République de Roumanie

Roumanie

Loi n° 1 sur l'éducation nationale
du 5 janvier 2011

Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 

Cette loi sur l'éducation de 2011 abrogeait la Loi sur l'éducation de 1995; elle fut elle-même modifiée en 2019 par la loi n°  48 du 11 mars (Lege nr. 48 din 11 martie 2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011), notamment l'article 63 ci-dessous.


 

Legea educației naționale (2011)

Articolul 10

1) În România, învățământul este serviciu de interes public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba română, precum și în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație internațională.

2) În fiecare localitate se organizează și funcționează unități de învățământ sau formațiuni de studiu cu limba de predare română și/sau, după caz, cu predarea în limbile minorităților naționale ori se asigură școlarizarea fiecărui elev în limba sa maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil.

3) Învățarea în școală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toți cetățenii români. Planurile de învățământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar și suficient învățării limbii române. Autoritățile administrației publice asigură condițiile materiale și resursele umane care să permită însușirea limbii române.

4) În sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educației și cercetării se întocmesc numai în limba română. Celelalte înscrisuri școlare și universitare pot fi redactate în limba de predare.

5) Unitățile și instituțiile de învățământ pot efectua și emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor și ale altor înscrisuri școlare și universitare proprii, cu respectarea prevederilor legale.

Articolul 11

1) Guvernul sprijină învățământul în limba română în țările în care trăiesc cetățeni de etnie română, cetățeni români cu domiciliul în acele state sau minorități vorbitoare de limbă română, oricare ar fi denumirea acestora, cu respectarea legislației statului respectiv. De asemenea, Guvernul poate sprijini înființarea de unități școlare, cu predare în limba română, în conformitate cu legislația statului respectiv.

2) Ministerul Educației și Cercetării poate organiza, anual, un examen de bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Absolvenții de liceu care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot să fie înscriși la examenul de bacalaureat în România.

3) Lista probelor, conținutul programelor, calendarul, metodologia, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării, printr-o metodologie specifică.

4) Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unități de învățământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturale ale României în străinătate, poate susține lectorate în universități din străinătate, precum și cursuri de limbă, cultură și civilizație românească.

Articolul 45

1) Persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna, la toate nivelurile, tipurile si formele de invatamant preuniversitar, in conditiile legii.

2) In functie de necesitatile locale se organizeaza, la cererea parintilor sau tutorilor legali si in conditiile legii, grupe, clase sau unitati de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale.

3) La toate formele de invatamant in limba romana, in limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala, se poate inscrie si pregati orice cetatean roman sau cetatean din tarile Uniunii Europene si Confederatia Elvetiana, indiferent de limba sa materna si de limba in care a studiat anterior.

4) In cadrul unitatilor sau sectiilor cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in localitate, se pot organiza clase liceale si profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, in conditiile legii.

5) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, cu mai multe unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, functioneaza cel putin o unitate scolara cu personalitate juridica, pentru fiecare limba materna, indiferent de efectivul de elevi.

6) In cazul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in municipiu, oras sau comuna, se acorda personalitate juridica, indiferent de efectivul de elevi.

7) Elevii care, in localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a invata in limba lor materna sunt sprijiniti prin decontul transportului la cea mai apropiata scoala cu predare in limba materna sau primesc cazare si masa gratuite in internatul unitatii de invatamant cu predare in limba materna.

8) Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invatamant, ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii.

9) In unitatile scolare cu predare si in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din randul minoritatilor respective, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala.

10) In unitatile conexe invatamantului preuniversitar din judetele in care functioneaza forme de invatamant in limbile minoritatilor nationale se asigura incadrarea cu specialisti si din randul minoritatilor nationale, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala.

11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrala in limba minoritatilor nationale trebuie sa faca dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale respective si au dreptul la pregatire si perfectionare in limba de predare, in tara sau in strainatate. Fac exceptie de la necesitatea de a face dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale respective cadrele didactice care predau limba si literatura romana.

12) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura materiale didactice specifice disciplinelor predate in limba materna.

13) Pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura manualele scolare, care pot fi: manuale elaborate in limba de predare a minoritatilor nationale si manuale traduse din limba romana sau manuale de import, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.

14) In invatamantul in limbile minoritatilor nationale, in comunicarea interna si in comunicarea cu parintii elevilor si ai prescolarilor se poate folosi si limba de predare.

15) In invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale, calificativele se comunica in scris si oral si in limba de predare.

16) In cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va functiona si o sectie de cercetare si inovare pentru invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale.

17) In finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, costul standard per elev si per prescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, luand in considerare predarea in limba minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nationale. In cazul acestor unitati se are in vedere izolarea lingvistica, geografica si numarul redus de elevi si prescolari, precum si elevii prevazuti la alin. 7. Acelasi coeficient se aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in limba romana, in conditii similare.

Loi sur l'éducation nationale ( 2011)

Article 10

1) En Roumanie, l'enseignement est un service d'intérêt public et se déroule, dans les conditions de la présente loi, en roumain, ainsi que dans les langues des minorités nationales et les langues de circulation internationale.

2) Dans chaque localité, des établissements scolaires ou des formations d'études sont organisées et utilisent le roumain comme langue d'enseignement et/ou, selon le cas, les langues des minorités nationales comme langue d'enseignement ou bien la scolarisation de chaque élève dans sa langue maternelle est assurée dans la localité la plus proche possible.

3) L'apprentissage de la langue roumaine à l'école, en tant que langue officielle de l'État, est obligatoire pour tous les citoyens roumains. Les programmes doivent inclure le nombre d'heures nécessaires et suffisants pour l'apprentissage de la langue roumaine. Les autorités de l'administration publique doivent assurer les conditions matérielles et les ressources humaines qui permettront l'acquisition de la langue roumaine.

4) Dans le système d'éducation nationale, les documents scolaires et universitaires officiels, désignés par arrêté du ministre de l'Éducation et de la Recherche, sont rédigés uniquement en roumain. D'autres documents scolaires et universitaires peuvent être rédigés dans la langue d'enseignement.

5) Les institutions et les établissements scolaires peuvent faire et émettre, sur demande contre rémunération, des traductions officielles de documents et autres documents scolaires et universitaires particuliers dans le respect des dispositions désignées par la loi.

Article 11

1) Le gouvernement soutient l'enseignement en roumain dans les pays où vivent des citoyens roumains, des citoyens roumains domiciliés dans ces États ou des minorités de langue roumaine, quel que soit leur nom, conformément à la législation de cet État. En outre, le gouvernement peut soutenir la création d'établissements scolaires, avec un enseignement en roumain, conformément à la législation de l'État concerné.

2) Le ministère de l'Éducation et de la Recherche peut organiser, chaque année, un examen du baccalauréat pour les Roumains hors-frontières. Les diplômés du secondaire qui satisfont aux conditions prévues au par. 1 peuvent être inscrits à l'examen du baccalauréat en Roumanie.

3) La liste des épreuves, le contenu des programmes, le calendrier, la méthodologie, ainsi que l'organisation et le déroulement des examens sont établis par le ministère de l'Éducation et de la Recherche, au moyen d'une méthodologie adaptée.

4) Le ministère de l'Éducation et de la Recherche, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, à travers l'Institut de la langue roumaine, peut organiser des établissement scolaires avec un enseignement en roumain en plus des représentations diplomatiques roumaines et des institutions culturelles à l'étranger; il peut aussi soutenir des conférences dans des universités étrangères, tels que des cours de langue, de culture et de civilisation roumaines.

Article 45

1) Les membres appartenant à des minorités nationales ont le droit d'étudier et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, à tous les niveaux, types et formes d'enseignement pré-universitaire, conformément à la loi.

2) En fonction des besoins locaux, à la demande des parents ou des tuteurs légaux et conformément à la loi, des groupes, des classes ou des unités d'enseignement pré-universitaire avec enseignement dans les langues des minorités nationales sont organisés.

3) Pour toutes les formes d'enseignement en roumain, dans les langues des minorités nationales ou dans les langues de circulation internationale, tout citoyen roumain ou citoyen des pays de l'Union européenne et de la Confédération suisse peut s'inscrire et se recevoir une formation, indépendamment de sa langue maternelle et de la langue dans laquelle il a étudié auparavant.

4) Au sein des établissements ou sections ayant un enseignement dans les langues des minorités nationales distinctives dans une localité, des classes de lycée et des classes professionnelles peuvent être organisées avec des groupes d'étudiants de profils différents, conformément à la loi.

5) Au sein d'une unité administrative territoriale, avec plusieurs établissements scolaires enseignant dans les langues des minorités nationales, il doit exister au moins un établissement scolaire dotée de la personnalité juridique, pour chaque langue maternelle, quel que soit le nombre d'élèves.

6) Dans le cas des unités de niveau gymnase ou de lycée avec un enseignement dans les langues des minorités nationales distinctives dans une municipalité, une ville ou une commune, la personnalité juridique doit être accordée, quel que soit le nombre d'élèves.

7) Les élèves qui, dans la localité de résidence, n'ont pas la possibilité d'étudier dans leur langue maternelle sont pris en charge pour la facture de transport à l'école la plus proche avec un enseignement de la langue maternelle ou ils reçoivent un hébergement et des repas gratuits dans l'internat de l'établissement d'enseignement de la langue maternelle.

8) Les minorités nationales ont droit à une représentation proportionnelle au nombre de classes dans les organismes directeurs des établissements scolaires, des inspections scolaires ou des institutions équivalentes, conformément aux critères de la compétence professionnelle, conformément à la loi.

9) Dans les établissements d'enseignement et dans les langues des minorités nationales, l'un des directeurs doit être un enseignant parmi les minorités respectives, en respectant les critères de la compétence professionnelle.

10) Dans les unités liées à l'enseignement pré-universitaire des départements où ont lieu des formes d'enseignement dans les langues des minorités nationales, l'emploi avec des spécialistes et parmi les minorités nationales est assuré, en respectant les critères de la compétence professionnelle.

11) Les enseignants qui enseignent dans des groupes ou des classes avec un enseignement complet dans la langue des minorités nationales doivent prouver leur compétence professionnelle dans la langue de la minorité nationale respective et ont droit à une formation et à un perfectionnement dans la langue d'enseignement, dans le pays ou à l'étranger. Les exceptions à la nécessité de prouver la compétence professionnelle dans la langue de la minorité nationale respective concernent les instituteurs qui enseignent la langue et la littérature roumaines.

12) Le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports met à la disposition du matériel pédagogique spécifique aux matières enseignées dans la langue maternelle.

13) Pour les étudiants appartenant aux minorités nationales, le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports fournit des manuels, qui peuvent être des manuels élaborés dans la langue d'enseignement des minorités nationales et des manuels traduits du roumain ou des manuels importés, approuvés par le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports, pour les titres inédits en raison d'un faible tirage.

14) La langue d'enseignement peut également être utilisée dans l'enseignement dans les langues des minorités nationales, dans la communication interne et dans la communication avec les parents d'élèves et d'enfants d'âge préscolaire.

15) Dans l'enseignement primaire avec un enseignement dans les langues des minorités nationales, les notes sont communiquées par écrit et oralement et dans cette langue d'enseignement.

16) Au sein de l'Institut des sciences de l'éducation subordonné au ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports, il y aura également une section de recherche et d'innovation pour l'éducation avec un enseignement dans les langues des minorités nationales.

17) Dans le financement de base d'un établissement d'enseignement pré-universitaire avec un enseignement dans les langues des minorités nationales, le coût forfaitaire par élève et par préscolaire est calculé selon un coefficient majoré basé sur des facteurs de correction, en tenant compte de l'enseignement dans le langue de la minorité nationale ou la langue de la minorité nationale. Dans le cas de ces établissements, l'isolement linguistique, géographique et le nombre réduit d'élèves et d'enfants d'âge préscolaire sont pris en compte, ainsi que les élèves prévus au par. 7. Le même coefficient s'applique pour les unités scolaires enseignées en roumain, dans des conditions similaires.

 

 
Articolul 46

1) In cadrul invatamantului preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, toate disciplinele se studiaza in limba materna, cu exceptia disciplinei Limba si literatura romana.

2) Disciplina Limba si literatura romana se preda pe tot parcursul invatamantului preuniversitar dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea respectiva.

3) Prin exceptie, in unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale, ca urmare a cererii parintilor sau tutorilor legali, la solicitarea organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei sau, in cazul in care minoritatea respectiva nu are reprezentare parlamentara, la solicitarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale, predarea disciplinei Limba si literatura romana se face dupa manualele utilizate in unitatile de invatamant cu predare in limba romana.

4) Testele la disciplina Limba si literatura romana se elaboreaza pe baza programei speciale.

5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din invatamantul preuniversitar si lucrarile semestriale pentru elevii din invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale se elaboreaza pe baza cerintelor didacticometodologice stabilite de Curriculumul national.

6) In invatamantul preuniversitar, activitatea de predare si de educare la Limba si literatura materna, la istoria si traditiile minoritatilor nationale respective si la Educatia muzicala se realizeaza pe baza programelor si a metodologiilor specifice elaborate de colective de experti cunoscatori ai limbii si ai culturii minoritatii nationale respective si aprobate, potrivit legii.

7) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care frecventeaza unitati de invatamant cu predare in limba romana sau in alta limba decat cea materna, li se asigura, la cerere, si in conditiile legii, ca disciplina de studiu, limba si literatura materna, precum si istoria si traditiile minoritatii nationale respective, ca parte a trunchiului comun. Programele si manualele disciplinei Istoria si traditiile minoritatii nationale sunt aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

8) In invatamantul primar, gimnazial si liceal cu predare in limbile minoritatilor nationale, disciplinele Istoria si Geografia Romaniei se predau in aceste limbi, dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare in limba romana, cu obligatia transcrierii si a insusirii toponimiei si a numelor proprii romanesti si in limba romana.

9) In invatamantul gimnazial cu predare in limbile minoritatilor nationale se introduce, ca disciplina de studiu, Istoria si traditiile minoritatilor nationale respective, cu predare in limba materna. Programele scolare si manualele la aceasta disciplina sunt aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

10) In programele si manualele de istorie se vor reflecta istoria si traditiile minoritatilor nationale din Romania.

11) In invatamantul liceal si postliceal, in care predarea se face in limba materna pentru disciplinele, respectiv modulele de pregatire de specialitate, se realizeaza insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana.

12) In invatamantul preuniversitar, probele de admitere si probele examenelor de absolvire pot fi sustinute in limba in care au fost studiate disciplinele respective, in conditiile legii.

Article 46

1) Dans l'enseignement pré-universitaire avec un enseignement dans les langues des minorités nationales, toutes les matières sont étudiées dans la langue maternelle, à l'exception de la matière Langue et littérature roumaines.

2) La discipline Langue et littérature roumaines est enseignée tout au long de l'enseignement pré-universitaire selon des programmes scolaires et des manuels élaborés spécialement pour la minorité respective.

3) Exceptionnellement, dans les établissements d'enseignement dans la langue d'une minorité nationale, à la demande des parents ou des tuteurs légaux, à la demande de l'organisation de la minorité nationale représentée au Parlement roumain ou, si la minorité n'a pas de représentation parlementaire, à la demande du groupe parlementaire des minorités nationales, l'enseignement de la discipline de la langue et de la littérature roumaines se fait selon les manuels utilisés dans les établissements scolaires avec un enseignement en roumain.

4) Les tests pour la discipline Langue et littérature roumaines sont élaborés sur la base d'un programme spécial.

5) Les tests d'évaluation, les sujets d'examen de tout type de l'enseignement pré-universitaire et les travaux semestriels pour les élèves avec un enseignement dans les langues des minorités nationales sont élaborés sur la base des exigences didactiques et méthodologiques établi par le programme national.

6) Dans l'enseignement pré-universitaire, l'activité d'enseignement et de formation dans la langue maternelle et la littérature, dans l'histoire et les traditions des minorités nationales respectives et dans l'éducation musicale est basée sur des programmes et des méthodologies spécifiques développés par des groupes d'experts familiers avec la langue et la culture de la minorité, les lois nationales respectives et approuvées, conformément à la loi.

7) Les élèves appartenant à des minorités nationales, qui fréquentent des établissements d'enseignement en roumain ou dans une autre langue que leur langue maternelle, reçoivent, sur demande et conformément à la loi, en tant que matière d'étude, les cours de Langue et de littérature dans la langue maternelle, ainsi que l'histoire et les traditions de la minorité nationale concernée, en tant que partie du tronc commun. Les programmes et les manuels de la matière Histoire et traditions de la minorité nationale sont approuvés par le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports.

8) Dans l'enseignement primaire, secondaire inférieur et supérieur offert dans les langues des minorités nationales, les matières Histoire et Géographie de la Roumanie sont enseignées dans ces langues, selon des programmes scolaires et des manuels identiques à ceux des classes enseignées en roumain, avec les obligation de transcrire et de maîtriser la toponymie et les noms propres roumains également en roumain.

9) Dans l'enseignement du gymnase avec un enseignement dans les langues des minorités nationales, la matière Histoire et traditions des minorités nationales respectives sont introduites en tant que discipline d'étude, avec un enseignement dans la langue maternelle. Les programmes scolaires et les manuels scolaires pour cette matière sont approuvés par le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports.

10) Les programmes et manuels d'histoire refléteront l'histoire et les traditions des minorités nationales en Roumanie.

11) Dans l'enseignement secondaire et post-lycée, dans lequel l'enseignement est fait dans la langue maternelle pour les disciplines, respectivement les modules de formation spécialisée, la terminologie spécialisée est également acquise en roumain.

12) Dans l'enseignement pré-universitaire, les examens d'entrée et les examens de fin d'études peuvent être passés dans la langue dans laquelle les disciplines respectives ont été étudiées, conformément à la loi.


 

Articolul 50

3) Diagnosticarea abuziva a copiilor pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si de orice alt criteriu, fapt ce determina includerea lor in clase cu cerinte educationale speciale, se sanctioneaza.

Articolul 59

4) La toate formele de invatamant alternativ in limba romana, in limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala, se poate inscrie si pregati orice cetatean roman.

Articolul  63

2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu se organizează, se înființează și funcționează astfel:

a) organizarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 alin. (3), în condițiile legii;

b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și/sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României;

c) în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcției pentru minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

3) Prevederile alin. (2) se aplică și formațiunilor de studiu în limba română, atunci când acestea funcționează în zone unde ponderea unei minorități etnice este majoritară. În aceste situații, avizul conform, respectiv aprobarea prevăzută la alin. (2) lit. b) și c) se realizează de direcția de specialitate competentă din cadrul Ministerului Educației Naționale.

4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică doar formațiunilor de studiu ce cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează conform art. 22^1.

Articolul  68

1) Curriculumul national pentru invatamantul primar si gimnazial se axeaza pe 8 domenii de competentecheie care determina profilul de formare a elevului:

a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;
b) competente de comunicare in limbi straine;

[...]

Article 50

3)
Le diagnostic abusif des enfants sur la base de la race, de la nationalité, de l'ethnicité, de la langue, de la religion, de l'appartenance à une catégorie défavorisée, ainsi que de tout autre critère, qui détermine leur inclusion dans les classes à besoins éducatifs particuliers, est sanctionné.

Article 59

4) Tout citoyen roumain peut s'inscrire et se préparer à toutes les formes d'enseignement alternatif en roumain, dans les langues des minorités nationales ou dans les langues de circulation internationale.

Article 63

2) Par dérogation aux dispositions du par. 1, dans les localités où il existe une demande pour la forme d'enseignement dans la langue maternelle d'une minorité nationale, le personnel des formations d'études est organisé, établi et fonctionne comme suit :

a) l' organisation de nouvelles formations d'études pour la forme d'enseignement dans la langue maternelle d'une minorité nationale, avec des effectifs inférieurs au minimum prévu par la présente loi, peut se faire sur demande, conformément à l'art. 19 par. 3, conformément à la loi ;

b) l'organisation, la réorganisation, la suppression de toute formation d'études, y compris celle simultanée pour l'enseignement en langue maternelle d'une minorité nationale existante, peut se faire avec l'assentiment du ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation et de la Commission de la jeunesse des minorités nationales Conseil, dans la coordination du Département des relations interethniques au sein du Secrétariat général du Gouvernement, et/ou de l'organisation de la minorité nationale représentée au Parlement roumain ;

c) dans des situations exceptionnelles, les formations d'études pour le préscolaire, les enfants d'âge préscolaire ou les élèves pour l'enseignement dans la langue maternelle d'une minorité nationale peuvent fonctionner en dessous du nombre minimum ou au-dessus du nombre maximum, avec l'approbation de la Direction des minorités au sein du ministère de l'Éducation nationale, sur la base d'une proposition motivée du conseil d'administration de l'établissement scolaire ou de l'organisation de la minorité nationale représentée au Parlement roumain, qui demande l'exemption des dispositions du par. 1.

3) Les dispositions du par. 2 s'applique également aux formations d'études en roumain, lorsqu'elles opèrent dans des zones où la part d'une minorité ethnique est majoritaire. Dans ces situations, l'assentiment, respectivement l'approbation prévue au par. 2, alinéas b) et c) sont effectuées par le service spécialisé compétent au sein du ministère de l'Éducation nationale.

4) Les dispositions du par. 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux formations d'études qui comportent, selon la loi, des groupes, des classes ou des années d'études. La réorganisation des unités d'enseignement dotées de la personnalité juridique s'effectue conformément à l'art. 22.1.

Article 68

1) Le programme national de l'enseignement primaire et secondaire se concentre sur huit domaines de compétences clés qui déterminent le profil de formation de l'élève :

a) la compétence de communication en roumain et dans la langue maternelle, dans le cas des minorités nationales ;
b) la compétence de communication dans les langues étrangères ;

[...] 
Articolul 77

1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola, parte a portofoliului educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat.

2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține examenul național de bacalaureat.

3) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc și diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul superior, în condițiile legii.

4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:

- proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;

- proba B de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

- proba C de evaluare a competentei lingvistice la doua limbi de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

- proba D de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

- proba E scrisa de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:

a) proba scrisa la Limba si literatura romana � proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;

b) proba scrisa la Limba si literatura materna � proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

c) doua probe scrise, diferentiate dupa cum urmeaza: 1. pentru profilul real din filiera teoretica:

i) matematica;
i) proba transdisciplinara din stiinte: fizica, chimie, biologie;

2. pentru profilul umanist din filiera teoretica:
i) o limba de circulatie internationala;
i) proba transdisciplinara din geografie, istorie, stiinte socioumane;

3. pentru filiera tehnologica:
i) proba scrisa disciplinara specifica profilului;
i) proba transdisciplinara specifica domeniului de pregatire;

4. pentru filiera vocationala:

i) proba practica sau scrisa, dupa caz, specifica profilului ori specializarii;
i) proba transdisciplinara specifica profilului sau specializarii.

Articolul  263

4) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.

5) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la clasa respectiva, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta si sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora.

Article 77

1) Les diplômés du secondaire reçoivent le diplôme de fin d'études et le relevé de notes, faisant partie du portfolio pédagogique, qui atteste la fin des études secondaires et qui confère le droit d'accès, en vertu de la loi, à l'enseignement postsecondaire, ainsi que le droit pour passer l'examen du baccalauréat.

2) Les élèves ayant réussi la 12e et la 13e année passeront l'examen du baccalauréat national.

3) Les bacheliers qui passent et réussissent l'examen du baccalauréat national obtiennent également un diplôme du baccalauréat, qui leur donne le droit d'accéder à l'enseignement supérieur, conformément à la loi.

4) L'examen du baccalauréat national consiste à passer les épreuves suivantes:

- l'épreuve A pour l'évaluation des compétences linguistiques de la communication orale en roumain ;

- l'épreuve B pour l'évaluation des compétences linguistiques de la communication orale dans la langue maternelle, pour les élèves ayant suivi des études secondaires dans une langue des minorités nationales ;

- l'épreuve C pour l'évaluation de la compétence linguistique dans deux langues de circulation internationale étudiées au cours de l'enseignement secondaire. Le résultat de l'évaluation est exprimé par le niveau de compétence correspondant au Cadre européen commun de référence pour les langues. Les étudiants qui réussissent, au cours de l'enseignement pré-universitaire, des examens internationalement reconnus pour la certification des compétences linguistiques en langues étrangères ont droit à la reconnaissance et à l'équivalence des résultats obtenus à ces examens, sur demande et selon une méthodologie approuvée par arrêté du le ministre de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports;

- l'épreuve D pour l'évaluation des compétences numériques. Le résultat de l'évaluation est exprimé par le niveau de compétence, par rapport aux normes européennes reconnues dans le domaine. Les étudiants qui réussissent, au cours de l'enseignement pré-universitaire, les examens avec reconnaissance européenne pour la certification des compétences numériques ont droit à la reconnaissance et à l'équivalence des résultats obtenus à ces examens, sur demande et selon une méthodologie approuvée par arrêté du ministre de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports;

-  L’épreuve E écrite pour évaluer les compétences acquises au secondaire de la manière suivante :

a) une épreuve écrit en langue et littérature roumaines - une épreuve commune pour les étudiants de tous les domaines, les profils et les spécialisations ;

b) une épreuve écrite de langue et littérature maternelles - une épreuve commune pour les élèves des filières, profils et spécialisations, ayant suivi des études secondaires dans une langue des minorités nationales ;

c) deux épreuves écrites, différenciées comme suit :

1. pour le profil réel de la branche théorique :
i) les mathématiques ;
i) une épreuve de sciences transdisciplinaires : physique, chimie, biologie ;

2. pour le profil humaniste dans le domaine théorique :
i) une langue de circulation internationale ;
i) épreuve transdisciplinaire en géographie, histoire, sciences socio-humaines;

3. pour la filière technologique :
i) une épreuve écrite disciplinaire spécifique au profil ;
i) une épreuve transdisciplinaire spécifique au domaine de formation ;

4. pour la filière professionnelle :
i) une épreuve pratique ou écrite, selon le cas, spécifique au profil ou à la spécialisation ;
i) une épreuve transdisciplinaire spécifique au profil ou à la spécialisation.

Article 263

4) Les cours de langues étrangères dans l'enseignement primaire peuvent être donnés, selon les conditions de la présente loi, par des enseignants de l'enseignement primaire dans la classe ou le groupe respectif, dans le cadre des activités du poste, s'ils justifient de la qualification par diplôme ou par certificat de compétence. Les cours de langues étrangères dans l'enseignement primaire peuvent également être donnés par des enseignants de l'enseignement supérieur spécialisé, étant inclus dans leur norme, ou moyennant un paiement horaire, si les enseignants de l'enseignement primaire du groupe ou de la classe concerné ne prouvent pas la qualification par un diplôme d'études ou par le certificat d'aptitude.

5) Les cours de langues étrangères dans l'enseignement primaire peuvent être donnés, selon les conditions de la présente loi, par les enseignants de l'enseignement primaire de la classe respective, s'ils justifient de la qualification par diplôme ou par certificat de compétence et sont rémunérés par un paiement horaire. Les cours de langues étrangères dans l'enseignement primaire peuvent également être donnés par des enseignants de l'enseignement supérieur spécialisé, en étant inclus dans leur norme, ou en payant à l'heure.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique
dans le monde