asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

g) înaintează propuneri departamentului în legătură adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ în scopul soluţionării mai eficiente, în condiţiile legii, a problemelor ce intră în competenţa sa;

h) stabileşte şi menţine contacte cu reprezentanţii tuturor organizaţiilor locale ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Articolul 11

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţile naţionale va iniţia consultări cu organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în vederea desemnării reprezentanţilor acestora în consiliu.

Articolul 12

Consiliul Minorităţilor Naţionale îşi desfăşoară lucrările în plen sau în comisii de lucru împreună cu reprezentanţii Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, conform regulamentului de funcţionare propriu ce urmează a fi elaborat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 13

Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale menţine contactul permanent cu reprezentanţii în Parlamentul României ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Articolul 14

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 520/1994privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător. La aceeaşi dată,Hotărârea Guvernului nr. 137/1993privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se abroga.

DÉCRET n° 17 du 31 janvier 1997 du gouvernement sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Département pour la protection des minorités nationales

Article 1er

1)
Le Département pour la protection des minorités nationales est créé dans le cadre de l'appareil gouvernemental de Roumanie et est subordonné au premier ministre.

2) Le Département est coordonné par le ministre délégué par le premier ministre à l'intention des minorités nationales, qui a le statut d'un membre du gouvernement.

Article 2

Le Département pour la protection des minorités nationales est responsable des tâches suivantes : il doit

a) élaborer des projets de loi et d'autres actes normatifs dans son domaine d'activité ;

b) approuver les projets de loi et autres actes normatifs qui ont un impact sur les droits et devoirs des personnes appartenant aux minorités nationales, sur recommandation du Conseil des minorités nationales ;

c)  contrôle l'application des actes normatifs nationaux et internationaux relatifs à la protection des minorités nationales ;

d) sur proposition motivée du Conseil des minorités nationales, le gouvernement, par le biais du Département pour la protection des minorités nationales, fournit une aide financière aux organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales, en adoptant des décisions fondées sur la loi n° 72/1996 concernant les finances publiques et les lois budgétaires annuelles ;

e) entretenir des contacts avec le Conseil des minorités nationales concernant les attributions du département ;

f) poursuivre l'application unitaire des dispositions légales relatives à la protection des minorités nationales par les pouvoirs publics ;

g) demander aux autorités publiques des données et des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs propres attributions ;

h) recevoir et examiner les demandes et les notifications adressées par des institutions, des organisations ou des personnes physiques, concernant les actes des organismes de l'administration publique qui violent les droits des membres appartenant aux minorités nationales et communiquer un point de vue juridique ;

i) établir et entretenir des relations avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux du pays et de l'étranger et avec les organismes internationaux qui ont dans leurs attributions la solution des problèmes de respect des droits des membres appartenant aux minorités nationales ;

j) promouvoir et organiser des programmes concernant la préservation, l'expression et le développement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des membres appartenant aux minorités nationales ;

k) entretenir des liens permanents et collaborer avec les autorités de l'administration publique locale, par l'intermédiaire de mandataires dotés de compétences territoriales, nommés par arrêté du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des minorités nationales, afin d'identifier les problèmes spécifiques et de soutenir leurs solutions ;

l) soutenir la recherche scientifique dans le domaine des relations interethniques en entretenant des contacts avec des personnalités du domaine ;

m) remplir d'autres attributions établies par le gouvernement ou missions confiées par le premier ministre.

Article 3

La structure organisationnelle du Département pour la protection des minorités nationales est précisée dans l'annexe, qui fait partie intégrante du présent décret.

Article 4

Dans l'exercice des responsabilités du Département pour la protection des minorités nationales, le ministre délégué par le premier ministre pour les minorités nationales diffuse publie les consignes et les instructions.

Article 5

Le nombre maximal des postes approuvés pour le Département pour la protection des minorités nationales afin d'exercer ses activités est de 46, mis à part les fonctionnaires.

Article 6

Le budget du Secrétariat général du gouvernement est ajouté aux sommes nécessaires pour le fonctionnement du Département pour la protection des minorités nationales.

Article 7

Les bureaux des préfets doivent fournir les facilités nécessaires aux personnes autorisées par le Département pour la protection des minorités nationales afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités sur le territoire; les bureaux des préfets doivent assumer à même leur budget les biens matériels, l'entretien et les dépenses relatives aux communications.

Article 8

1) Au sein du Département pour la protection des minorités nationales, le Bureau national pour l'intégration sociale des Roms est créé, ayant pour attributions le maintien et l'établissement de relations avec les organisations roms, afin de résoudre des problèmes spécifiques et leur intégration sociale.

2) Le règlement de fonctionnement du Bureau pour l'intégration sociale des Roms est approuvé par arrêté du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des minorités nationales, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9

1)
Outre le Département pour la protection des minorités nationales, le Conseil des minorités nationales fait office d'organisme consultatif.

2) Le Conseil des minorités nationales est composé de représentants de toutes les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales légalement constituées jusqu'au 27 septembre 1992.

Article 10

Les pouvoirs du Conseil pour les minorités nationales sont les suivants: 

(a) maintenir les activités des organismes appartenant aux minorités nationales;

(b) maintenir les relations avec les représentants du Département pour la protection des minorités nationales;

(c) proposer, pour approbation par le ministre des Minorités nationales nommées par le premier ministre, l'assignation de fonds attribués du budget de l'État pour les organismes des citoyens appartenant aux minorités nationales;

(d) informer le Département des problèmes discutés au Conseil;

(e) présenter des propositions pour l'élaboration de certains projets de loi et de certaines décisions du gouvernement dans le cadre de ses attributions;

(f) accepter, en examen et en proposant au Département pour recevoir l'avis de ses comités de spécialistes, des projets de loi et d'autres projets de mesures législatives ayant un impact sur les droits et obligations des membres appartenant aux minorités nationales;

(g) soumettre des propositions au Département quant à l'adoption de mesures administratives pour trouver les solutions les plus efficaces, conformément à la loi, aux problèmes relevant de ses compétences;

(h) établir et maintenir des relations avec les organisations non gouvernementales en Roumanie et à l'étranger.

Article 11

Dans les dix jours à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, le ministre délégué par le premier ministre pour les minorités nationales amorcera des consultations avec les organismes de citoyens appartenant aux minorités nationales pour nommer leurs représentants au Conseil.

Article 12

Le Conseil pour les minorités nationales tient ses réunions lors des assemblées plénières ou aux comités travaillant en collaboration avec les représentants du Département pour la protection des minorités nationales, conformément aux règles de fonctionnement qui seront élaborées dans les trente jours à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

Le ministre délégué par le premier ministre pour les minorités nationales maintient des contacts permanents avec les représentants des organismes de citoyens appartenant aux minorités nationales au Parlement roumain.

Article 14

A la date d'entrée en vigueur de la présente décision, l'Arrêté du Gouvernement n° 520/1994 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'appareil de travail du gouvernement roumain, publié au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 236 du 26 août 1994, tel que modifié et complété ultérieurement, est modifié en conséquence. A la même date, l'Arrêté du gouvernement n° 137/1993 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil des minorités nationales, republié au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 156 du 9 juillet 1993, tel que modifié par la suite, est abrogé.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde