République de Roumanie

Roumanie

Projet de loi
sur le Statut d'autonomie du Pays sicule

(Dispositions linguistiques)

Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc

2020

Ce projet de loi a soulevé la controverse après que le projet de loi eut été tacitement adopté par la Chambre des députés. Une adoption tacite signifie que le projet de loi n'a pas été soumis à l'ordre du jour, de sorte qu'il peut être adopté ou rejeté; il passe alors la première chambre du Parlement sans être formellement voté par les députés.

Finalement, c'est le Sénat qui devient la chambre de décision. Celui-ci a rejeté le projet de loi avec une forte majorité, puisque seuls les sénateurs de l'UDMR (Union démocratique magyare de Roumanie) ont voté en faveur de l'autonomie du "Szeklerland" («Pays sicule»). Trois partis politiques représentent les intérêts de la minorité hongroise, qui compte 30 élus au Parlement roumain. Ces députés prônent l'autonomie comme moyen de «préserver l'identité nationale et garantir des droits égaux» aux membres de cette communauté.

Articolul 1.

1)
Ca expresie a identităţii sale istorice, în scopul asigurării egalităţii de şanse a cetăţenilor şi protecţiei identităţii naţionale maghiare, locuitorii Ţinutul Secuiesc se constituie în comunitate autonomă.

2) Ordinea administrativă a Ţinutului Secuiesc se bazează pe condiţiile geografice, economice, sociale şi culturale, pe dezideratul istoric al populaţiei acestuia privind asigurarea autonomiei.

3) Aspiraţia locuitorii regiunii la autonomie are ca obiectiv participarea democratică a cetăţenilor la viaţa societăţii, la dezvoltarea economico-socială, la sprijinirea şi ocrotirea realizării intereselor teritoriale.

4) Autonomia comunităţii reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtonă a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

Articolul  2.

Ţinutul Secuiesc devine o regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României.

a) Competenţele regiunii sunt stabilite prin prezentul statut al regiunii, de lege, sau de dreptul internaţional.
b) Competenţele specifice ale regiunii nu pot fi puse în discuţie sau limitate decât prin lege sau aplicând dreptul internaţional.
c) Regiunea are dreptul de decizie şi de gestionare în domeniile care aparţin competenţelor sale specifice. Acest drept include adoptarea şi exercitarea unei politici proprii regiunii.
d) În limitele legii, este de dorit transferarea în competenţa regiunii şi a unor sarcini care aparţin unor competenţe naţionale. Regiunea trebuie să dispună de mijloacele necesare realizării acestui scop.

Articolul  3.

Autonomia regiunii nu afectează integritatea teritorială şi suveranitatea statului Român. Cu respectarea acestui principiu:

a) Competenţele, în limitele prezentului statuţ pot fi delegate regiunii de câtre alte nivele de administrare.

b) Delegarea de competenţa trebuie să fie clar definită. Mijloacele materiale şi financiare, care permit punerea în aplicare efectivă a acestor competenţe adiţionale, trebuie să fie asigurate în mod adecvat pe parcursul actului de împuternicire.

c) Organele însărcinate cu punerea în aplicare a acestor competenţe trebuie să se bucure, atât cât este posibil şi în limitele legii, de libertatea de a-şi adapta exercitarea acestora la condiţiile specifice regiunii şi la structurile sale organizatorice, cu o preocupare deosebită pentru eficacitate şi conform doleanţelor locuitorilor regiunii.

Article 1er

1) En tant qu'expression de son identité historique, afin d'assurer l'égalité des chances aux citoyens et la protection de l'identité nationale hongroise, les habitants du Pays sicule sont constitués en communauté autonome.

2) L'ordre administratif du Pays sicule est basé sur les conditions géographiques, économiques, sociales et culturelles, sur le désir historique de sa population concernant l'assurance de son autonomie.

3) L'aspiration des habitants de la région à l'autonomie a pour objectif la participation démocratique des citoyens à la vie de la société, au développement économique et social, au soutien et à la protection de la réalisation des intérêts territoriaux.

4) L'autonomie communautaire représente le droit et la capacité effective de la communauté majoritaire locale du territoire historique à disposer des prérogatives d'auto-administration et de certaines prérogatives de l'État, afin de prendre la relève sous sa propre responsabilité et dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté, une part importante des problèmes d'intérêt général, conformément au principe de la subsidiarité.

Article 2

Le Pays sicule devient une région autonome dotée de la personnalité juridique en Roumanie.

a) Les compétences de la région sont établies par le présent statut de la région, par la loi ou par le droit international.
b) Les compétences spécifiques de la région ne peuvent être remises en cause ou limitées que par la loi ou par l'application du droit international.
c) La région a le droit de décider et de gérer dans les domaines qui relèvent de ses compétences spécifiques. Ce droit comprend l'adoption et l'exercice d'une politique propre à la région.
d)  Dans les limites de la loi, il est souhaitable de transférer à la compétence de la région des tâches relevant de compétences nationales. La région doit disposer des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.

Article 3

L'autonomie de la région n'affecte pas l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État roumain. Dans le respect de ce principe :

a) Les pouvoirs, dans les limites du présent statut, peuvent être délégués à la région par d'autres niveaux d'administration.

b) La délégation de compétence doit être clairement définie. Les moyens matériels et financiers, qui permettent la mise en œuvre effective de ces pouvoirs supplémentaires, doivent être adéquatement assurés lors de l'acte d'habilitation.

c) Les organismes chargés de mettre en œuvre ces compétences doivent jouir, dans la mesure du possible et dans les limites de la loi, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions spécifiques de la région et à ses structures organisationnelles, avec un souci particulier d'efficacité .et selon les souhaits des habitants de la région.

Articolul 10.

1)
În Ţinutul Secuiesc limba maghiară are acelaşi statut ca şi limba oficială a statului.

2) Autorităţile regiunii autonome, a scaunelor secuieşti aparţinătoare şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea oficială şi firească a ambelor limbi, adoptând reglementările necesare pentru cunoaşterea acestora, creând toate condiţiile care garantează egalitatea lor deplină.

3) În acele localităţi ale regiunii autonome în care cetăţenii aparţinând altor comunităţi naţionale, etnice, lingvistice cu domiciliu stabil în acele localităţi sunt în minoritate numerică dar depăşesc o sută în comună, o mie în oraş, cinci mii în municipiu, zece mii la nivelul scaunului, limba acestor comunităţi beneficiază de acelaşi statut ca şi limba oficială a statului.

Articolul 14.

1)
Prezentul Statut de autonomie se adoptă prin lege de către Parlamentul României.

2) Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aprobă prin referendum de către cetăţenii Ţinutului Secuiesc.

Articolul 22.

Competenţele administrtative-decizionale Consiliului de Autoadministrare se referă la:

a) organizarea instituţiilor proprii,
b) adoptarea deciziilor valabile în regiune, competenţă ce derivă din caracterul juridic special al Statutului de Autonomie al Ţinutului Secuiesc,
c) cultura,
d) învăţământul,
e) folosirea limbii materne,
f) tradiţiile istorice, artistice, arhitectonice, arheologice, ştiinţifice,
g) problemele sociale,
h) domeniul mass-media,
i) administrarea patrimoniului de stat de interes regional,
j) introducerea taxelor şi impozitelor regionale,
k) autonomia financiară a Tinutului Secuiesc,
l) reprezentarea Ţinutului Secuiesc.

Articolul 34.

1)
Comisia de Autoadministrare are în competenţă numirea funcţionarilor publici în funcţii de conducere.

2) Ocuparea acestor funcţii se face prin concurş în condiţiile stabilite în statutul funcţionarilor publici. Este interzis orice formă de discriminare pe bază de origine etnică, religioasă sau de domiciliu.

3) Funcţionarii publici din Ţinutul Secuiesc trebuie să cunoască, pe lângă limba oficială a statului şi limba maghiară, iar în unităţile administrativ-teritoriale ale regiunii, în care sunt satisfăcute condiţiile prevăzute în art.10., alin. 3) al prezentului Statuţ şi limba comunităţii naţionale în cauză.

Articolul 49.

Consiliul Scaunal poate adopta hotărâri cu privire la controlul asupra activităţii poliţiei locale, asupra colaborării cu această instituţie, cu privire la numirea, demiterea personalului, la înfiinţarea poliţiei proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare. În termen de cel puţin 3 ani, fiecare membru al corpului poliţienesc trebuie să cunoască limba maghiară şi limba română, iar ofiţerii de politie cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Compoziţia corpului poliţienesc trebuie să reflecte compoziţia naţională a regiunii pe care o deserveşte.

Articolul 72.

Pe teritoriul administraţiei publice locale limba maternă a comunităţii naţionale maghiare, şi limba maternă a celorlalte comunităţi naţionale, etnice şi lingvistice, în condiţiile Art.10. alin 3) al prezentului Statuţ are acelaşi statut ca limba oficială a statului.

Articolul 74.

Competenţele care conferă statut special autorităţilor publice locale, se referă la următoarele domenii:

a) învăţământul în limba maternă a comunităţilor, înfiinţarea, ocrotirea, funcţionarea şi dezvoltarea instituţiilor de învăţămânţ,

b) cultura în limba maternă a comunităţilor, înfiinţarea, ocrotirea, funcţionarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale,

c) informarea în masă în limba comunităţilor, garantarea libertăţii informării în masă,

d) folosirea neîngrădită a limbii materne a comunităților în viata particulară si în public, în instituțiile public și în justiție,

[...]

Articolul 75.

Autoritatea publică locală, în decursul rezolvării problemelor publice locale, garantează egalitatea deplină a cetăţenilor de naţionalitate română, cu cetăţenii aparţinând celorlaltor comunităţi naţionale, etnice şi lingvistice.

Article 10

1) Dans le Pays sicule, la langue hongroise a le même statut que la langue officielle de l'État.

2) Les autorités de la région autonome, des députés sicules appartenant aux autorités de l'administration publique locale assurent l'usage officiel et naturel des deux langues, en adoptant les règlements nécessaires à leur connaissance, en créant toutes les conditions qui garantissent leur pleine égalité.

3) Dans les localités de la région autonome où les citoyens appartenant à d'autres communautés nationales, ethniques, linguistiques ayant leur résidence permanente dans ces localités sont en minorité numérique, mais dépassent la centaine dans la commune, le millier dans la municipalité, cinq mille dans la municipalité, dix mille au niveau du département, la langue de ces communautés jouit du même statut que la langue officielle de l'État.

Article  14

1) Le présent Statut d'autonomie est adopté par une loi du Parlement roumain.

2) Le Statut d'autonomie du Pays sicule, adopté par la loi, est approuvé par référendum par les citoyens du Pays sicule.

Article  22

Les compétences administratives et décisionnelles du Conseil d'auto-administration se réfèrent aux domaines suivants :

a) l'organisation de ses propres institutions;
b) l'adoption de décisions valides dans la région, la compétence découlant du caractère juridique spécial du Statut d'autonomie du Pays sicule;
c) la culture;
d) l'éducation;
e) l'emploi de la langue maternelle;
f) les traditions historiques, artistiques, architecturales, archéologiques, scientifiques;
g) les problèmes sociaux;
h) le domaine des médias;
i) l'administration du patrimoine national d'intérêt régional;
j) l'instauration de taxes et droits régionaux;
k) l'autonomie financière du Pays sicule;
l) la représentation du Pays sicule.

Article  34

1) La Commission d'auto-administration est compétente pour désigner des fonctionnaires aux postes de direction.

2) L'occupation de ces postes se fait par voie de concours dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires. Toute forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique, religieuse ou résidentielle est interdite.

3) Les fonctionnaires du Pays sicule doivent connaître, en plus de la langue officielle de l'État et la langue hongroise, également la langue de la communauté nationale concernée dans les unités administratives territoriales de la région, dans lesquelles figurent les conditions prévues à l'article 10, par. 3 du présent Statut.

Article  49

Le Conseil départemental peut prendre des décisions concernant le contrôle des activités de la police locale, la collaboration avec cette institution, la nomination, la révocation du personnel, la constitution de sa propre police, conformément à la réglementation en vigueur. Dans un délai d'au moins trois ans, chaque membre des forces policières doit connaître le hongrois et le roumain, et les policiers au moins une langue de circulation internationale. La composition des forces policières doit refléter la composition nationale de la région qu'elles desservent.

Article  72

Sur le territoire de l'administration publique locale, la langue maternelle de la communauté nationale hongroise, et la langue maternelle des autres communautés nationales, ethniques et linguistiques, dans les conditions de l'art.10. paragraphe 3 du présent Statut a le même statut que la langue officielle de l'État.

Article  74

Les compétences qui confèrent un statut particulier aux pouvoirs publics locaux concernent les domaines suivants :

a) l'éducation dans la langue maternelle des communautés, la création, la protection, le fonctionnement et le développement des établissements d'enseignement;

b) la culture dans la langue maternelle des communautés, la création, la protection, le fonctionnement et le développement des institutions culturelles;

c) l'information de masse dans la langue des communautés en garantissant la liberté d'information de masse;

d) l'usage sans restriction de la langue maternelle des communautés dans la vie privée et publique, dans les institutions publiques et dans la justice;

[...]

Article  75

L'autorité publique locale, lors de la résolution des problèmes publics locaux, garantit la pleine égalité des citoyens de nationalité roumaine, avec les citoyens appartenant aux autres communautés nationales, ethniques et linguistiques.


 

Capitolul VI.

Folosirea limbii materne în învăţământ

Articolul  82.

1)
Cetăţenii Ţinutului Secuiesc au dreptul de a învăţa în limba maternă în instituţii de învăţământ de stat şi particulare, la toate nivelurile, tipurile, formele şi de specialitate ale învăţământului.

2) Persoanele fizice, organizaţiile şi societăţile au dreptul de a înfiinţa instituţii de învăţământ particular în limba maternă a comunităţilor, iar cultele religioase au dreptul la învăţământ confesional în limba enoriaşilor.

Articolul  83.

Învăţământul de stat şi confesional în limba maternă este finanţat de la bugetul de stat şi în mod proporţional de la bugetul autorităţilor administraţiilor publice locale, iar învăţământul particular este sprijinit de stat.

Articolul  84.

Limba de şcolarizare a minorilor este hotărâtă de părinţii sau tutorele legal al acestora.

Articolul  85.

În raport de cerinţe şi necesităţi, funcţionează un sistem de învăţământ aparte în limba maternă a cetăţenilor:

a) în învăţământul preşcolar, grupe de grădiniţe, în funcţie de cerinţe,

b) în învăţământul elementar, în funcţie de necesităţi în şcoli, secţii, clase sau grupe sine stătătoare,

c) în învăţământul mediu – gimnazial, liceal, profesional -, în funcţie de cerinţe în unităţi, secţii, clase sau grupe de sine stătătoare,

d) în învăţământul profesional, în funcţie de cerinţe în unităţi, secţii, clase sau grupe de sine stătătoare,

e) în învăţământul superior, în colegii, în funcţie de cerinţe în universităţi, colegii, facultăţi, secţii şi grupe de sine stătătoare,

f) în învăţământul postgradual.

Articolul  86.

În instituţiile de învăţământ şi educaţie în limba maternă a cetăţenilor Ţinutului Secuiesc, trebuie asigurată predarea istoriei comunităţilor naţionale, -etnice şi -lingvistice, precum şi a istoriei, geografiei şi etnografiei naţiunii-mamă a acestora, cunoaşterea tradiţiilor şi valorilor culturale.

Articolul  87.

1)
În instituţiile de învăţământ şi educaţie cu limba de predare maghiară trebuie asigurată posibilitatea însuşirii limbii române.

2) În învăţământul elementar, mediu şi liceal cu limba de predare maghiară, în vederea asigurării însuşirii cât mai temeinice a limbii române, disciplina de limba şi literatura română se predă după programe şi manuale speciale.

Articolul  88.

În învăţământul profesional desfăşurat într-o altă limbă decât limba oficială a statului, însuşirea termenilor de specialitate în limba română trebuie asigurată.

Articolul  89.

În unităţile de învăţămânţ respectiv în cazul cursurilor de perfecţionare din Ţinutul Secuiesc, examenele de admitere şi finale pot fi ţinute în limba maternă.

Articolul  90.

Asigurarea condiţiilor adecvate pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice din grădiniţe, scoli, în învăţământul superior revine statului, respectiv autorităţilor ale Ţinutului Secuiesc.

Articolul  91.

Posibilitatea deangajare a profesorilor din străinătate în instituţiile de învăţământ în limba maternă, este garantată.

Articolul  92.

La inspectoratul general şcolar al regiunii şi la inspectoratele şcolare ale scaunelor funcţionează direcţii şi corpuri profesorale cu competenţe de control şi de supraveghere pentru învăţământul în limba maternă.

Articolul  93.

În cazul învăţământului confesional se va respecta autonomia cultelor religioase, iar în învăţământul superior, autonomia universitară.

Chapitre VI

Usage de la langue maternelle dans l'enseignement

Article 82

1) Les citoyens du Pays sicule ont le droit d'apprendre dans leur langue maternelle dans les établissements d'enseignement publics et privés, à tous les niveaux, les types, les formes et les spécialités d'enseignement.

2) Les personnes physiques, les organisations et les sociétés ont le droit de créer des établissements d'enseignement privés dans la langue maternelle des communautés, et les confessions religieuses ont le droit à l'enseignement confessionnel dans la langue des paroissiens.

Article 83

L'enseignement public et confessionnel dans la langue maternelle est financé par le budget de l'État et proportionnellement par le budget des administrations publiques locales, mais l'enseignement privé est soutenu par l'État.

Article 84

La langue de scolarisation des mineurs est décidée par leurs parents ou leurs tuteurs légaux.

Article 85

En ce qui concerne les exigences et les besoins, il existe un système d'éducation particulier dans la langue maternelle des citoyens :

a) dans l'enseignement préscolaire, des groupes de jardins d'enfants, selon les besoins;

b) dans l'enseignement primaire, selon les besoins des écoles, des sections, des classes ou des groupes autonomes;

c) dans l'enseignement secondaire (gymnase, lycée, professionnel), selon les besoins des unités, des sections, des classes ou des groupes autonomes;

d) dans l'enseignement professionnel, selon les besoins des unités, des sections, des classes ou des groupes autonomes;

e) dans l'enseignement supérieur, dans les collèges, selon les exigences des universités, des collèges, des facultés, des départements et des groupes indépendants;

f) dans l'enseignement post-universitaire.

Article 86

Dans les établissements d'enseignement et de formation dans la langue maternelle des citoyens du Pays sicule, il est nécessaire d'assurer l'enseignement de l'histoire des communautés nationales, ethniques et linguistiques, ainsi que de l'histoire, de la géographie et de l'ethnographie de leur nation mère, la connaissance de ses traditions et de ses valeurs culturelles.

Article 87

1) Dans les établissements d'enseignement avec la langue hongroise d'enseignement, la possibilité d'apprendre la langue roumaine doit être assurée.

2) Dans l'enseignement primaire, moyen et secondaire avec la langue d'enseignement hongroise, afin d'assurer l'acquisition la plus complète de la langue roumaine, la discipline de la langue et de la littérature roumaines est enseignée selon des programmes et des manuels spéciaux.

Article 88

Dans l'enseignement professionnel donné dans une autre langue que la langue officielle de l'État, l'acquisition de termes spécialisés en roumain doit être assurée.

Article 89

Dans les établissements d'enseignement concernés et dans le cas des cours de formation avancée dans le Pays sicule, les examens d'entrée et de fin d'études peuvent être organisés dans la langue maternelle.

Article 90

Le fait de garantir les conditions adéquates pour la formation et le perfectionnement des enseignants dans les jardins d'enfants, les écoles et l'enseignement supérieur relève de la responsabilité de l'État, respectivement des autorités du Pays sicule.

Article 91

La possibilité d'employer des enseignants étrangers dans des établissements d'enseignement de langue maternelle est assurée.

Article 92

Pour l'inspection générale des écoles de la région et les inspections scolaires des départements, il existe des directions et des personnels enseignants ayant des compétences de contrôle et de supervision de l'enseignement en langue maternelle.

Article 93

Dans le cas de l'enseignement confessionnel, l'autonomie des cultes religieux sera respectée, et dans l'enseignement supérieur, l'autonomie universitaire. 

Capitolul VII.

Folosirea limbii materne în viaţa culturală

Articolul 94.

În Ţinutul Secuiesc, folosirea limbii materne este garantată:

a) în domeniul cultural,
b) în domeniul creaţiei artistice, al criticii de artă, cercetării şi literaturii de specialitate,
c) în domeniul traducerii, sincronizării, titrajului,
d) în domeniul popularizarii culturilor naţionale specifice,
e) în toate domeniile de informare în masă.

Articolul 95.

Organizaţiile comunităţilor naţionale, etnice, lingvistice, pot desfăşura în limba maternă activităţi ştiinţifice şi culturale. În acest scop pot înfiinţa instituţii care, la rândul lor, pot avea legături internaţionale.

Articolul 96.

Autoritatea de autoadministrare a Ţinutului Secuiesc sprijină:

a) descoperirea, colecţionarea valorilor materiale ale culturilor naţionale, înfiinţarea colecţiilor şi îmbogăţirea acestora,
b) editarea de cărţi din partea comunităţilor naţionale, etnice, lingvistice, apariţia tipăriturilor periodice,
c) instituţiile teatrale în limba maternă şi a altor instituţii culturale,
d) editarea diferitelor anunţuri de interes public în limba comunităţilor cu identitate diferita.

Chapitre VII

Usage de la langue maternelle dans la vie culturelle

Article 94

Au Pays sicule, l'usage de la langue maternelle est garantie :

a) dans le domaine culturel;
b) dans le domaine de la création artistique, de la critique d'art, de la recherche et de la littérature spécialisée;
c) dans le domaine de la traduction, de la synchronisation, du titrage;
d) dans le domaine de la vulgarisation des cultures nationales spécifiques;
e) dans tous les domaines de l'information de masse.

Article 95

Les organisations des communautés nationales, ethniques et linguistiques peuvent mener des activités scientifiques et culturelles dans leur langue maternelle. À cette fin, elles peuvent créer des institutions qui, à leur tour, peuvent avoir des liens internationaux.

Article 96

L'autorité autonome du Pays sicule soutient :

a) la découverte, la collecte des valeurs matérielles des cultures nationales, la constitution des collections et leur enrichissement;
b) la publication de livres par les communautés nationales, ethniques, linguistiques, la parution de périodiques;
c) les institutions théâtrales dans la langue maternelle et les autres institutions culturelles;
d) la publication de diverses annonces d'intérêt public dans la langue des communautés aux identités différentes. 

Capitolul VIII.

Folosirea limbii materne în administraţia publică
şi în viaţa publică

Articolul 97.

În scopul folosirii neîngrădite a limbii materne în administraţia publică locală şi regională, vor fi numite, respectiv angajate persoane care cunosc limba comunităţilor naţionale, etnice, lingvistice din regiune, respectiv care aparţin acestor comunităţi, respectând raportul dintre naţionalităţi rezultat în urma ultimului recensământ.

Articolul 98.

Autorităţile Ţinutului Secuiesc au obligaţia:

a) să asigure înscripţionarea denumirilor localităţilor, străzilor, pieţelor şi instituţiilor în limba oficială a statului, în limba comunităţii naţionale aflate în majoritate în regiune şi dacă se solicită în limba oricărei comunităţi aflate în minoritate numerică,

b) rezoluţiile, alte hotărâri sau comunicări ale instituţiilor administraţiei locale trebuie difuzate în limba oficială a statului, în limba maghiară şi în conformitate cu condiţiile prezentate la alin. 3 din Art.10 al prezentului Statuţ în limba altor comunităţi naţionale, etnice, lingvistice,

c) formularele folosite în administraţia publică trebuie editate în mai multe limbi, în conformitate cu cele prevăzute la punctul b).

Cheltuielile sunt suportate de autorităţile competente.

Articolul 99.

În unităţile administraţiei publice ale Ţinutului Secuiesc:

a) autorităţile administraţiei publice folosesc limba română şi limba maghiară, precum şi limbile celorlaltor comunităţi în condiţiile prevăzute la alin. 3 al Art.10, ca limbi cu statut egal,
b) documentele administrative şi juridice se difuzează în limbile prevăzute la punctul a).

Articolul 100.

Folosirea neîngrădită a limbilor comunităţilor cu identitate naţională diferită din Ţinutul Secuiesc în domeniul informării în masă şi în orice domeniu al vieţii sociale, economice este garantată prin prezentul Statut.

Chapitre VIII

Usage de la langue maternelle dans l'administration publique
et la vie publique

Article 97

Aux fins de l’usage sans entrave de la langue maternelle dans les administrations publiques locales et régionales, des personnes connaissant la langue des communautés nationales, ethniques et linguistiques de la région et appartenant à ces communautés seront nommées, c’est-à-dire employées, dans le respect du rapport entre les nationalités résultant du dernier recensement.

Article 98

Les autorités du Pays sicule ont les obligations suivantes :

a) assurer l'inscription des noms des localités, des rues, des marchés et des institutions dans la langue officielle de l'État, dans la langue de la communauté nationale majoritaire de la région et, le cas échéant, dans la langue de toute communauté en minorité numérique;

b) les résolutions, autres décisions ou communications des institutions de l'administration locale doivent être diffusées dans la langue officielle de l'État, en hongrois et conformément aux conditions énoncées au par. 3 de l'article 10 du présent Statut dans la langue des autres communautés nationales, ethniques, linguistiques;

c) les formulaires utilisés dans l'administration publique doivent être publiés en plusieurs langues, conformément à celles prévues à l'alinéa b).

Les frais sont à la charge des autorités compétentes.

Article 99

Dans les unités de l'administration publique du Pays sicule :

a) les autorités de l'administration publique emploient la langue roumaine et la langue hongroise, ainsi que les langues des autres communautés selon les conditions prévues au par.  3 de l'art.10, en tant que langues à statut égal;
b) les documents administratifs et juridiques sont diffusés dans les langues prévues à l'alinéa a).

Article 100

L'usage sans restriction des langues des communautés ayant une identité nationale différente du Pays sicule dans le domaine de l'information de masse et dans tout domaine de la vie sociale et économique est garantie par le présent statut. 

Capitolul IX.

Folosirea limbii materne în justiţie

Articolul101.

Cetăţenii Ţinutului Secuiesc au dreptul de a-şi folosi limba maternă în faţa organelor judecătoreşti.

Articolul102.

1)
Cetăţenii Ţinutului Secuiesc pot folosi liber limba lor maternă în procesele şi procedurile penale, civile şi în contenciosul administrativ,

2) Procesele se desfăşoară în limba maternă a cetăţeanului, actele rezultate se redactează în limba maternă a persoanei în cauză şi în limba oficială a statului.

Chapitre IX

Usage de la langue maternelle au tribunal

Article 101

Les citoyens du Pays sicule ont le droit d'employer leur langue maternelle devant les tribunaux.

Article 102

1) Les citoyens du Pays sicule peuvent employer librement leur langue maternelle dans les litiges et la procédure pénale, civile et administrative.

2) Les procès se déroulent dans la langue maternelle du citoyen, les actes qui en résultent sont rédigés dans la langue maternelle de l'intéressé et dans la langue officielle de l'État.

Page précédente

 

Roumanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde