Communauté valencienne

Loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage
et l'enseignement du valencien

Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià

Ley de uso y enseñanza del valenciano

TÍTOL II

Del valencià a l’ensenyament

CAPÍTOL I

De l’aplicació del valencià a l’ensenyament

Article 18

1) La incorporació del valencià a l’ensenyament és obligatòria en tots els nivells educatius. Als territoris castellano-parlants que es relacionen al Títol Cinqué, la incorporació esmentada s’hi farà de forma progressiva, atenent a la situació sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada.

2) El Consell vetlarà perquè la incorporació del valencià s’efectue de forma comprensiva amb les diferències i nivells en el coneixement i ús del valencià avui existents, i la superació dels quals és un dels objectius més importants d’aquesta Llei.

3) El valencià i el castellà són llengües obligatòries als Plans d’Ensenyament dels nivells no universitaris, tret de l’excepció feta al punt u.

Article 19

1) Hom procurarà, en la mesura de les possibilitats organitzatives dels centres, que tots els escolars reben els primers ensenyaments en llur llengua habitual, valencià o castellà.

2) Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions regulades a l’article vint-i-quatre, al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a l’ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà.

Article 20

L’Administració prendrà les mesures que calguen per a impedir la discriminació dels alumnes per raó de la llengua que els siga habitual.

Article 21

Haurà d’incloure’s obligatòriament l’ensenyament del valencià als Programes d’Educació Permanent d’Adults.

Article 22

Als ensenyaments especialitzats, en els programes dels quals s’ensenye llengua, haurà d’incloure’s obligatòriament l’ensenyament del valencià.

Article 23

1) Atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, els professors han de conéixer les dues llengües.

2) Els professors que quan entre en vigor aquesta Llei no tinguen un coneixement suficient del valencià seran capacitats progressivament mitjançant una política de voluntarietat, gradualitat i promoció professional.

3) El Consell de la Generalitat Valenciana haurà de procurar que en els Plans d’Estudis de les Universitats i Centres de Formació del Professorat s’incloga el valencià com a assignatura, i de manera especial en aquests últims centres de manera que tots els professors, al final de la seua formació, tinguen un coneixement del valencià en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que posseesquen del castellà. I tot això sense perjudici del que estableix la legislació general sobre la matèria.

4) La reglamentació reguladora de l’accés del professorat als Centres Públics i Privats establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés posseesquen les condicions fixades al número u d’aquest article.

CAPÍTOL II

De les excepcions

Article 24

1) L’obligatorietat d’aplicar el valencià a l’ensenyament en els territoris assenyalats com de predomini valenciano-parlant al Títol Cinqué, restarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència temporal en aquest territori i expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l’ensenyament del valencià.

2) El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament l’ensenyament del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà relacionats al Títol Cinqué, i afavorirà totes les iniciatives públiques i privades que contribuesquen a la finalitat esmentada. Tot açò, sense perjudici que els pares o tutors residents a les zones susdites puguen obtenir l’exempció de l’ensenyament del valencià per a llurs fills i tutelats, quan així ho sol·liciten en formalitzar-ne la inscripció.

< Texte précédent

TITRE II

Du valencien dans l'enseignement

CHAPITRE PREMIER

De l'application du valencien dans l'enseignement

Article 18

1) L'incorporation du valencien dans l'enseignement à tous les niveaux éducatifs est obligatoire. Conformément au Titre V, sur les territoires castillanophones, cette incorporation sera réalisée de façon progressive, en tenant compte de leur situation sociolinguistique particulière, et ce, dans la forme qui sera fixée par règlement.

2) Le Ministère veillera à l'incorporation du valencien, afin qu'elle soit menée de façon compréhensive en tenant compte des différences et des niveaux de connaissance et d'usage du valencien qui existent aujourd'hui, la résolution de ces différences et de ces niveaux demeurant l'un des objectifs les plus importants de la présente loi.

3) Sous réserve du paragraphe 1, le valencien et le castillan sont des langues obligatoires dans les programmes d'enseignement des niveaux non universitaires.

Article 19

1) Dans la mesure des possibilités d'organisation des établissements d'enseignement, tous les écoliers doivent recevoir le premier enseignement dans leur langue habituelle, le valencien ou le castillan.

2) Néanmoins, et sous réserves des exemptions prévues à l'article 24, les élèves doivent être en mesure d'utiliser, à l'oral et à l'écrit, le valencien sur un pied d'égalité avec le castillan, à la fin des cycles où l'incorporation du valencien dans l'enseignement est déclarée obligatoire, et ce, quelle qu'ait été la langue habituelle pour commencer ces cycles.

Article 20

L'Administration adoptera toutes les mesures nécessaires pour empêcher la discrimination des élèves pour des raisons de la langue qui leur soit habituelle.

Article 21

Il faudra obligatoirement inclure l'enseignement du valencien dans les programmes d'éducation permanente d'adultes.

Article 22

Dans l'enseignement spécialisé, au sein des programmes où la langue est enseignée, il faudra obligatoirement inclure l'enseignement du valencien.

Article 23

1) Étant donné le caractère co-officiel du valencien et du castillan, les enseignants doivent connaître les deux langues.

2) Les enseignants qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne possèdent pas une connaissance suffisante du valencien seront progressivement formés grâce à une politique de volontariat, de progression et de promotion professionnelle.

3) Le ministère de la Généralité valencienne devra veiller à ce que, dans les Plans d'études des universités et des centres de formation des professeurs, soit inclus le valencien comme matière, spécialement dans ces derniers centres afin que tous les enseignants, au terme de leur formation, possèdent une connaissance du valencien, dans ses niveaux oral et écrit, sur un pied d'égalité avec celui qu'ils possèdent en castillan. Et ce, sous toutes réserves des dispositions prévues dans la législation générale sur la question.

4) Les normes réglementant l'accès au corps enseignant dans les établissements publics et privés doivent prévoir un système pour que tous les enseignants récemment admis réunissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE II

De ses exceptions

Article 24

1) Le caractère obligatoire de l'application du valencien dans l'enseignement des territoires identifiés comme étant à prédominance valencianophone au «Titre V» sera sans effet sur les individus dont les parents ou tuteurs qui le demandent peuvent fournir une preuve irréfutable de leur statut de résident temporaire dans ces territoires, et expriment, lors de l'inscription de leurs enfants, le désir que ceux-ci ou ceux qui sont sous leur tutelle soient exemptés de l'enseignement du valencien.

2) Le ministère de la Generalitat de Valence introduira progressivement l'enseignement du valencien sur les territoires, tels que convenus au «Titre cinquième», à prédominance linguistique castillane, et favorisera toutes les initiatives publiques et privées qui contribuent à ladite finalité. Tout cela, sous réserves que les parents ou tuteurs résidant dans ces zones puissent obtenir l'exemption de l'enseignement du valencien pour leurs fils ou ceux qui sont sous leur tutelle, quand ils le solliciteront ainsi lors de l'inscription.

Suite >

 

Page précédente

Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien de 1983

Pays valencien

Accueil: aménagement linguistique dans le monde