Slovénie

Lois diverses sur la justice

(Dispositions linguistiques)

1) Loi sur la procédure pénale (1994)
2) Loi sur la procédure administrative générale (2000-2020)
3) Loi sur la procédure civile (1999-2019)
4) Loi modifiant la Loi sur les tribunaux (2000)
5) Loi sur le Ministère public (2011-2020)
6) Code pénal (2008)
7) Loi sur les tâches et les pouvoirs de la police (2013)
8) Loi sur le notariat (1994)
9) Loi sur l'exécution des sanctions pénales (2000)
10) Règlement sur la procédure de la Cour constitutionnelle (2007)
11) Ordonnance judiciaire (2016)
12) Loi sur le bureau du procureur de l'État (2017)

Zakon o kazenskem postopku (1994)

4. člen

1)
Oseba, ki ji je vzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena o razlogih za odvzem prostosti. Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje.

6. člen

1)
Kazenski postopek teče v slovenskem jeziku.

2) Če je pri sodišču v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko na način, določen z zakonom, kazenski postopek teče tudi v jeziku te narodne skupnosti.

7. člen

1)
Tožbe, pritožbe in druge vloge se podajajo sodišču v slovenskem jeziku.

2) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko pripadniki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če je pri sodišču jezik te narodne skupnosti v uradni rabi.

3) Tujec, ki mu je vzeta prostost, ima pravico podajati sodišču vloge v svojem jeziku, v drugih primerih pa tuji državljani lahko podajajo vloge v svojem jeziku samo ob pogoju vzajemnosti.

8. člen

1)
Stranke, priče in drugi udeleženci v postopku imajo pravico uporabljati pri preiskovalnih in drugih sodnih dejanjih ali na glavni obravnavi svoj jezik. Če sodno dejanje oziroma glavna obravnava ne teče v jeziku teh oseb, je treba zagotoviti ustno prevajanje tistega, kar oni oziroma drugi govorijo, ter listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.

2) O pravici do prevajanja je treba osebe iz prejšnjega odstavka poučiti; te se lahko odpovedo prevajanju, če znajo jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da so bile poučene in kaj so izjavile.

3) Prevaja sodni tolmač.

9. člen

1)
Vabila, odločbe in druga pisanja pošilja sodišče v slovenskem jeziku.

2) Sodišče, pri katerem je v uradni rabi tudi italijanski oziroma madžarski jezik, vroča vabila tudi v tem jeziku, odločbe in druga pisanja pa v tem jeziku le, kadar sodišče vodi postopek v obeh uradnih jezikih. Udeleženci v postopku se lahko odpovejo pravici do vročanja odločb in drugih pisanj v madžarskem in italijanskem jeziku. Odpoved je treba zapisati v zapisnik.

3) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vroči tudi prevod pisanj iz prvega odstavka tega člena v jeziku, ki ga uporablja v postopku, če se po drugem odstavku prejšnjega člena tega zakona ni odpovedala pravici do prevajanja.

371. člen

1)
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je podana:

3. če je bila glavna obravnava opravljena brez oseb, katerih navzočnost na glavni obravnavi je po zakonu obvezna, ali če je bil obdolženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec kljub svoji zahtevi prikrajšan za pravico uporabljati na glavni obravnavi svoj jezik in v svojem jeziku spremljati njen potek (8. člen);

523. člen

4)
Če so prošnja in priloge sestavljene v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

566. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.

Loi sur la procédure pénale (1994)

Article 4

1) Quiconque est privé de sa liberté doit être informé immédiatement, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation. Il doit aussi être immédiatement informé qu'il n'est pas tenu de faire des déclarations, qu'il a droit à l'assistance judiciaire d'un avocat de son choix et que l'autorité compétente est tenue d'informer à sa demande sa famille immédiate de son arrestation.

Article 6

1) La procédure pénale doit se dérouler dans  la langue slovène.

2) Si, conformément à la Constitution, la langue de la minorité italienne ou hongroise est aussi utilisée comme langue officielle de la cour, la procédure pénale peut, selon les dispositions prévues par la loi, être dans la langue de ces communautés.

Article 7

1) Les actions, les appels et toute autre demande doivent être déposés auprès du tribunal en slovène.

2) Dans les régions habitées par les minorités nationales italienne ou hongroise résident, les membres de ces minorités sont autorisées à déposer des requêtes en italien ou en hongrois si ces langues sont employées comme langues officielles à la cour.

3) Tout étranger privée de liberté a le droit de déposer des requêtes auprès du tribunal dans sa langue et, dans ce cas, les autres ressortissants étrangers sont autorisés à déposer des requêtes dans leur langue sur la seule base de réciprocité.

Article 8

1) Les parties, les témoins et les autres participants à la procédure ont le droit d'employer leur propre langue lors de l'instruction, de l'audience et dans d'autres actions judiciaires. Si l'action judiciaire ou l'audience principale ne se déroule pas dans les langues de ces personnes, la traduction orale de leurs déclarations et les témoignages des autres, les documents et autres preuves écrites doivent être disponibles dans leur langue.

2) Les personnes visées au paragraphe précédent doivent être informées de leur droit d'obtenir une traduction, mais cette traduction peut être refusée si elles maîtrisent la langue de la procédure. Le procès-verbal doit consigner que les justiciables ont été informés de leur droit, ainsi que leurs déclarations.

3) La traduction est faite par un traducteur judiciaire assermenté.

Article 9

1) Les assignations, les décisions et autres documents écrits doivent être transmis en slovène.

2) Les tribunaux, dont l'italien ou le hongrois est une langue officielle, doivent également rédiger les sommations dans ces langues. Les décisions du tribunal et les autres documents écrits doivent être en italien ou en hongrois lorsque la procédure se déroule dans les deux langues officielles. Les participants à la procédure peuvent renoncer à obtenir les décisions et autres documents écrits en hongrois et en italien. La renonciation doit être consignée dans le procès-verbal.

3) Quiconque a été privé de liberté doit recevoir les documents écrits visés au paragraphe précédent du présent article dans la langue qu'il utilise lors de la procédure, sauf s'il a renoncé à son droit à la traduction, conformément au second paragraphe de l' l'article précédent de la présente loi.

Article 371

1) Une violation substantielle de la procédure pénale est constatée:

3. lorsque le procès se déroule sans que la personne dont la présence à l'audience est obligatoire en vertu de la loi ou lorsque le défendeur, l'avocat, la partie lésée à titre de procureur ou de procureur privé se sont vus, malgré leur demande, être privés du droit d'employer leur propre langue au procès et de suivre les délibérations dans leur langue (article 8);

Article 523

4)
Si la requête et ses annexes ont été rédigées dans une langue étrangère, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée en langue slovène.

Article 566

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.


 

Zakon o notariatu (1994)

13. člen

1)
Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku.

2) Na območjih, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina, sestavlja notarske listine, če stranka uporablja italijanski ali madžarski jezik, v obeh uradnih jezikih.

3) V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača in če je listina namenjena uporabi v tujini.

4) Če stranke oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo stranke, sodni tolmač.

39. člen

1)
Preden začne notar sestavljati notarsko listino, mora ugotoviti osebno istovetnost strank in drugih udeležencev.

2) Osebno istovetnost ugotavlja na podlagi uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista) oziroma če to ni mogoče, na kakršenkoli drug način, po katerem je istovetnost udeleženca mogoče nedvomno izkazati.

3) Pri elektronskih listinah se istovetnost ugotavlja na podlagi kvalificiranega potrdila. (črtan)

4) Način ugotovitve istovetnosti oseb, udeleženih pri sestavi notarske listine, mora biti vselej naveden v listini.


51. člen

1)
Pri sestavljanju notarskih zapisov morata sodelovati dve zapisni priči:

1. če se sklepajo pravni posli iz 3. točke 47. člena tega zakona, darilna pogodba za primer smrti ali sestavlja oporoka;

2. če kateri od udeležencev pravnega posla ne obvlada uradnega jezika;

3. če je kateri od udeležencev pravnega posla slep, gluh, nem ali gluhonem;

4. če je kateri od udeležencev nepismen oziroma če ne obvlada pisave, v kateri je sestavljena listina.

2) V ostalih primerih presodi notar oziroma udeleženci, ali je pri sestavljanju notarskega zapisa potrebno tudi sodelovanje prič.

52. člen

1)
Zapisne priče so lahko osebe, ki so polnoletne, pismene in ki obvladajo uradni jezik.

2) Če zapisna priča notarju ni osebno znana, mora ugotoviti njeno istovetnost na način, določen v drugem in tretjem odstavku 39. člena tega zakona.

55. člen

1)
Če kateri od udeležencev ne obvlada uradnega jezika (2. točka prvega odstavka 51. člena) ali če tako zahteva stranka (četrti odstavek 13. člena), mora pri sestavi notarskega zapisa sodelovati tudi sodni tolmač.

2) Tolmač je lahko tudi oseba, zaposlena pri notarju, če ima sicer vse lastnosti zapisne priče.

3) Tolmač ni potreben, če notar in zapisni priči oziroma drugi notar obvladajo jezik udeleženca iz 2. točke prvega odstavka 51. člena tega zakona.

4) Sodelovanje tolmača mora biti v notarskem zapisu izrecno navedeno.

63. člen

1)
Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če ima status sodnega tolmača po predpisih, ki urejajo imenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina prevedena iz uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga je opravil sam ali če ga je preizkusil in ga spoznal za pravilnega.

2) Izvirnik in prevod morata biti združena na isti listini; če to ni mogoče, se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odstavek 35. člena tega zakona.

3) Overitve prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik.

Loi sur le notariat (1994)

Article 13

1)
Tout notaire doit rédige les actes notariés
en langue slovène.

2) Dans les zones où la langue officielle est également l’italien ou le hongrois, le notaire doit rédiger les documents notariés dans les deux langues officielles si le client emploie la langue italienne ou hongroise.

3) Dans une langue étrangère autre que la langue officielle, le notaire ne peut établir un acte à la demande d’une partie que s’il satisfait aux exigences d’un interprète judiciaire et si l’acte est destiné à être utilisé à l’étranger.

4) Si les parties ou tout autre participant à l’élaboration du document visé au paragraphe précédent ne comprennent pas la langue dans laquelle est rédigé le document, celui-ci doit contenir une clause indiquant que son contenu a été traduit intégralement par le notaire ou, à la demande du client, par un interprète judiciaire.

Article 39

1)
Avant que le notaire ne commence à rédiger un acte notarié, il doit établir l'identité personnelle des parties et des autres participants.

2) Il établit son identité personnelle sur la base de documents officiels (carte d'identité, passeport) ou, si cela n'est pas possible, d'une toute autre manière permettant de prouver sans équivoque l'identité du participant.

3) Dans le cas de documents électroniques, l'identité est établie sur la base d'un certificat qualifié (supprimé).

4) La manière d'établir l'identité des personnes impliquées dans la rédaction de l'acte notarié doit toujours être indiquée dans l'acte.

Article 51

1)
Deux témoins d'enregistrement doivent être impliqués dans la rédaction des actes notariés :

1° si les actes juridiques visés à l'alinéa 3° de l'article 47 de la présente loi sont conclus, le contrat de donation en cas de décès ou constitue un testament ;

2. si l'un des participants à la transaction juridique ne parle pas la langue officielle ;

3. si l'un des participants à la transaction légale est aveugle, sourd, muet ou sourd-muet ;

4. si l'un des participants est analphabète ou s'il ne maîtrise pas la police de caractères dans laquelle le document est rédigé.

2) Dans les autres cas, le notaire ou les participants jugent si la participation de témoins est également nécessaire pour la rédaction de l'acte notarié.

Article 52

1)
Les témoins d'enregistrement peuvent être des personnes majeures, alphabétisées et parlant couramment la langue officielle.

2) Si le témoin enregistré n’est pas connu du notaire en personne, celui-ci doit établir son identité selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 39, de la présente loi.

Article 55

1)
Si l'un des participants ne parle pas la langue officielle (alinéa 2 du premier alinéa de l'article 51) ou si la partie le demande (quatrième paragraphe de l'article 13), l'interprète judiciaire doit également participer à l'établissement de l'acte notarié.

2) Un interprète peut également être une personne employée par un notaire, s'il possède par ailleurs toutes les qualités d'un témoin d'enregistrement.

3) Un interprète n'est pas nécessaire si le notaire et le témoin d'enregistrement ou tout autre notaire parlent la langue du participant visée à l'alinéa 2° du premier paragraphe de l'article 51 de la présente loi.

4) La participation de l'interprète doit être explicitement mentionnée dans l'acte notarié.

Article 63

1) Un notaire ne peut certifier la conformité d'une traduction avec l'original que s'il possède la compétence d'interprète judiciaire en vertu du règlement régissant la nomination des interprètes judiciaires pour la langue vers laquelle le document est traduit à partir de la langue officielle ou vice versa. Il vérifie la traduction s'il l'a faite lui-même ou s'il l'a testée et l'a trouvée correcte.

2) L'original et la traduction doivent être réunis sur le même document ; si cela n'est pas possible, la traduction est jointe à l'original, comme prévu au deuxième paragraphe de l'article 35 de la présente loi.

3) Les certifications de traductions ne sont pas inscrites au registre notarial.


 

Zakon o splošnem upravnem postopku (2000-2020)

62. člen

Jezik v postopku

1) Upravni postopek se vodi v slovenskem jeziku. V tem jeziku se vlagajo vloge, pišejo odločbe, sklepi, zapisnik, uradni zaznamki in druga pisanja ter se opravljajo vsa dejanja v postopku.

2) Na območjih občin, kjer sta pri organu poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik (v nadaljevanju: jezik narodne skupnosti), upravni postopek teče v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če stranka v tem jeziku vloži zahtevo, na podlagi katere se postopek začne oziroma, če stranka to zahteva kadarkoli med postopkom.

3) Če so v postopku udeležene tudi stranke, ki niso zahtevale postopka v jeziku narodne skupnosti na način iz prejšnjega odstavka, postopek teče v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti.

4) Kadar organ na območjih občin, kjer je uradni jezik poleg slovenskega jezika tudi jezik narodne skupnosti, odloči brez poprejšnjega zaslišanja stranke, izda odločbo v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, ustno odločbo pa izda v jeziku, ki ga stranka razume.

5) Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti imajo v postopku pred organi izven območja, na katerem sta uradna jezika tudi italijanski in madžarski jezik, pravico uporabljati svoj jezik.

6) Če vloga ni vložena v uradnem jeziku, organ ravna tako, kot je predpisano za ravnanje za nepopolno oziroma pomanjkljivo vlogo.

7) Stranke in drugi udeleženci postopka, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek ali ga ne more uporabljati zaradi invalidnosti, imajo pravico spremljati potek postopka po tolmaču. Organ jih je dolžan o tem poučiti.

177. člen

1)
Listini, sestavljeni v tujem jeziku, je treba predložiti tudi overjen prevod, če je to potrebno.

2) Listine, ki jih izdajo tuji organi in ki veljajo v kraju, kjer so bile izdane, za javne listine, imajo ob pogoju vzajemnosti enako dokazno moč kot domače javne listine, če so overjene v skladu s predpisi. Za potrdila pogoj vzajemnosti ne velja.

178. člen

1)
Upravna overitev lastnoročnega podpisa je potrditev njegove pristnosti. Overitev prepisa ali kopije pa potrditev istovetnosti prepisa, fizične ali elektronske kopije z izvirno listino.

2) Z upravno overitvijo se ne potrjuje resničnost podatkov v listini.

3) Ne glede na določbe drugih predpisov se šteje, da je upravna overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, glede postopkov po tem zakonu, enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije.

178.c člen

1)
Kadar se overja podpis ali ročno znamenje slepih ali tistih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju uradna oseba listino, na kateri naj se overi podpis ali ročno znamenje.

2) Kadar se overja podpis ali ročno znamenje gluhih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju sodni tolmač listino, na kateri naj se overi podpis ali ročno znamenje.

3) Kadar se overja podpis ali ročno znamenje tistih, ki ne razumejo jezika, v katerem je listina napisana, prevede predlagatelju vsebino listine uradna oseba ali sodni tolmač.

4) Tak način overitve je treba navesti v potrdilu o overitvi.

178.d člen

Če uradna oseba ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da prevede listino sodni tolmač. Če je listina prevedena, se to navede v potrdilu o overitvi.

178.h člen

Če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač.

186. člen

Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, ali ga ne more uporabljati zaradi invalidnosti, se zasliši po tolmaču.

Loi sur la procédure administrative générale (2000-2020)

Article 62

Langue de la procédure

1)
La procédure administrative doit se dérouler
en langue slovène. Les requêtes doivent être faites dans cette langue, ainsi que les décisions, les résolutions, les procès-verbaux, les avis officiels et autres documents rédigés et tous les actes de procédure exécutés.

2) Dans les zones des municipalités où, en plus du slovène, les langues italienne ou hongroise (ci-après dénommées «Communauté nationale») sont également les langues officielles de l’autorité, la procédure administrative doit se dérouler en langue slovène et dans la langue de la communauté nationale, si la partie concernée présente dans cette langue une demande sur la base de laquelle la procédure est engagée ou, si la partie en fait la demande à tout moment au cours de la procédure administrative.

3) Si les parties, qui n'ont pas demandé une procédure dans la langue de la communauté nationale selon la manière visée au paragraphe précédent, participent également à la procédure, celle-ci doit se dérouler en langue slovène et dans la langue de la communauté nationale.

4) Lorsqu’un organisme, dans les zones des municipalités où la langue officielle est, en plus de la langue slovène, prend une décision sans audition préalable de la partie, il doit rendre sa décision dans la langue slovène et dans la langue de la communauté nationale, puis rendre la décision orale dans une langue que comprise par la partie.

5) Les membres des communautés nationales italienne et hongroise ont le droit d'employer leur propre langue dans la procédure devant les autorités en dehors du territoire où l'italien et le hongrois sont également des langues officielles.

6) Si la demande n'est pas présentée dans la langue officielle, l'organisme agit comme il est prescrit pour traiter une demande insuffisante ou incomplète.

7) Les parties et autres participants à la procédure, qui ne connaissent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ou ne peuvent l'employer en raison d'un handicap, ont le droit de suivre le déroulement de la procédure au moyen d'un interprète. L'autorité est tenue de les en informer.

Article 177

1)
Tout document rédigé dans une langue étrangère doit également être accompagné d'une traduction certifiée, si nécessaire.

2) Les actes émis par des organismes étrangers et qui sont considérés comme des actes publics au lieu où ils ont été délivrés ont, sous réserve de réciprocité, la même force probante que les actes publics nationaux s'ils sont certifiés conformément à la réglementation. La condition de réciprocité ne s'applique pas aux certificats.

Article 178

1)
L’authentification administrative d’une signature manuscrite est une confirmation de son authenticité. L’authentification d’une transcription ou d’une copie est une confirmation de l’identité de la transcription, de la copie physique ou électronique avec le document original.

2) La vérification administrative ne confirme pas la véracité des données contenues dans un document.

3) Indépendamment des dispositions d'autres règlements, la certification administrative d'une signature manuscrite, d'une transcription ou d'une copie est réputée équivalente à la certification notariée d'une signature manuscrite, d'une transcription ou d'une copie en ce qui concerne la procédure prévue par la présente loi.

Article 178.c

1)
Lorsque la signature ou l'écriture manuscrite des aveugles ou des illettrés est vérifiée, le fonctionnaire donne lecture au requérant du document sur lequel la signature ou l'écriture manuscrite doit être vérifiée.

2) Lorsque la signature ou le signe de la main d'un malentendant qui ne sait pas lire est vérifié, l'interprète judiciaire lit au requérant le document sur lequel la signature ou le signe de la main doit être vérifié.

3) Lorsque la signature ou le signe de la main de ceux qui ne comprennent pas la langue dans laquelle le document est rédigé est vérifié, le contenu du document est traduit au demandeur par une personne officielle ou un interprète judiciaire.

4) Une telle méthode de certification doit être indiquée dans le certificat de certification.

Article 178.d

Si le fonctionnaire ne comprend pas la langue dans laquelle le document est rédigé, il peut demander à un interprète judiciaire de traduire le document. Si le document est traduit, cela doit être indiqué dans le certificat d'authentification.

Article 178.h

Si le fonctionnaire qui certifie la transcription ou la copie ne comprend pas la langue dans laquelle le document est rédigé, il peut demander à un interprète judiciaire de comparer la transcription ou la copie avec le document original.

Article 186

Si un témoin ne connaît pas la langue utilisée dans la procédure ou est incapable de l'employer en raison d'un handicap, il est entendu par un interprète.


 

Zakon o pravdnem postopku  (1999-2019)

6. člen

1) Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi.

2) Stranke in drugi udeleženci v postopku imajo pravico, da uporabljajo svoj jezik v skladu z zakonom.

102. člen

1)
Stranke in drugi udeleženci v postopku smejo na narokih in ob drugih ustnih procesnih dejanjih pred sodiščem uporabljati svoj jezik. Če postopek ne teče v jeziku stranke oziroma v jeziku drugih udeležencev v postopku, se jim na njihov predlog, ali če sodišče ugotovi, da ne razumejo slovenskega jezika, zagotovi ustno prevajanje tistega, kar se navaja na naroku, v njihov jezik ter ustno prevajanje listin, ki se uporabljajo na naroku za dokazovanje.

2) Stranke in drugi udeleženci morajo biti poučeni o tem, da imajo pravico spremljati ustni postopek pred sodiščem v svojem jeziku po tolmaču. Pravici do prevajanja se lahko odpovedo, če izjavijo, da znajo jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik se zapiše, da so bili poučeni in kaj so glede tega izjavili.

3) Prevajajo tolmači.

103. člen

Vabila, odločbe in druga sodna pisanja se pošiljajo strankam in drugim udeležencem v postopku v jeziku, ki je v uradni rabi pri sodišču.

104. člen

1) Stranke in drugi udeleženci v postopku vlagajo sodišču tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi.

2) Če vloži stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni rabi, ravna sodišče po določbah 108. člena tega zakona, ki veljajo za nerazumljive vloge.

146.a člen

1)
Če je treba vročiti v tujino v tujem jeziku vlogo ali sodno pisanje z vlogo, sodišče pozove stranko, katere vloga se vroča, da založi stroške za prevod ali predloži overjeni prevod vloge oziroma sodnega pisanja v jezik, v katerem bo vloga oziroma sodno pisanje lahko vročeno. To velja tudi za priloge.

2) Če je treba vročiti v tujino vlogo ali sodno pisanje z vlogo in je treba za tako vročitev poravnati stroške, ki nastanejo v tujini, sodišče pozove stranko, katere vloga se vroča, da založi predujem za stroške vročitve v tujino.

3) Če stranka ne ravna v skladu s pozivom iz prejšnjih odstavkov, se šteje, da je vloga umaknjena.

177. člen

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, vzame sodišče v postopek prošnjo tujega sodišča za pravno pomoč le tedaj, če je prošnja poslana po diplomatski poti in če so prošnja in priloge sestavljene v slovenskem jeziku ali je priložen overjen prevod v slovenskem jeziku.

178. člen

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se pošiljajo prošnje domačih sodišč za pravno pomoč tujim sodiščem po diplomatski poti. Prošnje in priloge morajo biti sestavljene v jeziku zaprošene države ali pa mora biti priložen njihov overjen prevod v tem jeziku.

226. člen

1) Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz svojih navedb.

2) Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod.

240. člen

1) Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, se zasliši po tolmaču.

2) Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pisno, če je nema, pa se zahteva od nje, naj pisno odgovarja. Če se ne more zaslišati na ta način, se povabi kot tolmač kdo, ki se zna s pričo sporazumeti.

3) Sodišče opozori tolmača, da mora natančno pretolmačiti vprašanja, ki so postavljena priči, in izjave, ki jih bo dajala.
 

Loi sur la procédure civile (1999-2019)

Article 6

1) La procédure civile doit se dérouler dans la langue officielle en usage au tribunal.

2) Les parties et autres participants à la procédure ont le droit d'utiliser leur langue conformément à la loi.

Article 102

1)
Les parties et autres participants à la procédure peuvent utiliser leur langue lors des audiences et toute autre procédure orale devant le tribunal. Si la procédure ne se déroule pas dans la langue de la partie ou dans la langue des autres participants à la procédure, une traduction orale de ce qui a été communiqué à l'audience dans leur propre langue et une traduction orale des documents à leur demande ou si le tribunal constate qu'ils ne comprennent pas le slovène utilisé à l'audience au moment du témoignage.

2) Les parties et autres participants doivent être informés qu'ils ont le droit de suivre la procédure orale devant le tribunal dans leur propre langue par l'intermédiaire d'un interprète. Les droits de traduction peuvent être supprimés s'ils déclarent connaître la langue dans laquelle se déroule la procédure. Il est consigné au procès-verbal qu'ils ont été instruits et ce qu'ils ont déclaré à ce sujet.

3) Ce dernier doit être traduit par des interprètes.

Article 103

Les convocations, les décisions et tout autre document judiciaire sont transmis aux parties et aux autres participants à la procédure dans la langue officiellement employée par le tribunal.

Article 104

1)
Les parties et autres participants à la procédure déposent les actes judiciaires, les appels et tout autre requêtes auprès du tribunal dans la langue slovène ou dans la langue de la communauté nationale d'usage officiel au tribunal.

2) Si une partie dépose une requête dans une langue qui n'est pas d'usage officiel auprès du tribunal, celui-ci git conformément aux dispositions de l'article 108 de la présente loi, lesquelles s'appliquent aux requêtes considérées comme incompréhensibles.

Article 146.a.

1)
S'il est nécessaire de signifier la demande ou l'acte judiciaire avec la demande dans une langue étrangère, le tribunal invite la partie dont la demande est signifiée à produire les frais de traduction ou à présenter une traduction certifiée conforme de la demande ou de l'acte judiciaire dans la langue dans laquelle la demande est ou un acte judiciaire peut être signifié. Ceci s'applique également aux annexes.

2) S'il est nécessaire de signifier une demande ou un acte judiciaire avec une demande à l'étranger et qu'il est nécessaire de payer les frais exposés à l'étranger pour cette signification, le tribunal invite la partie dont la demande est signifiée à engager une avance pour les frais de signification à l'étranger.

3) Si la partie ne donne pas suite à la demande visée aux paragraphes précédents, la demande est réputée retirée.

Article 177

Sauf disposition contraire d'un traité international, le tribunal n'examine la demande d'entraide judiciaire d'un tribunal étranger que si celle-ci est transmise par la voie diplomatique et si la demande et ses annexes sont rédigés en slovène ou si une traduction certifiée en slovène est jointe.

Article 178

Sauf disposition contraire d'un traité international, les demandes d'entraide judiciaire émanant des juridictions nationales sont transmises aux juridictions étrangères par la voie diplomatique. Les demandes et annexes doivent être rédigées dans la langue de l'État requis ou accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.

Article 226

1)
La partie doit produire elle-même le document auquel elle se réfère pour prouver ses allégations.

2) Un document rédigé dans une langue étrangère doit également être accompagné d'une traduction certifiée.

Article 240

1)
Si un témoin ne connaît pas la langue de la procédure, il est entendu par un interprète.

2) Si un témoin est malentendant, on lui pose des questions par écrit et, s'il se tait, on lui demande de répondre par écrit. S'il ne peut être entendu de cette manière, une personne sachant communiquer avec le témoin est invitée comme interprète.

3) Le tribunal rappelle à l'interprète qu'elle doit interpréter avec soin les questions posées au témoin et les déclarations qu'elle fera. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (2000)

5. člen

1)
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.

2) Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

3) Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi v-italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.

4) Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku opravi obravnavo ali sejo senata, na kateri so navzoče stranke, uporablja določbe drugega odstavka tega člena.

5) Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.

42. člen

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

45. člen

3)
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo italijanski oziroma madžarski jezik.

86. člen

Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje minister, pristojen za pravosodje, za določeno področje izvedenskega ali cenilskega dela oziroma za prevajanje govorjene in pisne besede iz ali v določen jezik ter tolmačenje govorice in znakov gluhonemih.

87. člen

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:

1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

93. člen

1)
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

2) Izjemoma je lahko imenovana za sodnega tolmača oseba z izobrazbo, nižjo od zahtevane, če obvlada tuj jezik, za katerega primanjkuje sodnih tolmačev, ker gre za tuj jezik, ki se v postopkih pred državnimi organi Republike Slovenije redko uporablja.

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux (2000)

Article 5

1)
Les tribunaux doivent procéder en langue slovène

2)
Dans les zones où vivent les communautés nationales autochtones italienne et hongroise, le déroulement des tribunaux se fait également en italien ou en hongrois, si la partie qui réside dans cette zone emploie la langue italienne ou la langue hongroise.

3) Lorsqu'une juridiction compétente se prononce sur les recours judiciaires dans le cas où une cour d'instance inférieure fonctionne en italien et en hongrois, la sentence doit être traduite en italien et en hongrois.

4) Si un tribunal compétent décide en vertu du paragraphe précédent de tenir une audience ou une réunion de la Chambre à laquelle sont présentes les parties, les dispositions du paragraphe 2 du présent article doivent s'appliquer. 

5) Les coûts associés à l'emploi de la langue des minorités italienne et hongroise devant les tribunaux doivent être pris en charge par la république de Slovénie.

Article 42

Peut être désigné membre d'un jury tout citoyen slovène qui a atteint l'âge de 30 ans, qui n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ni poursuivi d'office, et qui possède une bonne santé et une forme personnelle pour participer à l'administration de la justice et qui possède une connaissance active de la langue slovène.

Article 45

3) Dans les zones où vivent des communauté nationales italienne et hongroise, le président de la Haute Cour désigne le nombre de juges nécessaires pour participer activement à la procédure dans les langues italienne ou hongroise.

Article 86

Les experts judiciaires, les évaluateurs judiciaires et les interprètes judiciaires sont nommés par le ministre responsable de la justice pour un domaine déterminé d'expertise ou d'évaluations ou pour la traduction de propos et d'écrits depuis ou vers une langue déterminée ainsi que la traduction des propos et des signes des sourds-muets.

Article 87

Quiconque peut être désigné comme expert judiciaire, si cette personne:

1. est un citoyen de la république de Slovénie ou d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace économique européen et qu'il maîtrise la langue slovène;
2. a la capacité juridique;
3. est personnellement adéquat;
4. n'a pas été déclaré coupable d'infractions intentionnelles ni poursuivi d'office, ce qui rendrait moralement inapte à accomplir un travail d'expert, car il pourrait nuire à l'exercice impartial de son travail professionnel ou à la réputation de la cour;
5. possède un diplôme universitaire et des connaissances pertinentes, des compétences professionnelles et une expérience pratique pour le type de travail d'expert;
6. possède six ans d'expérience dans le domaine dans lequel l'expert souhaite travailler;
7. s'abstenir d'activités qui sont incompatibles avec toute activité judiciaire.

Article 93

1)
L'interprète judiciaire peut être désigné si, en plus de répondre aux conditions exigées à l'alinéa 5 du premier paragraphe de l'article 87 de la présente loi, il a réussi l'examen d'admission comme interprète judiciaire.

2) Dans des cas exceptionnels, une personne peut être désignée comme interprète judiciaire, même si sa formation est inférieure à celle requise pour la connaissance d'une langue étrangère pour laquelle il manque d'interprètes, dans la mesure où cette langue est rarement employée comme une langue étrangère dans la procédure devant les autorités nationales de la république de Slovénie.


 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (2000)

209. člen

1)
Uradni jezik v zavodih je slovenščina.

2) V zavodih na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodnostna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih zavodi poslujejo, vodijo postopke, izdajajo upravne akte v slovenščini in v jeziku narodnostne skupnosti, če obsojenci uporabljajo italijanski oziroma madžarski jezik.

3) Kadar je zavod na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijanščini oziroma v madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku.

4) Obsojenca, ki ne obvlada uradnega jezika, mora zavod seznaniti z gradivom in svojim delom v jeziku, ki ga obsojenec razume, in mu omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.

Loi sur l'exécution des sanctions pénales (2000)

Article 209

1)
La langue officielle dans les institutions est le slovène.

2) Dans les institutions situées dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales autochtones italienne et hongroise, la langue officielle est également l'italien et le hongrois respectivement. Dans ces secte
urs, les institutions interviennent, mènent la procédure et émettent des actes administratifs en slovène et dans la langue de la communauté nationale si les condamnés utilisent l'italien ou le hongrois.

3) Lorsque l’institution de première instance a également mené la procédure en italien ou en hongrois, la seconde instance doit également être rendue dans la même langue.

4) Le condamné qui ne parle pas la langue officielle doit être informé par l’institution du matériel et de son travail dans une langue qu’il comprend et lui permettre de suivre la procédure par l’intermédiaire d’un interprète.


 

Zakon o državnem tožilstvu (2011-2020)

15. člen

(jezik poslovanja)

1)
Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.

2) Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja ta jezik.

3) Stroški, povezani z uporabo jezika pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti pri poslovanju državnih tožilstev, se izplačajo iz sredstev za delo državnega tožilstva.

23. člen

(splošni in posebni pogoji)

1)
Za državnega tožilca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu, ki ureja sodniško službo (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji), ter posebne pogoje za imenovanje na državnotožilsko mesto, ki jih določa ta zakon.

2) Za imenovanje državnega tožilca, ki bo opravljal državnotožilsko službo na mestu, za katero je skladno z odredbo o številu mest državnih tožilcev v razpisu določeno znanje italijanskega oziroma madžarskega jezika, se poleg pogojev iz prejšnjega odstavka določi tudi pogoj višje ravni znanja tega jezika.

136. člen

(državnotožilsko osebje)

1)
Državnotožilsko osebje so generalni direktor, direktorji, strokovni sodelavci, pripravniki in drugi javni uslužbenci državnega tožilstva.

2) Število in vrste delovnih mest državnotožilskega osebja za posamezno državno tožilstvo se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo kadrovske načrte za pravosodne organe.

3) Pri državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, se posebej predvidi ustrezno število mest državnotožilskega osebja, ki izkazuje višjo raven znanja teh jezikov.

243. člen

Spletne strani okrožnih državnih tožilstev, ki poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, morajo biti v teh jezikih izdelane v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona.

Loi sur le Ministère public (2011-2020)

Article 15

Langue de la procédure

1)
Les procureurs doivent procéder en langue slovène.

2) Dans les zones habitées par les communautés nationales autochtones italienne et hongroise, les procureurs procèdent également en italien et en hongrois respectivement, si la partie vivant dans cette zone emploie cette langue.

3) Les frais liés à l'usage de la langue des membres des nationalités italienne et hongroise dans les activités des procureurs sont payés sur les fonds destinés au travail du Ministère public.

Article 23

Conditions générales et particulières

1)
Une personne, qui satisfait aux conditions générales d'élection à une fonction judiciaire prévues par la Loi sur la fonction judiciaire (ci-après : les conditions générales) et les conditions particulières d'élection au Ministère public prévues par la présente loi, peut être nommée procureur.

2) Outre les conditions visées à l'alinéa précédent, une condition d'un niveau supérieur de connaissance de cette langue est fixée pour la nomination d'un procureur de la République qui exercera les fonctions de procureur à un poste pour lequel la connaissance de l'italien ou du hongrois est déterminé dans l'appel d'offres, conformément à l'arrêté sur le nombre de postes de procureurs.

Article 136

Personnel du procureur de la République

1)
Le personnel du Ministère public est composé du directeur général, des directeurs, des associés professionnels, des stagiaires et des autres fonctionnaires du Ministère public.

2) Le nombre et les types de postes du personnel du Ministère public pour les différents procureurs sont déterminés conformément aux règlements régissant les plans d'effectifs pour les organismes judiciaires.

3) Dans le cas des procureurs, qui œuvrent également en italien ou en hongrois, un nombre spécial de postes d'agents du Ministère public doit être prévu, démontrant ainsi un niveau plus élevé de connaissance de ces langues.

Article 243

Les sites Internet des procureurs de district, qui œuvrent également en italien et en hongrois, doivent être rédigés dans ces langues dans un délai de six mois à compter de la date d’application de la présente loi.


 

Poslovnik Ustavnega sodišča (2007)

43. člen

(določitev tolmača)


Kadar so udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na javni obravnavi zagotovi tolmačka oziroma tolmač (v nadaljevanju tolmač), določi generalni sekretar za prevajanje sodnega tolmača iz imenika sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

Règlement sur la procédure de la Cour constitutionnelle (2007)

Article 43

Désignation d'un interprète


Lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ont le droit d'employer une langue qui n'est pas le slovène, et de présenter officiellement des demandes dans leur propre langue ou qu'elles ont besoin d'un interprète pour une traduction lors d'une audition du tribunal, le secrétaire général désigne un interprète de la cour à partir de la liste des interprètes judiciaires, laquelle est tenue par le ministère de la Justice, et exige une traduction.


 

Kazenski zakonik (2008)

165. člen

Kdor javno stori dejanje iz 158. do 160. člena tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski narodni skupnosti ali proti romski skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Code pénal (2008)

Article 165

Quiconque commet publiquement un acte visé aux articles 158 à 160 du présent code contre la nation slovène ou contre la communauté nationale italienne ou hongroise ou contre la communauté rom vivant en république de Slovénie, est est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.


 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (2013)

19. člen

(sporazumevanje pri opravljanju policijskih nalog)


Za jezikovno sporazumevanje pri opravljanju policijskih nalog morajo policisti upoštevati predpise o slovenščini kot uradnem jeziku ter o rabi italijanščine in madžarščine kot uradnih jezikov na območju občin, v katerih živi avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost. Pri ustnem sporazumevanju z osebami, ki ne znajo slovenščine, policisti lahko uporabljajo tudi drug jezik, ki ga oseba razume, sicer pa tolmača. Gluhi osebi pripada pravica do tolmača skladno z zakonom, ki ureja uporabo slovenskega znakovnega jezika.

67. člen

(pravice pridržane osebe)

1)
Ob odreditvi pridržanja po določbah tega zakona mora biti oseba takoj, v svojem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razume, obveščena, da je pridržana, in o razlogih za pridržanje ter poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki ga svobodno izbere, in pravico, da so na njeno zahtevo o pridržanju obveščeni njeni bližnji.

2) Če je oseba iz prejšnjega odstavka tujec, mora biti v svojem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razume, poučena tudi o tem, da je na njeno zahtevo o pridržanju lahko obveščeno diplomatsko-konzularno predstavništvo države, katere državljan je.

Loi sur les tâches et les pouvoirs de la police (2013)

Article 19

Communication dans l'exercice des fonctions de la police

Afin de communiquer dans l’exercice de leurs fonctions de police, les policiers doivent se conformer aux règles relatives au slovène comme langue officielle et à l’emploi de l’italien et du hongrois comme langues officielles dans la région des municipalités où vivent les communautés nationales autochtones italienne et hongroise. Lorsqu’ils communiquent oralement avec des personnes qui ne parlent pas le slovène, les policiers peuvent également utiliser une langue différente que la personne comprend, mais sinon ils recourent à un interprète. Une personne malentendante droit à un interprète conformément à la loi régissant l’usage de la langue des signes slovène.

Article 67

Droits de la personne détenue

1)
En ordonnant la détention conformément aux dispositions de la présente loi, toute personne doit immédiatement être informée, dans sa langue maternelle ou une langue qu'elle comprend, qu'elle est détenue et des motifs de sa détention et informée qu'elle n'est pas obligée de déclarer qu'elle a droit à l'assistance judiciaire immédiate de la part d'un avocat de son choix et a le droit d'informer ses proches de sa demande de mise en détention.

2) Si la personne visée au paragraphe précédent est un étranger, celle-ci doit également être informée, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'elle comprend, que la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays dont elle est ressortissante puisse être informé de sa demande de détention.
 

Sodni red (2016)

27. člen

(napisi na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost)

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska ali madžarska narodna skupnost, so vsi napisi tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

61. člen

(uporaba jezika narodne skupnosti)

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska ali madžarska narodna skupnost, sodišče posluje tudi v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski ali madžarski jezik.

62. člen

(dvojezični postopek)

1)
Če je v postopku udeležena samo ena stranka ali če obe stranki v postopku uporabljata isti jezik, se postopek vodi samo v jeziku teh strank.

2) Če sta v postopku udeleženi stranki, od katerih uporablja ena slovenski jezik, druga pa italijanski ali madžarski jezik, se vodi postopek v slovenskem in italijanskem ali madžarskem jeziku (v nadaljnjem besedilu: dvojezični postopek).

3) Sodišče postopa enako tudi v primeru, če je vloga, s katero je sprožen postopek, sestavljena v slovenskem jeziku, pa stranka pred začetkom postopka izjavi, da uporablja italijanski ali madžarski jezik.

4) Ko sodišče po vlogi, s katero stranka sproži postopek, ali po izjavi stranke ugotovi, da je treba voditi postopek v italijanskem ali madžarskem jeziku ali dvojezični postopek, to zaznamuje v ustreznem vpisniku in na ovitku spisa (»It.« ali »Ma.«).

5) Če bi bilo treba po procesnih predpisih in tem redom voditi postopek v italijanskem ali madžarskem jeziku, pa stranke izjavijo, naj se vodi postopek v slovenskem jeziku, se postopek vodi v slovenskem jeziku. Tako izjavo stranke je treba zapisniško ugotoviti.

63. člen

(prevajanje postopka)

1)
Če se postopek vodi samo v italijanskem ali madžarskem jeziku, ali če se vodi dvojezični postopek, se s strankami in drugimi udeleženci v postopku razpravlja v njihovem jeziku.

2) Če posamezen udeleženec v postopku ne razume jezika, v katerem se vodi postopek, mu je potrebno zagotoviti ustno prevajanje tistega, kar on ali drugi govorijo, ter listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.

64. člen

(zabeleženje postopka v zapisniku)

1)
Če se postopek vodi v italijanskem ali madžarskem jeziku, se zapisnik piše v tem jeziku.

2) Če v tem postopku sodeluje udeleženec, ki ne zna italijanskega ali madžarskega jezika, se v zapisnik zapiše njegovo izpoved ali izjavo v uradnem jeziku, v katerem se vodi postopek.

65. člen

(zapisnik)


Zapisniki v dvojezičnem postopku se pišejo v tistem jeziku, ki ga stranke in drugi udeleženci v postopku uporabljajo. Vsako navedbo, izpoved, izjavo in drugo pa je treba sproti prevesti in zapisati v slovenskem ali v italijanskem ali v madžarskem jeziku.

66. člen

(sodne odločbe)

1)
Sodne odločbe v postopku, ki se vodi v italijanskem ali madžarskem jeziku in sodne odločbe v dvojezičnem postopku se izdajajo vedno v slovenskem in italijanskem ali madžarskem jeziku.

2) Odločbe v obeh jezikih so izvirne in se strankam dostavljajo v obeh jezikih.

67. člen

(prevod spisa)

1)
Če je v postopku, ki se je vodil v italijanskem ali v madžarskem jeziku ali v dvojezičnem postopku vloženo redno ali izredno pravno sredstvo, sodišče prve stopnje pred predložitvijo spisa poskrbi za prevod pravnega sredstva in celotnega spisa v slovenski jezik.

2) Višja sodišča in vrhovno sodišče, ko odločajo o rednih ali izrednih pravnih sredstvih, v katerih je sodišče prve stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, izdajo svojo odločbo tudi v prevodu v italijanski ali madžarski jezik.

68. člen

(stroški)


Stroški, ki nastanejo zaradi postopka v italijanskem ali madžarskem jeziku zaradi dvojezičnega postopka, gredo v breme sredstev za delo sodišča in ne morejo bremeniti strank.

69. člen

(znanje jezika)

1)
Za izobraževanje sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezičnih postopkov skrbi ministrstvo.

2) Dvojezični postopek lahko vodi le sodnik ali strokovni sodelavec, ki ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov ustrezne smeri iz italijanskega ali madžarskega jezika ali je končal enakovredno izobraževanje v tujini ali je pridobil javno veljavno listino za višjo raven znanja italijanskega ali madžarskega jezika na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa ali je vpisan v seznam sodnih tolmačev za enega od obeh jezikov.

3) Na sodiščih, kjer ni sodnikov, ki bi aktivno obvladali italijanski ali madžarski jezik, se dvojezični postopki vodijo s pomočjo sodnega tolmača.

4) Za sodno osebje, ki sodeluje pri dvojezičnih postopkih, zadostuje, da je sodna oseba pridobila javno veljavno listino za osnovno raven znanja italijanskega ali madžarskega jezika na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa.

Ordonnance judiciaire (2016)

Article 27

Inscriptions dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales autochtones italienne ou hongroise


Dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales autochtones italienne ou hongroise, toutes les inscriptions doivent être également en italien ou en hongrois.

Article 61

Usage de la langue d'une communauté nationale


Dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales autochtones italienne ou hongroise, le tribunal fonctionnera également dans la langue de la communauté nationale si la partie vivant dans cette zone utilise l'italien ou le hongrois.

Article 62

Procédure bilingue

1)
Si une seule partie à la procédure est impliquée ou si les deux parties à la procédure utilisent la même langue, la procédure se déroule uniquement dans la langue de ces parties.

2) S'il y a des parties à la procédure, dont l'une utilise le slovène et l'autre l'italien ou le hongrois, la procédure se déroule en slovène et en italien ou en hongrois (ci-après : procédure bilingue).

3) Le tribunal procède de la même manière si la demande d’ouverture de la procédure est instituée en langue slovène, la partie déclare avant l’ouverture de la procédure qu’elle utilise l’italien ou le hongrois.

4) Lorsque, à la suite d'une demande d'une partie à la procédure ou d'une déclaration d'une partie, le tribunal constate que la procédure doit se dérouler en italien ou en hongrois ou selon une procédure bilingue, il l'inscrit dans le registre approprié et sur le couverture de fichier ("Ital." ou "Hongr.").

5) Si, conformément au règlement de la procédure et à l'ordonnance, la procédure doit se dérouler en italien ou en hongrois, les parties déclarent que la procédure doit se dérouler en slovène, la procédure sera en slovène. Une telle déclaration de la partie doit être consignée au procès-verbal.

Article 63

Traduction de la procédure

1)
Si la procédure se déroule uniquement en italien ou en hongrois, ou si la procédure se déroule dans les deux langues, les parties et les autres participants à la procédure devront employer leur propre langue.

2) Si un participant individuel à la procédure ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, il doit recevoir une traduction orale de ce qu'il dit et des documents et autres preuves écrites.

Article 64

Transcription de la procédure dans le procès-verbal

1)
Si les débats se déroulent en italien ou en hongrois, le procès-verbal est rédigé dans cette langue.

2) Si un participant qui ne parle ni l'italien ni le hongrois participe à cette procédure, ses aveux ou sa déclaration dans la langue officielle dans laquelle se déroule la procédure seront consignés au procès-verbal.

Article 65

Procès-verbal

Les procès-verbaux des procédures bilingues sont rédigés dans la langue utilisée par les parties et les autres participants à la procédure. Chaque déclaration, confession, déclaration et autre doit être traduite et écrite en slovène, en italien ou en hongrois.

Article 66

Jugements judiciaires

1)
Les jugements dans les procédures menées en italien ou en hongrois et les jugements dans les procédures bilingues sont toujours rendus en slovène et en italien ou en hongrois.

2) Les jugements dans les deux langues sont originaux et remis aux parties dans les deux langues.

Article 67

Traduction du dossier

1)
Si un recours judiciaire ordinaire ou extraordinaire est déposé dans le cadre d'une procédure se déroulant en italien ou en hongrois ou dans le cadre d'une procédure bilingue, le tribunal de première instance fait traduire le recours judiciaire et l'intégralité du dossier en slovène avant de soumettre celui-ci.

2) Les juridictions supérieures et la Cour suprême, lorsqu’elles statuent sur des recours ordinaires ou extraordinaires dans lesquels le tribunal de première instance a également eu recours à une procédure en italien ou en hongrois, doivent émettre également leur décision traduite en italien ou en hongrois.

Article 68

Frais

Les frais occasionnés par une procédure en italien ou en hongrois pour les procédures bilingues sont aux frais de la Cour et non aux frais des parties.

Article 69

Compétences linguistiques

1)
Le Ministère est responsable de la formation des juges et du personnel judiciaire pour le déroulement d'une procédure bilingue.

2) Une procédure bilingue ne peut être tenue que par un juge ou un associé professionnel qui a obtenu en république de Slovénie un titre professionnel dans le domaine pertinent de cours en italien ou en hongrois ou qui a terminé une formation équivalente à l'étranger ou a obtenu un document valable publiquement pour un niveau supérieur de connaissance de l'italien ou du hongrois sur la base d'un programme d'enseignement public ou inscrit sur la liste des interprètes judiciaires pour l'une des deux langues.

3) Dans les tribunaux où il n'y a pas de juges maîtrisant l'italien ou le hongrois, la procédure bilingue doit se dérouler avec l'aide d'un interprète judiciaire.

4) Pour le personnel judiciaire participant à une procédure bilingue, il suffit que le personnel judiciaire ait obtenu un document valable publiquement pour le niveau de base de connaissance de la langue italienne ou hongroise sur la base d'un programme éducatif valable publiquement.

Zakon o državnem odvetništvu (2017)

6. člen

(jezik poslovanja)

1)
Državno odvetništvo posluje v slovenskem jeziku.

2) Na območjih občin, v katerih živi avtohtona italijanska ali madžarska narodna skupnost, državno odvetništvo posluje tudi v jeziku narodne skupnosti, če stranka v postopku, ki živi na tem območju, uporablja ta jezik.

3) Stroški, povezani z uporabo jezika pripadnikov italijanske ali madžarske narodne skupnosti pri poslovanju državnega odvetništva, se izplačajo iz sredstev za delo državnega odvetništva.

44. člen

(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

1)
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri državnem odvetništvu, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega odvetništva, sprejme generalni državni odvetnik po predhodnem soglasju ministra.

3) Pri zunanjih oddelkih državnega odvetništva, ki poslujejo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, se posebej določi število mest višjih državnih odvetnikov in državnih odvetnikov, za katere se zahteva izkaz višje ravni znanja italijanskega ali madžarskega jezika po evropski jezikovni lestvici.

Loi sur le bureau du procureur de l'État (2017)

Article 6

Langue de la procédure

1)
Le bureau du procureur général doit procéder en langue slovène.

2) Dans les zones de municipalités dans lesquelles vit la communauté nationale autochtone italienne ou hongroise, l’e procureur de l'État emploie également dans la langue de la communauté nationale, à la condition que la partie à la procédure qui vit dans cette région emploie aussi cette langue.

3) Les frais liés à l'usage de la langue des membres de la communauté nationale italienne ou hongroise dans le fonctionnement du Ministère public sont payés sur les fonds destinés au travail du Ministère public.

Article 44

Loi sur l'organisation interne et la classification des emplois

1)
La loi sur l'organisation interne et la systématisation des emplois du Ministère public, dans laquelle, conformément à l'organisation interne, certains emplois nécessaires à l'accomplissement des tâches du Ministère public sont fixés par le procureur général, est adoptée par le procureur général avec l’accord préalable du ministre.

3) Dans le cas des services externes du Ministère public, qui emploient également l'italien ou le hongrois, le nombre de postes de procureurs généraux et d'avocats pour lesquels une déclaration de niveau supérieur de connaissance de l'italien ou du hongrois est requise selon à l'échelle européenne des langues.

 


 
Page précédente

  

Slovénie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde