Royaume du Danemark
Danemark

Déclaration du gouvernement du Danemark
 sur le statut de la minorité allemande

1955

Le 29 mars 1955, le premier ministre du Danemark, Hans Christian Hansen, et le chancelier Konrad Adenauer de la République fédérale d’Allemagne ont signé des déclarations gouvernementales presque identiques à `Copenhague et à Bonn sur les droits des deux minorités au nord et au sud de la frontière entre le Danemark et l’Allemagne; il s'agit des déclarations appelées «Déclarations de Bonn-Copenhague» (en danois: "Bonn-København erklæringerne"). Avec ces déclarations étaient mis en place les fondements nécessaires pour la sauvegarde des droits de ces deux minorités, ainsi que pour une coopération future visant à résoudre les problèmes des minorités. Pour lire la déclaration de l'Allemagne, cliquer ICI, s.v.p. La version de gauche est en danois; celle de droite, une traduction française.

Bekendtgørelse angående det tyske mindretals almindelige rettigheder

Stats- og udenrigsministeren har den 1. april 1955 på regeringens vegne over for folketinget fremsat nedenstående erklæring om de almindelige rettigheder, der tilkommer personer tilhørende det tyske mindretal i de sønderjyske landsdele:

I ønsket om at fremme det fredelige samliv i befolkningen på begge sider af den dansk-tyske grænse og dermed tillige i almindelighed at fremme udviklingen af venskabelige forbindelser mellem kongeriget Danmark og forbundsrepublikken Tyskland og under henvisning til artikel 14 i den europæiske konvention ifølge hvilken alle de i konventionen anerkendte rettigheder og friheder skal sikres enhver, således at ingen må underkastes forskelsbehandling på grund af sit tilhørsforhold til et nationalt mindretal erklærer den kongelige danske regering til bekræftelse af de for dette mindretal allerede gældende retsgrundsætninger - således som de også har fundet udtryk i den erklæring, som den daværende danske statsminister Hans Hedtoft den 27. oktober 1949 afgav overfor repræsentanter for det tyske mindretal i Nordslesvig (det såkaldte Københavnsnotat) - følgende:

Artikel I.

Efter dansk ret - grundloven for kongeriget Danmark af 5. juni 1953 og anden lovgivning - nyder enhver statsborger og således også enhver, der tilhører det tyske mindretal uden hensyn til det af ham benyttede sprog, følgende rettigheder og friheder:

1. Den personlige friheds ukrænkelighed,
2. lighed for loven,
3. tros- og samvittighedsfrihed,
4. ytrings- og pressefrihed,
5. forsamlings- og foreningsfrihed,
6. ret til frit at vælge erhverv og arbejdssted,
7. boligens ukrænkelighed,
8. ret til frit at danne politiske partier,
9. lige adgang til enhver offentlig stilling efter evner, egnethed og faglige kvalifikationer, dvs. at der med hensyn til embedsmænd, funktionærer og arbejdere i offentlig tjeneste ikke må gøres forskel mellem personer, der tilhører det tyske mindretal, og andre statsborgere,
10. almindelig, umiddelbar, lige, fri og hemmelig valgret, der også gælder ved de kommunale valg,
11. ret til at påkalde domstolenes beskyttelse, hvis nogen anser sig for at være krænket i sin ret af myndighederne,
12. ret til ligelig behandling, hvorefter ingen må forfordeles eller begunstiges på grund af sin afstamning, sit sprog, sin herkomst eller sin politiske anskuelse.

Artikel II.

Som følge af disse retsprincipper fastslås hermed:

1. Bekendelsen til tysk nationalitet og tysk kultur er fri og må ikke af myndighederne bestrides eller efterprøves.

2. Personer, der tilhører det tyske mindretal og deres organisationer, må ikke hindres i, i tale, og skrift, at benytte det sprog de foretrækker. Anvendelse af det tyske sprog for domstolene og over for forvaltningsmyndighederne retter sig efter de herom i lovgivningen fastsatte forskrifter.

3. Almendannende skoler og folkehøjskoler (også faglige) samt børnehaver kan som følge af det i Danmark gældende princip om undervisningsfrihed oprettes af det tyske mindretal i henseende til lovene.

4. Da forholdstalsvalgmåden i henhold til kommunallovgivningen anvendes ved nedsættelse af udvalg i de kommunale råd, deltager repræsentanter for det tyske mindretal i udvalgsarbejdet i forhold til deres antal.

5. Den danske regering anbefaler, at der inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for radioens benyttelse tages rimeligt hensyn til det danske mindretal.

6. Med hensyn til understøttelse og andre ydelser af offentlige midler, som tilstås efter frit skøn, vil der ikke blive gjort forskel mellem personer, der tilhører det tyske mindretal, og andre statsborgere.

7. Ved offentlige bekendtgørelser skal der tages rimeligt hensyn til det tyske mindretals dagblade.

8. Det tyske mindretals særlige interesse i at pleje sine religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med Tyskland anerkendes. Folketinget har ved beslutning af 19. april 1955 givet denne erklæring sin tilslutning.

Déclaration sur les droits généraux de la minorité allemande

Le 1er avril 1955, l'État et le ministre des Affaires étrangères, sur le compte du gouvernement devant le Parlement, a fait la déclaration suivante sur les droits généraux des membres appartenant à la minorité allemande dans les domaines du Jutland du Sud:

Désireux d'assurer la coexistence pacifique des populations de part et d'autre de la frontière germano-danoise et, par là, l'établissement de relations d'amitié entre le royaume du Danemark et la République fédérale d'Allemagne, et considérant l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, aux termes duquel les droits et libertés garantis par cette Convention sont reconnus à tous sans discrimination fondée sur l'appartenance à cette minorité nationale, le gouvernement du royaume du Danemark, confirmant les principes juridiques déjà applicables à la minorité allemande du Schleswig septentrional - affirmés dans la déclaration du ministre d'État Hans Hedtoft aux représentants de cette minorité le 27 octobre 1949 (déclaration dite Mémorandum de Copenhague -, déclare ce qui suit:

Article 1er

Sous le régime du droit danois - Loi fondamentale du royaume du Danemark du 5 juin 1953 et autres textes législatifs -, tout citoyen et, par conséquent, tout membre de la minorité allemande a la jouissance des droits et libertés énumérés ci-après sans considération de langue:

1) le droit à l'inviolabilité de la liberté de la personne:
2) l'égalité devant la loi;
3) la liberté de croyance et de conscience;
4) le droit de libre expression et la liberté de presse;
5) la liberté de réunion et d'association;
6) le droit de choisir librement sa profession et le lieu de son travail;
7) l'inviolabilité du domicile;
8) la liberté de création de partis politiques;
9) l'égalité d'accès aux emplois publics selon ses aptitudes, titres et capacités professionnelles, c'est-à-dire qu'il n'est fait aucune distinction, en ce qui concerne les fonctionnaires, employés et ouvriers des services publics entre membres de la minorité allemande et autres citoyens;
10) le droit de vote au suffrage universel direct, libre, égal et secret, valable également pour les élections locales;
11) le droit à un recours juridictionnel en cas d'atteinte à ses droits par la puissance publique;
12) le droit à l'égalité de traitement, c'est-à-dire que nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son ascendance, de sa langue, de son origine ou de ses opinions politiques.

Article 2

En exécution de ces principes juridiques, il est arrêté ce qui suit:

1. L'appartenance à la communauté et à la culture allemandes peut être librement professée et ne doit pas faire l'objet de contestation ou de contrôle administratif.

2. Les membres de la minorité allemande et leurs organisations ne doivent subir aucune entrave dans l'usage parlé ou écrit de la langue qui leur convient. L'usage de la langue allemande devant les tribunaux et les pouvoirs publics est déterminé par les dispositions légales en la matière.

3. La minorité allemande peut, dans le cadre du principe de la liberté de l'enseignement en vigueur au Danemark, créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris les collèges techniques), ainsi que des jardins d'enfants.

4. La représentation proportionnelle s'appliquant, aux termes de la législation sur les pouvoirs locaux, à la composition des commissions des collectivités locales, les représentants de la minorité allemande sont associés aux travaux des commissions en proportion de leur nombre.

5. Le gouvernement danois recommande que la minorité allemande bénéficie des facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion.

6. Les membres de la minorité allemande ne doivent pas être traités différemment des autres citoyens pour l'attribution des secours et autres prestations sur fonds publics distribués à la discrétion des autorités.

7. Les journaux de la minorité allemande doivent dûment bénéficier de la publicité des annonces officielles.

8. L'intérêt particulier que possède la minorité allemande à entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec l'Allemagne est reconnu. Le Parlement a, par résolution, en date du 19 avril 1955, fait cette déclaration afin de la soutenir. 

Page précédente


Danemark

Accueil: aménagement linguistique dans le monde