Croatie

Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés
de la personne et sur les droits des communautés
ou des minorités nationales et ethniques
de la république de Croatie

(1991-2000)
 

La présente loi est une traduction de la version croate (Ustavni Zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj), telle qu'elle a été modifiée en mai 2000, car la version de 1991 a été abrogée par l'article 44 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002. Le texte en  français n'a qu'une valeur informative.

Ustavni Zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

(Pročišćeni tekst)

Članak 5.

Etničke i nacionalne zajednice ili manjine u Republici Hrvatskoj imaju pravo na kulturnu autonomiju (članak 15. Ustava Republike Hrvatske).

Članak 6.

1) Republika Hrvatska obvezuje se da će pripadnicima svih etničkih i nacionalih zajednica ili manjina osigurati:

a) puno poštivanje načela nediskriminacije kako je predviđeno međunarodnim instrumentima iz članka 1. ovoga zakona;

b) pravo zaštite od svake djelatnosti koja može ili koja bi mogla ugroziti njihov opstanak;

c) pravo na identitet, kulturu, vjeroispovijed, javno i privatno korištenje jezika i pisma te obrazovanje;

d) zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima kao npr. uživanje političkih i ekonomskih sloboda u društvenoj sferi, pristup medijima, te na polju obrazovanja i općenito kulturnih pitanja;

e) pravo odlučivanja kojoj etničkoj i nacionalnoj zajednici ili manjini građanin ili građanka žele pripadati, te uživanje svih prava u svezi s tim izborom, bilo pojedinačno, bilo u udruženju s drugim osobama. To se pravo posebice odnosi na slučajeve braka između osoba koje pripadaju različitim etničkim i nacionalnim zajednicama ili manjinama, bez štete za osobe u pitanju.

2) Načela iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se također u korist Hrvata u općinama gdje oni ne čine brojčanu većinu u odnosu na jednu ili više drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 7.

1) Pripadnici svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj mogu slobodno upotrebljavati, u privatnom i javnom životu, svoj jezik i pismo.

2) U općinama u kojima pripadnici etničke i nacionalne zajednice ili manjine čine većinu u ukupnom broju stanovnika u službenoj uporabi će biti uz hrvatski jezik i latinično pismo i jezik i pismo te etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Članak 8.

Jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi službenu uporabu dvaju ili više jezika i pisama vodeći računa o broju pripadnika i interesima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 10.

1) Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu slobodno organizirati informativnu i izdavačku djelatnost na vlastitome jeziku i pismu.

2) Republika Hrvatska i tijela lokalne samouprave financijski pomažu ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka sukladno svojim mogućnostima.

Članak 11.

Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu slobodno osnivati kulturna i druga društva radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. Ta društva su autonomna, a Republika i tijela lokalne samouprave financijski pomažu njihov rad prema svojim mogućnostima.

Članak 13.

1) Odgoj i obrazovanje pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj obavlja se u dječjim vrtićima i školama na njihovom jeziku i pismu, prema posebnim programima u kojima je primjereno sadržana njihova povijest, kultura i znanost, ukoliko to žele.

2) Odgoj i obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka u dijelu koji nije u svezi s nacionalnom pripadnošću polaznika provodi se u opsegu i sadržaju propisanom po nadležnom tijelu Republike Hrvatske za područje školstva.

3) Školski program čije izučavanje predstavlja svezu s nacionalnom pripadnošću polaznika utvrđuje tijelo iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog Ureda Vlade Republike Hrvatske za međunacionalne odnose.

Članak 14.

1) U jedinicama lokalne samouprave i uprave u kojima etničke i nacionalne zajednice ili manjine čine relativnu većinu stanovništva, ako to dopušta broj polaznika, ustanovit će se zasebna školska ustanova ili zasebna školska odjeljenja s nastavom na jeziku i pismu te etničke i nacionalne zajednice ili manjine, ukoliko to žele.

2) U slučaju da se ne mogu, zbog malog broja polaznika, formirati škole ili odjeljenja po kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, organizirat će se u okviru zasebnog školskog odjeljenja nastava predmeta čiji je program u svezi s nacionalnom pripadnošću polaznika (jezik i književnost, povijest i dr.) koju će održavati učitelji i profesori iste nacionalne pripadnosti kao i polaznici ako to žele roditelji polaznika.

3) U jedinicama lokalne samouprave i uprave iz kojih je u drugom svjetskom ratu i poslije drugog svjetskog rata autohtono stanovništvo ostalih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina bilo protjerano u matične zemlje ili se vodila politika iseljavanja u matične zemlje, može se uvesti u školsku nastavu fakultativno učenje stranog jezika, od IV. razreda osnovnog do kraja srednjoškolskog obrazovanja, kao strani jezik, jezik te etničke i nacionalne zajednice ili manjine, neovisno na postotak koji te etničke i nacionalne zajednice ili manjine imaju u stanovništvu na tom području.

4) U jedinicama lokalne samouprave i uprave, u cilju zaštite kolektivnih prava autohtonih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, poduzimat će se mjere posebne zaštite u sudjelovanju u javnim poslovima, obrazovanju, kulturi, duhovnom i vjerskom životu te pristupu javnim medijima bez obzira na njihov udjel u ukupnom stanovništvu.

5) Mjere iz stavka 4. ovog članka poduzimat će se sve do ponovne uspostave sustava vlastitih organizacija radi njegovanja i unapređivanja nacionalnih posebnosti, kulture i odgojno-obrazovnih institucija manjinskih zajednica u prijašnjem opsegu.

Članak 16.

Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu osnivati privatne vrtiće, škole i druga učilišta.

Članak 17.

1) Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koje sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% imaju pravo na zastupljenost razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu u Hrvatskom državnom saboru i Vladi Republike Hrvatske te tijelima vrhovne sudbene vlasti.

2) Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje pet a najviše sedam zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, u skladu sa Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor.

3) Zastupnici iz stavka 2. ovoga članka predstavnici su svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji su ih izabrali i dužni su štititi njihove interese.

Članak 18.

1) Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina imaju pravo na zastupljenost u tijelima lokalne samouprave razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu određene jedinice lokalne samouprave.

2) Pravo iz stavka 1. ovog članka osigurava se zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i statutom jedinice lokalne samouprave.

Članak 19.

1) U svrhu provedbe odredaba ovoga zakona o pravu etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na kulturu, obrazovanje, pristup javnim medijima i ostvarivanje -njihovog razmjernog udjela u javnim službama i drugim institucijama u ovim područjima, Vlada Republike Hrvatske ima Ured za međunacionalne odnose.

2) Za područje jedne ili više općina u kojima broj pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihov interes to zahtijeva, Vlada Republike Hrvatske osnovat će područni ured za međunacionalne odnose.

Članak 20.

Republika Hrvatska surađivat će i savjetovati se, izravno ili putem mješovitih odbora, sa vladama i institucijama zainteresiranih država radi što potpunijeg ostvarivanja prava čovjeka i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 22.

Kada su ovim Ustavnim zakonom opće zakonodavstvo i ovlasti predviđeni ili se primjenjuju na područjima koje on uređuje, ne smiju se primjenjivati na način koji bi narušavao osnovni sadržaj ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih ili etničkih zajednica ili manjina koja su zaštićena ovim Ustavnim zakonom.

Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de l'Homme, et les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales en république de Croatie

(Texte consolidé)

Article 5

Les communautés ethniques ou nationales de la république de Croatie ont droit à leur autonomie culturelle (article 15 de la Constitution).

Article 6

1) La république de Croatie s'engage auprès des membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales à assurer:

a) le plein respect des principes de non-discrimination tel que prescrits dans les ententes internationales visés à l'article 1 de la présente loi ;  

b) le droit à la protection contre toute activité qui peut ou pourrait mettre en péril leur survie;

c) le droit à l'identité, à la culture, à la religion, à l'usage public et privé de la langue et de l'alphabet, ainsi qu'à l'éducation;

d) la protection à une participation égale dans les affaires publiques, comme la jouissance des libertés politiques et économiques dans le domaine social, l'accès aux médias, ainsi que dans la domaine de l'éducation et les questions culturelles en général;

e) le droit de décider à quelle communauté ou minorité ethnique et nationale un citoyen souhaite appartenir et d'exercer tous les droits liés à ce choix, seul ou avec d'autres personnes. Ce droit fait particulièrement référence aux cas de mariage entre membres de différentes communautés ou minorités nationales et ethniques, et ne doit pas s'appliquer aux dépens des parties concernées.

2) Les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article s'applique également en faveur des Croates dans les municipalités où ils constituent la majorité par rapport à une ou plusieurs autres communautés ou minorités ethniques et nationales.

Article 7

1) Les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques ou nationales de la république de Croatie ont le droit d'utiliser librement leur langue et leur alphabet, en public et en privé.

2) Dans les municipalités où les membres d'une communauté ou d'une minorité nationale et ethnique représentent la majorité de la population, l'alphabet et la langue de cette communauté ou minorité nationale et ethnique seront officiellement utilisés de même que la langue croate et l'alphabet latin.

Article 8

Les collectivités locales peuvent décider d'utiliser officiellement deux ou plusieurs langues et alphabets, en fonction du nombre de membres et des intérêts des communautés ou minorités nationales et ethniques.

Article 10

1) Les membres des communautés ou minorités nationales et ethniques sont libres d'organiser la publication de journaux et de livres dans leur langue et leur alphabet d'origine.

2) La république de Croatie et les autorités locales fournissent de l'aide financière pour la réalisation des des droits visés au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources financières dont ils disposent.

Article 11

Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales sont libres de créer des associations culturelles et autres pour la préservation de leur identité nationale et culturelle. Ces sociétés sont autonomes, et la République et les autorités locales aident financièrement leurs travaux en fonction de leurs capacités.

Article 13

1) L'éducation des communautés ou minorités ethniques et nationales en Croatie est effectuée dans les écoles maternelles et les écoles primaires dans leur propre langue et leur alphabet, alors que les programmes, le cas échéant, comprennent leur histoire, leur culture et leurs sciences, s'ils le souhaitent.

2) En vertu du paragraphe précédent, l'éducation qui n'est pas liée à l'origine ethnique des élèves s'effectue dans le cadre et les contenus prescrits par les autorités de la république de Croatie dans le domaine de l'éducation.

3) Les programmes des écoles dont l'étude est liée à l'appartenance ethnique des participants sont déterminés par les autorités viés au paragraphe précédent sur la proposition du gouvernement de la république de Croatie pour les relations internationales.

Article 14

1) Les collectivités d'autonomie et d'administration locales dans lesquelles les communautés ou minorités ethniques et nationales forment la majorité relative de la population, si le nombre de participants le permet, doivent mettre en place un établissement d'enseignement séparé ou des classes séparées pour enseigner la langue et l'alphabet de la communauté ou de la minorité ethnique et nationale, s'ils le souhaitent.

2) Dans le cas où c'est impossible, en raison du faible nombre de participants, de prévoir des écoles ou des classes en fonction des critères énoncés au paragraphe précédent, l'enseignement des matières dont le programme est liée à l'appartenance ethnique des participants (langue et littérature, histoire, etc.) doit être organisé dans le cadre d'un service d'une école séparée par des professeurs de la même appartenance ethnique que les participants, si les parents des élèves le souhaitent.

3) Dans les unités locales d'administration et d'autonomie dont la population autochtone des autres minorités ou communautés ethniques et nationales a été expulsée vers son pays d'origine ou dont la politique d'émigration vers le pays d'origine a été réalisée au cours de la Seconde Guerre mondiale et, par conséquent, il peut être introduit un enseignement facultatif d'une langue étrangère dans l'enseignement, au niveau IV du primaire jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, en tant que langue étrangère, la langue de cette communauté ethnique ou nationale ou de cette minorité, indépendamment du pourcentage de ces communautés ethniques et nationales ou ces minorités dans la population de cette région.

4) Dans les unités locales d'administration et d'autonomie, afin de protéger les droits collectifs des communautés ou minorités ethniques et nationales autochtones, des mesures spéciales doivent être prises pour la participation aux affaires publiques, à l'éducation, à la culture, à la vie spirituelle et religieuse, et à l'accès aux médias publics, indépendamment de leur proportion dans la population totale.

5) Les mesures visées au paragraphe 4 du présent article ne peuvent être entreprise avant le rétablissement des organisations propres afin de favoriser et de promouvoir les particularités nationales, la culture et les institutions éducatives des communautés minoritaires dans leur ancien champ d'application.

Article 16

Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales peuvent fonder des jardins d'enfants privés, ainsi que des écoles et autres établissements d'enseignement.

Article 17

1) Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales, qui comptent pour plus de 8 % de la population de la république de Croatie, ont le droit d'être représentés proportionnellement à leur part dans la population totale au Parlement croate et au gouvernement croate, ainsi que dans les organismes de l'autorité judiciaire suprême.

2) Les membres des communautés ou minorités, qui comptent pour moins de 8 % de la population de la république de Croatie, ont le droit d'élire un minimum de cinq représentants et un maximum de sept à la Chambre des représentants du Parlement croate, conformément à la Loi sur l'élection des représentants au Parlement croate.

3) Les représentants visés au paragraphe précédent du présent article doivent être représentatifs de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales qui les ont élus et ils sont tenus de protéger leurs intérêts.

Article 18

1) Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ont le droit d'être représentés au sein des organismes d'autonomie locale proportionnellement à leur part dans la population totale de l'unité d'autonomie locale.

2) Le droit visé au paragraphe précédent du présent article doit être assuré par la Loi sur l'autonomie locale et régionale.

Article 19

1) Afin de mettre en œuvre les dispositions de la législation sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'accès aux médias publics et la mise en œuvre de leur part proportionnelle dans la fonction publique et les autres institutions dans ces domaines, le gouvernement de la république de Croatie doit instaurer le Bureau des relations internationales.

2) Dans le territoire d'une ou de plusieurs municipalités dont l'exige le nombre des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ainsi que leur intérêt, le gouvernement de la république de Croatie doit créer un Bureau régional pour les relations internationales.

Article 20

La république de Croatie doit, directement ou par l'intermédiaire des comités mixtes, consulter et coopérer avec les gouvernements et les institutions des États concernés afin de mettre en œuvre le plus possible les droits de l'Homme et les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales.

Article 22

Lorsque la présente loi constitutionnelle et les pouvoirs de droit commun sont prévus ou mis en œuvre dans les territoires réglementés, ils ne doivent pas être appliqués de manière à porter atteinte au contenu essentiel aux libertés et droits de l'Homme, ainsi qu'aux droits des groupes ou minorités nationales ou ethniques, qui sont protégés par la présente loi constitutionnelle.

Page précédente

  

République de Croatie