Catalogne

Loi no 12 du 10 juillet 2009 sur l'éducation

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

Cette loi adoptée en 2009 (en espagnol: Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación) régit le régime linguistique dans les écoles de la Catalogne (titre II). Le catalan, comme langue propre de la Catalogne, est la langue normalement utilisée comme langue véhiculaire et comme langue d'apprentissage du système scolaire, mais les programmes d'études doivent garantir la parfaite maîtrise des deux langues officielles (catalan et castillan) pour les fins de l'enseignement obligatoire. Il est aussi prévu d'inclure dans l'enseignement au moins une troisième langue étrangère. La traduction est de Jacques Leclerc.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
(version catalane)

Títol II

Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

Article 9

Règim lingüístic

1)
El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.

2) Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari.

Article 10

Dret i deure de conèixer les llengües oficials

1)
Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.

2) Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre.

3) Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els ensenyaments de règim especial, llevat de l'ensenyament d'idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l'ensenyament i l'àmbit professional respectius.

4) El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l'exercici del dret i el compliment del deure de conèixer el català, ha de garantir, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 de l'Estatut, una oferta suficient d'ensenyament del català.

Article 11

El català, llengua vehicular i d'aprenentatge

1)
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.

2) Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.

3) Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

4) En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.

Article 12

Llengües estrangeres

1)
Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.

2) El projecte lingüístic ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.

3) El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del Departament.

Article 13

Competència lingüística del professorat, dels professionals d'atenció educativa i del personal d'administració i serveis

1)
Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han d'acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i els professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català, tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre.

2) El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català i en català.

3) Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en l'exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions que permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de l'Administració educativa.

Article 14

Projecte lingüístic

1)
Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

2) El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

Article 15

Programes d'immersió lingüística

1)
El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà.

2) Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.

Article 16

El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya

1)
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa.

2) L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la llengua d'ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel Departament.

3) Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.

4) Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser bilingüe, en català i en castellà.

5) Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l'acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà sempre la versió preferent.

Article 17

Règim lingüístic als centres educatius de l'Aran

1)
L'occità, denominat aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori, d'acord amb l'article 6.5 de l'Estatut, i com a tal és la llengua vehicular i d'aprenentatge habitual als centres educatius de l'Aran.

2) Totes les referències que fa aquest títol al català com a llengua pròpia de l'ensenyament a Catalunya, s'estenen a l'occità per als centres educatius de l'Aran.

3) Els projectes lingüístics dels centres educatius de l'Aran han de garantir, així mateix, una presència adequada del català i que els alumnes adquireixin el ple domini del català i del castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori.

4) Les referències a la competència lingüística del professorat i altre personal dels centres educatius de l'Aran s'estenen a l'occità.

5) Les disposicions d'aquest títol relatives a programes d'immersió lingüística, a l'atenció lingüística individualitzada i a la llengua de l'Administració educativa s'han d'adaptar a l'Aran a la condició de llengua pròpia de l'Aran i oficial a Catalunya que l'Estatut atribueix a l'occità.

Article 18

Ús i foment del català

1)
Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els centres educatius privats sostinguts amb fons públics el català ha d'ésser normalment el vehicle d'expressió en les activitats de projecció externa.

2) Per tal d'aconseguir la cohesió social i la continuïtat educativa en l'ensenyament i l'ús del català, els centres educatius públics i els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l'entorn.

3) El Govern ha de promoure i donar suport a centres educatius a l'exterior en el marc més ampli de la projecció internacional de la cultura i la llengua catalanes i ha de contribuir a sostenir-los, especialment en els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.

4) Amb la finalitat de promoure els centres educatius a què es refereix l'apartat 3, el Govern pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions i entitats dels territoris i països on es trobin aquests centres i, si escau, pot proposar a l'Estat la subscripció de convenis en aquesta matèria.

Article 40

Plans i programes socioeducatius

1)
Els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l'ajuntament corresponent, poden acordar d'elaborar conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l'entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos. Correspon al Govern d'establir les condicions mínimes per a la formalització dels convenis que concretin aquests plans i programes.

2) Les administracions educatives han d'impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en l'entorn. Aquestes actuacions han de tenir com a prioritat potenciar la convivència i la participació ciutadana i l'ús del català, amb la finalitat de garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats per a conèixer i usar les dues llengües oficials.

Article 53

Competència per a determinar el currículum

1)
En el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern ha de determinar el currículum, pel que fa als objectius, als continguts i als criteris d'avaluació de cada àrea, matèria i mòdul, sens perjudici del que estableix l'article 97 amb relació a l'autonomia pedagògica dels centres.

2) L'adequació del desenvolupament i la concreció del currículum en el projecte educatiu de cada centre és objecte d'avaluació, en els termes que determina el títol XI, amb la finalitat de valorar l'assoliment pels alumnes de les competències definides per a cada una de les etapes educatives.

3) El Govern, per a determinar els currículums, ha de prendre en consideració els informes de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, d'acord amb el que estableix l'article 193.

4) El Govern ha de determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l'obtenció de certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat.

Loi 12 /2009 du 10 juillet sur l'éducation
(traduction française)

Titre II

Le régime linguistique du système d'éducation en Catalogne

Article 9

Régime linguistique

1)
Le régime linguistique du système d'éducation est régi par les principes établis par le présent titre et par les dispositions des règlements d'application émis par le gouvernement de la Generalitat.

2) Il revient au gouvernement, conformément à l'article 53, de déterminer le programme de l'enseignement des langues, qui comprend les objectifs, le contenu, les critères d'évaluation et le calendrier du cadre horaire.

Article 10

Droit et obligation de connaître les langues officielles

1)
Les programmes doivent garantir la pleine maîtrise des langues officielles catalane et castillane à la fin de la scolarité obligatoire, selon le Cadre européen commun de référence pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues.

2) Les élèves qui se joignent au système d'éducation sans connaître l'une des deux langues officielles ont droit à un soutien linguistique particulier. Les écoles doivent fournir aux nouveaux élèves un accueil personnalisé et en particulier un soutien pédagogique qui leur permet de commencer à apprendre le catalan. En outre, les écoles doivent planifier les activités nécessaires pour s'assurer que tous les élèves améliorent progressivement la connaissance des deux langues officielles et qu'il y ait une concordance entre les actions scolaires dans le soutien linguistique et les pratiques linguistiques des enseignants et des autres membres du personnel scolaire.

3) Les programmes approuvés par le gouvernement pour l'enseignement de la formation professionnelle et l'enseignement spécialisé, sauf pour l'enseignement des langues, doivent s'assurer que les élèves acquièrent la maîtrise linguistique instrumentale propre à l'enseignement et au milieu professionnel concerné.

4) Le gouvernement, afin de fournir à la population non scolaire l'exercice du droit et le devoir de connaître le catalan, doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article 6.2 du Statut d'autonomie, une offre suffisante d'enseignement du catalan .

Article 11

Le catalan, langue véhiculaire et langue d'apprentissage

1)
Le catalan, comme langue propre de la Catalogne, est la langue normalement utilisée comme langue véhiculaire et comme langue d'apprentissage du système scolaire.

2) Les activités scolaires, tant à l'oral qu'à l'écrit, le matériel didactique et les manuels scolaires, les activités d'évaluation dans les unités de formation, les matières et les modules du programme d'études, doivent normalement être en catalan, sauf les matières en langue et en littérature castillanes ainsi que les langues étrangères, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14.

3) Les élèves ne peuvent pas être séparés dans les établissements d'enseignement ni dans des groupes de classes différents en fonction de leur langue habituelle.

4) Durant l'année scolaire où les élèves commencent leur première formation, les mères, les pères ou les tuteurs des élèves dont la langue habituelle est le castillan peuvent, au moment de l'inscription, conformément à la procédure prévue par le Département, encourager leurs enfants à recevoir un soutien linguistique personnalisé dans cette langue.

Article 12

Langues étrangères

1)
Les programmes approuvés par le gouvernement doivent inclure un enseignement d'au moins une langue étrangère pour les élèves, afin d'acquérir les compétences nécessaires pour écouter, lire, converser, parler et écrire, en conformité avec le Cadre européen commun de référence pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues.

2) Le projet linguistique doit déterminer, conformément aux exigences du Département, quelle langue étrangère est enseignée comme première langue étrangère et laquelle, parmi les autres, comme deuxième langue étrangère.

3) Le projet linguistique peut déterminer les critères pour l'enseignement des programmes d'études et toute autre activité pédagogique dans certaines langues étrangères. Dans le premier cas, une autorisation est requise par le Département.

Article 13

Compétence des enseignants, des professionnels de soins pédagogiques et du personnel d'administration et de services

1) Les enseignants de toutes les écoles doivent avoir les qualifications nécessaires et doivent démontrer, selon les modalités déterminées par règlement, la maîtrise des deux langues officielles, afin qu'ils puissent faire un usage approprié de l'oral et de l'écrit dans leur fonction d'enseignement. Les enseignants et les professeurs, dans l'exercice de leur fonction, doivent normalement utiliser le catalan dans l'enseignement et les activités d'apprentissage dans le milieu général de l'établissement d'enseignement.

2) Le département de l'Éducation doit prendre les mesures nécessaires pour mettre à niveau les compétences des enseignants et pour promouvoir la création et l'utilisation d'outils pédagogiques qui facilitent l'enseignement du catalan et en catalan.

3) Les professionnels en soutien pédagogique et le personnel d'administration et de services dans les établissements d'enseignement doivent maîtriser le catalan et le castillan, afin qu'ils soient en mesure de faire bon usage des deux langues dans l'exercice de leurs fonctions correspondantes. Le Département doit prévoir des mécanismes et des conditions qui rendent la connaissance et la maîtrise du catalan et du castillan auprès du personnel non enseignant de l'administration scolaire.

Article 14

Projet linguistique

1)
Les écoles publiques et privées financées par des fonds publics doivent élaborer, dans le cadre de leur projet pédagogique, un projet linguistique qui encadre le traitement des langues dans l'établissement.

2) Le projet doit inclure les aspects linguistiques de l'enseignement et l'emploi des langues dans l'établissement d'enseignement, y compris dans tous les cas suivants:

a) Le traitement du catalan comme langue véhiculaire et comme langue d'apprentissage.

b ) Le processus d'enseignement et d'apprentissage du castillan.

c) Le nombre d'options en matière de langues étrangères.

d) Les critères généraux pour l'adéquation de l'enseignement des langues, à la fois globalement et individuellement, à la réalité sociolinguistique de l'établissement.

e) La continuité et la cohérence pédagogique en ce qui concerne les usages linguistiques dans les services scolaires et les activités organisées par les associations des parents d'élèves à l'école.

Article 15

Programmes d'immersion linguistique

1)
Le département de l'Éducation, afin que le catalan maintienne la fonction de langue de référence et de facteur de cohésion sociale, doit mettre en œuvre des stratégies pédagogiques d'immersion linguistique qui assurent un usage intensif comme la langue véhiculaire et comme langue d'apprentissage. La définition de ces stratégies doit tenir compte de la réalité sociolinguistique, de la langue ou des langues des élèves et de l'enseignement du castillan.

2) Les écoles doivent s'adapter aux caractéristiques des programmes d'immersion linguistique, en tenant compte du nombre d'heures des matières linguistiques qui doivent être enseignées tout au long de l'année scolaire.

Article 16

Le catalan, la langue officielle de l'administration scolaire en Catalogne

1)
Le catalan, comme langue particulière de la Catalogne, est aussi celle de l'administration scolaire.

2) Les autorités scolaires et les écoles doivent normalement utiliser le catalan dans leurs relations internes et avec celles qu'elles entretiennent avec le gouvernement de la Catalogne et d'autres territoires de langue catalane et les entités publiques à leur égard. Le catalan doit aussi être la langue d'usage normal pour la prestation des services contractés par le Département.

3) Les activités administratives de régime interne des établissements d'enseignement doivent être normalement en catalan, sans préjudice de la
Loi sur la politique linguistique.

4) Les établissements d'enseignement doivent publier la documentation scolaire en catalan, sans préjudice de la
Loi sur la politique linguistique
. La documentation scolaire, qui doit entrer en vigueur dans le milieu de l'administration publique ou dans une communauté autonome en dehors de l'aire linguistique catalane doit être bilingue, en catalan et en castillan.

5) Les langues non officielles peuvent être utilisées dans les communications pour l'accueil des nouveaux arrivants. Dans ce cas, les document doivent être accompagnés du texte original en catalan, qui sera toujours la version de référence.

Article 17

Régime linguistique dans les établissements d'enseignement d'Aran

1)
L'occitan, appelé aranais en Aran, est la langue particulière de ce territoire, conformément à l'article 6.5 du Statut d'autonomie, et en tant que tel il est la langue véhiculaire et la langue d'apprentissage habituelle dans les établissements d'enseignent d'Aran.

2) Toutes les dispositions faites dans le présent titre concernant le catalan comme langue d'enseignement en Catalogne s'étendent à l'occitan dans les établissement d'enseignement en Aran.

3) Les projets linguistiques des établissements d'Aran doivent parallèlement assurer une représentation adéquate du catalan et des étudiants à acquérir la pleine maîtrise du catalan et du castillan à la fin de leur scolarité obligatoire.

4) Les dispositions relatives à la maîtrise linguistique des enseignants et des autres membres du personnel dans les écoles d'Aran s'étendent à l'occitan.

5) Les dispositions du présent titre concernant les programmes d'immersion linguistique, le soutien pédagogique individualisé à la langue de l'administration scolaire et à la langue de l'administration scolaire doivent s'adapter à la situation de la langue particulière du val d'Aran et de la langue officielle de la Catalogne que le Statut d'autonomie a attribuée à l'occitan.

Article 18

Usage et promotion du catalan

1)
Afin de rendre présent le caractère véhiculaire du catalan dans les manifestations culturelles publiques, dans les écoles publiques et les écoles privées financées par des fonds publics, le catalan doit être nor
malement le véhicule d'expression dans les activités de rayonnement externe.

2) Pour atteindre la cohésion sociale et la continuité pédagogique dans l'enseignement et l'usage du catalan, les écoles publiques et les écoles privées financées par des fonds publics doivent coordonner leurs activités à la fois avec les institutions et les organismes du milieu.

3) Le gouvernement doit encourager et soutenir les établissements d'enseignement à l'étranger dans le contexte plus large du rayonnement international de la culture et de la langue catalane, et doit contribuer aussi à les soutenir, surtout dans les territoires ayant des liens historiques, linguistiques et culturels avec la Catalogne.

4) Dans le but de promouvoir les établissements visés au paragraphe 3, le gouvernement peut conclure des accords de coopération avec les institutions et les organismes des territoires et des pays où ces établissements d'enseignement sont situés et, si c'est nécessaire, de proposer à l'État la signature d'accords dans ce domaine.

Article 40

Plans et programmes socio-éducatifs

1)
Les établissements d'enseignement et les autorités locales, sous l'initiative de deux ou de plusieurs établissements ou sous l'initiative du conseil concernés, peuvent s'entendre pour élaborer conjointement des plans et des programmes favorisant une plus grande intégration possible du milieu social dans les objectifs pédagogiques et sociaux de l'établissement et une meilleure coordination entre les différentes administrations et les établissements eux-mêmes. Il revient au gouvernement de fixer les conditions minimales précisant les accords qui matérialisent ces plans et ces programmes.

2) L'administration scolaire doit encourager les accords de collaboration afin de promouvoir conjointement des activités pédagogiques sur l'environnement. Ces actions doivent être une priorité pour favoriser la coexistence et la participation citoyenne, ainsi que l'usage du catalan afin de s'assurer que tous les élèves aient les mêmes chances d'apprendre et d'utiliser les deux langues officielles.

Article 53

Compétence pour fixer les programmes

1) En vue d'assurer l'acquisition des compétences de base, la validité des diplômes et la formation commune prévues par la loi, le gouvernement doit fixer les programmes, en ce qui concerne les objectifs, les contenus et les critères d'évaluation de chaque domaine, matière et module, sous réserve des dispositions de l'article 97 relativement à l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement.

2) La pertinence du développement et de la réalisation des programmes dans le projet d'établissement doit être soumise à évaluation, selon les conditions déterminées par le titre XI, afin d'évaluer l'acquisition par les élèves des compétences définies pour chaque niveau d'enseignement.

3) Le gouvernement doit, pour déterminer les programmes, tenir compte des rapports de l'Agence d'évaluation et de prospective de l'éducation, conformément aux dispositions de l'article 193.

4) Le gouvernement doit déterminer les programmes des enseignements post-obligatoires conduisant à l'obtention d'attestations ou de diplômes propres à la Generalitat.


 

Page précédente

Catalogne

  Espagne

Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde