Loi sur les élections locales

(1993-2017)
 

République de Slovénie Dispositions concernant les minorités

La Loi sur les élections locales n'est pas une loi linguistique. Elle concerne les représentants des communautés nationales italienne et hongroise lors des élections municipales.

Zakon o lokalnih volitvah (1993-2017)

6. člen

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico.

7. člen

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico.

8. člen

1)
Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim imenikom.

2) Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov – pri­padnikov teh narodnih skupnosti.

3) Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov – pripadnikov te skupnosti.

4) Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občinskih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice.

9. člen

1)
Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve).

2) Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu.

3) Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu.

4) Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih enot in števila članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se ne upošteva števila članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter predstavnikov romske skupnosti.

10. člen

1)
Člani občinskega sveta – predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se volijo po večinskem načelu.

2) Člani občinskega sveta – predstavniki romske skupnosti se volijo po večinskem načelu.

23. člen

Volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter volilna enota za volitve članov občinskega sveta –predstavnikov romske skupnosti je območje občine.

33. člen

1)
Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije.

2) Določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev opravlja tudi Državna volilna komisija.

3) Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna občinska volilna komisija.

36. člen

V posebni občinski volilni komisiji za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

49. člen

1)
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volivci – pripadniki narodne skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev.

2) Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.

Loi sur les élections locales (1993-2017)

Article 6

Le droit de vote et celui d'être membre d'un conseil municipal, incluant les représentants des communautés nationales italienne ou hongroise, sont accordés aux membres de ces communautés nationales qui ont le droit de vote.

Article 7

Le droit de vote et celui d'être membre d'un conseil municipal, incluant un représentant de la communauté rom, sont accordés aux
membres de cette communauté qui a le droit de vote.

Article 8

1)
Le droit de vote est inscrit sur la liste électorale municipale.

2) Le droit de vote des citoyens pour l' élection des représentants des communautés nationales italienne et hongroise est inscrit sur un registre électoral municipal spécial des citoyens membres de ces communautés nationales.

3) Le droit de vote des citoyens pour l'élection d'un représentant de la communauté rom est inscrit sur un registre des municipalités spéciales des citoyens membres de cette communauté.

4) En ce qui concerne la tenue du registre des droits de vote, c'est-à-dire l’établissement des listes électorales municipales et d’autres questions relatives aux registres du droit de vote qui ne sont pas spécifiquement réglementées par la présente loi, les dispositions de la loi sur les registres de vote s’appliquent
une fois effectuées les modifications nécessaires.

Article 9

1)
Les membres des conseils municipaux votent à la majorité (élections à la majorité) ou selon un principe proportionnel (élections proportionnelles).

2)
Si le conseil municipal compte moins de 12 membres, les membres du conseil municipal votent à la majorité.

3)
Si le conseil municipal compte 12 membres ou plus, les membres du conseil municipal votent proportionnellement.

4)
Afin de déterminer le nombre de membres du conseil municipal visés aux deuxième et troisième paragraphes du présent article et de déterminer les circonscriptions et le nombre de membres du conseil municipal à élire dans chaque circonscription, il n’est pas tenu compte du nombre de membres du conseil municipal, de représentants des communautés nationales italienne et hongroise et de représentants de la communauté rom.

Article 10

1) Les membres d'un conseil municipal, incluant les représentants des communautés nationales italienne ou hongroise, sont élus à la majorité.

2) Les membres du conseil municipal, incluant les représentants de la communauté rom, sont élus à la majorité.

Article 23

La circonscription pour les élections des membres d'un conseil municipal, incluant les représentants des communautés nationales italienne et hongroise, ainsi que la circonscription pour les élections des membres du conseil municipal comprend les représentants de la communauté rom dans la zone de la municipalité.

Article 33

1)
Les élections au conseil municipal doivent être menées et régies par les commissions électorales municipales.

2) La Commission électorale nationale s’acquittera également de certaines tâches dans la procédure des élections locales.

3) Une commission électorale municipale spéciale est nommée pour l’élection des membres d'un conseil municipal, incluant les représentants des communautés nationales italienne et hongroise et les membres du conseil municipal, pour l’élection des membres du conseil municipal ainsi que les représentants des communautés nationales italienne et hongroise et les membres du conseil municipal.

Article 36

Au moins un membre et un membre suppléant de la communauté nationale ou de la communauté rom doivent faire partie de la commission électorale municipale spéciale pour l’élection des membres d'un conseil municipal, incluant les représentants des communautés nationales italienne et hongroise, et de la communauté rom.


Article 49

1)
Les candidats aux élections municipales, représentants des communautés nationales italienne et hongroise, sont déterminés par les électeurs – membres de la communauté nationale de la municipalité avec les signatures d’au moins 15 électeurs.

2) Candidats aux élections municipales – les représentants de la communauté rom sont déterminés par l’électorat – les membres de la communauté rom de la municipalité, avec les signatures d’au moins 15 électeurs ou de l’organe de l’association rom de la municipalité. 
Page précédente

  

Slovénie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde