Fédération de Bosnie-Herzégovine

Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBIH)
Federacija Bosne i Hercegovine (FBIH)

Loi sur la protection des droits des minorités nationales
dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine

No 56/2008

La Loi sur la protection des droits (des membres) des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine a été adoptée en bosniaque, en croate et en serbe. La version française qui suit est une traduction du croate faite par Jacques Leclerc. On aurait intérêt à consulter la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) adoptée par le Parlement de la Bosnie-et-Herzégovine et la Loi sur la protection des droits des minorités nationales de la République serbe de Bosnie (2004).

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina
u Federaciji Bosne i Hercegovine

(lužbene novine Federacije BiH“, broj 56/08)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom se, u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/03 i 76/05) i Evropskom okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, utvrđuju prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), Savjetodavno vijeće pripadnika nacionalnih manjina Federacije, te obaveze organa vlasti da poštuju i štite, očuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u Federaciji koji je državljanin Federacije odnosno Bosne i Hercegovine.

Član 2.

1) Zaštita prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda.

2) Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope neposredno se primjenjuje i sastavni je dio pravnog sistema Federacije.

Član 3.

1) Nacionalna manjina, u skladu sa ovim Zakonom, dio je stanovništva - državljana Federacije odnosno Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici ni jednog od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja.

2) Federacija štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

1) Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo slobodno birati da se prema njemu ophode ili ne ophode kao takvom i ne smije doći u nepovoljan položaj zbog takvog opredjeljenja, a bilo kakav oblik diskriminacije po tom osnovu je zabranjen.

2) Zabranjena je asimilacija pripadnika nacionalnih manjina mimo njihove volje.

Član 5.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodu organiziranja i mirnog okupljanja radi ispoljavanja i zaštite svojih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i političkih sloboda, prava, interesa, potreba i identiteta.

Član 6.

1) Federacija omogućava, podstiče i finansijski podržava održavanje i razvoj odnosa između udruženja pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji sa pripadnicima udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko, drugim državama i sa narodima u njihovim matičnim državama.

2) Federacija je dužna u okviru svojih budžetskih sredstava osigurati sredstva radi ostvarivanja prava koja pripadaju nacionalnim manjinama na osnovu ovog Zakona, kao i za aktivnosti udruženja pripadnika nacionalnih manjina.

II. ZNAKOVI I SIMBOLI

Član 7.

1) Pripadnici nacionalnih manjina, njihova udruženja, institucije, drugi subjekti i oblici organiziranja i djelovanja mogu slobodno isticati i nositi znakove i simbole nacionalne manjine kojoj pripadaju, kao i njihovih organizacija, udruženja i institucija.

2) Na organiziranim manifestacijama i skupovima se uz simbole nacionalnih manjina obavezno ističu i drugi službeni simboli (državni, federalni, kantonalni, gradski i općinski) u skladu sa važećim propisima.

III. UPOTREBA JEZIKA

Član 8.

1) Federacija priznaje i štiti pravo svakom pripadniku nacionalne manjine da se koristi svojim jezikom slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno.

2) Pravo iz stava 1. ovog člana podrazumijeva i pravo pripadnika nacionalne manjine da upotrijebi svoje ime i prezime na jeziku manjine i da zahtijeva da kao takvo bude u javnoj upotrebi.

Član 9.

1) U gradovima, općinama i mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva organi vlasti obavezni su osigurati upotrebu jezika manjine između tih pripadnika i organa vlasti, da natpisi institucija budu ispisani i na jeziku manjine, te da lokalni nazivi, nazivi ulica i drugih topografskih oznaka namijenjenih javnosti budu ispisani i istaknuti i na jeziku nacionalne manjine koja to zahtijeva.

2) Gradovi i općine mogu svojim statutima utvrditi da prava iz stava 1. ovog člana mogu koristiti pripadnici nacionalne manjine i kada ne čine većinu stanovništva.

IV. OBRAZOVANJE

Član 10.

1) Pripadnici nacionalne manjine mogu učiti jezik, književnost, historiju i kulturu i na jeziku manjine kojoj pripadaju.

2) Obrazovne vlasti u Federaciji u okviru svog obrazovnog programa (predškolskog, osnovnog i srednjeg) obavezne su u školama u kojima učenici - pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu osigurati obrazovanje na jeziku te manjine, a ako čine jednu petinu, osigurati dodatnu nastavu o jeziku, književnosti, historiji i kulturi manjine kojoj pripadaju, ako to zahtijeva većina njihovih roditelja.

3) Radi ostvarivanja prava iz stava 2. ovog člana nadležne obrazovne vlasti u Federaciji obavezne su osigurati finansijska sredstva za osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, osigurati prostor i druge uvjete za izvođenje dopunske nastave, kao i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.

V. INFORMIRANJE

Član 11.

Pripadnici nacionalnih manjina u Federaciji imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica, izdavanje štampe i drugih štampanih informacija na jezicima manjine kojoj pripadaju.

Član 12.

1) Radio i televizijske stanice koje imaju ulogu javnog servisa/službe, a čiji su osnivači Federacija, kantoni, gradovi ili općine, obavezne su u svojim programskim shemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, a mogu osigurati i druge sadržaje na jezicima manjina, kao i emisije, na službenim jezicima, o pripadnicima nacionalnih manjina u Federaciji.

2) Radio i televizijske stanice, kao javni servisi, dužne su najmanje jednom sedmično osigurati posebnu informativnu emisiju za pripadnike nacionalnih manjina na njihovom jeziku.

3) Kantoni će svojim propisima utvrditi prava iz stava 1. ovog člana, na osnovu procenta zastupljenosti nacionalnih manjina u kantonu, gradu i općini.

VI. KULTURA

Član 13.

1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo osnivati biblioteke, videoteke, kulturne centre, muzeje, arhive, kulturna, umjetnička društva i sve druge oblike slobode kulturnog izražavanja, te se brinuti o održavanju svojih spomenika kulture i kulturne baštine.

2) U gradovima, općinama, mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine čine više od jedne trećine stanovništva u institucijama za kulturne aktivnosti osigurat će se sadržaj na jezicima nacionalne manjine.

3) Arhivi, muzeji i druge ustanove za zaštitu kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa u Federaciji obavezne su u svojim programima i sadržajima osigurati srazmjernu zastupljenost kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa svih nacionalnih manjina u Federaciji.

VII. EKONOMSKO-SOCIJALNA PRAVA

Član 14.

Pripadnici nacionalnih manjina iz člana 3. ovog Zakona imaju pravo na zaposlenje u organima državne službe i drugim javnim službama na svim nivoima vlasti, srazmjerno postotku njihovog učestvovanja u stanovništvu prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, a zastupljenost u zakonodavnim organima vlasti na svim nivoima osigurava se prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Nadležne vlasti Federacije, kantona, grada i općina svojim propisima utvrdit će stimulativne mjere za zapošljavanje i veće kvote za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, te preduzimati i druge odgovarajuće mjere za postizanje brže i potpunije ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina.

VIII. VIJEĆE NACIONALNE MANJINE FEDERACIJE

Član 16.

U cilju zaštite prava nacionalnih manjina ovim Zakonom se osniva Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće manjina Federacije) kao Savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za zaštitu pripadnika nacionalnih manjina, utvrđuje sastav, način izbora i rada, finansiranje i druga pitanja za rad Vijeća.

Član 17.

1) Vijeće manjina Federacije sastoji se od predstavnika nacionalnih manjina iz člana 3. ovog Zakona koje delegiraju njihova udruženja.

2) Broj članova Vijeća manjina Federacije određuje se tako da se na svakih 1.000 članova udruženja pripadnika nacionalnih manjina bira po jedan predstavnik u Vijeće manjina Federacije s tim da ni jedna nacionalna manjina ne može imati više od pet predstavnika, izuzev Roma koji mogu imati najviše sedam predstavnika.

Član 18.

1) Vijeće manjina Federacije prati stanje i primjenu propisa, zauzima stavove, daje prijedloge i preporuke organima vlasti u Federaciji o svim pitanjima koja su od značaja za položaj i ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Federaciji.

2) Vijeće manjina Federacije povremeno će delegirati predstavnike u Komisiju za ustavna pitanja i Komisiju za ljudska prava i slobode i druge komisije i radna tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

3) Vijeće manjina Federacije donosi svoj Statut, Poslovnik o radu, Program rada i programe rada svojih radnih tijela.

Član 19.

Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća manjina Federacije utvrđuje se način izbora rukovodstva, stalna i povremena tijela, način sazivanja i rada, vrijeme i mjesto održavanja sjednica i druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

Član 20.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će na prijedlog Federalnog ministarstva pravde u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona pozvati udruženja pripadnika nacionalnih manjina da izaberu svoje predstavnike u Vijeće manjina Federacije, obaviti administrativno-tehničke poslove oko prve sjednice Vijeća, te sazvati prvu osnivačku sjednicu.

Član 21.

Registrirana udruženja pripadnika nacionalnih manjina će u skladu sa svojim aktima izabrati predstavnike u Vijeće manjina Federacije u roku od 30 dana od dana objave poziva Vlade Federacije iz člana 20. ovog Zakona.

IX. MEĐUNARODNA SARADNJA I NADZOR

Član 22.

1) Organi vlasti u Federaciji sarađivat će i razmjenjivati iskustva sa nadležnim organima zainteresiranih država kao i sa međunarodnim institucijama radi što potpunijeg ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

2) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo pravde.

X. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 23.

Kantoni, gradovi i općine će svojim propisima bliže odrediti prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa odredbama ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Član 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Loi sur la protection des droits des minorités nationales
dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine

(Journal officiel de la fédération de BIH, no 56/08)

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Cette loi, conformément à la Loi sur la protection des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine (nº 12/03 et 76/05) et à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui déterminent les droits et obligations des membres des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci-après: la Fédération), le Conseil consultatif de la Fédération des minorités nationales, ainsi que les obligations des autorités de respecter, de protéger, de préserver et de développer l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute membre appartenant à une minorité nationale de la Fédération, et qui est un citoyen de la Fédération et de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 2

1) La protection des minorités nationales et les droits et libertés de ces minorités doivent faire partie intégrante de la protection internationale des droits et des libertés de l'homme.

2) La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe s'applique directement et fait partie intégrante du système juridique de la Fédération.

Article 3

1) Toute minorité nationale, aux termes de la présente loi, doit faire partie de la population en tant que citoyens de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, qui n'appartiennent pas à l'un des trois peuples constitutifs; elle doit comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, d'une même tradition identique ou similaire, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La Fédération protège le statut et l'égalité des membres des minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres qui répondent aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

1) Tout membre d'une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être considéré ou non comme tel; il ne peut pas être mis dans une situation défavorable en raison d'un tel choix ni ne peut être soumis à toute autre forme de discrimination fondée sur ces motifs.

2) L'assimilation des membres des minorités nationales contre leur gré est interdite.

Article 5

Les membres des minorités nationales ont le droit de s'organiser et de se rassembler afin d'exprimer et de protéger leurs libertés culturelles, religieuses, éducatives, sociales, économiques et politiques, ainsi que leurs droits, leurs intérêts, leurs besoins et leur identité.

Article 6

1) La Fédération permet, encourage et soutient financièrement le maintien et le développement des relations entre les membres des minorités nationales en Fédération avec les membres de l'Association des minorités nationales de la République de Serbie, le district de Brčko, et d'autres pays ainsi qu'avec les gens de leur pays d'origine.

2) La Fédération doit, dans son budget, prévoir des ressources pour la réalisation des droits des minorités sur la base de la présente loi, ainsi que les activités de l'Association des minorités nationales.

II. SIGNES ET SYMBOLES

Article 7

1) Les membres appartenant aux minorités nationales, leurs associations, leurs institutions, les autres entités et formes d'organisation et d'action peuvent afficher librement et porter les insignes et les symboles de la minorité nationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que leurs organismes, associations et institutions.

2) Lors des événements et des rassemblements organisés, l'utilisation des symboles des minorités nationales et d'autres insignes officiels (État, fédération, canton, ville et municipalité) doivent Également être affichés, en conformité avec les règlements applicables.

III. EMPLOI DES LANGUES

Article 8

1) La Fédération reconnaît et protège le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'utiliser sa langue librement et sans coercition, à la fois en privé et en public, à l'oral et à l'écrit.

2) Le droit énoncé au paragraphe précédent comprend aussi le droit d'un membre d'une minorité nationale d'utiliser son nom dans la langue de la minorité et de demander qu'Il soit utilisé ainsi en public.

Article 9

1) Dans les villes, les municipalités et les communautés locales dans lesquelles les membres des minorités nationales forment une majorité, les autorités sont tenues d'assurer l'emploi de la langue minoritaire entre les membres et les autorités, et que soient rédigés dans cette langue les inscriptions sur les établissements, les dénominations locales, les noms des rues et autres indications topographiques destinées au public et qu'ils soient affichés dans la langue de la minorité qui le demande.

2) Les villes et les municipalités peuvent déterminer par leur réglementation que les droits visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisés par les membres de la minorité quand ils ne font pas partie de la majorité de la population.

IV. ÉDUCATION

Article 10

1) Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent étudier la langue, la littérature, l'histoire, la culture et la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent.

2) Les autorités scolaires de la Fédération, dans le cadre de leur programme d'enseignement (primaire et secondaire), sont tenues, dans les écoles où les élèves appartenant aux membres d'une minorité nationale représentent au moins un tiers de la population, de dispenser un enseignement dans la langue de la minorité, et s'ils en constituent le cinquième, d'assurer des classes supplémentaires concernant la langue, la littérature, l'histoire et la culture de la minorité à laquelle ils appartiennent, si l'exige une majorité des parents.

3) Afin d'exercer les droits mentionnés au paragraphe précédent du présent article, les autorités scolaires compétentes de la Fédération sont tenues de garantir les fonds nécessaires pour la formation des enseignants qui dispensent un enseignement dans la langue d'une minorité nationale, et de fournir l'espace et d'autres conditions relatives à des classes supplémentaire, ainsi qu'à l'impression de manuels scolaires dans les langues des minorités nationales.

V. INFORMATION

Article 11

Les membres des minorités nationales dans la Fédération ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres documents imprimés dans les langues de la minorité à laquelle ils appartiennent.

Article 12

1) Les stations de radio et de télévision, qui ont un rôle de service public et dont les fondateurs sont la Fédération, les cantons, les villes et les municipalités, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programme des horaires d'émissions spéciales pour les minorités nationales; elles peuvent également prévoir d'autres installations dans les langues minoritaires, ainsi que des émissions dans les langues officielles des membres des minorités nationales dans la Fédération.

2) Les stations de radio et de télévision, ainsi que les services publics doivent prévoir au moins une fois par semaine des programmes de nouvelles particuliers dans la langue des minorités nationales.

3) Les cantons sont tenus par la réglementation établie en vertu du paragraphe 1 du présent article de déterminer les droits des minorités conformément à la représentation en pourcentage des minorités nationales dans les cantons, les villes et les municipalités.

VI. CULTURE

Article 13

1) Les membres des minorités nationales ont le droit de créer des bibliothèques, des vidéothèques, des centres culturels, des musées, des archives, des associations culturelles, artistiques ainsi que toutes les autres formes de liberté d'expression culturelle, et de prendre soin de la préservation de leurs monuments culturels et de leur patrimoine culturel.

2) Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles les membres des minorités nationales représentent plus du tiers de la population, les activités culturelles dans les institutions doivent être transmises dans les langues des minorités nationales.

3) Les archives, les musées et les autres institutions pour la protection du patrimoine culturel, historique et architectural de la Fédération doivent s'assurer dans leurs programmes et leurs contenus d'une représentation proportionnelle du patrimoine culturel, historique et architectural des minorités nationales dans la Fédération.

VII. DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Article 14

Les membres des minorités nationales, conformément à l'article 3 de la présente loi, ont le droit à tous les niveaux à l'emploi dans la fonction publique et à d'autres services publics, en proportion de leur pourcentage de participation de la population selon le dernier recensement de l'année 1991, et la représentation au sein des organismes législatifs à tous les niveaux doit être assurée par la loi électorale de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 15

Les autorités compétentes de la Fédération, les cantons, les villes et les municipalités doivent prévoir par règlement des incitations à l'emploi et l'augmentation des quotas pour l'emploi des minorités nationales, ainsi que d'autres mesures appropriées pour atteindre plus rapidement et plus complètement l'égalité des membres appartenant à des minorités nationales.

VIII. CONSEIL DES MINORITÉS NATIONALES DE LA FÉDÉRATION

Article 16

Afin d'assurer la protection des droits des minorités nationales dans la présente loi il est créé le Conseil des minorités nationales de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (ci-après: le Conseil des minorités de la Fédération) en tant qu'organisme consultatif de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine pour la protection des minorités nationales, qui déterminera la composition, l'élection et les tâches, le financement et d'autres questions pour le Conseil.

Article 17

1) Le Conseil des minorités de la Fédération est composé de représentants des minorités nationales qui, conformément à l'article 3 la présente loi, délèguent leurs associations.

2) Le nombre des membres du Conseil des minorités de la Fédération est déterminée pour que chaque groupe de 1000 membres de l'association des minorités nationales puisse élire un représentant au Conseil des minorités de la Fédération, à la condition qu'aucune minorité ne puisse avoir plus de cinq représentants, à l'exception des Roms qui peuvent avoir un maximum de sept représentants.

Article 18

1) Le Conseil des minorités de la Fédération surveille la mise en oeuvre de la législation, prend position, fait des propositions et des recommandations auprès des autorités de la Fédération sur toutes les questions d'importance relatives à la situation des droits des minorités nationales dans la Fédération.

2) Le Conseil des minorités de la Fédération délègue des représentants au Comité des affaires constitutionnelles et à la Commission des droits de l'homme et des libertés ainsi qu'aux autres commissions et organismes de travail des deux chambres du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

3) Le Conseil des minorités de la Fédération adopte ses statuts, ses règles de procédure, le programme des travaux internes de ses organismes.

Article 19

Les statuts et les règles de procédure doivent être déterminés par le Conseil des minorités de la Fédération, ainsi que le mode de sélection des dirigeants, les organismes permanents et temporaires, les modes de convocation et de travail, le temps et le lieu de la réunion et tout autre question relatives aux travaux du Conseil.

Article 20

La Fédération de Bosnie-Herzégovine, sur recommandation du ministère fédéral de la Justice, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit inviter les associations des minorités nationales à élire leurs représentants au Conseil des minorités de la Fédération afin d'effectuer les tâches administratives et techniques sur la première session du Conseil, et de convoquer la première assemblée constitutive.

Article 21

Les associations enregistrées relatives aux membres des minorités nationales, conformément à leurs réglementation, choisissent les représentants au Conseil des minorités de la Fédération dans les trente jours suivant la publication de de l'avis du gouvernement de la Fédération, conformément à l'article 20 la présente loi.

IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET SUPERVISION

Article 22

1) Les autorités de la Fédération doivent coopérer et échanger ses expériences avec les autorités compétentes des États intéressés ainsi qu'avec les institutions internationales afin de parvenir à mettre complètement en œuvre les droits des minorités nationales.

2) La supervision de la mise en œuvre de la présente loi est sous la responsabilité du ministère fédéral de la Justice.

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Par réglementation, les cantons, les villes et les municipalités doivent préciser les droits des minorités nationales, conformément aux dispositions de la présente loi dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur.

Article 24

La présente loi entre en vigueur le huitième jour de sa publication au Journal officiel de la Fédération.

Page précédente

Bosnie-Herzégovine

Accueil: aménagement linguistique dans le monde