Slovénie

Loi sur l'emploi public de la langue slovène

Zakon o javni rabi slovenščine

2004

La Loi sur l'emploi public de la langue slovène (LEES) est tirée du Journal officiel de la république de Slovénie, n° 86/2004, p.10418. Cette loi définit les règles de base sur l'usage du slovène comme langue officielle de la république de Slovénie. Dans les activités officielles, dans la communication d'entreprises, lors d'événements publics, en somme dans la vie publique, le premier choix est la langue slovène. Dans les régions des municipalités où vivent les communautés nationales italienne et hongroise, l'italien ou le hongrois est utilisé. en plus du slovène. L'emploi public du slovène dans certains domaines de la communication publique est également déterminé plus en détail par des lois sectorielles. Une exception à la restriction de l'usage du slovène lors de manifestations internationales financées par des fonds publics peut être autorisée par le Ministre si la manifestation est destinée principalement à des artistes étrangers ou principalement à un public étranger.

1. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(uvodna določba)

1)
Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu: slovenščina) je uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov.

2) S slovenščino, ki je eden od uradnih jezikov Evropske unije, se Republika Slovenija predstavlja v mednarodnih stikih.

2. člen

(sistemska narava in vsebina zakona)

1)
Ta zakon določa temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji.

2) Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja poleg tega zakona, glede na posebnosti posameznega področja, podrobneje določajo tudi področni zakoni.

3) Če raba slovenščine za posamezno področje ni predpisana s področnim zakonom, se neposredno uporabljajo določbe tega zakona.

4) Ta zakon ne velja za jezik verskih obredov in opravil in, razen izjem v tem zakonu, za jezik umetnostnih besedil.

3. člen

(jezik narodnih skupnosti)


Na območjih občin v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se javna raba italijanščine ali madžarščine kot uradnih jezikov zagotavlja na način, kot ta zakon ureja javno rabo slovenščine in v skladu z določbami posameznih področnih zakonov.

4. člen

(jezikovna politika)

Republika Slovenija zagotavlja status slovenščine z dejavno jezikovno politiko, ki vključuje skrb za zagotovitev pravnih podlag njegove rabe, za stalno znanstvenoraziskovalno spremljanje jezikovnega življenja in za širjenje jezikovne zmožnosti ter skrb za razvoj in kulturo jezika.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Dispositions préliminaires

1) La langue slovène (par la suite : «le slovène») est la langue officielle de la république de Slovénie qui s'applique à tous les domaines de la communication écrite et orale et à la vie publique en Slovénie, excepté dans les cas où, en vertu de la Constitution slovène, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois et lorsque les dispositions des accords internationaux qui lient la Slovénie n'excluent pas la présence d'une autre langue.

2) Le slovène étant l'une des langues officielles de la Communauté européenne, la Slovénie est ainsi présente sur la scène internationale.

Article 2

Nature du système et contenu de la loi

1) La présente loi établit les règles fondamentales de l'emploi du slovène en tant que langue officielle de la république de Slovénie.

2) L'emploi du slovène dans chaque domaine de la communication publique, en sus des dispositions prévues par la présente loi et en vertu des particularités de chaque domaine, est déterminé par des lois spécifiques.

3) Si l'emploi du slovène dans les différents domaines n'est pas défini par une loi spécifique, les dispositions de la présente loi sont directement applicables.
 
Article 3
 
Langue des communautés nationales

Dans les zones des municipalités où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, l’usage public de l’italien ou du hongrois comme langues officielles est assurée de la manière dont la présente loi régit l’usage public du slovène et conformément aux dispositions déterminées par des lois particulières.
 
Article 4

Politique linguistique

La Slovénie garantit au slovène un statut à l'aide d'une politique linguistique active dont le souci est de fournir une base juridique à l'emploi de la langue afin d'accompagner la vie linguistique orientée vers la recherche scientifique et l'élargissement des possibilités linguistiques mais aussi dans le souci du développement et de la culture linguistique.

2. POGLAVJE

TEMELJNA PRAVILA IN OBVEZNOSTI
PRI JAVNI RABI SLOVENŠČINE

5. člen

(raba slovenščine pri uradnem delovanju)

1)
Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, uporabljajo slovenščino skladno z zakoni, ki urejajo njihove naloge in pooblastila.

2) Kadar je v postopku pred državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil udeleženec tuja fizična oseba, se poleg slovenščine, skladno z zakonom, uporablja tudi tuji jezik.

6. člen

(raba jezika v mednarodnem sodelovanju)

1)
Pri sklepanju pogodb s tujimi osebami predstavniki organov, služb in nosilcev javnih pooblastil iz prvega odstavka 5. člena tega zakona oblikujejo in podpišejo izvirnik pogodbenega besedila v slovenskem in tujem jeziku.

2) Pri sklepanju in izvrševanju pogodb mednarodnega javnega prava se glede jezikovnih vprašanj uporabljajo določbe zakona, ki ureja zunanje zadeve in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

3) Tuji jezik se lahko uporablja tudi pri nekaterih drugih oblikah mednarodnega sodelovanja, če je tako posebej določeno v področnem zakonu.

7. člen

(jezikovno znanje)

1)
Potrebno znanje slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v organih in službah ter pri nosilcih javnih pooblastil iz prvega odstavka 5. člena tega zakona določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. Znanje slovenščine se dokazuje s spričevalom ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma s posebnim potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.

2) Predstojniki ali predstojnice organov, služb in nosilcev javnih pooblastil so odgovorni, da se vladni predpis iz prejšnjega odstavka upošteva v internih aktih organa oziroma organizacije in da na delovnih mestih, na katerih prihaja do govornega ali pisnega poslovanja s strankami, delajo samo ljudje z ustreznim znanjem slovenščine.

8. člen

(znanje slovenščine v postopku za pridobitev državljanstva)


V postopku za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se znanje slovenščine ugotavlja na način, določen s področnim zakonom.

9. člen

(poimenovanje pravnih oseb javnega prava)


Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, javni zavodi, javna podjetja, druge osebe javnega prava ter politične stranke imajo ime v slovenščini.

10. člen

(poimenovanje javnih funkcij in naslovov)

1)
Poimenovanja političnih funkcij, poklicev ter strokovnih in znanstvenih naslovov posameznikov so v slovenščini.

2) Kadar so imena iz prejšnjega odstavka zapisana tudi v tujem jeziku, ta v zapisu ne smejo biti grafično bolj poudarjena.

11. člen

(slovenščina na spletnih straneh)


Upravitelji koncesijskih omrežij in omrežij, subvencioniranih iz javnih sredstev, svojim slovenskim uporabnikom ne smejo dopuščati predstavljanja in oglaševanja na spletnih straneh samo v tujih jezikih.

12. člen

(raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju)

1)
Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih, od predšolske stopnje do univerze, potekata v slovenščini.

2) Raba tujih jezikov v vzgoji in izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.

13. člen

(promocija učenja slovenščine)

1)
Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen sprejme Vlada Republike Slovenije program, ki je poleg rednega izobraževanja namenjen tudi za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih državljanov ter programe, namenjene tujcem v Sloveniji.

2) Republika Slovenija še posebej skrbi za učenje in ohranjanje slovenščine med Slovenci, živečimi zunaj meja Republike Slovenije in njihovimi potomci.

3) Republika Slovenija skrbi za promocijo slovenščine po svetu tako, da spodbuja njeno poučevanje na tujih izobraževalnih ustanovah ter podpira izvajanje tistih programov in projektov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju slovenščine.

14. člen

(poslovanje s strankami)

1)
Vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost poslujejo s strankami na območju Republike Slovenije v slovenščini. Kadar je njihovo poslovanje namenjeno tudi tujcem, se poleg slovenščine lahko uporablja tudi tuji jezik.

2) Dolžnost zasebnega delodajalca ali delodajalke je, da glede na predvidljivo pogostnost in zahtevnost jezikovnih stikov s strankami:

- določi za posamezno delovno mesto potrebno zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine;

- pri objavi prostih delovnih mest, na katerih se predvidevajo jezikovni stiki s strankami, kot pogoj izrecno navede zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine.

15. člen

(besedila ob prodajnih izdelkih in storitvah)

1)
Pri označevanju in predstavljanju izdelkov in storitev morajo ponudniki potrošniku potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka ali storitve posredovati v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Namesto besednega sporočanja so dopustni tudi splošno razumljivi simboli in slike. Ta določba se ne nanaša na tujejezična imena blagovnih in storitvenih znamk.

2) Vsako živilo, zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, ki je v prodaji na območju Slovenije, mora imeti na ovojnini natisnjeno deklaracijo, navodilo za uporabo in vse druge potrebne podatke v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih.

3) Besedila iz prvega in prejšnjega odstavka morajo biti napisana vidno, čitljivo, za uporabnika razumljivo in v knjižnojezikovnem standardu.

16. člen

(akti in notranje poslovanje pravnih in fizičnih oseb)

1)
Vsi splošni akti pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost, so v slovenščini, v skladu s področno zakonodajo.

2) V slovenščini mora potekati tudi notranje poslovanje teh oseb, ki se nanaša na urejanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, na dajanje navodil in obveščanje delavcev ali delavk ter na varstvo pri delu. Če gre za delovno razmerje s tujcem, ki opravlja sezonska dela, je pri tem dopustna souporaba tujega jezika.

3) Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena pri razpisih za zasedbo delovnih mest ne smejo od kandidatov ali kandidatk zahtevati pisnih vlog samo v tujem jeziku.

17. člen

(poimenovanje pravnih oseb zasebnega prava)

1)
Firma oziroma ime pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost, se vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco, če je, skladno s področnimi zakoni, v slovenščini.

2) Prevod firme oziroma imena v tuji jezik se lahko na območju Republike Slovenije uporablja samo skupaj s firmo oziroma imenom v slovenščini. Prevod pri tem v zapisu ne sme biti grafično bolj poudarjen kot firma oziroma ime v slovenščini.

18. člen

(imena obratov, lokalov in drugih poslovnih prostorov)

1)
Obrati, prodajalne, gostinski in drugi lokali ali drugi poslovni prostori, ki so poimenovani drugače kot z registriranim imenom ali firmo pravne osebe zasebnega prava oziroma z imenom in priimkom fizične osebe, so poimenovani v slovenščini.

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v imenu obrata, prodajalne, gostinskega in drugega lokala ali drugega poslovnega prostora lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če pomenijo mednarodno uporabljen izraz za posamezno vrsto poslovnega prostora, če vsebujejo tujo blagovno ali storitveno znamko ali če gre za krajše besedne zveze, ki so zaradi običajne rabe razumljive večini potrošnikov, če predstavljajo sestavni del celostne podobe.

19. člen

(navodilo)


Minister oziroma ministrica, pristojna za kulturo, izda navodilo o ugotavljanju ustreznosti firme oziroma imena, ki se na podlagi prvega odstavka 17. člena tega zakona lahko vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco.

20. člen

(javna obvestila in navodila)

1)
Javni opozorilni napisi, pisna ali govorna navodila, informacije in razglasi v Republiki Sloveniji so v slovenščini, kjer je to potrebno ali običajno, pa tudi v drugih jezikih.

2) V elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah mora biti omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis.

3) Bančni avtomati, igralni avtomati, parkirne ure in druge naprave, ki so namenjene javni uporabi in oddajajo sporočila v digitalni tehniki, morajo biti programirani tako, da po vsakokratni izbiri in uporabi tujega jezika samodejno vračajo na prvo mesto slovenščino.

21. člen

(novinarske konference)


Novinarske konference v Republiki Sloveniji in pisne izjave, naslovljene na medije ali drugo javnost v Republiki Sloveniji, so v slovenščini. Če se novinarskih konferenc udeležujejo tudi tuji novinarji, se izjave oziroma odgovori lahko prevajajo v tuji jezik.

22. člen

(mediji)

1)
Jezik v medijih, registriranih v Republiki Sloveniji, je slovenski.

2) Tujejezični radijski in televizijski programi ali njihovi deli, ki jih prevzemajo izdajatelji, ustanovljeni oziroma registrirani v Republiki Sloveniji, so prevedeni v slovenščino.

3) Če so v medijih, ki izhajajo v slovenščini, objavljena sporočila tudi v tujem jeziku, ne smejo biti izrazno bolj poudarjena kot sporočila v slovenščini.

4) Posebnosti in izjeme v zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena določajo področni zakonski predpisi.

23. člen

(oglaševanje)

1)
Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti ter druge oblike obveščanja javnosti so skladno s področnim zakonom v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Kadarkoli se slovenščina pojavlja skupaj s tujim jezikom, ker gre za oglaševanje, predstavitev dejavnosti ter druge oblike obveščanja, ki je namenjeno tudi tujcem, različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena.

2) Spletno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih oseb in fizičnih oseb z registrirano dejavnostjo mora biti v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih.

3) V novinarskih, oglaševalskih in poslovnih besedilih, ki omenjajo kraje in druge zemljepisne danosti z območij sosednjih držav, kjer avtohtono prebiva slovenska narodna manjšina, je obvezna slovenska ali dvojezična raba krajevnih in drugih zemljepisnih lastnih imen.

24. člen

(javne prireditve)

1)
Poimenovanje, napovedovanje in predstavljanje kulturnih, strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in drugih javnih prireditev ali posameznih delov njihovega sporeda je v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujem jeziku, če gre za mednarodne prireditve, namenjene predvsem tujim udeležencem.

2) Tuji filmi se javno predvajajo s slovenskimi podnapisi ali pa so sinhronizirani v slovenščino. Tujejezični igrani ali risani filmi, namenjeni predšolskim otrokom, se lahko javno predvajajo samo, če so sinhronizirani v slovenščino.

3) Predstave slovenskih gledališč se lahko izvajajo v tujem jeziku, če je zagotovljeno spremljanje v slovenščini.

4) Minister ali ministrica, pristojna za kulturo, izda navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev iz prvega odstavka tega člena, ki se izvajajo v tujem jeziku.

25. člen

(mednarodne prireditve, ki se financirajo iz javnih sredstev)

1)
Na mednarodnih javnih prireditvah na območju Republike Slovenije, ki se financirajo z javnimi sredstvi, mora izvajalec zagotoviti rabo slovenščine. Uporaba slovenščine kot delovnega jezika se lahko izjemoma omeji, vendar mora biti v tem primeru slovenščina zagotovljena na obvestilni ravni.

2) Zbornik mednarodnega strokovnega posvetovanja ali druge javne prireditve iz prvega odstavka tega člena mora imeti v slovenščini vsaj naslov in uvodno besedo ter povzetke tujejezičnih prispevkov v slovenščini.

3) Izjemo, navedeno v prvem odstavku tega člena, lahko dovoli minister oziroma ministrica, pristojna za posamezno področje, če gre za mednarodno prireditev, namenjeno predvsem tujim nastopajočim ali predvsem tujemu občinstvu.

CHAPITRE II

RÈGLES FONDAMENTALES ET OBLIGATIONS
DANS L'EMPLOI DU SLOVÈNE

Article 5

Emploi du slovène dans l'administration publique

1) Les organismes de l'État, les organismes d'autonomie locale, les entreprises de service public et les détenteurs de mandats publics qui se prononcent sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d'une personne ou d'une organisation, doivent utiliser le slovène conformément aux lois qui déterminent leurs fonctions et leurs mandats.

2) Si une personne physique d'origine étrangère participe à une procédure entre les organismes de l'État, les organismes d'autonomie locale, les entreprises de service public et les détenteurs de mandats publics, conformément à la loi en vigueur, une langue étrangère est aussi utilisée en plus du slovène.
 
Article 6

Emploi du slovène dans la coopération internationale

1) Si un contrat est conclu avec les représentants étrangers des organismes, des services et des détenteurs de mandats publics, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de présente loi, le texte original du contrat est rédigé et signé dans les langues slovène et étrangère.

2) Si le contrat est conclu et exécuté conformément au droit international public, sont utilisées les dispositions des lois concernant les questions linguistiques qui déterminent les affaires étrangères et les contrats internationaux qui engagent la Slovénie.

3) Les langues étrangères peuvent être utilisées dans d'autres formes de coopération internationale si la loi spécifique le prévoit expressément.
 
Article 7

Connaissances linguistiques

1) Un décret édicté par le gouvernement de la république de Slovénie doit définir le niveau des connaissances en slovène nécessaires à certains métiers ou emplois au sein des organismes, des services et pour les détenteurs de mandats publics conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente loi. Les connaissances en slovène doivent être validées par un diplôme obtenu dans un établissement slovène public ou privé ou encore par un certificat validant les connaissances en slovène et délivré par un établissement d'enseignement.

2) Les cadres ou dirigeants des organismes, des départements et des pouvoirs publics sont responsables de la prise en compte de la législation gouvernementale visée au paragraphe précédent dans les actes internes de l’organisme ou de l’organisation et que seules les personnes ayant une connaissance appropriée du slovène peuvent occuper un emploi qui nécessite de communiquer par écrit ou à l'oral avec le public.
 
Article 8

Connaissances du slovène dans la procédure d'acquisition de la nationalité

Dans la procédure d'acquisition de la nationalité slovène, les connaissances en slovène doivent être vérifiées comme prévue par une loi particulière.
 
Article 9

Désignation des personnes morales de droit public

Les organismes de l'État, les organismes d'autonomie administrative locale, les institutions et entreprises publiques, les personnes de droit public et les partis politiques ont un nom en slovène.

Article 10

Désignation des fonctions et des titres public

1) Pour la désignation des fonctions politiques, des métiers, des titres professionnels et scientifiques d'une personne, l'usage du slovène est obligatoire.

2) Les désignations visées au paragraphe précédent et inscrites aussi en langue étrangère ne doivent pas être mise en évidence graphiquement lors de leur enregistrement.
 
Article 11

Le slovène sur Internet
 
Les gérants des réseaux de concession et des réseaux subventionnés par les fonds publics, ne doivent pas permettre que les pages Web soient présentées ou publiées aux utilisateurs slovènes uniquement en langue étrangère.
 
Article 12

Emploi du slovène dans l'enseignement

1) Sur le territoire national, l'éducation et l'enseignement correspondant aux programmes publics actuels, du niveau préscolaire au niveau universitaire, sont offerts en slovène.

2) L'usage des langues étrangères dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement est autorisée, conformément aux dispositions spécifiques relatives aux domaines de l'éducation et de l'enseignement.
 
Article 13

Promotion de l'apprentissage du slovène

1) La Slovénie encourage l'apprentissage du slovène sur son territoire. Dans cet objectif, le gouvernement slovène a mis en place un programme qui, en plus d'une formation continue, est destiné au perfectionnement de tous les citoyens jeunes ou adultes, mais les programmes sont aussi accessibles aux étrangers en Slovénie.

2) La Slovénie se soucie tout particulièrement de l'enseignement et la sauvegarde de la langue slovène parmi les Slovènes et leurs descendants vivant au-delà des frontières nationales.

3) La Slovénie assure la promotion de la langue slovène dans le monde de sorte qu'elle encourage l'enseignement du slovène dans les institutions d'enseignement à l'étranger et soutient la mise en œuvre des programmes et des projets destinés en Slovénie à enrichir, promouvoir et développer le slovène.
 
Article 14

Activités commerciales avec la clientèle

1) Toute personne morale de droit privé et toute personne physique exerçant une activité commerciale doit communiquer avec ses clients en slovène sur le territoire national. Lorsque l'activité commerciale est destinée aussi aux étrangers, une langue étrangère peut être utilisée en plus du slovène.

2) Selon la fréquence prévisible et de la complexité des liens linguistiques avec le client, l'employeur du secteur privé doit :

- définir le niveau requis de connaissances en slovène en vue d'un emploi;

- lors de la publication d'une offre d'emploi dont l'accomplissement de la tâche nécessite une communication avec le client, il doit définir impérativement le niveau des connaissances en slovène.

Article 15

Textes sur les marchandises

1)
Dans l'étiquetage des produits, toute personne morale de droit privé ou toute personne physique exerçant une activité commerciale doit communiquer au consommateur en slovène les informations relatives aux caractéristiques, conditions de vente, utilisation et destination du produit. Les symboles et les images destinés à un large public peuvent aussi être utilisés. La présente disposition ne concerne pas les noms étrangers des marques de fabrique et de service.

2) Toute denrée alimentaire, tout médicament ou toute préparation phytopharmaceutique, en vente sur le territoire slovène, doivent comporter sur l'emballage une  déclaration, un mode d'emploi et toute autre information indispensable en slovène, et peuvent de plus être dans une langue étrangère.

3) La présentation de tous les textes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être claire, lisible et compréhensible à l'utilisateur et rédigée selon la norme littéraire slovène.

Article 16

Actes et gestion interne des personnes morales et physiques

1) Tous les actes généraux concernant toute personne morale de droit privé ou toute personne physique qui exerce une activité commerciale sont rédigés en slovène, conformément à la législation spécifique.

2) Le slovène est utilisé pour la gestion interne desdites personnes lorsqu'elle porte sur l'organisation des droits et des obligations en matière de relations du travail, les instructions et les informations communiquées aux salariés et la sécurité au travail. Si le contrat de travail concerne un travailleur saisonnier étranger, une langue étrangère peut aussi être utilisée en plus du slovène.

3) Les personnes morales et physiques visées au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exiger des candidats lors de l'embauche des candidatures rédigées uniquement en langue étrangère.
 
Article 17

Désignation des personnes morales de droit privé

1) La société à savoir le nom d'une personne morale de droit privé ou d'une personne physique exerçant une activité immatriculée doit être inscrit en slovène dans le registre du commerce ou dans toute autre registre officiel conformément           aux lois spécifiques.

2) La traduction de la société à savoir de son nom en langue étrangère ne peut être utilisée sur le territoire national qu'avec la société à savoir de son nom en slovène. Lors de l'immatriculation, la traduction ne doit pas être plus marquée graphiquement que celle de la société et de son nom en slovène.
 
Article 18

Noms des établissements, locaux et autres bureaux commerciaux

1) Pour les établissements, les magasins de détail, les locaux de restauration ou autres établissements et autres locaux commerciaux qui sont désignés autrement que par le nom enregistré ou la société d'une personne morale de droit privé ou encore par le nom et prénom d'une personne physique, l'emploi du slovène est obligatoire.

2) Nonobstant la disposition du paragraphe précédent, le nom des établissements, des magasins de détail, des locaux de restauration ou autres établissements et autres locaux commerciaux peut être constitué d'une expression ou d'un terme étranger, dès lors qu'il s'agit d'une expression internationale désignant un type particulier de local commercial ou comprenant une marque de fabrique ou de service étrangère ou encore s'il s'agit d'abréviations connues du plus large public ou si elles sont parties d'un tout.
 
Article 19

Instructions
 
Le ministre de la Culture donne des instructions après avoir évalué la conformité de la société et de son nom afin qu'il puisse, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente loi, être inscrit dans le registre du commerce à savoir dans tout autre registre officiel.

Article 20

Informations officielles et instructions
 
1)
Dans les avis publics, les modes d'emploi écrits ou oraux, les informations et les proclamations publiques rédigés en Slovénie, l'emploi du slovène est obligatoire et, si nécessaire ou habituel, une langue étrangère peut aussi être utilisée.

2) Dans la communication électronique et les dispositifs de contrôle, l'emploi du slovène doit être rendu possible et l'écriture slovène prise en considération.

3) Les distributeurs automatiques de billets, les machines à sous, les parcmètres et autres dispositifs destinés à l'usage public, qui transmettent des messages sous forme numérique, doivent être programmés de telle sorte que, après l'utilisation d'une langue étrangère, ils renvoient automatiquement au slovène.
 
Article 21

Conférence de presse

Dans les conférences de presse et pour les déclarations écrites adressées aux médias ou à un autre public en Slovénie, l'emploi du slovène est obligatoire. Si des journalistes étrangers participent aussi aux conférences de presse, les déclarations à savoir les réponses peuvent être traduites dans une langue étrangère.
 
Article 22

Médias
 
1)
La langue des médias écrits en Slovénie est le slovène.

2) Les émissions télévisées et radiodiffusées ou les émissions diffusées en langue étrangère par les éditeurs, qui ont été créées ou inscrites en Slovénie sont traduites en slovène.

3) Les informations qui sont communiquées aussi en langue étrangère dans les médias slovènes ne sont pas plus mises en évidence que celles diffusées en slovène.

4) Les particularités et les exceptions conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies par les règlements spécifiques de la présente loi.
 
Article 23

Affichage commercial

1) Dans l'affichage commercial des produits et des services, la présentation d'une activité ou toute autre forme destinée à informer le public sur le territoire national, l'emploi du slovène est obligatoire conformément aux lois spécifiques. Si l'affichage concerne tout particulièrement les étrangers, une langue étrangère peut être utilisée, mais les variantes linguistiques en langue étrangère ne doivent pas être plus mises en évidence qu'en slovène.

2) Les présentations sur Internet et les publicités diffusées par une personne morale ou une personne physique exerçant une activité enregistrée doivent être en slovène ou, le cas échéant, présentées aussi dans une langue étrangère.

3) Dans les textes relatifs à la presse, la publicité et le commerce qui font mention des régions ou autres données géographiques en relation avec les pays limitrophes où résident des minorités nationales slovènes autochtones, l'emploi du slovène est obligatoire, à savoir l'usage bilingue des noms propres concernant les régions ou la géographie.
 
Article 24

Événements publics

1) La désignation, l'animation et la présentation des manifestations culturelles, professionnelles, éducatives, commerciales, sportives, divertissantes ou encore une partie de leur programme se déroulent en slovène ou également en langue étrangère s'il s'agit de manifestations internationales destinées notamment aux participants étrangers.

2) La présentation des entreprises étrangères peut s'effectuer par sous-titrage ou synchronisation en slovène. Les films ou dessins animés en langue étrangère, destinés aux enfants préscolaires, ne peuvent être diffusés que s'ils sont traduits et synchronisés en slovène.

3) Les représentations théâtrales slovènes peuvent être jouées dans une langue étrangère si l'accompagnement est assuré en slovène.

4) Le ministre de la Culture donne des instructions concernant la mise en œuvre des manifestations publiques exécutées dans une langue étrangère conformément au paragraphe 1 du présent article.
 
Article 25

Événements internationaux financés par les fonds publics

1) Dans les événements publics internationaux situés sur le territoire national et financés par fonds publics, l'usage du slovène doit être assuré par l'organisateur. L'utilisation du slovène en tant que langue de travail peut être limité à titre exceptionnel, mais dans ce cas le slovène doit être assuré au niveau de l'information.

2) Dans les documents relatifs à la consultation professionnelle internationale ou à toute autre manifestation publique conformément au paragraphe 1 du présent article, l'emploi du slovène est obligatoire au moins dans le titre et l'introduction; les interventions présentées en langue étrangères doivent être accompagnées de résumés rédigés en slovène.

3) Conformément au paragraphe 1 du présent article, le Ministre compétent dans un domaine spécifique peut faire une exception s'il s'agit d'une manifestation internationale destinée notamment à des représentants étrangers et à un public étranger.

3. POGLAVJE

NALOGE IN ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

26. člen

(naloge ministrstev)

1)
Za spremljanje izvajanja tega zakona, za oblikovanje jezikovne politike in za zagotavljanje možnosti za njeno izvajanje je odgovorno ministrstvo, pristojno za kulturo. Pri opravljanju njegovih nalog so dolžna sodelovati druga ministrstva, ki so pristojna za posamezna področja, kjer so z zakonom določene obveznosti glede rabe slovenščine.

2) Ministrstvo, pristojno za kulturo, sistematično spremlja izvajanje določb o slovenščini v javni rabi v vseh zakonih in izvršilnih predpisih. O tem letno poroča Vladi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije s poročili in svojimi stališči seznanja Državni zbor Republike Slovenije.

27. člen

(koordinacijsko telo)

Pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi koordinacijsko posvetovalno medresorsko telo, ki obravnava predloge zakonov in izvršilnih predpisov z vidika določb tega zakona in namer jezikovne politike ter jezikovnega načrtovanja. Akt o ustanovitvi tega telesa, njegovo sestavo in pristojnosti sprejme Vlada Republike Slovenije.

28. člen

(nacionalni program)

1)
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme nacionalni program za jezikovno politiko, v katerem določi ukrepe za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona za naslednje petletno obdobje ter predvidi potrebna sredstva in način njihovega zagotavljanja.

2) Za izvajanje nacionalnega programa skrbi Vlada Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije pa redno spremlja njegovo uresničevanje.

CHAPITRE III

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES DE L'ÉTAT

Article 26

Fonctions des ministres

1) Le ministre de la Culture est tenu d'accompagner et d'assurer la mise en œuvre de la présente loi et de développer la politique linguistique. Les autres ministres compétents dans les domaines spécifiques sont tenus de collaborer à l'exécution desdites fonctions et de faire face aux responsabilités définies par la loi concernant l'utilisation du slovène.

2) Le ministre de la Culture accompagne systématiquement la mise en œuvre des dispositions concernant l'emploi du slovène dans toutes les lois et les règlements d'application. Chaque année, il en réfère au gouvernement de la république de Slovénie. Le gouvernement slovène communique au Parlement slovène ses rapports et dispositions.
 
Article 27

Corps de coordination

Un organisme interministériel de conseil et de coordination est créé au sein du gouvernement slovène dont l'objectif est de traiter des propositions de loi et des règlements d'application du point de vue des dispositions de la présente loi et des propositions de la politique et du programme linguistiques. Le gouvernement slovène admet l'acte de fondation dudit organisme, son contenu et ses compétences.
 
Article 28

Programme national

1) Le Parlement de la république de Slovénie, sur proposition du gouvernement slovène, vote le programme national relatif à la politique linguistique et définit les mesures pour la mise en œuvre des missions conformément à l'article 4 de la présente loi pour une période de cinq ans, mais prévoie aussi les moyens nécessaires et la manière de les assurer.

2) Le gouvernement slovène assure la mise en œuvre du programme national, et le Parlement vote sa réalisation.

4. POGLAVJE

INŠPEKCIJSKI NADZOR

29. člen

(pristojnosti inšpekcij)


Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo:

1.
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije nad izvajanjem 5. člena, 6. člena, drugega odstavka 7. člena, 9. člena, 10. člena (glede poimenovanja poklicev in političnih funkcij), 11. člena, prvega odstavka14. člena (če stranka ni potrošnik), prvega odstavka 16. člena, 20., 21. in 22. člena, prvega odstavka 23. člena (glede predstavitev dejavnosti in drugih oblik obveščanja javnosti), drugega odstavka 23. člena (glede spletnega predstavljanja), tretjega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena;

2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije nad izvajanjem prvega odstavka 14. člena (če je stranka potrošnik), prvega in tretjega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, 18. člena in prvega odstavka 23. člena (glede oglaševanja izdelkov in storitev);

3. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, nad izvajanjem 10. člena (glede poimenovanja strokovnih in znanstvenih naslovov) in 12. člena;

4. Inšpektorat Republike Slovenije za delo nad izvajanjem drugega odstavka 14. člena ter drugega in tretjega odstavka 16. člena;

5. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob živilih in ob fitofarmacevtskih sredstvih);

6. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob humanih zdravilih);

7. Veterinarska uprava Republike Slovenije nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob veterinarskih zdravilih).

30. člen

(pravica predloga)


Predlog pristojni inšpekciji za začetek postopka v zvezi z izvajanjem tega zakona lahko da vsak posameznik ali organ, ki meni, da je ta zakon kršen. Inšpektor lahko po uradni dolžnosti tudi sam začne postopek.

31. člen

(posebni inšpekcijski ukrepi)

1)
Če pristojna inšpekcija ugotovi, da izdelki niso označeni v skladu s 15. členom tega zakona, lahko z odredbo ustavi distribucijo in prodajo teh izdelkov, dokler jih izdelovalec ali distributer oziroma prodajalec ne opremi z ustreznim besedilnim gradivom.

2) Če pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost na zahtevo pristojne inšpekcije ne odstrani svojega javnega napisa ali drugega javnosti dostopnega besedila, ki ni skladno z določbami tega zakona, lahko tako odstranitev po inšpektorjevem naročilu takoj opravi ustrezna javna služba, stroški odstranitve pa bremenijo kršitelja.

3) Pritožba zoper odločitve inšpektorja ali inšpektorice iz prvega in drugega odstavka tega člena ne zadrži njihove izvršitve.

CHAPITRE IV

SUPERVISION DE L'INSPECTION

Article 29

Responsabilités des 'inspection

Le contrôle des inspections sur l'application de la présente loi est effectué par :

1. l'Inspection de la République de Slovénie pour la culture et des médias concernant la mise en œuvre de l’article 5, de l’article 6, de l’article 7, de l’article 9, de l’article 10 (en ce qui concerne la dénomination des professions et des fonctions politiques), de l’article 11, premier alinéa14. les articles 20, 21 et 22, l’article 23 (en ce qui concerne la présentation des activités et autres formes de publicité), l’article 23 (en ce qui concerne la présentation en ligne), l’article 23, paragraphe 2, les articles 24 et 25;


2. L'Inspection de la république de Slovénie pour le marché public concernant la mise en œuvre du premier alinéa de l'article 14 (si le client est un consommateur), des premier et troisième alinéas de l'article 15, du deuxième alinéa de l'article 17, de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 23 (relatif à la publicité des produits et services);

3. L'Inspection de la république de Slovénie pour l'éducation et le sport et le ministère chargé de l'Enseignement supérieur sur la mise en œuvre de l'article 10 (concernant la dénomination des titres professionnels et scientifiques) et de l'article 12;

4. L'Inspection de la république de Slovénie pour les travaux sur la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article 14 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 16;

5. L'Inspection de la république de Slovénie pour l'agriculture, la sylviculture et l'alimentation sur la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 (en ce qui concerne les textes à côté des denrées alimentaires et des produits phytopharmaceutiques) ;

6. L'Agence publique de la république de Slovénie pour les médicaments et dispositifs médicaux sur la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 (en ce qui concerne les textes sur les médicaments à usage humain) ;

7. L'Administration vétérinaire de la république de Slovénie sur la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 (en ce qui concerne les textes sur les médicaments vétérinaires).

Article 30

Le droit de proposition

Quiconque, un organisme ou une personne, peut entamer une procédure auprès des inspections compétentes pour la mise en œuvre de la présente loi s'il estime qu'il y a eu violation de la loi. Un inspecteur peut en sa qualité officielle entamer seul la procédure.
 
Article 31

Mesures particulières de l'inspection

1) Si l'inspection compétente constate que les produits ne sont pas étiquetés conformément à l'article 15 de la présente loi, elle peut arrêter la distribution et la vente desdits produits à l'aide d'une ordonnance jusqu'à ce que le fabricant ou le distributeur ou encore le vendeur n'ajoute pas la documentation requise.

2) Si une personne morale de droit privé ou une personne physique qui exerce une activité immatriculée, à la demande de l'inspection compétente, ne retire pas l'inscription publique ou toute autre texte accessible au public et non conforme aux dispositions de la présente loi, l'inspection peut en exiger le retrait immédiat par le service public compétent qui sera facturé au contrevenant.

3) Le recours contre la décision de l'inspecteur conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'empêche pas son exécution.

5. POGLAVJE

KAZENSKE DOLOČBE

32. člen

(globe)

1)
Z globo od 3000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

a) če upravitelj koncesijskega omrežja ali omrežja subvencioniranega iz javnih sredstev, slovenskim uporabnikom dopušča predstavljanje in oglaševanje na spletnih straneh samo v tujih jezikih (11. člen tega zakona);

b) če pri izvajanju svoje registrirane dejavnosti na območju Republike Slovenije neposluje s slovenskimi strankami v slovenščini (prvi odstavek 14. člena tega zakona);

c) če ne ravna v skladu z določbo drugega odstavka 14. člena tega zakona;

č) če pri notranjem poslovanju fizičnih in pravnih oseb ne zagotavlja predpisane rabe slovenščine v skladu s 16. členom tega zakona;

d) če tujejezičnega prevoda firme ne uporablja na območju Republike Slovenije samo skupaj z imenom oziroma firmo v slovenščini (drugi odstavek 17. člena tega zakona) ali če svoj obrat, prodajalno, lokal ali drug poslovni prostor poimenuje v nasprotju z določbo 18. člena tega zakona;

e) če pri javnih obvestilih in navodilih ne upošteva slovenščine v skladu z določbami 20. člena tega zakona;

f) če ravna v nasprotju z 22. členom tega zakona;

g) če ravna v nasprotju s 23. členom tega zakona;

h) če poimenuje, napoveduje, predstavlja javno prireditev v nasprotju z določbami 24. člena tega zakona;

i) če ne zagotovi predpisane rabe slovenščine na mednarodni javni prireditvi, financirani iz javnih sredstev, ali ne poskrbi za rabo slovenščine v naslovu zbornika, uvodni besedi oziroma povzetkih tujejezičnih prispevkov v skladu s prvim in drugim odstavkom 25. člena tega zakona.

2) Z globo od 1.200 do 4.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 32

Amende

1) Une amende de 3 000 à 40 000 euros est infligée à une personne morale, à une entreprise individuelle ou à une personne physique qui exerce à titre indépendant une activité :

a) si l'administrateur d'un réseau de concession ou d'un réseau subventionné par des fonds publics permet aux utilisateurs slovènes de présenter et de faire de la publicité sur des sites Internet uniquement en langues étrangères (article 11 de la présente loi) ;

b) si, dans l'exercice de ses activités enregistrées sur le territoire de la république de Slovénie, la personne ne traite pas avec des clients slovènes en slovène (le premier paragraphe de l'article 14 de la présente loi) ;

c) s'il n'agit pas conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

č) si elle n'assure pas l'usage prescrit du slovène dans les opérations internes des personnes physiques et morales conformément à l'article 16 de la présente loi ;

d) si en matière de gestion interne avec les personnes physiques et morales, elle n'assure pas l'usage prescrit du slovène conformément à l'art. 16 de la présente loi;

e) si elle ne tient pas compte du slovène dans les annonces et instructions publiques conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi ;

f) si elle agit en violation de l'article 22 de la présente loi ;

g) si elle agit en violation de l'article 23 de la présente loi ;

h) si elle nomme, annonce, représente un événement public en violation des dispositions de l'article 24 de la présente loi ;

i) si elle ne garantit pas l'usage prescrit du slovène lors d'un événement public international financé par des fonds publics, ou si elle ne garantit pas l'usage du slovène dans le titre des débats, les mots d'introduction ou les résumés des contributions en langue étrangère conformément au premier et le deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

2) d'une amende de 1 200 à 4 000 euros le responsable d'une personne morale ou d'un propriétaire unique d'une personne physique du délit visé au paragraphe précédent.

Zakon o javni rabi slovenščine – ZJRS (Uradni list RS, št. 86/04) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»6. POGLAVJE

 PREHODNE DOLOČBE

33. člen

(vpisovanje sprememb v register)

Že registrirani pravni ali fizični osebi, ki želi po uveljavitvi tega zakona vpisati v sodni register ali drugo uradno evidenco spremembo svoje frime oziroma imena, se vpis dovoli, če ta sprememba vsebuje uskladitev poimenovanja z določbami 17. člena tega zakona. Če se vpis take spremembe predlaga v dveh letih po uveljavitvi tega zakona, je predlagatelj oproščen plačila takse.

34. člen

(rok za uveljavitev slovenskih poimenovanj)

1)
Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti ter druge pravne osebe, navedene v 9. členu tega zakona, morajo svoja poimenovanja uskladiti s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve.

2) Določba prvega odstavka 18. člena tega zakona se ne uporablja za imena obratov, prodajaln, gostinskih in drugih lokalov ali drugih poslovnih prostorov, ki ob uveljavitvi tega zakona že poslujejo.

35. člen

(rok za nacionalni program)


Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije nacionalni program jezikovne politike v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.

36. člen

(rok za določitev zahtevnostne stopnje znanja slovenščine)


Zasebni delodajalec je dolžan določiti potrebno zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine za posamezno delovno mesto v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

37. člen

(rok za sprejem izvršilnih predpisov)


Vlada Republike Slovenije sprejme izvršilni predpis iz 7. člena tega zakona in akt o ustanovitvi iz 27. člena tega zakona, minister ali ministrica, pristojna za kulturo, pa izvršilna predpisa iz 19. in 24. člena tega zakona najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

38. člen

(denarne kazni v prehodnem obdobju)

1)
Do 1. januarja 2005 se za prekrške določene v 32. členu tega zakona kaznuje:

- pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev;

- posameznik v zvezi z opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev;

- odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 150.000 do 500.000 tolarjev.

2) Določba drugega odstavka 32. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na sankcioniranje odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika začne uporabljati z dnem uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).

7. POGLAVJE

KONČNA DOLOČBA

39. člen

(končna določba)


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Loi sur l'emploi public du slovène - ZJRS ( Journal officiel de la république de Slovénie, n° 86/04 ) contient les dispositions transitoires et finales suivantes:

«CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33

Inscription des modifications au registre


Une personne morale ou physique déjà immatriculée qui souhaite inscrire un changement de raison sociale ou de raison sociale au registre du tribunal ou dans d'autres registres officiels après l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisée à le faire si ce changement est conforme aux dispositions de l'article 17. de cette loi. Si l'inscription d'une telle modification est proposée dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le déposant est exonéré du paiement de la taxe.

Article 34

Date limite pour la mise en œuvre des noms slovènes

1)
Les organes de l'État et les organes des collectivités locales autonomes et autres personnes morales visées à l'article 9 de la présente loi doivent harmoniser leur dénomination avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

2) La disposition du premier alinéa de l'article 18 de la présente loi ne s'applique pas aux dénominations d'établissements, magasins, restauration et autres locaux ou autres locaux commerciaux qui sont déjà en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

Date limite pour le programme national


Le gouvernement de la République de Slovénie soumet à l'Assemblée nationale de la République de Slovénie un programme de politique linguistique nationale dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 36

Délai pour déterminer le niveau de difficulté en slovène


Un employeur privé est tenu de déterminer le niveau requis de connaissance du slovène pour un emploi individuel conformément au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 37

Délai d'adoption du règlement d'exécution


Le gouvernement de la République de Slovénie adopte le règlement exécutif visé à l'article 7 de la présente loi et l'acte fondateur visé à l'article 27 de la présente loi, et le ministre chargé de la culture adopte le règlement exécutif visé aux articles 19 et 24 de la présente loi au plus tard un an après la loi.

Article 38

(amendes pendant la période transitoire)

1)
Jusqu'au 1er janvier 2005, sont punis des infractions visées à l'article 32 de la présente loi :

- une personne morale avec une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de tolars ;

- une personne physique dans le cadre de l'exercice d'activités d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de tolars ;

- le responsable d'une personne morale d'une amende de 150 000 à 500 000 tolars.

2) La disposition du deuxième alinéa de l'article 32 de la présente loi s'applique dans la partie relative à la sanction de la personne responsable d'un propriétaire individuel individuel au jour de l'application de la loi sur les délits (Journal officiel de la RS, n° . 7/03).

CHAPITRE VII

DISPOSITION FINALE

Article 39

Disposition finale


La présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie. "

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine – ZJRS-A (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje naslednji končni določbi:

»KONČNI DOLOČBI

6. člen


Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izvajanju 15. in 23. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 112/07).

7. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Loi modifiant la Li sur l'emploi public du slovène - ZJRS-A (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 8/10 ) contient les dispositions finales suivantes :

«DISPOSITION FINALES

Article 6

Les règles d'application des articles 15 et 23 de la loi sur l'utilisation publique de la langue slovène (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 112/07) cesseront d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

La présente loi entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie. » .

Page précédente

  

Slovénie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde