Royaume du Danemark
Danemark

Loi sur l'enseignement
du danois aux adultes étrangers

2004-2019

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge (2019)

Artikel 1.

1) Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

2) Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

3) Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

Artikel 2.

1) Kommunalbestyrelsen tilbyder danskuddannelse, jf. § 3, til udlændinge, der er fyldt 18 år og

1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller

2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i kommunen.

2) Udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, kan deltage i danskuddannelse, når kommunalbestyrelsen ikke anser det for muligt eller rimeligt at henvise dem til andet relevant undervisningstilbud.

3) Følgende grupper af danske statsborgere sidestilles med udlændinge, jf. stk. 1:

1. Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.

2. Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet.

Artikel 3.

1) Danskuddannelsen skal indeholde undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

2) Tilbuddet omfatter en af de følgende tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

3) Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

4) Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

5) Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

6) Danskuddannelsen opdeles i moduler med klare mål. Optagelse på et modul, bortset fra optagelse på det første modul, forudsætter, at målene for det forrige modul er nået.

7) Danskuddannelsens første og andet modul tilrettelægges med særlig vægt på opnåelse af mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

8) Danskuddannelsen kan tilrettelægges med fælles undervisningsforløb på tværs af de tre danskuddannelser og på tværs af moduler, når udbyderen af danskuddannelse skønner det fagligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt.

9) Uddannelserne tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse.

10) Danskuddannelserne skal tilrettelægges således, at det er muligt at følge undervisningen uden for normal arbejdstid.

11) Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om de i stk. 2 nævnte danskuddannelser.

Artikel 4.

1) Hver af de tre danskuddannelser der svarer til 1,2 års heltidsuddannelse.

2) Danskuddannelsen tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre uddannelsen inden for en tidsramme på 3 år.

3) Danskuddannelse for I-kursister udgør gennemsnitligt maksimalt 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.

4) Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om timeloftet, herunder om adgang til at fravige timeloftet og beregning af loftet.

Artikel 5.

1)
For udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal danskuddannelse kunne påbegyndes senest en måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende.

2) For udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven, skal danskuddannelse kunne påbegyndes senest en måned efter, at den pågældende har ansøgt kommunalbestyrelsen om deltagelse i danskuddannelse eller er blevet henvist til uddannelsen som led i aktivering.

3) Kursisterne skal aktivt følge det planlagte uddannelsesforløb. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om udlændinges fravær fra undervisningen, herunder om registrering af deltagelse i undervisningen og om udelukkelse fra uddannelsen på grund af manglende aktiv deltagelse eller af andre grunde.

Artikel 7.

Kommunalbestyrelsen følger løbende uddannelsens forløb og resultater for den enkelte kursist på baggrund af indberetninger fra udbyderne om den pågældendes dansksproglige udvikling og aktive deltagelse i uddannelsen.

Artikel 8.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at udlændinge, der er omfattet af denne lov og bosat i kommunen, orienteres om uddannelsestilbud efter § 2, stk. 1.

Artikel 10.

1)
Danskuddannelserne udbydes af

1. kommunale sprogcentre,
2. andre offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige,
3. private sprogcentre og
4. andre private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse på en privat eller offentlig virksomhed.

2) Et sprogcenter skal udbyde mindst to af de tre danskuddannelser, jf. § 3, stk. 2. Øvrige udbydere, jf. stk. 1, nr. 2 og 4, kan udbyde en eller flere af de tre danskuddannelser eller enkelte af uddannelsernes moduler.

3) Etablering som udbyder efter stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af danskuddannelse efter denne lov.

Artikel 11.

1)
En kommunalbestyrelse kan træffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om at tilbyde danskuddannelse.

2) Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, fører tilsyn med udbyderens virksomhed efter denne lov.

3) Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet og udøvelsen af tilsynet.

Artikel 16.

1)
Lærere, der varetager danskuddannelse, skal have de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger for at undervise voksne udlændinge.

2) Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om læreres kvalifikationer.

Artikel 21.

1)
Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

[...]

Loi sur l'enseignement du danois aux étrangers adultes (2019)

Article 1er

1) L’objectif de l’enseignement du danois langue seconde (enseignement du danois) est de contribuer à ce que les adultes étrangers, compte tenu de leurs conditions préalables individuelles et de leurs objectifs d’intégration, acquièrent les compétences nécessaires en langue danoise et la connaissance des conditions culturelles et sociales au Danemark, afin qu’ils puissent devenir des citoyens participants et contributifs sur un pied d’égalité avec les autres citoyens de la société.

2) Les cours de langue danoise doivent contribuer à ce que les étrangers adultes acquièrent des compétences en matière de compréhension et d’usage de la langue danoise dès que possible après l’obtention d’un permis de séjour au Danemark et qu'ils acquièrent une connaissance du marché du travail danois, afin qu’ils aient ainsi la possibilité de trouver un emploi et de subvenir à leurs besoins.

3) Les cours de langue danoise doivent également promouvoir l’usage active de la langue danoise par les étrangers adultes et contribuer à l’acquisition de connaissances et de compétences générales pertinentes pour le travail et l’éducation ainsi que pour la vie en tant que citoyen dans une société démocratique.

Article 2

1)  Le conseil municipal propose des cours de danois, cf. l'art. 3, aux étrangers qui ont atteint l’âge de 18 ans et:

1. sont titulaires d’un permis de séjour ou ont une résidence permanente et légale au Danemark et sont enregistrés dans la municipalité; ou

2. ont leur résidence permanente conformément aux règles de l’UE relatives à la suppression des restrictions à l’entrée et au séjour dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, de l’établissement et de la prestation de services, etc., et ils résident dans la municipalité.

2) Les ressortissants étrangers âgés de moins de 18 ans qui remplissent par ailleurs les conditions prévues au paragraphe 1 peuvent participer à des cours de langue danoise lorsque le conseil municipal estime qu’il n’est pas possible ou raisonnable de les orienter vers une autre offre éducative pertinente.

3) Les groupes suivants de citoyens danois sont traités de la même manière que les étrangers au sens du paragraphe 1 :

1. Les Groenlandais et les Féroïens âgés de plus de 18 ans qui, pour des raisons particulières, ne maîtrisent pas la langue danoise au point de ne pouvoir fonctionner dans la société danoise.

2. Les citoyens danois âgés de plus de 18 ans qui, en raison d’un séjour de longue durée à l’étranger, ne maîtrisent pas la langue danoise au point de ne pouvoir fonctionner dans la société danoise, y compris les personnes nées de parents danois résidant à l’étranger.

Article 3

1) Le cours de langue danoise doit inclure l’enseignement de la langue et de la culture danoises ainsi que les conditions sociales et celles du marché du travail au Danemark. Le programme peut inclure des stages dans des entreprises privées ou publiques.

2)
L’offre de cours comprend l’un des trois cours de danois suivants : cours de danois 1, cours de danois 2 et cours de danois 3.

3)
Le cours de danois 1 est organisé pour les élèves qui n’ont pas ou peu de scolarité et qui n’ont pas appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle.

4) Le cours de langue danoise 2 est organisé pour les élèves qui ont normalement une courte scolarité et un niveau d’éducation de leur pays d’origine et qui sont censés avoir un apprentissage relativement lent du danois comme langue seconde.

5) Le cours de danois 3 est organisé pour les élèves qui ont normalement une scolarité et un niveau d’éducation moyens ou longs dans leur pays d’origine et qui sont censés avoir un apprentissage relativement rapide du danois comme langue seconde.

6) Le cours de danois est divisé en modules avec des objectifs clairs. L’admission à un module, autre que l’admission au premier module, suppose que les objectifs du module précédent aient été atteints.

7) Les premier et deuxième modules du cours de langue danoise sont organisés en mettant l’accent sur l’acquisition de compétences linguistiques orales et professionnelles.

8) Le cours de danois peut être organisé avec des cours d’enseignement conjoints dans les trois cours de langue danoise et dans les modules lorsque le prestataire du cours de danois le juge approprié sur le plan scolaire ou pédagogique.

9) Les cours sont organisés de manière flexible en termes de temps, de lieu et de contenu afin de favoriser l’interaction avec l’emploi, l’activation ou la formation de l’étudiant.

10) Les cours de danois doivent être organisés de manière à ce qu’il soit possible de suivre les cours en dehors des heures normales de travail.

11) Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration fixe les règles relatives aux cours de langue danoise visés au paragraphe 2.

Article 4

1) Chacun des trois cours danois correspond à 1,2 année d’études à temps plein.

2) Le cours de langue danoise est organisé de manière à ce qu’il soit possible de terminer le programme dans un délai de trois ans.

3) Les cours de danois pour les participants au cours 1 s’élèvent en moyenne à un maximum de 15 heures par semaine, calculées dans le cadre du module actuel.

4) Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration peut fixer des règles détaillées sur le plafond horaire, y compris la possibilité de s’écarter du plafond horaire et le calcul du plafond.

Article 5

1)
Pour les étrangers concernés par la
Loi sur l'intégration, il doit être possible de commencer les cours de danois au plus tard un mois après que le conseil municipal ait pris en charge la personne concernée.

2) Pour les étrangers qui ne sont pas concernés par la
Loi sur l'intégration, il doit être possible de commencer les cours de danois au plus tard un mois après que la personne concernée ait demandé au conseil municipal de participer à des cours de danois ou a été orientée vers le programme dans le cadre de l’activation.

3) Les étudiants doivent suivre activement la formation prévue. Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration peut fixer des règles détaillées sur l’absence des étrangers à l’enseignement, y compris l’enregistrement de la participation à l’enseignement et l’exclusion de l’enseignement en raison de l’absence de participation active ou pour d’autres raisons.

Article 7

Le conseil municipal doit vérifier régulièrement le progrès et les résultats scolaires pour chaque élève sur la base des rapports des prestataires sur le développement de la langue danoise et sa participation active au cours.

Article 8

Le conseil municipal doit s'assurer que les étrangers visés par la présente loi et résidant dans la municipalité soient informés des offres d’enseignement prévues au paragraphe 2.1.

Article 10

1)
Les cours de danois peuvent être offerts par les établissements suivants:

1. les centres municipaux de formation linguistique;
2. d'autres établissements publics d’enseignement ou d'établissements approuvés par le gouvernement;
3. des centres privés de formation linguistique
4. d'autres prestataires dont le cours est offert aux étrangers comme faisant partie de l'intégration ou de l'emploi dans une entreprise publique ou privée.

2) Un centre de formation linguistique doit offrir au moins deux des trois cours de danois, conformément à l'article 3.2 de la présente loi. D'autres prestataires, conformément aux alinéas 2 et 4 de l'article précédent, peuvent offrir un ou plus des trois cours de danois ou différents modules d'un cours.

3) L’établissement en tant que prestataire, conformément aux alinéas 2 et 4 de l'art. 1, est subordonné à la condition qu’un accord d’exploitation sur la gamme de cours de langue danoise ait été conclu entre le conseil municipal et le prestataire concerné conformément à la présente loi.

Article 11

1)
Un conseil municipal peut conclure un accord avec un autre conseil municipal ou une autre communauté pour offrir des cours de langue danoise.

2) Le conseil municipal qui a conclu un accord d’exploitation avec l’un des prestataires mentionnés à l’article 10.1, alinéas 2-4, et le conseil municipal qui offre des cours de danois dans un centre municipal de formation linguistique ou un autre établissement d’enseignement municipal doivent superviser les activités du prestataire conformément à la présente loi.

3) Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration fixe les modalités du contenu et de l’exercice de la vérification.

Article 16

1)
Les enseignants qui donnent des cours de danois doivent posséder les qualifications universitaires et pédagogiques nécessaires pour enseigner à des adultes étrangers.

2) Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration fixe les règles relatives aux qualifications des enseignants.

Article 21

1)
La loi entre en vigueur le 1
er janvier 2004.

[...]


 

Page précédente


Danemark

Accueil: aménagement linguistique dans le monde