République de Roumanie

Roumanie

Loi n° 27 du 27 mars 2020 sur la langue des signes roumaine

Lege nr. 27 din 27 martie 2020 privind limba semnelor române

La Loi sur la langue des signes roumaine semble être l'une des rares lois du genre à être aussi complète. Il s'agit d'une véritable loi linguistique puisqu'elle concerne de façon l'emploi particulier d'une langue, la langue des signes roumaine.


 

Lege nr. 27 din 27 martie 2020 privind limba semnelor române

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1

Prin prezenta lege se recunoaște limba semnelor române, denumită în continuare LSR, limba maternă specifică persoanelor surde și/sau hipoacuzice.

Articolul 2

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) persoane surde și/sau hipoacuzice - persoane cu deficiențe de auz, lipsite total sau parțial de auz, care pentru a comunica utilizează LSR și un sistem de comunicare bilingv;

b) comunitatea surdă - comunitate culturală și lingvistică la care își declară apartenența persoanele surde și/sau hipoacuzice, care se identifică prin folosirea LSR, ca limbă maternă, pentru a comunica;

c) accesibilitate - accesul neîngrădit al persoanelor surde și/sau hipoacuzice la informații și servicii publice, precum asistență medicală, ocuparea forței de muncă, asistență socială sau orice alte servicii publice, prin intermediul interpretării LSR și a subtitrării;

d) egalitatea de șanse pentru ocuparea forței de muncă - LSR reprezintă o competență pentru comunicarea și furnizarea de interpreți autorizați, astfel încât persoanele surde și/sau hipoacuzice să aibă acces la locuri de muncă potrivit interesului și competenței lor;

e) limbă egală - LSR este un mijloc lingvistic pentru a transmite gânduri, idei, emoții, având sintaxe, morfologie și structură proprie, îndeplinind toate caracteristicile ce definesc noțiunea de limbă;

f) educație bilingvă - folosirea LSR ca limbă de predare în toate disciplinele, în combinație cu predarea citirii și scrierii limbii române;

g) comunicare bilingvă - sistem sau mijloc de comunicare folosit de persoanele surde și/sau hipoacuzice care implică LSR, labiolectura, exprimare verbală și alte asemenea modalități de comunicare;

h) LSR - limbă de sine stătătoare, compusă din semne manuale combinate cu gestică, mimica feței, cuvinte rostite fără sunete și cu structură, lexic și reguli gramaticale proprii, utilizată de comunitățile de surzi din România. LSR reprezintă pentru persoanele surde și/sau hipoacuzice un instrument de comunicare, un instrument de gândire, un instrument de învățare, precum și un instrument de construire a identității;

i) participare egală - accesul în mod egal la viața socială, culturală, economică și politică, fiind asigurate condițiile ca persoanele surde și/sau hipoacuzice să poată participa la toate procesele de luare a deciziilor cu privire la viața lor;

j) învățare pe tot parcursul vieții - accesul la educație, formare și dezvoltare profesională continuă pentru obținerea și păstrarea unui loc de muncă, în vederea asigurării unui venit care să permită existența independentă.

Articolul 3

Comunitatea persoanelor care folosesc LSR reprezintă o minoritate lingvistică și culturală, cu dreptul de a folosi, păstra, dezvolta și întreține cultura surzilor, de a spori și moșteni propria limbă maternă.

Articolul 4

Guvernul României, în colaborare cu asociațiile și organizațiile care reprezintă drepturile persoanelor surde și/sau hipoacuzice, inițiază și susține politici publice de promovare culturală, profesională în beneficiul acestor persoane.

Articolul 5

1) Persoanele surde și/sau hipoacuzice au dreptul să folosească LSR în raporturile cu autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private, pentru a-și exercita drepturile cetățenești.

2) Autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private, au obligația de a pune gratuit la dispoziția persoanelor surde și/sau hipoacuzice interpreți autorizați în LSR, conform legislației în vigoare.

3) Accesul la interpret autorizat în LSR se acordă la cerere sau din oficiu.

Articolul 6

1) Predarea LSR, ca primă limbă, este facultativă, de la grădiniță până la facultate, statului român revenindu-i obligația de a asigura mijloacele necesare care să răspundă în acest sens nevoilor persoanelor surde și/sau hipoacuzice și familiilor din care acestea provin.

2) Predarea LSR este asigurată de profesori surzi sau fără deficiențe de auz, care au urmat cursuri de formare și au obținut calificarea pentru utilizarea LSR, conform legislației în vigoare.

3) Ministerul Educației și Cercetării autorizează și acreditează programe de studii universitare pentru disciplina LSR, la solicitarea instituțiilor de învățământ superior.

Articolul 7

1) Statul român garantează și asigură copiilor și elevilor surzi și/sau hipoacuzici dreptul de a învăța, de a se instrui și de a susține examenele școlare în LSR.

2) Elevilor surzi și/sau hipoacuzici înscriși în învățământul de masă li se asigură, la cerere, dreptul de a susține examenele în limba maternă, respectiv LSR, cu condiția depunerii cererii la conducerea instituției de învățământ cu cel puțin 60 de zile înaintea susținerii examenului.

3) Elevilor surzi și/sau hipoacuzici care susțin probe la limba română, în scris, indiferent de forma de învățământ, li se asigură, pentru examinare, profesori cunoscători ai LSR.

4) În cadrul grădinițelor și al școlilor speciale se folosesc LSR și mijloacele și/sau sistemele de comunicare bilingvă.

5) Predarea în școlile speciale se poate face numai de cadre didactice autorizate de către instituțiile abilitate sau care au absolvit cursuri de învățământ superior pentru învățarea LSR.

6) Predarea prin metoda bilingvă atât în grădinițe, cât și în școli se poate face doar de către persoane specializate în predare cu metode bilingve.

Articolul 8

Persoanele surde și/sau hipoacuzice au dreptul, la cerere, să fie asistate de un interpret autorizat în LSR pentru susținerea examenului în vederea obținerii carnetului de șofer, precum și în situații care implică instanțe de anchetă și de judecată.

Articolul 9

În termen de 2 ani de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, toate ministerele și instituțiile subordonate acestora sunt obligate să coreleze propria legislație cu prevederile acestei legi și să ia toate măsurile necesare pentru a respecta dreptul persoanelor surde și/sau hipoacuzice de a folosi LSR în relația cu instituțiile statului român.

Articolul 10

1) Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

2) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, verifică respectarea dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1).

3) Anual, Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială prezintă Guvernului un raport privind măsurile întreprinse în vederea respectării prevederilor prezentei legi, de către entitățile publice și private.

Articolul 11

1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziție contrară se abrogă.

2) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Loi n° 27 du 27 mars 2020 sur la langue des signes roumaine

Le Parlement roumain adopte la présente loi.

Article 1er

La présente loi reconnaît la langue des signes roumains, ci-après dénommée LSR, la langue maternelle spécifique aux personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques.

Article 2

Aux fins de la présente loi, les expressions qui suivent ont la signification suivante:

a) personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques: les personnes malentendantes, totalement ou partiellement dépourvues d’audition qui, pour communiquer, utilisent le LSR et un système de communication bilingue;

b) communauté sourde : une communauté culturelle et linguistique à laquelle les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques se déclarent membres, qui s’identifient par l’utilisation de la LSR comme langue maternelle pour communiquer;

c) accessibilité : l'accès sans entrave des personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques à l’information et aux services publics, tels que les soins de santé, l’emploi, l’assistance sociale ou tout autre service public, par l’interprétation des LSR et les sous-titres;

d) égalité des chances en matière d’emploi : la LSR est une compétence pour la communication et la fourniture d’interprètes agréés, de sorte que les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques aient accès à un emploi en fonction de leur intérêt et de leurs compétences;

e) langue égale : la LSR est un moyen linguistique de transmettre des pensées, des idées, des émotions, avec des syntaxes, de la morphologie et de la structure propre, remplissant toutes les caractéristiques qui définissent la notion de langue;

f) éducation bilingue : l'usage de la LSR comme langue d’enseignement dans toutes les disciplines, en combinaison avec l’enseignement de la lecture et de l’écriture du roumain;

g) communication bilingue : un système ou moyen de communication utilisé par les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques impliquant la LSR, la labio-lecture, des expressions verbales et d’autres modes de communication de ce point de communication;

h) LSR : une langue autonome, composée de signes manuels combinés avec la gestuelle, le mimétisme facial, des mots prononcés sans sons et avec structure, un lexique et des grammaticales propres, qui sont employés par les communautés sourdes en Roumanie. La LSR est un outil de communication, un outil de pensée, un outil d’apprentissage et un outil de renforcement de l’identité pour les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques;

i) égalité de participation : un accès égal à la vie sociale, culturelle, économique et politique, les conditions étant assurées pour que les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques puissent participer à tous les processus décisionnels concernant leur vie;

j) apprentissage tout au long de la vie : un accès à l’éducation, à la formation et au perfectionnement professionnel continu pour l’obtention et le maintien d’un emploi, en vue d’assurer un revenu permettant l’existence indépendante.

Article 3

La communauté des personnes utilisant la LSR est une minorité linguistique et culturelle, avec le droit d’utiliser, de préserver, de développer et de maintenir la culture des sourds, d’améliorer et d’hériter de leur propre langue maternelle.

Article 4

Le gouvernement roumain, en collaboration avec les associations et organisations représentant les droits des personnes sourdes et/ou hypo-enthousiastes, lance et soutient des politiques publiques de promotion culturelle et professionnelle au profit de ces personnes.

Article 5

1) Les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques ont le droit d’utiliser la LSR dans leurs relations avec les autorités et institutions centrales et locales, publiques ou privées, pour exercer leurs droits de citoyenneté.

2) Les autorités et institutions centrales et locales, publiques ou privées, sont tenues de mettre gratuitement à la disposition des personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques des interprètes autorisés dans la LSR, conformément à la législation en vigueur.

3) L’accès à l’interprète agréé dans la LSR est accordé sur demande ou d’office.

Article 6

1) L’enseignement de la LSR, en tant que langue maternelle, est facultatif, à partir de la maternelle à l’université, l’État roumain ayant l’obligation d’assurer les moyens nécessaires pour répondre à cet égard aux besoins des personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques et des familles d’où elles viennent.

2) L’enseignement de la LSR est assuré par des enseignants sourds ou malentendants qui ont suivi une formation et obtenu la qualification pour l’utilisation de la LSR en vertu de la législation actuelle.

3) Le ministère de l’Éducation et de la Recherche autorise et accrédite les programmes d’études universitaires pour la discipline LSR, à la demande des établissements d’enseignement supérieur.

Article 7

1) L’État roumain assure et garantit aux enfants et aux élèves sourds et/ou hypo-acoustiques le droit d’apprendre, de se former et de passer des examens scolaires dans la LSR.

2) Les élèves sourds et/ou hypo-acoustiques inscrits dans l’enseignement ordinaire se sont assurés, sur demande, le droit de passer les examens dans leur langue maternelle ou la LSR, à la condition que la demande soit faite à la direction de l’établissement d’enseignement au moins soixante jours avant la réussite de l’examen.

3) Les élèves sourds et/ou hypo-acoustiques qui passent des tests en roumain, par écrit, quelle que soit leur forme d’enseignement, sont assurés pour les examens de bénéficier d’enseignants maîtrisant la LSR.

4) La LSR et les moyens et/ou systèmes de communication bilingues sont utilisés dans les écoles maternelles et les écoles spéciales.

5) L’enseignement dans les écoles spéciales ne peut être fait que par des enseignants agréés par des établissements d’enseignement ou ayant suivi des cours d’enseignement supérieur pour l’apprentissage de la LSR.

6) L’enseignement par méthode bilingue dans les jardins d’enfants et les écoles ne peut être fait que par des personnes spécialisées dans l’enseignement avec des méthodes bilingues.

Article 8

Les personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques ont le droit, sur demande, d’être assistées par un interprète agréé dans la LSR pour passer l’examen en vue d’obtenir le permis de conduire ainsi que dans des situations impliquant des tribunaux d’enquête et de justice.

Article 9

Dans un délai de deux ans à compter de la publication au Journal officiel roumain, partie I, de la présente loi, tous les ministères et institutions qui leur sont subordonnés sont tenus d'harmoniser leur propre réglementation aux dispositions de la présente loi et de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit des personnes sourdes et/ou hypo-acoustiques d’utiliser la LSR dans leur rapport avec les institutions de l’État roumain.

Article 10

1) Le non-respect des dispositions de la présente loi constitue une infraction et est passible d’une amende de 10 000 à 20 000 lei.

2) L’Agence nationale des paiements et de l’inspection sociale, par l’intermédiaire des agences territoriales, vérifie le respect des dispositions de la présente loi et applique les sanctions infractionnelles prévues au paragraphe 1.

3) Chaque année, l’Agence nationale des paiements et de l’inspection sociale présente au gouvernement un rapport sur les mesures prises pour se conformer aux dispositions de la présente loi par les entités publiques et privées.

Article 11

1) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute disposition contraire est abrogée.

2) La présente loi a été adoptée par le Parlement roumain, dans le respect des dispositions des articles 75 et 76, paragraphe 1.2 de la Constitution roumaine republiée.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde