République serbe de Bosnie

République serbe de Bosnie
Republika Sprska/Република Српска

Loi sur la protection des droits
des minorités nationales

(2004)


La Loi sur la protection des droits (des membres) des minorités nationales de la République serbe de Bosnie ("Republika Sprska" ou RS) été adoptée en bosniaque, en croate et en serbe. La version française qui suit est une traduction du croate faite par Jacques Leclerc. On aura intérêt à consulter la Loi sur la protection des droits des minorités nationales (2003) de la Bosnie-et-Herzégovine (État), ainsi que la Loi sur la protection des droits des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (2008).

 

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina RS

Službeni glasnik: 2/ 04
Datum: 29/12/2004

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.


Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i obaveze organa vlasti u Republici Srpskoj da poštuju i štite, očuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u Republici Srpkoj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Član 2.

1)
Nacionalna manjina u smislu ovog zakona je dio stanovništva – državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda, a sačinjavaju je građani istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne istorijske prošlosti i drugih karakteristika.

2) Republika Srpska štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

1)
Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo da slobodno bira da se prema njemu ophode ili ne ophode kao takvim i ne smije doći u nepovoljan položaj zbog takvog opredeljenja, a bilo kakav oblik diskriminacije po tom osnovu je zabranjen.

2) Nije dozvoljena asimilacija pripadnika nacionalnih manjina.

Član 4.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodu organizovanja i okupljanja radi izražavanja i zaštite svojih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i političkih sloboda, prava, interesa, potreba i identiteta.

Član 5.

1)
Republika Srpska omogućava i finansijski podržava održavanje i razvoj odnosa između pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj sa pripadnicima nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu i sa narodima u njihovim matičnim državama.

2) Republika Srpska, gradovi i opštine, dužni su predvidjeti u svojim budžetima sredstva za pomoć udruženjima građana koja okupljaju pripadnike nacionalnih manjina, a u cilju ostvarivanja prava propisanih ovim zakonom.

3) Vlada Republike Srpske je dužna, da uz prethodno mišljenje Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, donijeti odluku kojom će biti bliže određeni kriteriji i način raspodjele sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 6.

U gradovima, opštinama i mjesnim zajednicama gdje pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, dužni su poštovati prava pripadnika drugih nacionalnih maljina kao i konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, uvažavajući načela njihove potpune ravnopravnosti.

II ZNAKOVI I SIMBOLI

Član 7.

1)
Pripadnici nacionalnih manjina mogu slobodno isticati i nositi znakove i simbole nacionalne manjine kojoj pripadaju kao i njenih organizacija, udruženja i institucija.

2) Prilikom upotrebe znakova i simbola, pripadnici nacionalnih manjina obavezni su isticati službene znakove i simbole Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kao i simbole i znakove opština i gradova, u skladu sa njihovim propisima.

III UPOTREBA JEZIKA

Član 8.

1)
Republika Srpska priznaje i štiti pravo svakom pripadniku nacionalne manjine korištenje svog jezika slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno.

2) Pravo iz stava 1. ovog člana, podrazumjeva i pravo pripadniku nacionalne manjine da koristi svoje ime i prezime na jeziku manjine i da zahtjeva da kao takvo bude u javnoj upotrebi.

Član 9.

1)
U opštinama, gradovima i mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, organi vlasti obezbjeđuju da se jezik manjine koristi između tih pripadnika i organa vlasti, da natpisi institucija budu ispisani na jeziku manjine, te da lokalni nazivi, imena ulica i drugih topografskih oznaka namijenjenih javnosti budu istaknuti i na jeziku manjine koja to zahtjeva.

2) Opštine i gradovi mogu u svojim statutima utvrditi, da prava iz stava 1. ovog člana mogu koristiti pripadnici nacionalne manjine i kada ne čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, već kada u gradu, opštini, mjesnoj zajednici ili naseljenom mjestu tradicionalno stanuje znatan broj lica pripadnika nacionalne manjine.

IV OBRAZOVANjE

Član 10.

1)
Pripadnici nacionalnih manjina mogu osnovati i voditi vlastite privatne institucije za obrazovanje i stručno usavršavanje.

2) Finansiranje institucija iz stava 1. ovog člana, dužni su osigurati pripadnici nacionalnih manjina.

Član 11.

1)
U okviru predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštinama, gradovima i u naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, obezbjeđuje se obrazovanje na jeziku manjine. Ako pripadnici nacionalnih manjina to zahtijevaju, obezbjeđuje se učenje njihovog jezika, književnosti, istorije i kulture na jeziku manjine kojoj pripadaju kao dodatnu nastavu, nezavisno od broja pripadnika nacionalne manjine, u skladu sa opštim aktima o izvođenju nastave.

2) Radi ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju se potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srpske, za realizaciju programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u budžetima opština i gradova u oblasti predškolskog obrazovanja, a odnosi se na osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, prostor i druge uslove za izvođenje dodatne nastave i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.

V INFORMISANjE

Član 12.


Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica i izdavanje novina i drugih štampanih informativnih novina, na jezicima manjina kojim pripadaju.

Član 13.

1)
Radio i televizijske stanice čiji su osnivači Republika Srpska, opštine i gradovi, koji ostvaruju ulogu javne službe, dužni su u svojim programskim šemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina a mogu obezbjediti i druge sadržaje na jezicima manjina. Upravni i redakcijski odbori dužni su obezbijediti učešće pripadnika nacionalnih manjina prilikom utvrđivanja programske šeme, koja se odnosi na nacionalne manjine, uz prethodno mišljenje Saveza i Savjeta nacinalnih manjina.

2) Radio televizija Republike Srpske je dužna najmanje jednom sedmično obezbijediti posebnu informativnu emisiju za pripadnike nacionalnih manjina na njihovim jezicima.

3) Opštine i gradovi će svojim propisima utvrditi prava pripadnika nacionalnih manjina iz stava 1. ovog člana, polazeći od razmjera zastupljenosti nacionalnih manjina u opštini, gradu i naseljenom mjestu.

VI KULTURA

Član 14.

1)
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo osnivati biblioteke, videoteke, kulturne centre, muzeje, arhive, kulturna, umjetnička i folklorna društva i sve druge oblike slobode kulturnog izražavanja, te brinuti se o održavanju svojih spomenika kulture i kulturnog nasljeđa.

2) U gradovima, opštinama i mjesnima zajednicama u kojima pripadnici nacionalne manjine čine preko jedne trećine stanovništva, u institucijama u oblasti kulture, obezbjeđuje se sadržaj na jezicima nacionalnih manjina.

3) Arhivi, muzeji i ustanove za zaštitu spomenika kulture u Republici Srpskoj su dužne u svojim programima i sadržajima obezbjediti srazmjernu zastupljenost svih nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i štititi spomeničko blago i kulturnu baštinu nacionalnih manjina.

VII EKONOMSKO-SOCIJALNA PRAVA

Član 15.


U gradovima, opštinama i mjesnim zajednicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, u finansijskim, bankarskim, poštanskim i drugim službama javnog sektora, kroz uplatnice, obrasce i formulare, te u bolnicama, domovima za stara lica i drugim socijalnim ustanovama obavezno se omogućava upotreba jezika manjina.

VIII UČESTVOVANjE U ORGANIMA VLASTI

Član 16.

1)
Pripadnici nacionalnih manjina iz člana 2. ovog zakona, imaju pravo na zastupljenost u organima vlasti i javnim službama na svim nivoima, srazmjerno procentu njihovog učešća u stanovništvu prema posljednjem popisu stanovništva.

2) Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, predlaže kandidate iz reda nacionalnih manjina, shodno članu 2 ovog zakona.

3) Predstavnici nacionalnih manjina u strukturama vlasti, predstavnici su svih nacionalnih manjina i dužni su štititi interese svih nacionalnih manjina.

4) Način zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, kao i u javnim službama, urediće se propisima Republike Srpske, opština i gradova.

Član 17.

1)
Narodna skupština Republike Srpske, će osnovati Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske, kao posebno savjetodavno tijelo, koje će sačinjavati pripadnici nacionalnih manjina iz člana 2. ovog zakona.

2) Narodna skupština Republike Srpske, bira Savjet nacinalnih manjina Republike Srpske, iz reda kandidata koje predlaže Savez nacionalnih manjina.

Član 18.

1)
Savjet nacionalnih manjina davaće mišljenja, savjete i prijedloge Narodnoj skupštini Republike Srpske i drugim republičkim organima o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

2) Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske može delegirati stručnjaka u Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

IX KAZNENE ODREDBE

Član 19.


Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. u programskoj šemi ne predvidi posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina (član 13. ovog zakona);

2. ne omogući upotrebu jezika nacionalnih manjina u skladu sa članom 15. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

1)
U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se propisi Republike Srpske, opština, gradova sa odredbama ovog zakona.

2) U roku od 3 mjeseca, Narodna skupština Republike Srpske, će osnovati Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Loi sur la protection des droits des minorités nationales de la RS

Journal officiel : no 2/04
Date: le 29 décembre 2004

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente loi réglemente les droits et obligations des membres des minorités nationales dans la Republika Srpska ainsi que les fonctions des autorités de la Republika Srpska de respecter, de protéger, de préserver et de développer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de chaque membre appartenant à une minorité nationale en Republika Srpska, qui est citoyen de la Bosnie-et-Herzégovine et de Republika Srpska
.

Article 2

1) Les minorités nationales, au sens de la présente loi, doivent faire partie de la population en tant que citoyens de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, qui n'appartiennent pas à l'un des peuples et citoyens constitutifs; elles doivent comprendre des gens de même origine ethnique ou similaire, avoir les mêmes traditions ou similaires, ainsi que les coutumes, la religion, la langue, la culture, la spiritualité et l'histoire proches ou connexes et d'autres caractéristiques.

2) La Republika Srpska
protège le statut et l'égalité des membres appartenant aux minorités nationales : les Albanais, les Monténégrins, les Tchèques, les Italiens, les Juifs, les Hongrois, les Macédoniens, les Allemands, les Polonais, les Roms, les Roumains, les Russes, les Ruthènes, les Slovaques, les Slovènes, les Turcs, les Ukrainiens et les autres qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

1) Tout membre d'une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être considéré ou non comme tel; il ne peut pas être mis dans une situation défavorable en raison d'un tel choix ni ne peut être soumis à toute autre forme de discrimination fondée sur ces motifs.

2) L'assimilation des membres des minorités nationales contre leur gré est interdite.

Article 4

Les membres des minorités nationales ont le droit de s'organiser et de se rassembler afin d'exprimer et de protéger leurs libertés culturelles, religieuses, éducatives, sociales, économiques et politiques, ainsi que leurs droits, leurs intérêts, leurs besoins et leur identité.

Article 5

1) La Republika Srpska
encourage et soutient financièrement le maintien et le développement des relations entre les membres des minorités nationales dans la Republika Srpska avec les membres de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine et à l'étranger ainsi qu'avec les gens de leur pays d'origine.

2) La Republika Srpska, les villes et les municipalités sont tenues de prévoir des ressources financières dans leurs budgets pour aider les associations de citoyens qui rassemblent des membres des minorités nationales, afin d'exercer leurs droits en vertu de la présente loi.

3) Le gouvernement de la
Republika Srpska est dans l'obligation, sur avis préalable de l'Association des minorités nationales de la Republika Srpska, de rendre des décisions qui seront plus proches des critères et des méthodes de distribution des fonds visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales où les minorités nationales représentent la majorité de la population, les autorités sont tenues de respecter les droits des membres des autres minorités nationales aussi bien que ceux des peuples constitutifs de la
Republika Srpska, en respectant les principes de leur entière égalité.

II. INSIGNES ET SYMBOLES

Article 7

1)
Les membres des minorités nationales peuvent afficher librement et porter les insignes et symboles de la minorité nationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que leurs organismes, associations et institutions.

2)
Lors de l'utilisation des insignes et symboles, les membres des minorités nationales sont également tenus d'afficher les insignes et les symboles officiels de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, ainsi que les symboles et les insignes des villes et des municipalités, en conformité avec leur réglementation.

III. EMPLOI DES LANGUES

Article 8

1) La
Republika Srpska reconnaît et protège le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'utiliser sa langue librement et sans coercition, à la fois en privé et en public, à l'oral et à l'écrit.

2) Le droit énoncé au paragraphe précédent comprend aussi le droit d'un membre d'une minorité nationale d'utiliser son nom dans la langue de la minorité et de demander qu'Il soit utilisé ainsi en public.

Article 9

1)
Dans les villes, les municipalités et les communautés locales dans lesquelles les membres des minorités nationales forment la majorité absolue, les autorités sont tenues d'assurer l'emploi de la langue minoritaire entre les membres et les autorités, et que soient rédigés dans cette langue les inscriptions sur les établissements, les dénominations locales, les noms des rues et autres indications topographiques destinées au public et qu'ils soient affichés dans la langue de la minorité qui le demande.

2) Les villes et les municipalités peuvent déterminer par leur réglementation que les droits visés au paragraphe 1 du présent article
peuvent être utilisés par les membres de la minorité et quand ils ne constituent pas la majorité absolue ou relative, mais que, dans une ville, une municipalité, une collectivité locale ou une zone habitée où vit traditionnellement un nombre significatif de personnes appartenant à des minorités nationales.

IV. ÉDUCATION

Article 10

1) Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent établir et gérer leurs propres établissements privés pour l'enseignement et la formation professionnelle.

2)
Les minorités nationales sont tenues d'assurer le financement des établissements visés au paragraphe précédent.

Article 11

1) Dans l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, les villes, les municipalités et les zones urbaines où les minorités nationales constituent la majorité absolue ou relative de la population sont tenues de dispenser une instruction dans la langue de la minorité. À la demande des membres des minorités nationales, l'enseignement de leur langue, de leur littérature, de leur l'histoire et de leur culture doit être offert dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent ainsi que des classes supplémentaire, quel que soit le nombre des membres des minorités nationales, en conformité avec les lois générales de l'enseignement.

2) Afin d'exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent article, le financement nécessaire doit être assuré dans le budget de la Republika Srpska, afin de mettre en œuvre les programmes d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans les budgets des villes et des municipalités dans le domaine de l'enseignement préscolaire, et aussi en rapport avec la formation des enseignants qui dispensent un enseignement dans la langue d'une minorité nationale; de prévoir l'espace et d'autres conditions relatives à des classes supplémentaires et pour l'impression des manuels scolaires dans les langues minoritaires.

V. INFORMATION

Article 12

Les membres des minorités nationales de la Republika Srpska ont le droit de créer des stations de radio et de télévision, de publier des journaux et d'autres documents d'information imprimés dans les langues minoritaires auxquelles ils appartiennent.

Article 13

1) Les stations de radio et de télévision fondées par la Republika Srpska, les villes et les municipalités, offrant un service public, sont tenues de fournir dans leurs grilles de programme des horaires d'émissions spéciales pour les minorités nationales; elles peuvent prévoir également d'autres installations dans les langues minoritaires. Des comités administratifs et rédactionnels sont nécessaires pour assurer la participation des minorités nationales dans le choix des grilles de programmes qui sont reliés à des minorités nationales et après l'avis du conseil et de l'Association des minorités nationales.

2) Les stations de radio et de télévision de la Republika serbe doivent prévoir au moins une fois par semaine des programmes particuliers d'information dans les langues des minorités nationales.

3) Les villes et les municipalités sont tenues par règlement de déterminer les droits des minorités nationales prévus au paragraphe 1 du présent article, conformément à la représentation en pourcentage des minorités dans la ville, la municipalité ou la région habitée.

VI. CULTURE

Article 14

1)
Les membres des minorités nationales ont le droit de créer des bibliothèques, des vidéothèques, des centres culturels, des musées, des archives, des associations culturelles, artistiques et folkloriques, ainsi que toutes les autres formes de liberté d'expression culturelle, et de prendre soin de la préservation de leurs monuments culturels et du patrimoine culturel.

2) Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles les membres des minorités nationales représentent plus du tiers de la population, les activités culturelles dans les institutions doivent être transmises dans les langues des minorités nationales.

3) Les archives, les musées et les autres institutions pour la protection des monuments culturels de la Republika Srpska doivent s'assurer dans leurs programmes d'une représentation proportionnelle des minorités nationales de la Republika Srpska et de protéger le patrimoine historique et le patrimoine culturel des minorités nationales.

VII. DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Article 15

Dans les villes, les municipalités et les collectivités locales dans lesquelles les membres des minorités nationales forment la majorité absolue ou relative, les autorités sont tenues à ce que le traitement des langues minoritaires soient facilités dans les services financiers, bancaires, postaux et en d'autres du secteur public, au moyen de feuillets et de formulaires, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons pour les personnes âgées et d'autres institutions sociales
.

VIII. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES AUTORITÉS

Article 16

1) Les membres des minorités nationales mentionnés à l'article 2 de la présente loi ont le droit d'être représentés au sein du gouvernement et des organismes publics à tous les niveaux, en fonction du pourcentage de leur représentation dans la population, selon le dernier recensement.

2) L'Association des minorités nationales de la
Republika Srpska propose des candidats issus des minorités nationales, conformément à l'article 2 de la présente loi.

3) Les représentants des minorités nationales au sein des structures du gouvernement, qui doivent être tous membres des minorités nationales, sont tenus de protéger les intérêts de toutes les minorités nationales.

4) Le mode de représentation des minorités nationales dans les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que dans la fonction publique, est régie par les lois de la Republika Srpska ou des règlements des villes et des municipalités.

Article 17

1) L'Assemblée nationale de la Republika Srpska doit mettre en place un Conseil des minorités nationales de la Republika Srpska en tant qu'organisme consultatif spécial, qui sera composée des membres des minorités nationales, conformément à l'article 2 de la présente loi.

2) L'Assemblée nationale de la Republika Srpska désigne les représentants du Conseil des minorités nationale parmi les candidats présentés par l'Association des minorités nationales.

Article 18

1) Le Conseil des minorités nationales doivent donner des avis, des conseils et des suggestions à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska et à d'autres organismes des autorités de la République sur toutes les questions concernant les droits, le statut et les intérêts des minorités nationales dans la Republika Srpska.

2) Le Conseil des minorités nationales de la Republika Srpska peut déléguer des experts au Comité constitutionnel de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska.

IX. DISPOSITIONS PÉNALES

Article 19

Une amende de 2000,00 à 10 000,00 KM est infligée à une personne morale si:

1. le calendrier du programme n'inclut pas des émissions spéciales destinées aux minorités nationales (conformément à l'article 13 de la présente loi);

2. les stations ne permettent pas l'usage des langues des minorités nationales, conformément à l'article 15 de la présente loi.

Pour une infraction mineure prévue au paragraphe 1 du présent article, il peut être imposée à l'individu responsable de la personne morale une amende d'un montant variant de 200,00 KM à 1000,00 KM.

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

1) Dans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la réglementation de la Republika Srpska, des villes et des municipalités doit être conforme aux dispositions de la présente loi.

2) Dans les trois mois, l'Assemblée nationale de la Republika Srpska doit mettre en place un Conseil des minorités nationales de la Republika Srpska.

Article 21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la Republika Srpska.

KM = Konvertibilna marka ou mark convertible en français; 1 mark = 0,49170 euros.

Page précédente

Bosnie-Herzégovine

Accueil: aménagement linguistique dans le monde